Permisos de maternitat i del progenitor/a diferent de la mare biològica

Última actualització Juny 2022

MATERNITAT

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques. L’1 d’abril de 2019 va entrar en vigor.