Acord en matèria de temporalitat

Que no t'enganyin, CCOO lluita pels teus drets, per la teva estabilitat laboral, amb seguretat jurídica i eficàcia, per condicions dignes de treball i per l'augment de les plantilles.

CCOO, CSIF i UGT, els tres sindicats legitimats per negociar les condicions laborals de les treballadores i treballadors de les administracions públiques de tot l’Estat, hem arribat a un acord en matèria de temporalitat a les Administracions Públiques. Tots els llocs de treball estructurals sortiran a oposicions abans de 2024 Les persones que no passin les oposicions cobraran una indemnització


Exigim al Govern de l’Estat una solució efectiva i amb seguretat jurídica contra l’abús de temporalitat

La Federació d’Educació de CCOO fa molts anys que denunciem les elevades taxes de temporalitat del personal docent (properes al 40%) i laboral (aproximadament del 70%) del Departament d’Educació per la greu afectació laboral i educativa que impliquen. Aquesta temporalitat tan elevada, a més de provocar una situació gravíssima de precarietat i d’incertesa laboral als treballadors i treballadores, comporta una disminució de la qualitat de l’educació per la constant rotació de personal en els centres.

Aquestes taxes de temporalitat han estat provocades per la pròpia administració que durant molts anys ha incomplert reiteradament la normativa (l’EBEP) i no ha aprovat les ofertes d’ocupació pública que haurien pogut impedir arribar a aquests extrems. Cal remarcar a més que, en el cas del Departament d’Educació, la situació és molt més greu pel que fa al personal docent, ja que no només no va convocar el processos selectius necessaris durant molts anys, sinó que va establir un sistema de provisió de llocs de treball pervers a partir dels decrets de provisió i de direccions. Així, amb l’excusa d’afavorir l’estabilitat a les plantilles dels centres per dur a terme projectes educatius específics, el departament va investir d’un poder pràcticament absolut a les direccions per decidir quin personal temporal es quedava i quin no, independentment de la posició que tingués a la borsa docent.

El resultat d’aquests decrets i de l’alta temporalitat ha estat que, a més a més de la incertesa que ja pateixen les persones interines per la seva condició, s’ha afegit una major vulnerabilitat pel temor a no ser confirmades per la direcció del centre i perdre la possibilitat de tenir un interinatge, passant a fer substitucions de curta durada. També ha comportat, de retruc, una disminució de la participació i de la democràcia als claustres i consells escolars per la por a expressar lliurament opinions. Cal recordar que, abans d’aquesta normativa, el funcionament de la borsa de treball del personal docent, establert gràcies a l’acord signat per CCOO el 1995, era la garantia que es respectava en els nomenaments l’antiguitat generada pels serveis prestats.

Des de CCOO considerem que la situació que ha creat el Departament és intolerable i que cal avançar de manera decidida en la disminució de la temporalitat, l’estabilització de les persones interines i el canvi en el sistema de provisió de llocs de treball.

Cal dir que el sistema més segur jurídicament fins a dia d’avui per disminuir les taxes de temporalitat i que les persones interines puguin accedir a la funció pública és el concurs oposició. Per aquest motiu, CCOO sempre hem treballat per aconseguir acords, tant a nivell estatal com autonòmic, que permetessin la convocatòria d’aquests processos selectius en les millors condicions possibles per a totes les persones interines. Alguns dels acords aconseguits són, per exemple, el que vam signar el 2017, amb el govern de l’estat, CCOO, UGT i CSIF per realitzar convocatòries massives al conjunt de les administracions públiques o, amb el Departament d’Educació, signat en solitari el 2005, convocant unes 10.000 places en tres anys i també el 2017, signat juntament amb USTEC i UGT, que permetia la convocatòria d’un concurs oposició de 2.000 places docents.

De la mateixa manera, al juliol d’enguany, CCOO vam arribar a un acord amb el govern de l’Estat en el que, respectant el marc legal establert, es fixava reduir la temporalitat al 8% mitjançant la convocatòria d’uns processos selectius que garantissin les condicions més adients per a les persones interines, donant més pes al temps de serveis prestats i fent possible que les proves no fossin eliminatòries. A més a més, gràcies a la pressió de CCOO, també vam aconseguir incloure en aquest acord una penalització a les administracions en forma d’indemnització per a les persones que no superessin l’oposició, tot garantint la seva permanència a la borsa de treball. L’objectiu últim d’aquestes indemnitzacions era, i continua sent, que les administracions assumissin el caràcter estabilitzador dels processos selectius.

El tràmit parlamentari del Reial Decret que incorporava aquest acord n’està comportant alguns canvis produïts per les esmenes dels grups parlamentaris i generant moltes incerteses a les persones interines. Tot i així, un cop es clarifiqui la nova norma, CCOO, com hem fet fins ara, continuarem treballant per assolir els millors acords possibles per reduir la temporalitat tot assegurant el caràcter estabilitzador dels processos selectius, sempre amb seriositat i sense postular solucions falses que indueixen a confusió, com ara, la fixesa sense concurs de cap mena, concursos de mèrits restringits, etc. El col·lectiu de persones interines, per la situació que viu, no necessita que l’enganyin creant-li expectatives on no n’hi ha, al contrari, mereix el màxim respecte.

En aquest sentit, des de CCOO:

  • Exigim a l’administració que publiqui, el més aviat possible, totes les places susceptibles d’estabilització, a més a més de, en cas necessari, una dotació extraordinària de places per erradicar d’una vegada els alts nivells de temporalitat.
  • Interpel·lem l’administració per a què obri un procés de negociació que permeti contemplar els diferents escenaris que poden donar-se un cop s’hagi aprovat definitivament la llei de reducció de la temporalitat en les administracions públiques, de manera que sigui possible a partir d’aquell moment avançar ràpidament en la posada en marxa dels processos d’estabilització.
  • Continuarem pressionant per aconseguir que els processos d’oposicions siguin més transparents i comptin amb totes les garanties, es simplifiquin les proves, aquestes no siguin eliminatòries i els serveis prestats tinguin el major pes possible. A més a més seguirem exigint que no es promogui de cap manera en els tribunals la limitació del nombre de persones que pot superar la fase d’oposició, ja que és imprescindible que una part important de les persones opositores pugui arribar a la fase de concurs per garantir que es produeix realment l’estabilització.
  • També cal tenir en compte el col·lectiu de persones que han superat unes oposicions i no han obtingut plaça, cal estudiar-ne la fórmula més adient per a la seva estabilització amb seguretat jurídica. És prioritari que es comptabilitzi el fet d’haver superat unes oposicions sense haver obtingut plaça. La puntuació obtinguda en l’oposició ha de considerar-se un mèrit important a tenir en compte per a les següents convocatòries.
  • Continuarem exigint que les persones interines tinguin garantit un lloc de treball com ja vam aconseguir el 2005 amb l’acord que CCOO va signar en solitari amb el Departament d’Educació i lluitarem especialment per aconseguir un pacte d’estabilitat per aquelles persones amb més edat i/o amb més anys de servei actiu.

Seguirem denunciant la situació de manca de democràcia en els centres deguda a la por del personal temporal de perdre el seu lloc de treball que han provocat els decrets de direccions i de provisió de llocs de treball, així com els casos d’abús o discriminació en els centres que se’n derivin.

#DefensemEstabilitzarLesPersonesInterines     #MésPlacesMésEstabilització     #CCOOAmbLEstabilització     #LesPersonesInterinesNoSomNovesAspirants

Roda de premsa d’Educació – Acord per a la reducció de la temporalitat (12 juliol 2021)