COVID 19 – PREGUNTES FREQÜENTS

Clica damunt de la informació a la qual vulguis accedir:

Última actualització 20/11/2020

CONCEPTES I MESURES DAVANT Covid-19

1. Aïllament:

Període de temps que una persona diagnosticada de Covid-19 o una persona amb símptomes ha de romandre aïllada mentre espera resultat PCR. Des de l’1 d’octubre de 2020, és de 10 dies, per a tota la població de Catalunya.

2. Quarantena (confinament):

Període de temps en què un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari.  Des de l’1 d’octubre de 2020, és de 10 dies, per a tota la població de Catalunya.

3. Cas positiu:

Persona, amb simptomatologia o no, que ha donat positiu en una prova PCR o TAR (test antigèn ràpid) o a IgM per serologia.

a. Contacte estret de cas positiu al centre educatiu:

persones que formen part d’un grup de convivència estable, a l’aula o a una activitat extraescolar dins de la mateixa escola, independentment que portin mascareta o no. Fora d’aquest grup, per ser-ho, cal que sigui contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a menys de 2 m de distància.
Han de fer-se la prova PCR i aïllament preventiu durant 10 dies.

b. Secundària:

Només serà contacte estret el professorat que no porti mascareta en la interacció amb el cas positiu. (Contacte sense protecció durant més de 15 minuts a a menys de 2 mestres).

4. Cas sospitós d'infecció per SARS-CoV2:

Qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes com l’odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li farà:

 • TAR (test antigènic ràpid) en les primeres 24h, sempre que els símptomes siguin de 5 dies o menys.
 • PCR, si els íimptomes són de més de 5 dies o no es disposa de TAR.

Ha de fer aïllament mentre espera els resultats. També han de fer aïllament els germans i germanes escolars i convivents que treballin en un centre educatiu.

a. Contacte estret de cas sospitós:

No ha de fer confinament preventiu mentre el cas sospitós estigui a l’espera dels resultats de la prova PCR.

El registre de contactes només s’ha de realitzar si han transcorregut menys de 72 hores des de l’obtenció del resultat positiu.

El SVE indicarà quarantena durant 10 dies al seu domicili a les persones del grup estable de convivència, sempre i quan hagin tingut contacte amb el cas des de 48 hores abans d’iniciar símptomes o del resultat de la PCR en els casos asimptomàtics.

b. Si el resultat de la prova és negatiu:

L'alumne o alumna es pot incorporar quan no tingui símptomes o després de 24 h sense febre.

c. Si el resultat de la prova és positiu:

El GCE i el tutor/a de primària (contactes estrets del cas) farà quarantena durant 10 dies, sempre i quan hagin tingut contacte amb el cas des de 48 hores abans d’iniciar símptomes o del resultat de la PCR en els casos asimptomàtics. Se’ls farà una PCR (al centre educatiu o a omn es determini).

5. Exempció de quarantena per infecció de coronavirus prèvia.

Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus confirmada per PCR, TAR o serologia IgM durant els 3 mesos anteriors estaran exemptes de fer quarantena.

6. Grup de convivència estable (GCE):

Grup estable d’alumnat, amb tutor/a  i altres persones docents o de suport educatiu que passin la major part de la seva jornada laboral en el  grup, amb un espai referent.

a. Mesures:

Tots els membres han de fer aïllament de 10 dies quan es doni un cas positiu Covid-19 dins del grup i fer-se la prova PCR. El resultat negatiu no eximeix de mantenir l’aïllament.

7. PCR de cribratge poblacional (campanya preventiva de detecció de casos):

Si el test no respon a contacte estret d’un cas positiu, no s’ha de fer confinament mentre s’estigui a l’espera del resultat.

8. Persona vulnerable a la covid-19:

És la persona que presenta algun dels riscos del quadre. Se’ls ha de fer valoració individual per part del SPRL, per diagnosticar si són TES.

Diabetis Embaràs Malaltia pulmonar crònica
Càncer en fase de tractament actiu Insuficiència renal crònica Immunodepressió
Malaltia hepàtica crònica severa Obesitat mòrbida (IMC>40) Malaltia cardiovascular (inclosa la hipertensió)
Major de 60 anys
9. Treballador/a especialment sensible (TES) al risc d’infecció per Covid-19.

És una valoració individual que fa el SPRL per determinar si correspon Baixa IT. L’especial sensibilitat va relacionada amb el risc laboral.

10. Servei de Vigilància Epidemiològica territorial (SEV):

Determina les actuacions i mesures derivades del cas positiu o sospitós de Covid-19  (aïllament de grups i de persones en contacte).

11. Referent COVID Escola (RECO):

Professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que identifica els contactes estrets escolars i es coordina amb la direcció del centre, l’equip d’atenció primària (unitats mòbils de preses de mostres a l’àmbit escolar) i el SEV.

Informació a la web del Departament:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/

PERSONAL DOCENT. Preguntes freqüents

1.- Sóc docent vulnerable. He d’anar a treballar al centre?

R: Has de comunicar la teva situació al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), que ha de fer una valoració individual del teu cas per establir si ets Treballador/a Especialment Sensible a la Covid-19 (TES). L’Informe indicarà si ets APTE per treballar (amb mesures de protecció i adaptació del lloc de treball) o si es recomana Baixa IT. 

2.- Si estic esperant la valoració del SPRL, he d’anar a treballar al centre?

R: Comenta-ho a la direcció del teu centre, qui t’ha d’indicar si has de fer teletreball o et concedeix un Permís per deure inexcusable, amb nomenament de persona substituta.

 3.- Si el SPRL recomana Baixa IT. És automàtica la concessió?

R: No, sempre l’ha de validar el facultatiu que té la competència per donar la baixa. Serà:

 • el metge o la metgessa de l’ICAM/SGAM, si ets persona interina/substituta (règim Seguretat social):
 • el metge o metgessa de família (capçalera), tant si has escollit la Seguretat social com si has escollit una mútua, si ets persona funcionària (règim de MUFACE).
 4.- Si el SPRL recomana Baixa IT, com es tramita?

R: Si ets persona INTERINA: l’autoritza el metge o metgessa de l’ICAM /SGAM i la penja al portal de  “La Meva Salut” (s’ha de consultar).  Els comunicats de continuïtat els ha de fer el teu metge o metgessa de família. 

Si ets persona funcionària: la tramita el metge o metgessa de família, tant si has escollit la seguretat social com si l’entitat escollida és una mútua.

5.- Si l’ICAM/SGAM em denega la baixa recomanada pel SPRL, què he de fer?

R: Posar-ho en coneixement del SPRL, perquè pugui fer d’interlocutor i justificar degudament la necessitat de la baixa.

També pots presentar reclamació a L’ICAM/SGAM.

6.-  Si el SPRL m’ha declarat APTE per treballar amb mesures de protecció i adaptació del meu lloc de treball. Què he de fer?

R: Demanar a la direcció del centre la seva concreció. Si no et garanteixen, posa’t en contacte amb la persona delegada de CCOO perquè et pugui assessorar. Recorda que l’assessorament és un servei per a l’afiliació.

7.- Si algú amb qui convisc a casa meva presenta simptomatologia de Covid-19, què he de fer?

R: Com a treballador/a en un centre educatiu, has de fer aïllament mentre s’espera el resultat de la PCR. No has d’anar al centre. Has de tramitar baixa IT si no pots fer teletreball.

8.- Si sóc persona interina o funcionària (MUFACE), qui m'ha de fer la prova PCR, en cas de necessitar-la?

R: Si la prova és conseqüència de contacte estret dins de l'àmbit educatiu o resultat d'un cribratge poblacional,

Totes les persones docents, tant si tenen assistència sanitària per Seguretat Social com per mútua (MUFACE) disposaran d'atenció en el sistema sanitari públic. En aquests casos els PCRs es faran en unitats mòbils o a l'EAP més proper al docimicili habitual de la persona que ha de ser atesa.

