DRET CONSTITUCIONAL DE VAGA

Documentació:

Avís al Departament de Treball, com a mínim amb 10 dies d'antelació, per part de les organitzacions sindicals de l’àmbit que comprèn la convocatòria o bé directament dels mateixos treballadors i treballadores d’un centre de treball, afectats pel conflicte, quan es decideix, després de votació, fer la vaga. La votació ha de ser secreta i es decidirà per majoria simple. El resultat de la votació haurà de constar en acta.

Durada: 

Fixada en la convocatòria.

Retribucions: 

Descomptes de tots els conceptes de la nòmina i del meritat de la paga extra, proporcionals al temps de durada de la vaga.

Observacions:

Dret individual fonamental. Impedir o limitar l'exercici d'aquest dret, en determinades circumstàncies, està tipificat a l’article 315 del Codi Penal. Mentre duri la vaga, els i les vaguistes no podran ser substituïts per treballadors o treballadores aliens. Es respectarà el dret a treballar d'aquelles persones que no segueixin la vaga. En cas d'haver-hi serveis mínims, han de ser pactats entre els sindicats convocants i l'Administració. El Tribunal Constitucional, en la sentència 254/88, de 21 de desembre, reconeix el dret a requerir a altres l'adhesió i la participació en la vaga amb piquets informatius, sense impedir el lliure exercici del dret al treball.

Normativa: 

  • Article 28 de la Constitució Espanyola.
  • Article 2.2 de la LO 11/85, de llibertat sindical, de 2 d’agost.
  • Documents per a l'organització i la gestió dels centres docents.