Horari i calendari

Horari i calendari

Informació referent al calendari i als horaris.

Horaris generals del personal docent en PDF

Horari laboral del personal docent primària i CEE en PDF

Horari laboral del personal docent secundària, EOIs i escoles d’art en PDF

Horai laboral del personal docent de centres de Formació d’Adults (CFA) en PDF

Clica damunt la informació que t’interessi:

CALENDARI

Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre.

En els centres de titularitat del Departament d’Educació les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny.

Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

13 de setembre de 2021: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.

20 de setembre de 2021: inici de les classes als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny.

No més tard del 20 de setembre de 2021: inici de les classes als ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

No més tard del 27 de setembre de 2021: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes.

Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022: vacances de Nadal.

De l’11 d’abril al 18 d’abril de 2022: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2021: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

Les proves extraordinàries de l’educació secundària obligatòria es faran del 17 al 22 de juny de 2022. Les proves extraordinàries del 1r curs de batxillerat, dels cicles formatius d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es faran del 2 al 6 de setembre de 2022. Per als cicles formatius de formació professional i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran el mes de juny, després de les proves ordinàries.


Dies festius:

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els dos dies de festa local. En cas que un o ambdós d’aquests dies de festa local caiguin en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent.

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes, s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre. En aquest cas cal l’acord previ del consell escolar de centre.

 • Festius laborals a Catalunya: fixats per disposició anual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Festius locals: dos dies l’any, determinats pels òrgans de govern locals.
 • Festius de lliure disposició del centre: tres dies a distribuir equitativament entre els tres trimestres. Són aprovats pel Consell Escolar del centre. 

Dies lectius: 

Els que estableix el calendari escolar (entre 175 i 177 dies al curs).

Períodes no lectius

Segons l’ordre que regula el calendari escolar cada curs. 

 • Nadal
 • Setmana Santa
 • Juliol i agost 

D’aquests períodes, només té la consideració de vacances a recuperar el mes d’agost.


Normativa

Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 8423, de 2.6.2021)

HORARI

El personal docent té l’horari laboral setmanal que s’estableix amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

L’horari es compon normativament de sessions lectives d’una hora. És important comprovar que l’horari assignat té cada hora al bloc que correspon: les hores lectives, les hores complementàries fixes i les complementàries no fixes.

Hores lectives: 

 • Hores d’atenció directa a l’alumnat.

Hores no lectives o de permanència: 

 • Hores de coordinacions, tutories, reunions, claustres…

Hores no lectives fora del centre: 

 • Hores que no són d’horari fix i no s’han de fer necessàriament al centre, per la preparació de les classes, activitats de formació…
A partir del curs 2017-2018 amb l’aplicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari  i signat per CCOO, UGT I USTEC; la distribució de l’horari lectiu dels mestres d’infantil i primària, dels mestres de persones adultes, del professorat de secundària i del professorat de persones adultes va recuperar 1h lectiva menys. Queda encara revertir 1h lectiva, pendent de properes negociacions amb el Departament d’Educació.

Horari personal docent d’escoles i dels Centres d’Educació Especial (CEE)

24 hores de permanència al centre en horari fix:

 • activitats docents amb grups classe
 • activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport
 • atenció a la diversitat
 • activitats de tutoria individual i de grup
 • substitució d’absències de curta durada
 • activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions.

6 hores d’activitats complementàries al centre:

 • hores de coordinació
 • reunions
 • activitats relacionades amb la tutoria
 • atenció als pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat
 • activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip
 • activitats per a la dinamització del Pla català de l’esport

En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes.

7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s’han de fer necessàriament al centre.

Horari del professorat dels instituts, les escoles d’art i les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI)

24 hores de permanència al centre en horari fix:

 • 19 hores lectives
 • 5 hores d’activitats complementàries:
  • guàrdies i altres vigilàncies
  • reunions setmanals d’equip docent
  • coordinacions d’àmbit i de tutories
  • comissió d’atenció a la diversitat
  • coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat
  • altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre

6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix. Reunions d’avaluació

 • claustres i de consells escolars
 • reunions amb pares o tutors legals
 • coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat
 • tutoria a professorat novell
 • reunions de coordinació amb altres centres
 • reunions amb professionals i entitats externes
 • activitats de reforç i de tutoria

Aquestes activitats es podran realitzar de forma telemàtica.

7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i de l’aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

Personal docent amb destinació als centres de formació d’adults (CFA)

A. Cos de mestres

21 hores setmanals lectives:

 • activitats docents amb grups classe
 • activitats docents a l’aula d’autoformació
 • activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball)
 • activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions

6 hores d’activitats complementàries d’horari fix:

 • substitucions d’absències de curta durada
 • reunions setmanals
 • activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a l’alumnat, entrevistes i reunions,
 • documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.)
 • coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les
 • necessitats i les característiques de l’alumnat
 • manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc

3 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l’horari fix:

 • reunions d’avaluació
 • reunions claustre i de consell escolar de centre
 • coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes
 • altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre

7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc. (no s’han de fer necessàriament al centre).

B. Cos de professorat d’ensenyament secundari

24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d’activitats complementàries.

19 hores setmanals lectives:

 • activitats docents amb grups classe
 • activitats docents a l’aula d’autoformació
 • activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions
 • Aquestes 19 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.

5 hores d’activitats complementàries d’horari fix:

 • substitucions d’absències de curta durada
 • reunions setmanals
 • coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories
 • adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques de l’alumnat
 • manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.)
 • altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre

6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix:

 • reunions d’avaluació, de claustre i de consell de centre
 • activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.)
 • tutoria de professorat novell
 • coordinació amb altres centres
 • reunions amb professionals i entitats externes

Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i de l’aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

Horaris reduccions de jornada

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

JORNADA LECTIU COMPLEMENTARI TOTAL CENTRE
Sencera 24h 6h 30h
Reducció 1/3 16h 4h 20h
Reducció 1/2 12h 3h 15h

PROFESSORAT ENSENYAMENTS SECUNDARIS 

JORNADA LECTIU

COMPLEMENTARI

HORARI FIX

COMPLEMENTARI

HORARI NO FIX

TOTAL 

CENTRE

Sencera 19h 5h 6h 24h
Reducció 1/3 12h 40m 3h 20m 4h 25h
Reducció 1/2 9h 30m 2h 30m 3h 12h

Horaris escoles – Jornada continuada juny, segons tipus de jornada

Alumnat: passa de fer 25h/setmana a 20h/setmana.

Docents: Es redueix l’horari per l’atenció directa de l’alumnat i es manté l’horari laboral setmanal.

Tipus
jornada
Lectives MES JUNY Complementàries
centre
Complementàries
centre JUNY
Total al
centre
TOTAL JORNADA
laboral setmanal
100% 24h 19 6h 11h 30h 37h 30m
83,33% 20 16 5h 9h 25h 31h 15m
66,66% 16h 13 4h 7h 20h 25h
50% 12h 10 3h 5h 15h 18h 45m
33,33% 8h 6h 30 min 2h 3h 30m 10h 12h 30m

Document en PDF

 • Durada dels nomenaments: les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d’agost.
 •  En cas de compactar una vacant i una substitució: la vacant finalitza a 31 d’agost, i la substitució com a màxim el 30 de juny.
 •  Una vacant és un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera
 •  Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d’un funcionari/a o un interí/na que es troba absent totalment o parcialment per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis únicament per la durada de la incidència.

Retribucions: L’increment retributiu per al 2021 és del 0,9% en tots els conceptes de la nòmina. 

Horari de secundària: es van recuperar per al curs 20-21 les 24h de permanència en el centre, però sense reversió de cap retallada més. Des de CCOO sempre hem demanat la recuperació de les condicions retallades i considerem que, per evitar les dificultats horàries per fer reunions i atendre les coordinacions, aquesta mesura hauria d’haver anat lligada al retorn de l’horari lectiu de 18 hores i a una cobertura real de les baixes des del primer dia, per reduir el nº de guàrdies al centre.

INFANTIL i PRIMÀRIA

Tipus

jornada

Lectives

Complementàries

centre

Total al

centre

TOTAL JORNADA

Sou

Base

Complement

destinació

Complement

específic

TOTAL

retribucions

100%

24h 6h 30h 37h 30m 1.050,06 518,33 617,06

2.185,45

83,33%

20 5h 25h 31h 15m 875,01 431,92 514,20

1.821,13

66,66%

16h 4h 20h 25h 699,96 345,52 411,34

1.456,82

50% 12h 3h 15h 18h 45m 525,03 259,17 308,53

1.092,74

33,33% 8h 2h 10h 12h 30m 349,98 172,76 205,66

727,40

SECUNDÀRIA, SECUNDÀRIA ADULTS, EOI, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

Tipus

jornada

Lectives

Complementàries

horari

Total al centre TOTAL JORNADA Sou  Base Complem.destinació

Complem.específic

TOTAL

retribucions

FIX

NO FIX

100%

19h 5h 6h 24h 37h 30m 1.214,39 638,29

630,98

2.483,66

83,33%

15h 50m 4h 10m 5h 20h 31h 15m 1011,96 531,89

525,79

2069,64

66,66%

12h 40m 3h 20m 4h 16h 25h 809,51 425,49

420,61

1655,61

50%

9h 30m 2h 30m 3h 12h 18h 45m 607,20 319,15

315,49

1241,84

33,33%

6h 20m 1h 40m 2h 8h 12h 30m 404,76 212,75

210,31

827,81

PROFESSORAT TÈCNIC FORMACIÓ PROFESSIONAL (PTFP)/ MESTRES ESO

Tipus

jornada

Lectives

Complementàries

horari     

Total al

centre

TOTAL JORNADA

Sou

Base

Complement

destinació

Complement

específic

TOTAL

retribucions

FIX

NO FIX

100%

19h 5h 6h 24h 37h 30m 1.050,06 638,29 630,98

2319,33

83,33%

15h 40m 4h 10m 5h 20h 31h 15m 875,01 531,89 525,79

1.932,70

66,66%

12h 40m 3h 20m 4h  16h 25h 699,96 425,49 420,61

1.546,06

50%

9h 30m 2h 30m 3h 12h 18h 45m 525,03 319,15 315,49

1.159,67

33,33%

6h 20m 1h 40m 2h 8h 12h 30m 349,98 212,75 210,31

773,04

PRIMÀRIA ADULTS

Tipus

jornada

Lectives

Complementàries

horari 

Total al

centre

TOTAL JORNADA

Sou

Base

Complement

destinació

Complement

específic

TOTAL

retribucions

FIX

NO FIX

100%

21 6h 3h 27 37h 30m 1.050,06 518,33 617,06

2.185,45

83,33%

17h 30m 5h  2h 30m 22h 30m 31h 15m 875,01 431,92 514,20

1.821,13

66,66%

14h 4h  2h  18h 25h 699,96 345,52 411,34

1.456,82

50%

10h 30m 3h  1h 30m 13h 30m 18h 45m 525,03 259,17 308,53

1.092,74

33,33%

7h 2h  1h 9h 12h 30m 349,98 172,76 205,66

727,40

Tipus de jornada:

100%

Vacant sencera

Substitució a jornada sencera

½ substitució+ ½ substitució

½ vacant + ½ substitució

1/3 subs+1/3 subs+1/3 subs

Durada dels nomenaments: les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d’agost.

 – En cas de compactar una vacant i una substitució: la vacant finalitza a 31 d’agost, i la substitució com a màxim el 30 de juny.

 – Una vacant és un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera

 – Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d’un funcionari/a o d’un interí/na que es troba absent totalment o parcial per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada presta serveis únicament durant el període de la incidència.

83,33%

½ vacant + 1/3 substitució

½ substitució +1/3 substitució

66,66% 1/3 subs + 1/3 subs
50% ½ vacant o ½ substitució
33,33% 1/3 substitució
image_print