Totes les persones assegurades per MUFACE disposaran d'un CIP (codi d'identificació personal) al Sistema Català de Salut. A les persones que han triat l'opció privada, se'ls hi ha assignat un CIP d'ofici i rebran una targeta sanitària individual (TSI) a l'adreça postal que consta als arxius de MUFACE.

R: Si la prova se sol·licita com a resultat d'una visita mèdica particular al metge/metgessa de família,

Si ets persona interina o funcionària (MUFACE) que has escollit l'assistència sanitària per la Seguretat Social la prova la fa la Seguretat Social.

Si ets funcionària (MUFACE) amb assistència sanitària per mútua, la prova i el seguiment es fa al centre privat assistencial habitual.

9.- Com puc saber el resultat de la prova PCR?

R: Es pot consultar a La Meva Salut (informes i resultats). Amb el codi CIP, les persones assegurades han de descarregar-se l'aplicació i donar-se d'alta mitjançant l'adreça https://lamevasalut.gencat.cat

10.- He d'anar a treballar mentre espero el resultat de la prova PCR? Declaració responsable

R: Esperar el resultat del PCR per contacte estret no dóna dret a baixa però les instruccions del departament diuen que no és necessari anar al centre educatiu. És absència justificada, prèvia corresponent declaració responsable de la persona afectada.(No descompta de les 15h/curs). Si hi ha confinament per contacte estret, normalment correspon baixa mèdica.

Declaració responsable

11.- Quan m'han de confinar si confinen un grup en el qual dono classes?

R: Si el grup és un GCE d’infantil i primària, es confinen les persones que passen la major part de la jornada amb el grup (tutor/a i altres persones docents o de suport educatiu).
Per al professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix un contacte sense protecció durant més de 15 minuts i a menys de dos metres, per a definir un contacte estret. Per tant, a secundària, només serà contacte estret el professorat que no portés mascareta en la interacció amb el cas positiu.

12. Si ja he tingut infecció per coronavirus, aquest fet m’eximeix de fer properes quarantenes?

R: Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus confirmada per PCR, TAR o serologia IgM durant els 3 mesos anteriors estaran exemptes de fer quarantena.

13- Si el meu fill/a menor de 12 anys ha de fer confinament, tot i no haver estat contagiat amb Covid-19, tinc dret a algun permís de conciliació retribuït?

R: Sí, podries fer teletreball; però si les funcions del teu lloc de treball no et permeten l'atenció adequada al menor, s'autoritza un permís de conciliació retribuït. Has de sol·licitar-ho, tal com s'indica al document.

Sol·licitud de permís per conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19. Personal docent.

 

FAMÍLIES. Preguntes freqüents

1.- El meu fill o la meva filla ha donat positiu de Covid-19, què ha de fer?

R: Ha de fer aïllament durant un període de 10 dies (segons nota del 30 de setembre de 2020). 

2.- Si el meu fill o la meva ha donat positiu de Covid-19, em correspon una baixa IT?

R: Sí, correspon una baixa durant tot el període d’aïllament.

3.- Quants dies es manté la quarantena?

R: Des de l’1 d’octubre, és un període de 10 dies, per a tota la població de Catalunya.

4.- Què he de fer si el meu fill/a presenta simptomatologia de Covid-19?

R: S’ha de fer una prova PCR com més aviat millor. S’ha de contactar amb el CAP (o CUAP si és fora de l’horari d’aquest). Ha de fer aïllament mentre espera els resultats. També han de fer aïllament els germans i germanes escolars i convivents que treballin en un centre educatiu.

5.- Si un company de classe del fill o filla és positiu de Covid-19, ha de fer quarantena?

R: Sí, si es considera contacte estret.

El SVE indicarà quarantena durant 10 dies al seu domicili als alumnes de la unitat de convivència i al tutor del grup de primària (contactes estrets del cas), sempre i quan hagin tingut contacte amb el cas des de 48 hores abans d’iniciar símptomes o del resultat de la PCR en els casos asimptomàtics.

6.- Si el meu fill ha de fer aïllament perquè un company/a de classe és positiu de Covid-19 , em correspon una baixa IT per cuidar-lo?

R: No, perquè ets un contacte d’un contacte.

7. Si han fet un PCR per cribatge poblacional o a tot el centre el meu fill o filla, pot anar a classe mentre espera els resultats?

R: Sí, mentre s’espera els resultats dels PCR de cribatge general s’ha d’anar al centre.

8. Si el meu fill o filla ja ha tingut infecció per coronavirus, aquest fet eximeix de fer properes quarantenes?

R: Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus confirmada per PCR, TAR o serologia IgM durant els 3 mesos anteriors estaran exemptes de fer quarantena.

9.- Si el meu fill/a, menor de 12 anys, ha de fer aïllament, tinc algun permís per atendre’l?

R: Si ets empleada o empleat públic pots fer teletreball i  si no és possible fer-ho i/o atendre adequadament al menor, es pot demanar un permís de conciliació retributiu.

10.- Sóc empleada/empleat públic, com puc sol·licitar el permís retribuït per cura de menor de 12 anys en quarantena?

Has d’acreditar la petició amb un comunicat del centre educatiu/llar d’infants, o bé amb una declaració responsable indicant que no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec del fill o filla. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar el volant de convivència.

11.- Els convivents o contactes habituals de persones identificades com a contactes estrets han de fer aïllament?

R: No, poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.

12.- Els germans i/o germanes d’alumnes o els fills/filles del professorat que han de fer quarantena per ser contactes estrets de casos positius han de fer aïllament?

R: No, poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.

13.- Quan es determina baixa IT per contacte?

R: Quan sigui considerat un contacte estret d’un cas positiu.

14.- Si el meu fill es contacte estret d’un cas sospitós, ha de fer quarantena?

R: No, no ha de fer aïllament preventiu mentre s’espera el resultat de la prova PCR del cas sospitós. Només es farà quarantena si el resultat és positiu.

15. S’ha de fer nova PCR per tornar al centre educatiu després de quarantena?

R: No, no és necessària ni tampoc cap certificat mèdic.

COVID-19 Informació Curs 2019-2020

Enllaç a la informació del COVID-19 CURS 2019-2020

 1. Pla de contingència i reincorporació progressiva del departament d’educació en el marc de l’etapa de represa. (08/07//2020)
 2. Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars. ( 24/08/ 2020)
 3. Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles (01/9/2020)
  1. Annex:  https://educaccio.cat/salut_escola_annex_docents/
 4. Protocol gestió de casos covid-19 als centres educatius (01/12/2020) Novetat!
 5. Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” (09/09/2020)
 6. Nota informativa: Actualització sobre diversos aspectes de la IT en relació a la Covid-19 (17/09/2020)
 7. Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius (22/09/2020)
 8. Informació MUFACE- pcr covid 13 octubre 2020
  1. Infografia pautes per mutualistes MUFACE
 9. Nota sobre la situació del personal que presta servis als centres educatius amb menors a càrrec afectats per la COVID-19, adaptada de la nota de funció pública per a tots els treballadors públics de la generalitat.
  1. Inclosa a    Modificació del pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació en el marc de l'etapa de represa aprovat en data 8 de juliol 2020, davant el rebrot de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya (20/20/2020)
 10. Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (18/10/2020)
 11. Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR de la covid-19
 12. Aclariments horaris restricció mobilitat nocturna (28/10/2020)
 13. Infografia Aïllament preventiu per als contactes estrets de COVID-19
 14. Guia sobre les quarantenes escolars / Com funcionen les quarantenes per COVID-19? (26/10/2020)
 15. Criteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge híbrid a l’FP, Batxillerat, Ensenyaments del règim especial, EOI i CFA*(2/11/2020)
 16. Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid 19.(5/11/2020)

 

Assessorament gratuït a l'Afiliació afiliat.ccoo.cat