Reduccions de jornada

1. Procediment per a la tramitació de les següents reduccions de jornada:

Tipus de reducció:

 • per cura d’un fill o filla menor de sis anys,
 • per cura d’un fill o filla menor de dotze anys,
 • per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda,
 • per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o
  afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior
  al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que
  requereixi dedicació o atenció especial,
 • per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

Sol.licituds: amb antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de la reducció.

Durada:
la durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin
les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

1.1
L’horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui
concedida una reducció de jornada haurà d’incloure activitats lectives i
complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball. Qui
s’aculli a una reducció de jornada haurà d’assistir a totes les
reunions de claustre, de coordinació de cicle o d’àrea, d’avaluacions i
d’altres que siguin preceptives i degudament convocades.

1.2 A sol·licitud de la persona interessada, la seva dedicació en el
centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. A aquest efecte es
concedirà al funcionari la part de la jornada que convingui als seus
interessos personals sempre que ho permeti l’organització horària del
centre, i en funció del nombre de reduccions de jornada concedides i
dels substituts nomenats per a cobrir-les.

Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la
persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de
començar a gaudir-la.

1.3 Per tal de garantir el normal funcionament del servei docent, que
requereix planificar l’organització de l’horari del substitut, i alhora
la continuïtat pedagògica dels alumnes que requereix el dret a
l’educació, les persones interessades a acollir-se a una reducció de
jornada hauran de presentar una sol·licitud, el model del qual es
trobarà a l’apartat Portal del Centre de la pàgina d’intranet del
Departament d’Ensenyament. Aquesta sol·licitud l’han de formalitzar
amb una antelació d’almenys quinze dies de l’inici de la reducció i la
seva durada es perllongarà, com a mínim, fins al dia en què finalitzin
les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost.

Quan la persona interessada continuï aquesta reducció de jornada, la
seva finalització ha de coincidir sempre amb el últim dia de les
vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost. En
qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet
causant que ha originat l’esmentada reducció.

Durant el període de gaudiment de la reducció de jornada no es podrà
modificar el percentatge de reducció llevat de situacions excepcionals
valorades per la direcció del servei territorial corresponent o pel
gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

En cas que s’hagi renunciat a la reducció de jornada abans de la seva
durada màxima no es podrà tornar a gaudir de la reducció de jornada pel
mateix fet causant durant el curs lectiu en el què s’hagi renunciat.

La concessió de la reducció de jornada es farà mitjançant resolució del
director/a del servei territorial corresponent o del gerent del Consorci
d’Educació de Barcelona.

Aquestes reduccions de jornada són incompatibles amb el desenvolupament
de qualsevol activitat econòmica, retribuïda o no i amb qualsevol altra
reducció de jornada.

2. Procediment per a la tramitació de reducció de jornada per interès particular

Tipus de reducció:
 • Reducció de jornada per interès particular

Sol.licituds: fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.


Durada: Aquesta reducció té una durada d’un curs escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats.
2.1 El personal funcionari de carrera interessat a acollir-se a aquesta reducció de la meitat de la jornada ha depresentar
una sol·licitud adreçada al director dels serveis territorials de què
depengui o al gerent del Consorci d’Educació de Barcelona fins al 31 de
maig 
anterior a l’inici del curs corresponent, fent constar el
nombre de dies en què vol concentrar la dedicació al centre (3, 4 o 5
dies). A aquest efecte es concedirà al funcionari la part de la jornada
que convingui als seus interessos personals sempre que ho permeti
l’organització horària del centre, i en funció del nombre de reduccions
de jornada concedides i dels substituts nomenats per a cobrir-les.
Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la
persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de
començar a gaudir-la.
2.2 El director territorial o el gerent del Consorci d’Educació de
Barcelona ha d’emetre, en un termini màxim de 15 dies, la resolució
corresponent autoritzant la reducció de jornada, si escau, la qual té una durada d’un curs escolar: des de l’1 de setembre al 31 d’agost, excepte els casos de força major degudament justificats.
Aquesta resolució s’ha de comunicar a la persona interessada, qui
presentarà la resolució al director del centre on estigui destinada
durant el període de gaudi de la reducció.
2.3 No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular
fora del termini establert, ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat
de situacions excepcionals valorades pel/per la director/a del servei
territorial corresponent o pel gerent del Consorci d’Educació de
Barcelona.
2.4 La reducció de jornada per interès particular és prorrogable
anualment. En aquest sentit s’haurà de demanar mitjançant el model de
sol·licitud que es trobarà a l’apartat Portal del Centre de la pàgina
d’intranet del Departament d’Ensenyament, seguint els criteris
establerts en els apartats anteriors.
2.5 No es pot autoritzar la reducció de jornada per interès particular
al professorat que forma part de l’equip directiu del centre.
El fet de ser designat membre de l’equip directiu amb posterioritat a la
concessió de la reducció de jornada per interès particular comporta que
queda sense efectes la concessió esmentada.
2.6 L’autorització de la reducció de jornada per interès particular
resta subordinada a les necessitats del servei i està subjecta al règim
d’incompatibilitats regulat a la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat i es incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada
Quan en un mateix centre hi hagi un nombre de sol·licitants superior al
que permet una òptima organització de les activitats del centre, es
tindrà en compte la major antiguitat en el centre i en cas d’empat la
major antiguitat en el cos com a criteri per a la concessió de la
reducció de jornada i s’actuarà amb criteris rotatoris.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.


image_print

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies