Valoració de mèrits pels tribunals d’oposicions_VALORACIÓ DE MÈRITS PELS TRIBUNALS D’OPOSICIONS

Encara que teniu tota la informació a la convocatòria, de cara a resoldre alguns dubtes plantejats sobre la valoració dels mèrits pels tribunals d’oposicions, cal fer els següents aclariments:
  • En la fase de concurs es poden obtenir 10 punts com a màxim.
  • Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
  • Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat.
  • Per fer l’al·legació dels mèrits segons els annexos 3 i 4 de la convocatòria, s’han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d’autobarem disponible.
  • Les compulses a l’hora d’aportar documentació acreditativa la pot realitzar el mateix tribunal, però la persona opositora ha de portar l’original i la còpia del document.

Annex 3


Barem per al procediment d’ingrés lliure i de reserva d’aspirants amb discapacitatÚnicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.


Les compulses per a justificar mèrits han d’estar fetes per l’òrgan convocant, on s’inclouen els propis tribunals.


Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d’un apartat o subapartat.


Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

1. Experiència docent prèvia (màxim 7,000 punts).


1.1 Per cada any d’experiència docent en especialitats del cos al qual opta l’aspirant, en centres públics, 0,7000 punts.


Documents justificatius: quan l’experiència docent s’hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic no és necessari presentar cap justificació, atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l’experiència docent s’hagi prestat en centres dependents d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.


1.2 Per cada any d’experiència docent en especialitats de cossos diferents al qual opta l’aspirant, en centres públics, 0,3500 punts.


Documents justificatius: quan l’experiència docent s’hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al seu registre informàtic, no és necessari presentar cap justificació atès que aquesta informació la rebrà cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics. Quan l’experiència docent s’hagi prestat en centres dependents d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya és necessari presentar la documentació justificativa que correspongui.


1.3 Per cada any d’experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres, 0,1500 punts.


Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació (aquest vistiplau només es requereix en el cas de centres privats), per la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o pel secretari dels serveis territorials corresponents o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d’altres col·legis professionals, d’ajuntaments i diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l’especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d’inici i de finalització d’aquests.


1.4 Per cada any d’experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l’impartit pel cos al qual opta l’aspirant, en altres centres, 0,1000 punts.


Els serveis prestats en universitats, tant si són públiques com privades, poden ser valorats en aquest subapartat.


Documents justificatius: certificació expedida pel director del centre corresponent, amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació (quan el Departament d’Educació en sigui competent), per la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o pel secretari del servei territorial corresponent, o bé pel secretari del Col·legi de Doctors i Llicenciats o d’altres col·legis professionals, o per les universitats, ajuntaments o diputacions. En aquesta certificació ha de constar la categoria, l’especialitat i la durada real dels serveis, amb les dates exactes d’inici i de finalització d’aquests.


Consideracions generals referents als subapartats de l’experiència docent prèvia:


S’entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, de 3 de maig, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.


No poden acumular-se les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els serveis s’hagin prestat simultàniament en més d’un centre docent.


Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que consten a l’article 3.2 de la Llei orgànica d’educació.


Per cada mes es sumen les puntuacions següents:


En el subapartat 1.1: 0,0583 punts.


En el subapartat 1.2: 0,0292 punts.


En el subapartat 1.3: 0,0125 punts.


En el subapartat 1.4: 0,0083 punts.


Els serveis prestats en centres hospitalaris són valorats pel subapartat que correspongui sempre que siguin ensenyaments reglats.


Els serveis prestats per professionals que hagin impartit el primer cicle de l’educació infantil que estiguin en possessió del títol de mestre especialista en educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors són valorats pel subapartat que correspongui segons es tracti d’un centre públic o d’altres centres.


Els serveis prestats per professionals que hagin impartit docència en unitats d’escolarització compartida (UEC), són valorats en l’etapa educativa d’educació secundària pel subapartat que correspongui segons es tracti d’un centre públic o d’altres centres.


Els serveis prestats a l’estranger s’acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d’educació o organismes competents dels països respectius d’acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s’ha de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats s’han de presentar traduïts al català o al castellà.


Els serveis prestats a l’estranger són valorats pel subapartat que correspongui segons les dades que contingui el certificat.


Un mateix període de temps només pot ser valorat per un subapartat, o sigui que no poden acumular-se les puntuacions de diferents centres quan els serveis s’hagin prestat en aquests de manera simultània.


En el total de l’apartat d’experiència docent prèvia només es poden valorar un màxim de deu anys tenint en compte els quatre subapartats que hi ha. Cada fracció de temps només pot ser computada per un d’aquests subapartats.


Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un número enter de mesos.

2. Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)


2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l’ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).


Es valora exclusivament la nota mitjana de l’expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l’ingrés al cos tal i com s’indica a continuació:


De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.


De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.


Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s’aplica la següent equivalència:


D’1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.


De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.


Documents justificatius: certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l’obtenció del títol al·legat.


Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica no figurin les expressions numèriques completes, s’aplicaran les equivalències següents respecte a l’escala de puntuacions de 0 a 10 punts:


Aprovat: 5 punts.


Notable: 7 punts.


Excel·lent: 9 punts.


Matrícula d’honor: 10 punts.


Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s’ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l’adaptació percentual de les puntuacions d’acord amb els crèdits que té cada assignatura.


En aquests casos s’ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d’acord amb el que s’estableix a continuació:


Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació d’aprovat x 5.


Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de notable x 7.


Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació d’excel·lent x 9.


Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de matrícula d’honor x 10.


Nombre de crèdits d’assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l’obtenció del títol.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d’1 a 4 punts, s’apliquen les equivalències següents:


Aprovat: 1 punt.


Notable: 2 punts.


Excel·lent: 3 punts.


Matrícula d’honor: 4 punts.


En el cas que a l’expedient acadèmic s’hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració aquesta darrera.


Les qualificacions amb l’expressió literal de bé es consideren equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l’expressió literal de convalidat o d’apte seran equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).


Si a l’expedient acadèmic es recull l’expressió assignatura adaptada cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l’assignatura segons l’antic pla d’estudis.


En cap cas, per a l’obtenció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic, es tenen en consideració les qualificacions corresponents al projecte final de carrera, tesina o qualificacions anàlogues.


En el cas que no s’aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d’abonament de drets d’expedició d’aquest, es considera que l’aspirant va obtenir la nota mitjana d’aprovat.


2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris.


2.2.1 Pel certificat-diploma acreditatiu d’estudis universitaris de tercer cicle (Reial decret 778/1998, de 30 d’abril); el títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisits per a l’ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.


Aquest subapartat 2.2.1 està referit exclusivament als estudis oficials de postgrau.


El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d’estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinar, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.


Els altres màsters no oficials que es puguin acreditar, no regulats pel que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, poden ser valorats pel subapartat 3.1.2.


Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest.


2.2.2 Per posseir el títol de doctor, 1,0000 punt.


Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquest.


2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, 0,5000 punts.


Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.


2.3 Altres titulacions universitàries:


Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l’ingrés al cos, com s’indica a continuació.


2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.


Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 1,0000 punt.


En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d’aquesta naturalesa que al·legui l’aspirant com a requisit de participació.


En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d’aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l’aspirant.


Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots els que s’al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquests. En el cas d’estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s’acrediti la superació dels mateixos.


2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.


Pels estudis corresponents al segon cicle d’una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents, 1,0000 punt.


En el cas d’aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d’aquesta naturalesa necessaris per l’obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que al·legui l’aspirant com a requisit de participació.


Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l’ingrés al cos i de tots els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquests.


L’aspirant que hagi realitzat un primer cicle i un segon cicle computarà 1,0000 punt per cada cicle.


2.4 Titulacions d’ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial.


Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d’art, així com les de la formació professional inicial, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a ingressar en la funció pública docent o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l’obtenció del títol al·legat.


Es valoren de la forma següent:


2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.


Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l’ingrés al cos i també de tots els que s’al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquests.


2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat, d’aptitud o equivalent d’escoles oficials d’idiomes: 0,5000 punts. Són vàlids altres certificats equivalents al nivell B2 del marc europeu comú de referència.


Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquests.


Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix idioma només se’n tindrà en compte una.


2.4.3 Per cada titulació de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.


Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l’obtenció del títol o fotocòpia compulsada d’aquest.


2.4.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0,2000 punts.


Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l’obtenció del títol o fotocòpia compulsada d’aquest.


2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2000 punts.


Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l’obtenció del títol o fotocòpia compulsada d’aquest.

3 Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)


3.1 Formació permanent.


Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, convocat per administracions educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d’Educació o activitats reconegudes pel Departament d’Educació o altres administracions educatives:


3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1000 punts.


Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s’accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l’entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l’activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.


3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,2500 punts.


Poden ser valorats en aquest subapartat 3.1.2 els màsters no oficials, títols propis, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per a obtenir una especialitat. També poden ser valorats els màsters oficials que no s’hagin valorat a l’apartat 2.2.1.


Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s’accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l’entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l’activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.


Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:


No s’han de presentar els certificats d’activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d’Innovació, Formació i Orientació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d’activitats realitzades que l’aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat


S’inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d’experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).


Per Administracions educatives s’entén tant la Generalitat de Catalunya, l’Estat o altres comunitat autònomes.


Els cursos organitzats per les Universitats (públiques o privades i de l’Estat espanyol o l’estranger) poden ser valorats sempre que s’acreditin amb el corresponent certificat on s’indiqui el nombre d’hores de durada.


Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d’Educació o per d’altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l’entitat faci constar explícitament que l’activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.


Als efectes d’aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) i inferiors a 3 crèdits (30 hores) que compleixin els requisits que s’especifiquen en aquest apartat. Aquesta acumulació es pot fer entre aquests cursos o amb d’altres dels subapartats 3.1.1 o 3.1.2.


No es poden valorar en aquest subapartat 3.1 els cursos o activitats que condueixin a l’obtenció d’un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d’aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l’obtenció d’una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l’obtenció de la formació pedagògica o didàctica a que es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d’especialització didàctica o del certificat d’aptitud pedagògica.


D’acord amb el que s’estableix a l’article 3 de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, el nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.


3.2 Per activitats de formació permanent impartida, ja sigui com a ponent, professor, formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans competents de les Administracions educatives, així com per les Universitats.


Per cada bloc de 20 hores impartides, 0,1 punts.


En el cas de Catalunya aquestes activitats de formació han d’haver format part del pla de formació del Departament d’Educació o han d’haver estat reconegudes o organitzades per aquest.


Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb l’especificació de les hores de durada o crèdits de la impartició (no s’accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l’entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l’activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.


3.3 Pel certificat de nivell superior de català (C2), que es correspon amb les competències lingüístiques del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència, 0,2000 punts.


Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol, diploma o certificat corresponent, d’acord amb el que s’estableix al punt 5 de l’annex de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificat per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).


3.4 Domini de llengües estrangeres.


3.4.1 Per cada certificat que acrediti el domini d’una llengua estrangera del nivell C1 del marc europeu comú de referència: 0,7500 punts.


3.4.2 Per cada certificat que acrediti el domini d’una llengua estrangera del nivell C2 del marc europeu comú de referència: 1 punt.


Documents justificatius per ambdós subapartats: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d’abonament dels drets d’expedició d’aquests.


Quan un aspirant presenti varies certificacions del mateix nivell i del mateix idioma només es té en compte una.


Quan un aspirant presenti varies certificacions de diferents nivells i del mateix idioma en el conjunt del barem només es té en compte la de nivell superior.


3.5 Per haver obtingut una puntuació igual o superior a sis en la prova de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta, d’una convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents a partir de l’any 2007, la puntuació obtinguda es multiplica per un coeficient per obtenir el còmput final d’aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins la deumil·lèsima.


Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.


Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.


En el cas que aquesta puntuació s’hagi obtingut més d’una vegada s’acumulen els còmputs resultants.


Documents justificatius: quan la puntuació s’hagi obtingut en una convocatòria del Departament d’Educació i així consti informat al seu registre informàtic, no serà necessari presentar cap document acreditatiu, atès que aquesta informació la rep cada tribunal de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics . En els altres casos cal presentar un certificat amb la puntuació de la prova de la fase d’oposició emès pel tribunal qualificador o per l’organisme competent.
image_print

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies