Situació del funcionariat davant l’administració i altres situacions administratives 

El funcionariat, bàsicament, es pot trobar davant de l’Administració en situacions diferents:

 • Situació de servei actiu: pot ser ocupant una plaça corresponent a la plantilla del cos al qual pertany; estar en situació de disponibilitat, quan cessa en un lloc de treball i encara no n’ha obtingut un altre; en comissió de serveis; de vacances; gaudint d’un permís o gaudint d’una llicència.
 • Situació d’excedència: és la situació per la qual se cessa temporalment en la prestació de serveis, per motius que no són causa de sanció, sense abandonar el cos al qual pertany.
 • Situació de serveis especials: quan la persona funcionària accedeix a un determinat càrrec públic o lloc que comporta la reserva de plaça o de destinació que abans ocupava sense que s’interrompi el còmput de temps a efectes de triennis i drets passius. 
 • Situació de suspensió: la persona funcionària queda privada temporalment de l’exercici de les seves funcions i dels drets i prerrogatives annexos a la seva condició. La suspensió es acordada per l’òrgan o l’autoritat competent, com a conseqüència d’un procediment judicial o disciplinari que li ha estat instruït. Pot ser provisional o definitiva.

ALTRES SITUACIONS ADMINISTRATIVES 

SERVEIS ESPECIALS

Qui ho pot demanar: 

Les persones funcionàries seran declarats en situació de serveis especials:

 • Quan adquireixin la condició de funcionari al servei d’organitzacions internacionals o supranacionals.
 • Quan tinguin autorització per la Generalitat a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals.
 • Quan tinguin nomenament per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o en altres comunitats autònomes.
 • Quan siguin persones designades per les Corts Generals per formar part dels òrgans constitucionals o altres òrgans l’elecció dels quals correspongui a les cambres.
 • Quan accedeixin a la condició de diputats, diputades, senadores o senadors de les Corts Generals o de membres del Parlament de Catalunya, llevat que, respectant les normes d’incompatibilitats, desitgin continuar en actiu.
 • Quan ocupin càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals o que prestin serveis en els gabinets de la presidència del Govern de l’Estat, dels ministres i dels secretaris o secretàries d’Estat o en llocs classificats com a personal eventual de la Generalitat i de les entitats locals i no optin, en el cas de passar a ocupar llocs d’eventual, per continuar en actiu.
 • Quan tinguin nomenament per a qualsevol càrrec de caràcter polític incompatible amb la funció pública.
 • Quan siguin persones adscrites als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor/a del Pueblo.
 • Quan adquireixin la condició de personal al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic/a de Greuges.
 • Quan siguin persones elegides membres del Parlament Europeu.

Durada: 

Mentre prestin serveis en els altres llocs.

Retribucions:

Les del lloc o càrrec efectiu que ocupin i no les que els correspondria com persones funcionàries, sense perjudici del dret a percebre els triennis reconeguts.

S’ha de cotitzar tant a MUFACE com a Drets Passius.

Si es demana cobrar els triennis des del Departament, s’haurà d’aportar una certificació de l’organisme pagador on s’estigui destinat, del qual es desprengui que no s’abona el concepte de triennis.

Observacions:

 • Se’ls computa el temps a efectes de consolidació del grau personal, dels triennis i dels drets passius i tenen dret a la reserva de plaça o destinació. 
 • La persona funcionària que perdi la condició per la qual va ser declarat en serveis especials ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu  en un termini de 30 dies. Cas contrari, passarà a la situació d’excedència voluntària per interès particular.
 • Des del  Serveis especials es pot jubilar per Classes passives.

Sol·licitud:

S’ha de demanar en model de sol·licitud genèrica (portal de centre) i tramitar per ATRI, adjuntant:

Certificació de l’organisme corresponent que acrediti la relació mitjançant la qual s’hi tindrà vinculació. 

Imprès signat amb l’opció d’abonament de les quotes de drets passius 

Si s’escau, Ordre domiciliació càrrec directe SEPA

Normativa:

 • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat.
 • Article 88 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

SERVEIS ESPECIALS  (COM A PROFESSORAT VISITANT)

Procediment d’autorització per realitzar una missió de caràcter internacional i, en conseqüència, són declarats en la situació administrativa de serveis especials.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera seleccionat per al Programa de Professorat Visitant en centres educatius dels Estats Units d’Amèrica, Canadà o el Regne Unit.

Sol·licitud:

S’ha de demanar en imprès normalitzat (portal de centre) i tramitar per ATRI.

Durada:

Un únic curs complet (d’1 de setembre a 31 d’agost, amb independència de les dates dels cursos als estats per als quals s’hagi estat seleccionat.

El nombre màxim d’autoritzacions per al programa esmentat és de tres cursos. 

Observacions:  

 • Han de ser contractats en els respectius estats (EEUU, Canadà o Regne Unit).
 • Si es té una destinació definitiva, hi ha reserva del lloc de treball en la localitat.
 • Cas de no renovació de l’autorització de la missió de caràcter internacional, s’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d’un mes, a comptar de la finalització de l’autorització concedida (31 d’agost) o abans. Si no es fa així, es passa a la situació d’excedència voluntària per interès particular.

Retribucions: El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius. Hi ha l’obligació de cotitzar a MUFACE com a Drets Passius o, si escau, seguretat social. Si es demana cobrar els triennis des del Departament, s’haurà d’aportar una certificació de l’organisme pagador on s’estigui destinat, del qual es desprengui que no s’abona el concepte de triennis.

Normativa: 

 • Article 88 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

SERVEIS EN ALTRES ADMINISTRACIONS 

Observacions: El funcionariat en actiu, propi o integrat en cossos, escales o places singulars de l’Administració de la Generalitat que, mitjançant el sistema de provisió de llocs o per transferència de serveis passen a ocupar amb caràcter permanent llocs de treball adients als propis del seu cos o escala en altres administracions queden, respecte a la Generalitat, en la situació de serveis en altres administracions públiques. En aquesta situació, es conserva la condició de personal funcionari de la Generalitat, però sense reserva de plaça i destinació i se’ls aplica el règim estatutari vigent en l’Administració pública en què prestin els serveis.

Normativa: 

 • Article 87 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

image_print