La Seguretat Social dóna la raó a
CCOO i emet la Targeta sanitària europea per a investigadors amb contracte
predoctoral

L’Institut
Nacional de Seguretat Social, en resposta a una sol·licitud de CCOO, ha emès un
informe en què deixa constància que s’ha procedit a modificar el criteri
administratiu inicial i ja emet la targeta sanitària europea per a tots els
treballadors amb contracte temporal amb una durada igual o superior a 2 anys, a
més de per a tots els treballadors indefinits que ja accedien a aquest
document.

El conflicte obert fa uns mesos amb el
registre dels contractes predoctorals ha servit a CCOO per cridar l’atenció de
la situació que patien aquests treballadors, juntament amb la resta de persones
amb contracte temporal, en relació a l’emissió de la targeta sanitària Europea
(TSE).
La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el
document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions
sanitàries que siguin necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant una
estada temporal en els països de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, d’acord amb
la legislació del país d’estada, independentment de que l’objecte de l’estada
sigui el turisme, una activitat professional o els estudis.
Tot i que la Seguretat Social, responsable jurídica
del reconeixement del dret a l’atenció sanitària, sempre ha reconegut els ple
dret de tots els treballadors que cotitzen a Espanya a l’atenció sanitària quan
viatgen a algun país de la Unió Europea, només els que disposaven d’un
contracte indefinit podien exercir aquest dret mitjançant la titularitat d’una
targeta sanitària europea. La resta de treballadors amb contracte temporal
accedien al reconeixement d’aquest dret mitjançant un certificat provisional
substitutori amb una vigència de 90 dies, que, en cas de necessitat, havia de
ser periòdicament renovat a instància del beneficiari.
Malgrat que en tots dos casos el dret a
l’atenció sanitària es realitzava amb idèntic abast, el fet de que alguns
treballadors haguessin de recórrer al certificat provisional substitutori
generava importants inconvenients, sobretot en aquells treballadors que, com
els investigadors predoctorals, passen a l’estranger períodes de temps
superiors als 90 dies.
El criteri que guiava aquesta decisió de
l’administració pública era, segons la pròpia Seguretat Social, d’índole
preventiva, en el sentit d’evitar que els seus titulars incorrin per
desconeixement en despeses indegudes que després haurien de reintegrar per fer
ús de la TSE en períodes en els que el seu dret a l’exportació havia decaigut.
CCOO, malgrat que compartim el criteri de
prudència que expressa l’administració pública, hem insistit que aquest criteri
ha de ser compatible amb la plena garantia d’accés als drets de protecció
social dels treballadors. I és per això que vam reclamar davant la Seguretat
Social el canvi de criteri de manera que els treballadors amb contracte
temporal amb una durada igual o superior a la vigència de la mateixa targeta
sanitària europea (2 anys) hi poguessin accedir.
L’Institut Nacional de Seguretat Social, en
resposta a aquesta sol·licitud de CCOO, ha emès un informe en què deixa
constància que ja ha procedit a modificar el criteri administratiu inicial i ja
emet la targeta sanitària europea per a tots els treballadors amb contracte
temporal amb una durada igual o superior a 2 anys, a més de per a tots els
treballadors indefinits que ja accedien a aquest document.
CCOO recorda que tots els treballadors
cotitzants a Espanya poden accedir a la targeta sanitària europea, amb una
validesa de 2 anys, o el corresponent certificat provisional substitutori, amb
una validesa de 90 dies, amb idèntiques prestacions en ambdós casos, a través
de qualsevol oficina de la xarxa CAISS de la Seguretat Social i dels seus
serveis en línia.
Segons les últimes dades publicades per la
Comissió Europea (2015), cada any exerceixen aquest dret a la portabilitat del
dret a l’atenció sanitària a la Unió Europea 3,8 milions de persones amb
residència a Espanya. De tots ells, 2,8 milions de persones ho fan mitjançant
la targeta sanitària europea i una mica més de 800.000 mitjançant el
corresponent Certificat Provisional Substitutori
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.