CCOO exigim una profunda revisió dels Decrets de Provisió de Plantilles.

El passat mes de maig la Federació d’Educació de CCOO vam entrar una denúncia al Síndic de Greuges de Catalunya plantejant les greus discriminacions de gènere que els últims cursos s’han anat produint als centres educatius públics de Catalunya. En aquest document es van exposar diversos casos documentats de dones docents que havien estat discriminades arran de la seva maternitat o dels drets derivats d’aquesta: per fer ús del permís maternal, per demanar reducció de jornada per cura de fill, excedència o per a la inevitable atenció de fills/es amb malalties greus.

El sistema de provisió de plantilles actual permet que un equip directiu no hagi de justificar de cap manera la decisió de no confirmar una docent i només es contempla aquesta possibilitat (d’haver d’exposar-ne les motivacions) en el cas de fer l’anomenada “Proposta de No continuïtat”. Només en aquest segon supòsit la docent (o el docent, tenim clar que ells també poden patir situacions injustes) té l’opció de presentar al·legacions i la proposta ha de ser aprovada per la Inspecció educativa. Malauradament, la majoria de docents que són excloses del seu centre de treball formen part del primer supòsit en el qual no hi ha res a justificar. Però és que, a més a més, ni tan sols es compleix sempre el que la mateixa normativa contempla en la Resolució EDU/1151/2020 (en l’annex 1 a l’apartat 6.2.e) en què es diu: “En el cas que un docent estigui exclòs de la proposta de continuïtat haurà de ser informat”. La veritat és que moltes d’elles se n’assabenten després de veure’s afectades, perquè no se les ha confirmat o proposat per a una vacant en el centre en qüestió, en les adjudicacions d’estiu. A algunes d’elles, al demanar explicacions se’ls diu coses com “estaves embarassada”, a altres com “en aquest centre i amb un grup tan difícil no hi pots treballar fent reducció de jornada” i a altres ni tan sols se les ha informat o han perdut la plaça per atendre un fill/a malalt.

Tot i que en la gran majoria de centres no es produeixen aquestes situacions, no podem admetre una normativa que ho permeti. Una normativa ha de ser garantista i no ha de deixar escletxes que permetin l’existència d’una possible discriminació. El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una comunicació atenent la nostra denúncia que obre la porta a una revisió del sistema, i observa que “aquesta situació queda encoberta pel fet que la proposta de continuïtat és potestativa, el centre no està obligat a fer-la i, a més, només cal motivar els casos en els quals es fa la proposta, no en els casos en què no es fa” i afirma també que “s’hauria de promoure un canvi normatiu perquè la direcció del centre no només hagi de motivar les propostes de continuïtat sinó perquè hagi de motivar les no propostes de continuïtat, a efectes de poder concretar si els motius de finalització de l’activitat són objecte d’una situació de discriminació indirecta per raó de maternitat”. El Síndic continua en l’estudi del nostre cas i restem a l’espera de les seves possibles actuacions. Mentrestant, CCOO seguirem lluitant per a recuperar els valors democràtics a l’educació pública i un sistema de provisió que garanteixi l’accés a la funció pública en una real i verdadera igualtat d’oportunitats.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.