Resum meses de negociació Educació Pública

Resum mesa sectorial de docents de pública, 11 de gener de 2022

Ahir dimarts 11 de gener de 2022 vam tenir una nova Mesa Sectorial de Docents de Pública no universitària. En aquesta reunió vam tractar diferents temes:

Places UAO (Unitat d’Acompanyament i Orientació)

Se’ns ha informat de la convocatòria que sortirà demà de 132 places UAO, són places d'acompanyament i orientació que es financen amb fons europeus Next Generation. L’objectiu d'aquestes places és reduir l’absentisme i l’abandonament escolar i fer seguiment de la salut mental de l’alumnat. Gràcies als Fons Europeus es nomenaran fins a 188 persones de la borsa de treball dels EAPs al llarg dels 3 propers anys, 132 aquest curs.
Les persones UAO s’integraran en els serveis educatius sense formar part dels EAPs tot i que hauran de coordinar-se molt bé amb ells i amb els centres. El seu horari i les retribucions seran equivalents als dels Serveis Educatius. Aquestes persones rebran una formació inicial i després seguiran rebent formació específica d’aquest àmbit. Atendran alumnat de primària i de secundària de diferents centres.

Aquestes places tindran una durada del 31 de gener al 31 d’agost aquest curs i seran cobertes per persones de la borsa pel procediment de difícil cobertura, que inclou la presentació d’un currículum de l’aspirant i una entrevista personal.
CCOO considerem que és un procés de selecció opac que genera discriminacions perquè només podran optar a aquestes places les persones que no estiguin treballant els propers dies. Seran places que es donaran sense tenir en compte el nombre de barem, per tant personal docent amb anys de serveis no hi podrà accedir. Se’ns generarà un nou conflicte: es podran confirmar en els seus llocs de treball aquests docents que hauran passat per davant dels altres?

CCOO hem insistit que cal que aquests recursos es mantinguin en el temps, ja que els problemes de salut mental de l'alumnat són cada cop més habituals, els EAPs estan desbordats i no poden atendre adequadament. Malgrat això seguim manifestant el nostre desacord davant les pràctiques de selecció de personal poc transparents que manlleven els drets de les persones docents.

Provisió de llocs vacants a l'Institut Obert de Catalunya

CCOO hem fet alguna aportació respecte al contingut de l’esborrany de convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis previst en el decret de l’IOC, que es publicarà pròximament i que té com a finalitat la consolidació de la plantilla.

En relació a l’IOC, a més, tornem a denunciar la situació del professorat col·laborador que duu una part important del pes acadèmic per una compensació molt minsa. Ens reiterem en la petició de que cal una regulació adequada de la seva activitat. També denunciem les condicions de sobrecàrrega de feina a les que està sotmès el personal docent de plantilla, sobrecarregat amb coordinacions i nombre d’aules i matèries.

Finalment, celebrem que, per primera vegada, s’hagin efectuat eleccions al Consell de Participació de l’IOC. Lamentem però que aquestes eleccions s’hagin produït de manera apressada, amb poca informació i mínima antelació.

Procés d'estabilització

CCOO hem tornat a reiterar la necessitat d’arribat a un Pacte d’Estabilització pel personal interí del Departament d’Educació. Hem exigit al Departament que concreti com seran els processos selectius, el concurs oposició i el de mèrits, i doni un missatge clar de tranquil·litat a les persones interines. Cal que el departament faci una proposta global que reculli totes les condicions d'estabilització d’aquest personal i que inclogui un pacte de garanties de continuïtat per a persones majors de 53 anys o amb 20 anys de serveis treballats. Aquestes persones han de tenir garantida la feina fins a la seva jubilació.

CCOO a més a més hem demanat que per les properes convocatòries d’oposicions es recullin aquests aspectes, entre d’altres:

  • Establiment de mecanismes per evitar que es torni a generar altes taxes de temporalitat.
  • Eliminació del repartiment de places per tribunal (és important que no es donin nombres orientatius de places per tribunal que puguin fomentar que pocs aspirants accedeixin a la fase de mèrits).
  • Informacions als tribunals compartides amb els sindicats.
  • Taula única de criteris d’avaluació per cada comissió de selecció. I les notes desglossades segons aquests criteris siguin públiques.
  • Tria a l’atzar dels mateixos temes per a tots els tribunals de cada especialitat.
  • Presència de la representació sindical en tot el procés i a les comissions de selecció.
  • Exàmens del tema en paper de calca. Que l’aspirant pugui consultar l’examen en el moment de fer una reclamació o recurs d’alçada.

Salut laboral

CCOO educació hem demanat que s’instaurin, de manera urgent, més mesures de prevenció en els centres tenint en compte la situació sanitària actual i els nous protocols de quarantenes amb els que estem absolutament en desacord. Hem insistit especialment que es distribueixin mascaretes FFP2 a tot el personal dels centres educatius per evitar contagis i que s'instal·lin sistemes de ventilació mecànica per garantir la qualitat de l’aire i alhora evitar un altre hivern de fred a les aules. CCOO ja vam demanar des del començament de la pandèmia que s’instauressin aquestes mesures, juntament amb la imprescindible baixada de ràtios i l’augment de personal en els centres. Considerem que aquesta situació era previsible i es podria haver evitat amb més mesures de prevenció.
Per altra banda, el Departament s’ha compromès a fer nomenaments diaris durant dues setmanes i a cobrir totes les baixes docents que es generin. Esperem que sigui així, tot i que sabem que en molts centres ja s’estan trobant amb manca de personal.

Hem insistit també que es convoqui una reunió extraordinària de la Comissió paritària de seguretat i salut. També hem recordat que és imprescindible que tot el personal dels centres pugui accedir ràpidament a la tercera dosi de la vacuna.