Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Índex

Pots trobar com fer els tràmits i les sol·licituds corresponents en aquest enllaç.

PERMISOS 

Tots els permisos són retribuïts, excepte el permís per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Novetat: A partir de l' 11 de novembre per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:

 • Tema: Educació i Formació
 • Subtema: Tràmits de personal docent
 • Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
 • Tema: Permisos i llicències

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.

PERMÍS PRENATAL I PER TRÀMITS ADMINISTRATIUS PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Qui el pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

Cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre docent, amb la documentació mèdica justificativa.

Durada:

 • Dones embarassades: el temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.
 • Les parelles que opten per l’adopció o acolliment tenen dret a absentar-se per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’Administració fets a Catalunya, durant el temps necessari, i justificant que s’ha de fer dins de la jornada de treball. 

Observacions:

El permís és de concessió obligatòria.

Normativa:

 • Article 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 48.e) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

PERMÍS PER MATERNITAT BIOLÒGICA

Qui el pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud: 

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant certificat mèdic i llibre de família al centre. 

Durada: 

16 setmanes ininterrompudes, que són ampliables en 2 setmanes més en cas de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill o filla a partir del segon, una per cadascun dels progenitors. 

En el cas que els dos progenitors treballin i transcorregudes les 6 primeres setmanes de descans obligatori per la mare, el període de gaudi restant es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís. 

Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís mínim de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes. 

Observacions:

 • Aquest permís és de concessió obligatòria.
 • El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.

Normativa: 

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 49.a) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del RDL 6/2019, d’1 de març de 2019.

PERMÍS PER LACTÀNCIA DE FILL/FILLA MENOR DE 12 MESOS

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre, quinze dies abans de l’inici del permís, en imprès normalitzat, adjuntant llibre de família i una declaració jurada assegurant que només en gaudeix un dels cònjuges.

Durada:

 • Una hora diària d'absència del lloc de treball (amb independència que la jornada laboral sigui sencera o reduïda). Aquest temps pot ser dividit en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el permís s’incrementarà dues hores i es pot dividir en dues fraccions d’una hora.
 • El període de permís s'inicia un cop finalitzat el permís de maternitat, adopció o acolliment, i té una durada fins als 12 mesos del fill o de la filla. A petició de la persona interessada, es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball sempre que es gaudeixin a continuació del permís de maternitat i tenint en compte les necessitats de servei. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple els dies del permís de lactància compactada s’incrementaran.
 • Per concretar els dies que corresponen a la compactació de la lactància s’ha de fer un càlcul personalitzat, tenint en compte la durada del nomenament i els dies laborables fins que el fill o filla tingui 12 mesos. No comptabilitzen com a dies laborables els caps de setmana, ni els festius (ja siguin festius generals o festius del municipi del centre de treball). 
 • El gaudiment dels dies de la compactació correspon a dies laborables.  
 • En el cas que després de la finalització del permís de maternitat es gaudeixi d’un altre permís (vacances, paternitat...), els dies de la lactància també es reduiran proporcionalment. 

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Poden utilitzar el permís per lactància el pare o la mare. Només en podrà gaudir un dels dos.
 • És indiferent que la lactància sigui natural o artificial.
 • Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada.
 • Professorat interí i substitut: no hi ha jornada mínima de treball per gaudir del permís de lactància. Per compactar, però, cal ocupar vacant.

Normativa:

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Art. 8 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol
 • Art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1de març de 2019-
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

PERMÍS DE MATERNITAT PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT 

Qui ho pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat amb la documentació següent:

 • Resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o acolliment. 
 • Amb posterioritat a l'adopció, caldrà presentar fotocòpia compulsada del llibre de família.
 • En el cas que s'opti pel permís d'un màxim de dos mesos per desplaçament al país d'origen de l'acollit o adoptat, s'han de presentar els justificants del desplaçament (bitllets d'avió o altre mitjà de transport).

La sol·licitud s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici del permís. La direcció l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

 • 16 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon/a, en el cas d’adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors. 
 • Les 6 primeres setmanes s’han de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial o decisió administrativa de l’adopció o acolliment.
 • En els casos d’adopció o acolliment internacional, si és necessari un desplaçament previ al país d'adopció o acolliment es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques. Durant la resta del permís, es cobra el 100% de les retribucions. 
 • En el supòsit d’adopció internacional, aquest permís es pot iniciar fins 4 setmanes abans de la resolució de l’adopció. 
 • En el cas que els dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, aquests podran optar per gaudir d’aquest permís de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. 
 • Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís mínim de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes. 

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les sis primeres setmanes de descans obligatori, es podrá participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

Normativa:

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Art. 49.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1 de març de 2019.

PERMÍS DE L’ALTRE PROGENITOR DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat, quinze dies abans de l’inici del permís, adjuntant el llibre de família.

Durada:

8 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor . També en cas de part, adopció o acolliment  múltiple, 2 setmanes més per cada fill o filla a partir del segon/a, una per cadascun dels progenitors.

Les dues primeres setmanes immediates al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput. 

En cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les 2 primeres setmanes, les 6 setmanes restant es poden gaudir de manera interrompuda, ja sigui amb posterioritat a les sis setmanes immediates posteriors al període de de descans obligatori per la mare, o bé amb posterioritat a la finalització dels permisos per naixement per la mare biològica o per adopció o acolliment i fins que el fill o filla compleixi  dotze mesos. Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per a cada període de gaudi un preavís mínim de 15 dies i es realitzarà per setmanes completes. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís. 

En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís després de la setzena setmana del permís de naixement i si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor diferent de l mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la compactació de la lactància.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les sis primeres setmanes ininterrumpudes e immediatament posteriors a la data del naixement, es podrá participar en els cursos de formació que convoqui la Administració.

Normativa:

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
 • Article 13 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, modificat per la disposició addicional tercera de la Llei 5/2007, de 4 de juliol
 • Disposició final 38 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018
 • Art. 49.b i 49.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1 de març de 2019

PERMÍS PER ATENDRE FILLS PREMATURS  O HOSPITALITZATS DESPRÉS DEL PART

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat, adjuntant informe d’hospitalització del fill o filla i una fotocòpia compulsada del llibre de família.

Durada:

Permís equivalent al temps d'hospitalització del fill o filla a continuació del part, fins a un màxim de tretze setmanes addicionals.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part i es considera com una ampliació del permís de maternitat.
 • En el cas d’un fill o filla prematur o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, es té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de dues hores diàries amb la percepció de les retribucions íntegres. L’Estatut bàsic de l’empleat públic preveu també una reducció de jornada de dues hores diàries amb disminució proporcional de les retribucions.
 • Si el període del permís de maternitat, paternitat o d’atenció a fills/es prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís, però s’ha de demanar.

Normativa:

 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
 • Article 15 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 48.g) i 49 a) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

PERMÍS PER GAUDIR DE VACANCES DESPRÉS DEL MES D’AGOST 

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari i interí (amb particularitats).

Sol·licitud:

Presentar model normalitzat a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici.

Observacions: 

 • Es concedeix en el supòsit que el permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal,  atenció a fills prematurs, compactació d’atenció a fills prematurs i compactació de la reducció de jornada per cura de fill/acoincideixi totalment o parcialment amb el mes d’agost.
 • Es pot gaudir a partir de la data de finalització del permís o llicència
 • En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d’agost,  s’han de gaudir immediatament després del moment de la reincorporació, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del  de l’any en què s’hagi originat.
 • El personal interí hi té dret sempre que tingui nomenament fins a 31 d’agost i nou nomenament per un curs sencer.

Retribucions:

100%, excepte en els casos de compactació de la reducció de jornada, en què es percebrà el 80% (reducció ⅓)o el 60% (reducció ½).

Normativa:

 • Article 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 17 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, de 8 d’abril.
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

PERMÍS PER ATENDRE FILLS O FILLES AMB DISCAPACITAT

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud: 

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat abans de l’inici del permís.

Durada:

 • El temps necessari per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.
 • També es té dret com a màxim a dues hores de flexibilitat horària diària per a conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o la filla discapacitada rep atenció.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El poden demanar el pare o la mare o tots dos de manera conjunta.
 • Els tutors legals també tenen dret al gaudi d’aquest permís.

L’acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública del 24 de juliol de 2019  inclou l’assistència a reunions o visites en els centres educatius ordinaris.

Normativa:

 • Article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

PERMÍS PER MATRIMONI O INICI DE LA CONVIVÈNCIA

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud: 

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat i adjuntant:

 • Permís per matrimoni: S'ha de documentar la petició amb una certificació de la parròquia, l'ajuntament o del jutjat corresponent, en la qual es faci constar la data de l'acte i, un cop realitzat aquest i feta la inscripció al Registre Civil, s'haurà de justificar amb una fotocòpia del llibre de família.
 • Permís per inici de convivència: Per acreditar-la cal haver formalitzat la convivència en escriptura pública o bé cal acta de notorietat que demostri la convivència durant dos anys o durant un període inferior si una vegada iniciada han tingut un fill comú. 

Durada:

15 dies naturals consecutius.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria. S’ha de demanar amb 15 dies d’antelació.
 • Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència.
 • Els substituts podran gaudir del permís de matrimoni o d’inici de convivència, en el termini d’un any natural, sempre que en la data de celebració del matrimoni o de la sol·licitud del permís d’inici de convivència tinguin un nomenament vigent.

Normativa: 

 • Article 234.1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei d eles administracions públiques de Catalunya.
  Ordre JUS/44/2017, de 28 de març

PERMÍS PER MATRIMONI D'UN FAMILIAR FINS A SEGON GRAU

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar a la direcció del centre. 

Durada:

 • Un dia si té lloc a Catalunya.
 • Fins a dos dies si té lloc fora de Catalunya.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat.

Normativa:

 • Article 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

PERMÍS PER A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre adjuntant la documentació acreditativa.

Durada:

 • Les absències per aquest motiu es consideren justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
 • També es té dret a la flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a llur protecció o assistència social.

L’acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública del 24 de juliol de 2019 inclou el canvi urgent de centre de treball. També contempla atendre la necessitat de trasllat de la persona treballadora quan tingui un menor a càrrec amb la condició de víctima de violència de gènere.

Normativa:

 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre
 • Article 21 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 49.d) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

PERMÍS PER MORT, ACCIDENT O MALALTIA GREU D'UN FAMILIAR FINS EL SEGON GRAU 

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de comunicar i justificar a la direcció del centre, adjuntant la documentació que vinculi familiarment la persona causant amb la sol·licitant.

Durada:

 • Per un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat: 3 dies hàbils si el succés  s'ha produït a la mateixa localitat del centre de treball i 5 dies hàbils si és en una altra localitat. 
 • Per un familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat: 2 o 4 dies hàbils en funció de si es tracta de la mateixa localitat del lloc de treball o en una altra diferent..

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • També hi tenen dret les parelles de fet.
 • Els dies de permís es poden gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.
 • El gaudiment d’aquest permís exclou qualsevol altre permís per les mateixes causes.

Normativa:

 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005 ( III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya)
 • Article 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 48.a) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

PERMÍS PER L’HOSPITALITZACIÓ D’UN FAMILIAR FINS AL SEGON GRAU

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre docent.

Durada:

2 dies laborables si es produeix al mateix municipi del lloc de treball, fins a 4 si és un municipi diferent. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot ampliar el permís fins a 6 dies laborables.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria. 
 • Es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Els dies de permís es podran gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.

Normativa:

 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005 ( III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya)
 • Article 19 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

PERMÍS PER TRASLLAT DE DOMICILI

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre docent adjuntant certificat d’empadronament.

Durada:

 • Un dia natural si és a la mateixa localitat on es té el domicili.
 • En una altra localitat,  fins a 4 dies tenint en compte la distància:
  • fins a 15Km: un dia 
  • de 16 a 50Km: dos dies 
  • de 51 a 150Km: tres dies 
  • superior a 150km: quatre dies.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Els dies s’han de gaudir de manera consecutiva.

Normativa:

 • Article 48.b) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Article 47.d) del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 • Article 96.1 del Decret 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

PERMÍS PER A EXÀMENS OFICIALS I ALTRES PROVES D'AVALUACIÓ

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

El permís s'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre, adjuntant la certificació de l'organisme examinador.

Durada:

Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials o el temps indispensable per altres proves definitives d'avaluació, alliberadores de matèria, també en centres oficials.

Observacions:

És un permís de concessió obligatòria.

Normativa:

 • Article 96.1.c) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 • Article 48.d) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

PERMÍS DE FLEXIBILITAT HORÀRIA RECUPERABLE

Qui ho pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

El permís s'ha de sol·licitar i justificar a la direcció del centre docent.

Durada:

Un mínim d'una hora i un màxim de set hores.

Observacions: 

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Per a visites i proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills/es.
 • Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.
 • S’ha de recuperar l’absència durant la mateixa setmana en què es gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. 

Normativa:

 • Article 22 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

PERMÍS PER DEURE INEXCUSABLE

Qui ho pot demanar:  Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

El permís s'ha de sol·licitar prèviament i justificar a la direcció del centre.

Durada:

El temps indispensable per complir el deure.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la causa dels quals cal justificar-la per escrit.
 • Per deures relacionats amb la conciliació de la vida laboral i familiar.
Normativa:

 • Article 96.1.d del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 • Article 48.j) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

PERMÍS PER ACTIVITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre docent.

Durada:

El temps que duri l'activitat de formació del Departament d’Educació.

Observacions: 

 • El permís es concedeix per assistir a activitats de formació del professorat del Departament quan així ho disposi la direcció del centre.
 • Inclou assistència a jornades durant un matí dins de l’horari lectiu.
Normativa: 

 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

PERMÍS SENSE RETRIBUCIÓ PER ATENDRE UN FAMILIAR FINS AL SEGON GRAU DE CONSANGUINITAT O AFINITAT

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari i interí.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre docent.

Durada:

Mínim 10 dies i fins a 3 mesos, prorrogables excepcionalment tres mesos més.

Observacions:

 • No hi ha retribucions. Durant el temps del permís s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE (funcionaris). Quan es realitza la incorporació al lloc de treball, es descompten les quotes obligatòries dels dies/mesos no abonats (funcionaris). 
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de permís computa a efectes d’antiguitat.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
Normativa: 

 • Article 20 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

LLICÈNCIES 

Llicències retribuïdes:

LLICÈNCIA PER RISC DURANT L'EMBARÀS (BAIXA PER EMBARÀS)

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut (mentre tingui nomenament en vigor).

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat adjuntant la baixa mèdica oficial.

Durada:

Generalment 3 mesos ininterromputs i prorrogables per períodes mensuals.

Retribucions:

 • Per al personal funcionari: els tres primers mesos es cobra el 100% en la nòmina del Departament. A partir del quart mes el Departament pagarà la nòmina de les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extres) i MUFACE pagarà (cal sol·licitar-ho en imprès normalitzat) un subsidi mentre perduri la incapacitat temporal. La suma de les quantitats rebudes pel Departament i MUFACE no podrà excedir l'import de les percepcions que corresponen.

Observacions:

 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius...
Normativa:

 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.
 • RDL 4/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social de Funcionaris Civils de l’Estat.
 • Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals.

LLICÈNCIA PER MALALTIA (BAIXA PER MALALTIA / INCAPACITAT TEMPORAL)

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut (mentre tingui nomenament en vigor).

Sol·licitud:

BAIXA: S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat adjuntant la baixa mèdica oficial. El personal docent ha de presentar al centre de destinació el comunicat de baixa amb la màxima urgència i com a molt tard el 3r dia natural de la incapacitat temporal

ALTA: s’ha de portar el comunicat d’alta el mateix dia que s’incorpori al treball, que serà el dia següent a la data del comunicat.

El personal docent haurà d’avançar, per correu electrònic,  l’enviament al centre d’una còpia del comunicat de baixa el mateix dia o l’endemà de la seva emissió. Igualment ho ha de fer en els comunicats de continuïtat i  en el comunicat d’alta. 

Durada:

Màxim de 12 mesos prorrogables uns altres 6 mesos quan es presumeixi que durant aquests el treballador/a podrà ser donat d’alta mèdica (excepcionalment es pot prorrogar fins als 24 mesos). Passat aquest temps s'iniciarien, si és el cas, els tràmits per a la incapacitació permanent. 

Retribucions:  100%

 • Per al personal funcionari: els tres primers mesos es cobra la nòmina del Departament. A partir del quart mes el Departament pagarà la nòmina de les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extres) i MUFACE pagarà (cal sol·licitar-ho en imprès normalitzat) un subsidi mentre perduri la incapacitat temporal. La suma de les quantitats rebudes pel Departament i MUFACE no podrà excedir l'import de les percepcions que corresponen.
 • Per al personal interí/substitut: la Seguretat Social paga fins el moment de l’alta i el Departament paga el complement C410. 

Observacions:

 • El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius...
 • Règim General de la Seguretat Social:   des de  l’1 de desembre de 2015 els comunicats s’expedeixen  en funció de la durada estimada de la baixa:
  • Baixa de durada estimada inferior a 5 dies: es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i d'alta. 
  • Baixa de durada estimada entre 5 i 30 dies: el primer comunicat de continuïtat s’expedirà com al cap de 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies naturals des del comunicat anterior.
  • Baixa de durada estimada entre 31 i 60 dies: el primer comunicat de continuïtat s’expedirà com a màxim al cap de 7 dies naturals,. Els següents, en el termini màxim de 28 dies naturals des del comunicat anterior.
  • Baixa de durada estimada de 61 dies o més: el primer comunicat de continuïtat s’expedirà com al cap de 14 dies naturals. Els següents, en el termini màxim de 35 dies naturals des del comunicat anterior.
  • Quan el procés arribi als 365 dies: esgotats els 365 dies el control del procés d’IT passa a ser competència de l’INSS.
 • Règim de  MUFACE:  comunicats successius al de la baixa: :
  • 15 dies naturals: S’emetran comunicats de continuïtat, amb caràcter general, als 15 dies naturals comptats a partir de la data d’inici de la malaltia que figura en el comunicat inicial i a continuació, cada 15 dies naturals comptats des de la data del comunicat immediatament anterior.
  • 10 mesos: El comunicat de continuïtat immediatament anterior a aquell en què es compleixin els 10 mesos des de l’inici de la incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic específic de ratificació en el que constin les patologies i la presumpció que en un termini de 6 mesos pot ser donat/donada d’alta per curació.
  • 16 mesos: El comunicat de continuïtat corresponent al termini en que es compleixin els 16 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic on es justifiqui la necessitat del manteniment dels efectes d’incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti d’un procés que podria qualificar-se d’incapacitat permanent.
  • 18 mesos: Una vegada superats els 18 mesos, si no ho ha fet abans, des del servei de personal s’haurà d’iniciar d’ofici el procediment de jubilació del mutualista per incapacitat permanent pel servei.
  • 24 mesos: Una vegada arribats al termini de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, el facultatiu que atén al mutualista haurà d’emetre el comunicat d’alta, especificant-ne els motius.
 • Recaigudes després d’agafar l’alta: en el cas de successives baixes pel mateix motiu i sempre que no hagin passat més de 180 dies des de l’última alta, la segona baixa comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera.
Normativa:

 • RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 • Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, modificat per Decret Llei 2/2013.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal durant els primers 365 dies de la seva durada.
 • Acord a la Mesa General de la Funció Pública del 18 de setembre de 2018

L'acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública al setembre de 2018 va permetre recuperar la percepció del 100% de les retribucions fixes i periòdiques del mes d'inici de la incapacitat temporal (IT) per qualsevol causa i contingència, des del primer dia de la baixa.

LLICÈNCIA PER MALALTIA PROFESSIONAL O ACCIDENT LABORAL

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

Model normalitzat.

Descripció de la llicència:

 • Personal docent acollit al Règim General de la SEGURETAT SOCIAL:
  • La Mútua patronal assignada és Asepeyo.
  • La persona accidentada s’haurà de dirigir a qualsevol dels centres assistencials de la Mútua, o a qualsevol centre de la xarxa hospitalària pública, amb el comunicat d’accident emplenat per tal de ser identificat com a treballador del Departament d’Ensenyament.
  • Si l’accident no comporta baixa mèdica, la direcció del centre haurà de comunicar als Serveis Territorials, o Consorci a la Ciutat de Barcelona, la data i les circumstàncies de l’accident.
  • Si l’accident comporta baixa mèdica, s’ha de lliurar la baixa a la direcció del centre de destinació, i aquesta l’ha de trametre als Serveis Territorials, o Consorci a la ciutat de Barcelona. Cal que a la baixa consti que és accident laboral.
  • Els Serveis Territorials o Consorci emplenaran el comunicat d’accident, amb les dades corresponents, i la persona accidentada el lliurarà a la Mútua Asepeyo. 
 • Personal docent acollit al Règim Especial de MUFACE (només per a funcionariat):
  • La persona accidentada ha d’actuar de la mateixa manera que en el cas d’una incapacitat temporal per malaltia comuna, tenint en compte que s’ha d’adreçar a qualsevol centre de l’entitat mèdica corresponent.

Retribucions: 100%

Observacions:

El director del centre ha de notificar als Serveis Territorials qualsevol accident o incident laboral, amb baixa o sense baixa. Una còpia del full de la notificació s’ha de lliurar a la persona afectada.

Normativa:

 • Reial Decret 375/2003, de 28 de març, que aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

LLICÈNCIA PER ESTUDIS RELACIONATS AMB EL LLOC DE TREBALL

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al Departament quan surti la convocatòria, adjuntant la documentació necessària concretada en la mateixa.

Durada:

Depèn del tipus de modalitat de la llicència.

Als Acords de 21 de novembre de 2001 (punt 7.4) i de 17 de novembre de 2005 (punt 10.1), signats per CCOO, es va pactar un augment considerable d'aquest tipus de llicències, que en aquests moments no es compleix per les mesures restrictives del Departament d’Ensenyament.

Normativa: 

 • Article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i, si s’escau, convocatòria anual del Departament d’Ensenyament.

Llicències no retribuïdes:

LLICÈNCIA PER ESTUDIS

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera. 

Sol·licitud: 

 • Cal sol·licitar-la als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, en un imprès normalitzat, abans del 30 de juny de l'any corresponent. 
 • Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Cal aportar un informe favorable de la direcció del centre de treball.

Durada:

1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més. 

Excepcionalment es concediran per un període inferior a un curs escolar, amb la finalitat d’assistir a cursos i congressos, sempre que es justifiqui la relació directa amb el lloc de treball i quedin cobertes les necessitats del servei.

Retribucions:

No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

Observacions:

 • Els estudis per als quals es sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).
 • A la finalització de la llicència s’haurà de presentar als Serveis Territorials un informe detallant l’activitat duta a terme, amb la documentació adient.
Normativa:

 • Article 95.1 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

LLICÈNCIA PER ASSUMPTES PROPIS

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera i en pràctiques.

Sol·licitud:

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. 
 • Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la seva concessió està subordinada a les necessitats del servei.
 • S’ha de sol·licitar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici prevista. 
 • Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no es modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.

Durada:

 • Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari/ària.
 • Es comencen a computar els 2 anys a partir del moment en que s’inicia la llicència per primer cop.
 • Durant aquests 2 anys es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

Retribucions:

No hi ha retribucions, però durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE. Una vegada realitzada la incorporació al lloc de treball, es procedirà a descomptar les quotes obligatòries de MUFACE i de Drets Passius corresponents als mesos no abonats.

Observacions:

 • En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i quan no es pugui garantir la permanència del professorat substitut inicialment nomenat. En aquest cas es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.
 • El temps de llicència computa als efectes d'antiguitat.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • Un cop concedida  la llicència, en general, no se’n modificarà la data de finalització.
Normativa:

 • Articles 95 i 122 b) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

EXCEDÈNCIES 

EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DEL FILL O FILLA (NATURAL, ADOPTAT O ACOLLIT)

Sol·licitud: 

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.
 • S'ha d'adjuntar fotocòpia del llibre de família o resolució d'adopció o d'acolliment.
 • Declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada on consti que el cònjuge no exerceix aquest dret.

La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquesta l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

Un màxim de 3 anys a comptar des de la data del naixement o, si és el cas, des de la data de la resolució judicial o administrativa d'adopció o acolliment. Personal interí: la data d’inici no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Retribucions:

No n'hi ha. No s'han d'abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.

Observacions:

 • L’exercici simultani de l’excedència per dues persones que presten els seus serveis en el sector públic per raó d’un mateix fet causant, només és permès amb l’autorització prèvia, si ho sol·liciten expressament els interessats i no afecta el funcionament del servei.
 • S’ha de demanar el reingrés un mes abans de la finalització. En cas contrari, es declara d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular. El personal interí haurà de sol·licitar el reingrés i si no ho fa, s’entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l’Administració.
 • L'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial o administrativa de constitució de l'adopció o l'acolliment.
 • El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.
 • Al professorat interí li computa a efectes del sistema de previsió social, de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestats a efectes del número d’ordre en la borsa de treball docent.
 • Les excedències per tenir cura d'un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al final del termini d'excedència.
 • Els fills i filles successius donen dret a un nou període d'excedència que posa fi al període que ja s'estigués gaudint.
Normativa: 

 • Article 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Article 89.4 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent. 

EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DE FAMILIARS FINS AL SEGON GRAU DE CONSANGUINITAT O AFINITAT

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Cal presentar:

 • Document que acrediti el parentiu amb el sol·licitant.
 • Documentació mèdica on s’acrediti que el familiar no es pot valer i que no pot exercir cap activitat retribuïda.
 • Declaració jurada o promesa de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa que cap altra persona que treballi a l’Administració o organisme públic no gaudeix d’aquesta excedència pel mateix fet causant.

La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquesta l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

Mínim 3 mesos i màxim 3 anys. Personal interí: la data d’inici no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Retribucions:

No n'hi ha.

Observacions:

 • Es pot sol·licitar per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda. 
 • Aquesta excedència constitueix un dret individual del funcionari/ària. En el cas que dos d'ells generessin el dret a gaudir-lo pel mateix subjecte causant (per exemple, el fill i la filla respecte del seu pare malalt), l'Administració pot limitar el seu exercici simultani per raons relacionades amb el funcionament del servei.
 • El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. Si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament. 
 • Al professorat interí li computa a efectes del sistema de previsió social, de reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a efectes del número d’ordre en la borsa de treball docent.
 • Les excedències per tenir cura d'un familiar són incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al final del termini d'excedència.
 • No s'han d'abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.
Normativa:

 • Article 5 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 89.4 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent. 

EXCEDÈNCIA PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en model normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adjuntant la documentació que acrediti aquests fets:

 • Llibre de família o equivalent.
 • Ordre de protecció o excepcionalment informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de la violència de gènere.

Durada:

S’atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin.

Retribucions:

Les retribucions del funcionariat seran íntegres durant els dos primers mesos. 

Observacions:

 • Durant el període d'excedència es manté la reserva del lloc de treball durant 6 mesos, sense perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d'acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere. Si les actuacions judicials ho determinen, es pot prorrogar aquest període per 3 mesos i fins a un màxim de 18 mesos.
 • No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquest tipus d’excedència.
 • El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. 
 • Al professorat interí li computa a efectes del sistema de previsió social, de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del número d’ordre en la borsa de treball docent.
Normativa: 

 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 29.12.2004) 
 • Reial decret 255/2006, de 3 de març
 • Art. 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Art. 89.5 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent. 

EXCEDÈNCIA PER PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA PER DANYS FÍSICS/PSÍQUICS A CONSEQÜÈNCIA D’ACTIVITAT TERRORISTA

Durada:

El temps que resulti necessari per a la protecció i l'assistència social integral de la persona en els termes previstos reglamentàriament.

Observacions:

Per fer efectiva la protecció íntegra al personal funcionari que hagi sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, així com al personal funcionari que acrediti patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.

Sol.licitud:

S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona adjuntant la documentació necessària que acrediti aquests fets:

 • Fotocòpia del llibre de família o equivalent, o certificat del Registre Civil, si escau.
 • Document del Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma que acrediti que es té la condició de personal funcionari i de víctima de terrorisme o que acreditin patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.
Normativa: 

 • Article 89.6 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

EXCEDÈNCIA PER AL MANTENIMENT DE LA CONVIVÈNCIA

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adjuntant fotocòpia del llibre de família o documentació acreditativa de la convivència, document acreditatiu de la residència en un altre municipi i del treball estable. Es pot demanar quan el cònjuge o convivent del funcionari ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable. La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquesta l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

La durada mínima és de 2 anys i per un màxim de 15 anys.

Retribucions: 

No n'hi ha.

Observacions:

 • El període d'excedència no computa als efectes de reconeixement de triennis, ni de consolidació del grau personal, ni del sistema de previsió o drets passius.
 • No hi ha reserva del lloc de treball.
Normativa: 

 • Art. 6 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

EXCEDÈNCIA PER INTERÈS PARTICULAR

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar als Serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. La sol·licitud s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquesta l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

Mínim de 2 anys continuats. No hi ha límit màxim. 

Retribucions:

No n'hi ha.

Observacions:

 • És requisit haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l'inici de l'excedència.
 • No hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps en excedència no computa a efectes d'antiguitat, ni de drets passius, ni MUFACE.
 • Es declararà d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que va determinar la situació administrativa diferent de la de servei actiu, no es va sol·licitar, en el termini establert reglamentàriament, el reingrés al servei actiu.
 • El reingrés al servei actiu es pot fer mitjançant la participació en una convocatòria de concurs per a la provisió de llocs de treball o en adscripció provisional, que s’ha de sol·licitar un mes abans de la data prevista d’incorporació i es concedeix d’acord amb les necessitats del servei.
Normativa:

 • Article 86.2 a) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

EXCEDÈNCIA PER INCOMPATIBILITAT

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici de l’excedència i aquesta l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

Durant el temps que es romangui en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques.

Documentació:

Document acreditatiu de l’obtenció d’un altre lloc de treball a qualsevol administració o organisme públic.

Retribucions:

No n'hi ha.

Observacions:

 • Es concedeix al personal funcionari o laboral fix que es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol administració pública o passa a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic.
 • El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.
 • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.
 • L'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquesta excedència.
 • No hi ha reserva de lloc de treball.
Normativa:

 • Article 86.2 c) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

REDUCCIONS DE JORNADA 

Tipus de reduccions

 • Per tenir cura d’un fill o filla menor de 6 anys (ampliable fins a 12 anys). 
 • Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no fa cap activitat retribuïda.
 • Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb una incapacitat o disminució reconeguda del 65% o més, o amb un grau de dependència que li impedeixi ser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial.
 • Per fer efectiva la protecció o el dret a l’assistència d’una dona víctima de violència de gènere.
 • Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista.
 • Per discapacitat pròpia legalment reconeguda (pel temps corresponent al tractament mèdic).
 • Per tenir cura d’un fill menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament continuat del menor afectat per càncer o qualsevol malaltia greu que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa i permanent, amb la percepció de les retribucions íntegres. Com a mínim ha de ser de la meitat de la jornada de treball. 
 • Per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greu. Fins al 50% de la jornada. Durada màxima d’un mes. 100% de les retribucions.
 • Per interès particular, de la meitat de la jornada, amb el 50% de retribucions.
 • Reducció de dedicació horària per majors de 55 anys i fins a 64 anys.

Respecte a aquestes reduccions de jornada cal tenir en compte:

 • La petició de la reducció de jornada per interès particular s’ha de fer en el termini que estableix la convocatòria. També en el cas de reducció de dedicació per majors de 55 anys.
 • Per la resta de reduccions de jornada les peticions cal fer-les amb una antelació mínima de 15 dies de la data d’inici de la reducció. 
 • L’horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui concedida una reducció de jornada haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.
 • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada només podran ocupar llocs de treball de jornada sencera. Per compactar, cal ocupar un lloc de treball vacant.

Especificació de les reduccions

REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL D’UN FILL O FILLA MENOR DE 6 ANYS (AMPLIABLE A 12 ANYS)

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar després del permís de maternitat, adopció, acolliment o paternitat, en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adjuntant còpia del llibre de família compulsat.

Durada: Màxim fins als 12 anys de l’infant.

Retribucions: 

 • Fins als sis anys: amb reducció d’1/3 es percebrà el 80%; amb reducció de 1/2 és percebrà el 60%.
 • Dels 6 als 12 anys: reducció proporcional de les retribucions. Per reducció de 1/2 jornada es cobra el 50% i per reducció d’1/3 el 66,66%.
 • Durant la compactació es cobra el 80% (reducció 1/3) o el 60% (reducció 1/2).
 • La compactació del primer any de la reducció de jornada d’1/3 (122 dies) comportarà que durant els 8 mesos següents es cobri el 80% de les retribucions si es treballa a jornada sencera, o el 47% si es continua amb la reducció de jornada d’1/3.
 • La compactació de la reducció de jornada d’1/2 (182 dies) comportarà que durant els 6 mesos següents es cobri el 60% de les retribucions si es treballa a jornada sencera, o el 10% si es continua amb la reducció de jornada d’1/2.

Observacions:

 • En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. 
 • Tot i el punt anterior, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant.
 • La reducció de la jornada, no es pot modificar (passar d’un terç a mitja o a l’inrevés) durant tot el seu gaudiment.
 • En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir pel mateix fet causant durant el mateix curs lectiu.
 • La pot demanar qui tingui la guarda legal del menor.
 • La dedicació al centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies.
 • La concessió de reducció de jornada és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, retribuïda o no, i amb qualsevol altra reducció de jornada.
Normativa:

 • Article 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral al servei de les administracions. 
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER TENIR CURA D'UNA PERSONA AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA, FÍSICA O SENSORIAL, QUE NO FA CAP ACTIVITAT RETRIBUÏDA 

Sol·licitud:

 • S’ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb una antelació almenys de 15 dies abans del seu inici. 
 • Es pot demanar una reducció d’1/3 o bé d’1/2 de la jornada de treball.
 • La reducció de jornada és proporcional a cada bloc horari.

Observacions:

 • Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada, llevat que l’exerceixin alternativament.
 • Cada persona amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada. En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir pel mateix fet causant durant el mateix curs lectiu.
 • Només es concedeix en el cas de dedicació o nomenament a jornada sencera. 
 • La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia que finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost.
 • En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Requisits:

 • La reducció es concedeix per guarda legal d’una persona (no cal que sigui familiar) disminuïda psíquica, física o sensorial que no realitzi cap activitat retribuïda.
 • És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica, retribuïda o no i amb qualsevol altra reducció de jornada. 

Retribucions:

 • 1/3 de reducció de jornada: 80% del total de les retribucions.
 • 1/2 de reducció de jornada: 60% del total de les retribucions.

Documentació a presentar:

Model normalitzat amb la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Llibre de família o Certificat del Registre Civil, certificat d’empadronament de l’Ajuntament on quedi constància de la guarda legal.
 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificació oficial de l’Equip de Valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials on consti el grau de disminució física, psíquica o sensorial de la persona causant.
 • Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Document acreditatiu que el causant no realitza cap activitat retribuïda.
Normativa:

 • Art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol. 
 • D.A. onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
 • Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de Generalitat. 
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al funcionari docent.
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER TENIR A CÀRREC UN FAMILIAR FINS AL SEGON GRAU DE CONSANGUINITAT O AFINITAT AMB INCAPACITAT O DISMINUCIÓ RECONEGUDA DEL 65% O MÉS O AMB UN GRAU DE DEPENDÈNCIA QUE LI IMPEDEIXI SER AUTÒNOM, O QUE REQUEREIXI UNA DEDICACIÓ ESPECIAL

Sol·licitud:

S’ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb una antelació almenys de 15 dies abans del seu inici. 

Modalitats de la reducció de jornada, retribucions i distribució horària:

 • Es pot demanar una reducció d’1/3: percepció del 80% de les retribucions.
 • Es pot demanar una reducció d’1/2: percepció del 60% de les retribucions.
 • La reducció de jornada és proporcional a cada bloc horari.

Observacions:

 • Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir-ne, llevat que l’exerceixin alternativament.
 • Cada persona amb disminució dóna dret a una única reducció de jornada. En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir pel mateix fet causant durant el mateix curs lectiu.
 • La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia que finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al dia 31 d’agost. 
 • En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Requisits:

 • La reducció es concedeix per incapacitat d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat, que tingui un grau d’incapacitat igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom, o que requereixi una dedicació especial.
 • Que es tingui al càrrec directe.
 • És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica retribuïda o no i amb qualsevol altra reducció de jornada.

Documentació a presentar:

Model normalitzat, amb la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Llibre de família o Certificat del Registre Civil.
 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificació oficial de l’Equip de Valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials on s’indiqui el grau de disminució física, psíquica o sensorial del causant.
 • Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Declaració assegurant que el familiar té un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.
Normativa:

 • Article 26 c) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER A LES DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Durada:

La reducció de jornada serà durant el temps que sol·liciti la dona víctima de violència de gènere.

Retribucions:

Si la reducció és d'un terç, es percebrà el 80%; si la reducció és de la meitat, es percebrà el 60%.

Observacions:

No hi ha un període de temps màxim específic per al gaudiment de la citada reducció de jornada.

Sol·licitud: 

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adjuntant la documentació necessària que acrediti aquests fets.

 • Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
Normativa:

 • Article 26.d de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA PER DANYS FÍSICS/PSÍQUICS A CONSEQÜÈNCIA D'ACTIVITAT TERRORISTA

Durada:

Pel temps necessari per a la protecció i assistència de la persona en els termes previstos reglamentàriament. 

Observacions:

Per fer efectiva la protecció íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d’afectivitat, i els fills dels ferits i morts així com els funcionaris que acreditin patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.

Sol.licitud:

S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona adjuntant la documentació necessària que acrediti aquests fets:

 • Fotocòpia del llibre de família o equivalent, o certificat del Registre Civil, si escau.
 • Document del Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma que acrediti que es té la condició de funcionari i de víctima de terrorisme o que acrediti patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.
 • Declaració que no es desenvoluparà cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Quadre horari signat per la direcció del centre.
Normativa: 

 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Article 49 f) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

REDUCCIÓ DE LA MEITAT DE JORNADA, AMB EL 50% DE RETRIBUCIONS, PER INTERÈS PARTICULAR

Aquesta reducció és fruit de l'Acord signat per CCOO el 17 de novembre de 2005.

Qui ho pot demanar: Personal funcionari de carrera.

Durada:

 • La reducció s'inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d'agost.
 • La reducció de jornada serà prorrogable, però s'haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud adreçada al director/a dels Serveis Territorials o Consorci de Barcelona, fins al 31 de maig.

Retribucions: 

Es percebrà el 50% de les retribucions.

Observacions:

 • La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei. Requereix, per tant, el vistiplau de la direcció del centre i està subjecta al règim que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • És incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada.
 • No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals valorades pels Serveis Territorials o Consorci.
 • No pot gaudir de reducció de jornada per interès particular el personal que pertanyi a l'equip directiu del centre docent.
 • Si un cop concedida s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
 • Només si ho permeten les necessitats del servei, la dedicació en el centre es podrà concentrar en 3, 4 o 5 dies a la setmana. 
 • La direcció del centre haurà de signar la conformitat, si així ho considera oportú, en l'espai reservat en l'imprès de sol·licitud.

Sol·licitud: 

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat, que es pot obtenir als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Cal demanar la compatibilitat, si s’exerceix una altra activitat remunerada.
Normativa: 

 • Decret 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d’ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER DISCAPACITAT LEGALMENT RECONEGUDA

Durada: Reducció de jornada equivalent al temps que s’ha de dedicar al tractament.

Observacions:

 • Poden gaudir d'aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, hagin de rebre tractament en centres públics o privats en l’horari laboral.
 • Només es concedeix si el sol·licitant té nomenament a jornada sencera. 

Retribucions: 100% de les retribucions.

Sol·licitud: 

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 15 dies d’antelació.
 • Cal aportar informe mèdic que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o la durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en horari laboral, i certificat emès per l’Equip de Valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de reconeixement del grau de disminució.
 • Cal presentar declaració jurada de no fer cap activitat pública o privada, remunerada o no.
Normativa:

 • Article 25 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

REDUCCIÓ DE JORNADA D’ALMENYS LA MEITAT DE JORNADA PER CURA DE FILL/A MENOR DE 18 ANYS DURANT L’HOSPITALITZACIÓ I EL TRACTAMENT CONTINUAT DEL MENOR AFECTAT PER CÀNCER O QUALSEVOL MALALTIA GREU QUE IMPLIQUI LA NECESSITAT DE TENIR-NE CURA DE MANERA DIRECTA, CONTÍNUA I PERMANENT, AMB LA PERCEPCIÓ DE LES RETRIBUCIONS ÍNTEGRES.

Durada: 

 • El temps necessari per tenir cura d’un fill/a menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament directe i continuat del menor afectat de càncer o qualsevol altra malaltia greu que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent.
 • El temps de reducció de jornada serà el que preveu l’informe mèdic. Si cal una pròrroga, s’ha de sol·licitar per escrit un nou informe mèdic on consti el temps de prolongació.
 • La reducció de jornada s’autoritzarà fins a final de curs i caldrà acreditar la necessitat de continuar en aquesta situació en un període inicial d’un mes i prorrogable per períodes de dos mesos. S’ha de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar.

Retribucions: Es cobren les retribucions íntegres.

Observacions: 

 • Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim en un 50% de la seva durada.
 • Correspon a la persona interessada, d’acord amb les seves necessitats i previ acord amb la direcció del centre, determinar el percentatge de la reducció de la jornada a la qual vol acollir-se, tot i això, es considera que la reducció de jornada serà d’un màxim del 90%.
 • En qualsevol cas la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Sol·licitud: 

Model normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb la següent documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent, o certificat del registre Civil.
 • Certificat mèdic on consti la durada prevista de l’ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del menor.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual l’altre progenitor no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill o filla.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.
Normativa:

 • Article 49 e) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

REDUCCIÓ DE JORNADA DE FINS AL 50% PER ATENDRE UN FAMILIAR DE PRIMER GRAU PER RAONS DE MALALTIA MOLT GREU

Durada: Màxim 1 mes.

Retribucions: 100%

Observacions: 

 • S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o Consorci de Barcelona.
 • La reducció pot ser com a màxim fins al 50% de la jornada.
 • Només es concedeix la reducció de jornada si el sol·licitant té un nomenament a jornada sencera. 
 • Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.
Normativa: 

 • Article 48.i) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

 

S’HAN PERDUT:

 • Reducció de jornada per processos de recuperació de malaltia.
 • Reducció de jornada prèvia a la jubilació (menys de cinc anys per a l'edat de jubilació forçosa).

La Generalitat ha deixat de reconèixer aquests dos tipus de reducció de jornada.

La supressió de la reducció per processos de recuperació de malaltia pròpia crea un greuge i obliga les persones afectades a fer reducció de jornada per interès particular de mitja jornada en comptes de reducció d’1/3 com es podia fer abans, i també queden penalitzades per haver de cobrar el 50% en comptes del 60% a què donava dret la reducció de mitja jornada.

L’acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública del 24 de juliol de 2019 permet la reincorporació progressiva al lloc de treball després d’una baixa per malaltia d’especial gravetat sense reducció salarial (S’ha de concretar la seva aplicació). 

Reduccions de dedicació

PER TENIR ENTRE 55 I 64 ANYS: 2 HORES D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Observacions:

 • Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari.
 • L’autorització, si escau, és per al període comprès entre l’1 de setembre al 31 d’agost.
 • Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats. 
 • No es pot assignar als qui tinguin en l’horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.
 • La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar a la direcció del centre, no més tard del 30 de juny anterior a l’inici del curs per al qual se sol·licita, qui ha de resoldre dins el termini que determina la resolució del Departament d’Ensenyament. Si es canvia de centre (adjudicacions d’estiu) s’ha de comunicar a la direcció del nou centre de destí.

Normativa:

 • Resolució de 3 de juny de 2016 sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies