Resum meses de negociació Educació Pública

Resum de la Mesa Sectorial 27/10 Els fons europeus donen solucions temporals. Des de CCOO demanem que es mantinguin els nous recursos.

Hem tornat a reclamar el retorn de les condicions laborals que teníem abans de les retallades. Seguim reivindicant, de forma unitària, el restabliment de tot allò que ens van arrabassar fa més de 10 anys. A més, CCOO hem preguntat quan faran els retorns (aquest mateix curs, el curs vinent, l’altre…?) que ens van dir que volien fer a l’última mesa (passar els terços de jornada a mitges jornades, consolidar les places COVID) i el pagament del complement de direcció. La resposta de l’administració ha estat que encara no tenen pressupostos i per això no poden respondre les nostres preguntes. Des de CCOO considerem poc formal la posició del Departament d’Educació que un dia diu que vol fer una acció i al cap d’un mes diu que no està segur de dur-la a terme perquè encara no té pressupostos.

A la Mesa sectorial de 27 d’octubre també hem parlat de diversos temes:

 • Mentories digitals. S’han convocat 284 places de mentors/es digitals per impulsar la digitalització dels centres educatius gràcies als recursos provinents dels Fons Europeus Next Generation. Des de CCOO hem preguntat sobre diferents aspectes de les condicions de treball per les persones que ocupin aquestes places.  Més informació.
 • Unitats d’assessorament i orientació. Les UAO corresponen a personal per reforçar els EAPs amb la intenció de reduir l’absentisme i l’abandonament escolar i fer seguiment de la salut mental de l’alumnat. Gràcies als Fons Europeus es nomenaran fins a 188 persones de la borsa de treball dels EAPs al llarg dels 3 propers anys. CCOO hem insistit que cal que aquests recursos es mantinguin en el temps, ja que els problemes de salut mental de l'alumnat són cada cop més habituals, els EAPs estan desbordats i no poden atendre adequadament.
 • Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball en comissió de serveis a la Inspecció. El Departament ens ha presentat la resolució provisional i ha justificat la convocatòria del concurs explicant que s’ha esgotat la llista de reserva generada en l’última convocatòria d'oposicions. Hem demanat que s'estableixi un període de reclamacions per a cadascuna de les fases ja que es tracta de fases eliminatòries i que tinguin un termini més ampli, semblant al de les oposicions a cossos docents. Tots els sindicats de la mesa vam coincidir a dir que hagués estat preferible fer un concurs-oposició per estabilitzar les places amb plenes garanties enlloc d’un concurs de mèrits, fins i tot aquells que en altres àmbits es manifesten en contra del concurs oposició.
 • Titulacions EES i PSI. Hem reclamat que publiquin els aclariments que vam demanar sobre aquestes titulacions al web del Departament. Ens han dit que es publicaran just després de la reunió de la mesa.
 • Horaris de secundària. Hem traslladat la nostra queixa sobre alguns centres que no compleixen la normativa horària. La resposta de l’administració és que la normativa és clara: 19 hores lectives + 5 hores complementàries = 24 hores de permanència. 
 • CMC. Hem tornat a sol·licitar parlar del Centres de Màxima Complexitat actuals, antics i de la catalogació de centres en general perquè hi ha centres que han perdut dotació per la recatalogació i creiem que cal revisar-la. 
 • Juliol 2016. Qui no l’hagi cobrat encara té fins el 31 d’octubre per a aportar la documentació.
 • Acord de 31 de gener de 2017. Des de CCOO hem tornat a demanar la creació de la comissió de seguiment d’aquest acord. 
 • Complement d’especialista de primària. És el mateix que el complement de tutoria i es cobrarà al novembre amb efectes retroactius de setembre.
 • Escola inclusiva: Tornem a denunciar la manca de recursos per l’escola inclusiva.

Demanem en mesa sectorial l’exempció de la fase de pràctiques pel personal interí que aprovi les oposicions

Reversió de les retallades,  l’educació és una urgència! 

Ahir a la Mesa Sectorial es va tractar la normativa sobre la regulació de la fase de pràctiques. CCOO vam proposar l’exempció de les pràctiques del personal funcionari en pràctiques que tingui un any o més d’experiència docent. Considerem que no és necessari que persones que ja han passat diferents processos d’avaluació i selecció i que tenen una experiència provada en els centres educatius hagin de superar una altra fase de selecció. Destaquem que és una mesura contemplada a la normativa bàsica estatal actual. El Departament ha dit que ho estudiarà i ens donarà resposta.

En el marc de la mateixa mesa, el Departament ha posat de manifest la seva disposició a negociar i alhora ha apuntat algunes preferències en la calendarització de la negociació d’algunes millores que tenen a veure amb ràtios a les aules, reduccions de jornada, 0-3, estabilització del personal interí i d’altres. Tant el conseller Josep G. Cambray, com la Patrícia Gomà, Secretària General d’Educació, ja havien manifestat en diferents ocasions la voluntat de negociar amb la part social en aquesta mateixa línia.

En aquest sentit, els sindicats presents hem defensat de manera unitària la necessitat de millorar la situació de l’alumnat a les aules i, per tant, també de recuperar els drets arrabassats  quan es van iniciar les retallades el 2008.

CCOO ens n’alegrem que el Departament per fi hagi obert el marc per a la negociació després de les nostres reiterades peticions i mobilitzacions per aconseguir-ho. Per això, en els pròxims dies elaborarem una proposta que possibiliti donar recorregut al diàleg i arribar a bon port en aquest marc. L’educació porta molts anys amb retallades i mancances estructurals que ja no poden esperar més a ser revertides. L’educació és una urgència que cal atendre.

A petició de la part social avui a la mesa s’ha plantejat, de manera unitària,  un seguit de reivindicacions relacionades amb les condicions de treball i sobretot amb la reversió de les retallades  que fa anys que  patim a l’educació pública:

1.- Restabliment de l’horari lectiu: 18 hores a secundària i 23 hores a primària.

2.- Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres 

3.- Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals.

4.- Retorn de condicions retallades:

○ conversió dels terços de jornada en mitges jornades

○ estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat

○ retorn de la reducció de dues hores lectives al personal major de 55 anys

○ increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat

○ recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

5.-  Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

6.-  Compliment de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h).

En la mesa sectorial és on ha de tenir lloc, sense demores injustificades, la negociació col·lectiva de les  nostres condicions de treball. És  absolutament inadmisible i intolerable, com ha vingut succeint els darrers temps,  que es desplacin d’aquest àmbit qüestions que afecten directament a les condicions en què realitzem la nostra feina, amb l’argumentació de què són temes purament organitzatius o que fan referència solament a la política o innovació educativa.

El Departament s’ha mostrat obert a negociar aquesta recuperació tot i que avui no ha concretat cap mesura. Ha plantejat la possibilitat de fer-ho prioritzant aquelles que no tenen impacte pressupostari i les que tenen incidència directa en l’alumnat perquè l’alumnat és el centre de totes les polítiques educatives. CCOO considerem que  la defensa d’una educació de qualitat i  l'atenció personalitzada a l’alumnat, són indestriables de la reivindicació de les condicions de treball que les docents ens mereixem.

L’Administració ha assumit el compromís de convocatòria de mesa de negociació al setembre, amb la presentació d’un calendari i la concreció econòmica de cada reversió o mesura a implementar.

Altres temes tractats a la Mesa

Oposicions. Des de CCOO hem insistit en la defensa  d’unes oposicions amb garanties i en el necessari canvi del model de concurs-oposició, com venim sol·licitant des de fa cursos: amb proves no eliminatòries, més pes de l’antiguitat i amb revisió real de les proves i dels barems de valoració, quan es facin reclamacions.  

Respecte al desenvolupament de la convocatòria actual d’oposicions PESCO, per estabilitzar i consolidar a les persones interines, hem expressat la importància de la fase de concurs. Els mèrits han de determinar la selecció de les persones que les superen per no desvirtuar la fase de concurs si s’ajusta el nombre de persones que superen la fase d’oposició al nombre de places ofertades per a cada especialitat o si en quedessin de desertes.

També hem comunicat al Departament el fet estrany que hi hagi tribunals que estan qualificant la primera prova de la fase d’oposició amb puntuacions molt baixes respecte de convocatòries anteriors. 

PTFP. Hem reiterat la petició d’una Mesa per tractar l’equiparació de les condicions del professorat tècnic d’FP.  

CMC. Hem tornat a defensar que no es perdin recursos en els centres per canvi de classificació de la seva complexitat, mantenint la catalogació dels centres que han baixat de categoria de complexitat. 

Reforços Covid. Hem demanat com s’havia realitzat la distribució dels reforços covid i sol·licitat que es mantinguin si no hi ha variacions de grups.

Resum de la mesa sectorial del 2 de juliol de 2021

Ens oposem al pla de selecció del personal substitut

La mesa sectorial es convocava per comentar la propera obertura de la borsa docent i la resolució dels criteris que la gestionen, però també s’han tractat altres temes. 

CCOO hem demanat l’obertura permanent de la borsa i de totes les especialitats a tots els Serveis Territorials i Consorci d’Educació de Barcelona.

Els criteris que gestionen la borsa docent han de respectar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat d’accés a la funció pública i, per tant, el pla de selecció de personal substitut per part de les direccions publicat pel departament l’11 de juny entra en absoluta contradicció amb els Criteris de la borsa. CCOO hem manifestat a la mesa la nostra oposició a la implementació d’aquest pla a tota Catalunya, tal  com ho hem fet anteriorment.

NOVETATS de la borsa docent:

 • Imminent obertura. La data prevista, a espera de confirmació, és el 13 de juliol. 
 • Presentació totalment telemàtica.
 • No caldrà la presentació del justificant mèdic, sinó una declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents.
 • En casos d’incapacitat temporal, la no presentació dels comunicats de baixa en el termini de 3 dies suposarà la finalització del nomenament. CCOO considerem que aquesta mesura provoca indefensió a la persona en situació d’IT. Hem demanat l’acceptació telemàtica i posteriorment en paper dels comunicats de baixa, ateses les variades situacions de salut que poden provocar que una persona es demori en el lliurament i vam manifestar que l’efecte de la no presentació es desmesurat.

Altres temes tractats: 

 • Dates de la publicació de les resolucions d’adjudicacions per al curs 21-22: dijous 8 de juliol, la resolució provisional i dijous 22, la resolució definitiva. CCOO hem demanat claredat en la tramitació i el termini de les reclamacions. El Departament indicarà al seu web el model i la forma de fer-ho.  
  • Cobrament del complement d’especialitat dels mestres reforços Covid curs 20-21: a la nòmina de juliol, si no hi ha més entrebancs. 
  • Nomenaments telemàtics de finals d’agost: a partir del dia 25. El Departament anunciarà al seu web les dates concretes. 
  • Professorat tècnic d’FP (PT FP) sense titulació universitària: el curs 21-22 continuarà accedint als llocs de treball de les diferents especialitats com fins ara. No hi haurà canvis fins que no s’estableixi la normativa estatal. 
  • Proves de capacitació per especialitats d’EOI, de Cicles formatius d’FP i d’Escoles d’arts plàstiques i disseny.  L’Administració ha recollit la proposta de CCOO que passi per Mesa sectorial les característiques d’aquestes proves (calendari, proves, descriptors, comissions d’avaluació,…).
 • Modificació en la tramitació en la finalització de les substitucions. A partir d’ara la credencial es quedarà al centre. CCOO ha demanat que la persona substituta pugui tenir una còpia com a justificant. L’administració proposarà una alternativa que no sigui en paper. 
 • CCOO hem demanat dades del desenvolupament del procés d’oposicions vigent. El Departament s’ha compromès a facilitar-les. 
 • CCOO hem demanat de nou una moratòria de dos cursos perquè es pugui valorar i considerar les diferents categories de complexitat i estudiar la situació real dels centres educatius, de l’alumnat i les seves famílies, tenint en compte els efectes de la pandèmia. En aquests moments no és possible fer-ho perquè encara estem en pandèmia covid-19. Mentrestant, cal com a mínim mantenir tots els recursos i plantilles a tots els centres segons la categoria que tenien i adjudicar els recursos corresponents als centres que han augmentat la seva complexitat.

Hem frenat els canvis negatius que volia fer el Departament d'Educació

Documents inici de curs - Frenem el Departament

Avui hi ha hagut una Mesa Sectorial per parlar dels documents d’inici de curs. El departament ens ha proposat, a correcuita i pel curs vinent, diferents canvis importants amb relació a les condicions laborals del personal docent, els òrgans unipersonals de direcció i de coordinació, la salut escolar en els centres educatius i la prevenció de riscos.

Les matèries tractades dins del document d’inici de curs de Personal Docent eren d’especial sensibilitat. Entre altres qüestions, la proposta del departament suposava:

 • Un canvi referent a la feina a fer al mes de juliol, que augmentava la disponibilitat del personal docent per dur a terme tasques als centres en detriment de la formació.
 • A secundària, pel que fa a les 24 hores de permanència, l’administració continua fent propostes que generen ambigüitat i obren la porta a l'incompliment d'aquest horari fix.

CCOO ens hem oposat radicalment a aquests canvis i hem proposat la pròrroga de les instruccions d’inici del curs 20/21 de Personal Docent. El Departament ha acceptat plantejar-s'ho i donarà resposta aviat. Tant el conseller, a la reunió que vam mantenir amb ell el 17 de juny, com les persones del departament presents a la reunió d’avui han manifestat que estem en una nova etapa i que volen negociar. Els hem agafat la paraula i els hem expressat que, si aquesta voluntat és real, cal demostrar-ho amb fets i no imposar canvis presentats a última hora i que afectarien greument a les condicions laborals dels treballadors i treballadores. Esperem fets, no paraules.

Amb relació als Òrgans Unipersonals de Direcció i Coordinació, CCOO Educació hem transmès al departament que la nostra proposta és que els càrrecs siguin tan distribuïts com sigui possible, per evitar sobrecàrregues i millorar la convivència als centres. No estem d’acord que als centres es creïn càrrecs sense reducció horària i/o compensació econòmica. Hem defensat que les persones caps de departament, haurien de ser nomenades amb criteris objectius (antiguitat, experiència, etc.) inclosos en les NOFC del centre i que  alhora és important facilitar les rotacions, tot evitant que es produeixin arbitrarietats. També hem proposat que el nombre d’hores dedicades a gestió i direcció hauria de ser proporcional a les dimensions dels centres, entre altres criteris. Les coordinacions de centre i cicle haurien d’estar degudament regulades amb reconeixement horari i compensació econòmica.

Pel que fa a Prevenció de Riscos Laborals, CCOO hem manifestat que no hi ha una veritable adaptació dels llocs de treball a les persones vulnerables. També hem proposat que es faci una avaluació del personal docent que permeti identificar i donar-nos coneixement de quines són les malalties de la professió que estan afectant realment. Finalment, en matèria  d’assetjaments s’ha de treballar perquè la norma sigui garantista amb les persones que pateixen l’assetjament.

En el torn obert hem exigit i tornat a preguntar sobre el cobrament dels mestres especialistes nomenats reforç Covid el curs 20-21. Ens han contestat que cobraran aquest mes de juny  el complement d’especialitat amb efectes retroactius.

Salut i lluita!

CCOO Educació Pública

No al pla pilot de selecció del personal substitut: ens aixequem de la taula!

CCOO ens hem aixecat avui de la Mesa sectorial amb el Departament d’Educació

En el primer punt de l’ordre del dia de la mesa d’avui el Departament ens ha explicat la seva voluntat d’implementar el Pla Pilot de Selecció de persones substitutes a tots els Serveis Territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona.

Els sindicats hem demanat, de manera unitària, al Departament la retirada del Pla Pilot, que permet, per cobrir substitucions, escollir aleatòriament, d’entre una llista de docents segons ordre de borsa, les persones que seran valorades per la direcció del centre i estableix fer-ho mitjançant entrevistes.

Aquest sistema emana del Decret 39/2014, de 25 de març, que regula la provisió dels llocs de treball docents. El Departament ha dissenyat aquest procés que permet a les direccions establir les característiques de les persones substitutes que consideren que necessita el centre.

Amb relació a aquest punt, a més, CCOO hem manifestat que:

 • aquest Pla desvirtua l’ordre de la borsa dels nomenaments telemàtics per cobrir substitucions
 • introdueix criteris subjectius i d'arbitrarietat en la selecció de les persones que faran les substitucions, uns criteris que contravenen l’ordre de prelació
 • no s’ha donat la interlocució amb la comunitat educativa que les mateixes prerrogatives legals estableixen
 • convidem al Departament, si de veritat vol iniciar aquesta nova etapa amb un tarannà nou, a negociar la provisió de llocs de treball en el seu conjunt

El Departament d’Educació s’ha enrocat en la seva posició d’una manera irresponsable. Per CCOO negociar la provisió no és només negociar el seu Pla Pilot de Selecció de persones substitutes, sinó negociar la provisió en tota la seva dimensió.

Donada aquesta situació, tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial ens hem aixecat i hem abandonat la reunió.

CCOO a l’inici, hem expressat també la nostra perplexitat en la redefinició dels Centres de Màxima Complexitat i la nostra oposició a que ara de manera sobtada una part d’ells perdin la seva categoria i recursos. Una mesura que suposarà empitjorar la situació de l’educació en un moment clau pel país, sortint tot just d’una pandèmia. Aquest dilluns hi haurà una reunió amb el Departament i gràcies a la nostra intervenció aquest serà punt de l’ordre del dia.

A la Mesa CCOO hem manifestat la manca de negociació per revertir les retallades del personal docent que patim la part social des de fa una dècada. L’Administració ha reconegut que ara ja hi haurà govern i es podrà parlar de les reivindicacions, tot i que no tenim calendari ni s’espera en breu. Trobem totalment inacceptable que, després de tants anys, encara estiguem en aquest punt que ens impedeix avançar en la recuperació i millora de les condicions laborals.

El proper curs es mantenen els llocs de reforç de plantilla que es dotaran als centres tenint en compte les ràtios per ampliar grups per raons sanitàries. Es mantenen els mateixos criteris que el passat curs per evitar “sobreràtios”: no més de 22 alumnes a primària, especialment als CMC, i a partir de 27 alumnes a l’ESO.

A més a més, s’ha parlat de les resolucions de modificació de dades de la borsa i dels criteris per calcular les plantilles d’escoles i instituts.

A la resolució d’actualització i modificació de dades de la Borsa docent, l'únic canvi que s’ha produït és la supressió de l’obligatorietat de manifestar que es continua a la borsa, perquè l’autogestió de la disponibilitat ja facilita la voluntat per optar a nomenament i compleix la mateixa funció.

Pel que fa a les resolucions per les quals es fixen els criteris generals i el procediment peconfeccionar les plantilles del professorat de les escoles i dels instituts per al curs 2021-2022, veiem que es mantenen els criteris del curs 20-21 de tots els centres i estudis, amb l’única excepció de mantenir els llocs de reforç per a centres de primària i ESO, per fer front a les elevades “sobreràtios” i, en cap cas, es contempla la baixada de ràtios. Des de CCOO, reiterem la petició de recuperació de les condicions de treball anteriors a les retallades, prioritàriament l’horari lectiu, i demanem una Mesa Sectorial per tractar les condicions per al curs vinent. El Departament ha aclarit respecte a les plantilles de reforç COVID que entén per “elevada ràtio” l’existència de més de 22 alumnes en els grups dels centres d’alta complexitat i en general a primària 22 i a l’ESO 27.

Per la nostra part hem fet proposta que els llocs de reforç siguin places estructurals i es faci extensió als ensenyaments postobligatoris, lligat no només a la situació Covid, sinó també a la qualitat educativa i a la millora de les condicions laborals.

Tanmateix, ens hem manifestat contraris a la manera com es van adjudicar els llocs de reforç el curs 20-21, provocant que docents amb números més baixos a la borsa no poguessin optar a ocupar-los, ja que aquestes places no es van assignar en les adjudicacions de juliol, sinó molt més tard. Aquesta disfunció, tal com ha reconegut el propi Departament, va convertir en persones substitutes a docents amb més temps de serveis prestats. Mantenir la disfunció possibilitant la proposta de continuïtat per als reforços Covid, quan es tenia l’oportunitat de revertir-la, ens sembla inadmissible. Aquesta mesura, que unilateralment ha decidit el Departament d’Educació, agreujarà encara més la situació derivada dels Decrets de provisió de llocs de treball i el de direccions que CCOO hem impugnat recentment.

En relació a primària, CCOO hem fet la proposta que es consideri com a possibilitat l’assistència a l’aula d’acollida per alumnat de cursos anteriors a 3er en funció de les seves necessitats educatives. A secundària, hem demanat que es reconegui la figura del coordinador o coordinadora de pràctiques del professorat i es comptabilitzin les hores d’aquesta responsabilitat.

Lamentem que en els ensenyaments obligatoris no hi hagi assignació horària en concepte de millora a l’atenció de l’alumnat, que en la Formació Professional els trams de taules d'assignació horària no siguin proporcionals al nombre de grups i ja ens sembla un autèntic despropòsit que el càlcul dels desdoblaments dels mòduls es faci en base a l’alumnat avaluat els 3 cursos anteriors; un criteri restrictiu que no s’aplica en cap altre ensenyament i que no reflecteix la realitat de les aules de formació professional. Com ja hem reivindicat en ocasions anteriors, considerem que és absolutament necessari que es contemplin les hores de tutoria de Dual (figura del tutor o tutora de Dual) i les hores de tutoria d’FP, afegint-hi l’hora de tutoria amb el grup.

 

Altres temes 

Ens van informar del calendari d’oposicions: publicació dels tribunals i de les comissions de serveis: setmana del 24 al 28 de maig. Es manté el calendari previst de les proves: 18 juny, proves de llengües i 19 de juny, acte de presentació.

Hem fet petició de Mesa urgent per tractar la situació del  professorat PTFP i l’equiparació de les condicions de treball, alhora per tractar la situació dels mestres de taller d’ensenyaments artístics i l’equiparació de les condicions de treball (inclosa la salarial).

També hem demanat informació sobre l’oferta i implantació del grau bàsic d’FP per al curs 21-22 i la continuïtat de l’oferta de PFI. El Departament ens ha de respondre.

A petició de CCOO, l’experiència docent en IFE podrà acreditar perfil de diversitat. Encara, però falta saber com es podrà tramitar i, per tant, encara està pendent de la seva aplicació.

Respecte a les qüestions retributives, ens han informat que el cobrament de la tutoria dels reforços Covid es farà a la nòmina de juny i amb efectes retroactius. Pel que fa al complement d’especialitat, el Departament afirma que ha estat una disfunció no haver-ho pagat durant el curs 20-21 i ha confirmat que s’inclourà a les nòmines el curs vinent. CCOO ha reivindicat el dret a cobrar-ho abans que acabi el curs, donat que són llocs que el Departament  considera ara com a  vacants.

Amb el nou govern, urgeix concretar el cobrament de la part de la paga del 2014 que l’acord signat per CCOO establia en un 55% l’any 2021. S’ha de publicar el decret que ho autoritzi. Igualment, s’ha de fer efectiu l’increment salarial del 0,9% per l’any 2021. Demanem al nou govern que agilitzi el pagament, que ha de ser amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021.

Davant del cas greu del centre Les Salines i d’altres casos, CCOO sol·licitem la revisió del protocol i de la gestió dels casos d’assetjament  i la necessitat de convocar una mesa per tractar aquest tema que està generant greus perjudicis a les persones afectades.

Calendari escolar 21/22

L’esbarjo a l’ESO pot incorporar activitats de caràcter educatiu, però no es considera horari lectiu. Des de CCOO proposem que en tots els centres, tant a primària com a secundària, el pati en el qual es facin activitats educatives, es consideri lectiu, en la línia de l’Educació 360, amb una visió de l'educació a temps complet.

Es prorroga un curs el pla pilot de jornada continuada a primària, que afecta a 25 escoles.

Per CCOO els horaris escolars tenen grans efectes socials i, per tant, requereixen grans consensos.

Calen dades respecte a la implementació de la jornada continuada, l’impacte en la petició de centre per part de les famílies i sobre les desigualtats educatives més enllà de l’escola, en entorns i persones vulnerables. És necessària una proposta territorial que impedeixi que els horaris s’utilitzin com a competència entre centres, així com qualsevol proposta de modificació d’horari escolar ha d’anar acompanyada de mesures i propostes socioeducatives, com les relacionades en el Pacte contra la segregació escolar  i en l'Informe 2020 del Consell Escolar de Catalunya “Temps a l’educació”. I amb un servei de menjador universal i gratuït.

Instituts-Escola: El segon cicle d’educació infantil i la primària podran iniciar l'activitat a les 8.30h. L’hora de sortida de tot l’alumnat es procurarà que sigui el mateix, però es treu l’obligatorietat de fer-ho.

CCOO defensa la necessitat d’obrir el debat i reflexió sobre la singularitat d’aquests centres, on treballen diferents cossos docents, amb consideracions de temps diferents (esbarjos, jornades de treball diferents, diferents condicions de treball…), més enllà de l’Ordre del calendari escolar. Si la voluntad de l’administració és avançar en la construcció d’un model singular cal obrir la negociació per abordar millores de les condicions laborals, plans d’entorn i menjadors en aquests centres.

Adjudicacions provisionals per al curs 21-22

CCOO estem globalment en desacord amb la resolució de les adjudicacions perquè considerem que es mantenen aspectes que permeten l’arbitrarietat i la discriminació, com són les entrevistes i la manera com es poden decidir les propostes de continuïtat i de no continuïtat. Demanem que es retirin els decrets que permeten aquests procediments, com són el decret de direccions i el de provisió de llocs de treball o  que s’eliminin els articles que poden provocar situacions de discriminació greus i acaben comportant una situació de poca democràcia als centres.

El Departament no només pretén mantenir aquests procediments, sinó que ampliarà la possibilitat de fer entrevistes a més tipologies de centres (centres de nova/recent posada en funcionament, centres amb una nova família professional, centres amb subseus ubicades en municipi diferent i CFA/AFA per a llocs amb perfil COMPETIC). Des de CCOO veiem amb molta preocupació aquest procediment d’accés a un lloc de treball públic.

Els llocs creats com a reforços covid es mantindran com a llocs ordinaris el proper curs, amb algun reajustament. Sortiran com a “Llocs de reforç de plantilla docent”, però es plantegen com a llocs conjunturals i no com una ampliació de plantilla estructural que perduri en el temps, com demanem CCOO per millorar les condicions de treball i l’ocupació i evidentment també per millorar les condicions educatives i la qualitat.

Des de CCOO hem demanat: 

 • Que es publicitin al web dels SSTT i CEB, a més de la relació de vacants de EAP, CRP, CdA, CREDA, LIC i aules hospitalàries, les vacants de CREDV, CESIRE, CRETDIC, PFI, PTT  i CFA ubicats en centres penitenciaris.
 • Suprimir l’obligació de demanar, per al personal interí, un número determinat de peticions, tant a jornada sencera com a mitja jornada, per evitar destinacions no desitjades.
 • La supressió de l’acreditació legal de discapacitat per al personal interí acollit a l’article 25, per ser discriminatori respecte al personal funcionari, a qui no es demana com a requisit per acollir-se al mateix article 25.
 • L’accés a Escoles d’Adults del professorat funcionari d’FP (PS i PT), atès que la seva titulació  pot relacionar-se amb alguns dels àmbits d'aquests centres i de la formació que imparteixen: CAM (Curs D'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà) i el Curs d’Accés a CFGS, entre altres.

Oposicions

L’administració reitera que la programació de les especialitats d’FP s’ha d’ajustar al currículum de l’Annex 6 tot i que també admetrà les que es basin en els nous currículums (orientacions del curs 20-21). També aclareix que el sorteig per la defensa de la UD de la programació dels cicles formatius LOE serà d’entre les activitats d’ensenyament-aprenentatge (AEA) desenvolupades (com a mínim 6). El Departament també informa que NO hi haurà qüestions prèvies a la prova pràctica del cos de mestres i es publicarà els propers dies una correcció d’errades en aquest sentit.

Davant la preocupació generada pels recursos presentats contra la convocatòria d’oposicions, el Departament ens ha comunicat que atès que té pendents de resolució les reclamacions individuals presentades impugnant la convocatòria d’oposicions, el procés quedarà en suspens fins a la seva resolució. Una vegada resoltes, es tornarà a activar la convocatòria i es mantindrà el calendari previst de realització de les fases: al juliol la fase d’oposició (proves) i al setembre, la de concurs (mèrits).

La setmana del 10 al 15 de maig es publicarà el llistat dels tribunals per especialitats.

Des de CCOO hem emplaçat al Departament a reprendre les negociacions per aconseguir un pacte d’estabilitat per al personal interí, tant per qui té un determinat temps treballat com pel de més edat.

Informacions relacionades:

Comunicat oposicions docents 20-21: Novetats mesa sectorial 5/5/21

CCOO hem sol·licitat que el Departament doni seguretat jurídica respecte al currículum  en què s’ha de basar la programació de les diferents especialitats d’FP. Des de l’administració se’ns ha reiterat oralment a la Mesa, la mateixa resposta que van donar a la Mesa  d’1 de març,  en el sentit que la programació s’ha d’ajustar al currículum de  l’Annex 6 (Normativa d’organització curricular), però tot i això també s’admetran les programacions que es basin en els nous currículums (Orientacions per a organitzar el cicle formatiu, curs 20-21).

Hem demanat aclariment sobre el nombre de les activitats d’ensenyament i aprenentatge (AEA) de la programació dels cicles formatius LOE, que entren en el sorteig per a la seva defensa davant del tribunal. El Departament ha aclarit que el sorteig serà entre les AEA desenvolupades a la programació que, com a mínim han de ser 6.

També ens ha informat que NO hi haurà qüestions prèvies a la prova pràctica del cos de mestres Es publicarà els propers dies una correcció d’errades en aquest sentit.

Davant la preocupació generada per la presentació de reclamacions administratives individuals per impugnar la convocatòria d’oposicions (presentació que ha estat animada per altres sindicats i plataforma que estan en contra de les oposicions) el Departament ens ha comunicat que divendres 7 de maig es publicarà una nota informant que queden en suspensió, mentre es preparen les respostes per part de l'assessoria jurídica del Departament d'Educació. Una vegada resoltes aquestes reclamacions, la convocatòria seguirà endavant. Al web del Departament es publicarà aquest aclariment indicant que es mantindrà la convocatòria. Es mantindrà el calendari previst de realització de les fases: al juliol la fase d’oposició (proves) i al setembre, la de concurs (mèrits).

Publicació de la suspensió temporal de la convocatòria d’oposicions

El Departament d'Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

Davant la preocupació generada per la presentació de reclamacions administratives individuals per impugnar la convocatòria d’oposicions (presentació que ha estat animada per altres sindicats i la plataforma que està en contra de les oposicions) el Departament ens ha publicat aquesta resolució informant que queden en suspensió, mentre es preparen les respostes per part de l'assessoria jurídica del Departament d'Educació. Una vegada resoltes aquestes reclamacions, la convocatòria seguirà endavant i es mantindrà la convocatòria. Es mantindrà el calendari previst de realització de les fases: al juliol la fase d’oposició (proves) i al setembre, la de concurs (mèrits).

Agressions al personal dels centres educatius

CCOO denuncia casos greus d’agressions que pateix el personal dels centres educatius  en l’exercici de la tasca docent. Des del cas de la mort l’Abel Martínez el 2015,  el Departament es va comprometre a establir un protocol adient. És inaceptable que les treballadores s’exposin a perdre la vida o la salut a la feina. Emplacem al Departament a treballar amb la part social un vertader protocol de prevenció.

Continuïtat del professorat tècnic d’FP en la borsa docent el curs vinent

Considerant el neguit del professorat PT FP interí, hem demanat informació a l’administració, alhora que reiterem que cap persona PT FP ha de quedar perjudicada en aquest procés.

El Departament ha contestat en el sentit de que el més probable, tenint en compte que el desenvolupament de la LOMLOE ha de trigar temps, és que tot continuï igual. Per tant continuarà havent-hi borsa de les diferents especialitats PTFP.

Concurs de trasllats.

Publicació prevista de la Resolució definitiva: Cossos de secundària i de règim especial, el 13 de maig i el Cos de mestres el 21 de maig.

Cobrament tutories dels reforços Covid

L’Administració informa que intentaran pagar a la nòmina de maig, però ho veuen difícil.

Compromís Màster que finalitzava el termini el 2021

Es prorrogarà.

Nous centres d’FP Institut dels Aliments i Antoni Algueró

Hem demanat informació sobre la comunicació i informació que s’ha donat al professorat que ha de traslladar-s’hi el proper curs, sobretot en el cas del centre d’FP Antoni Algueró, quedant pendents de resposta.

Convocatòria accés al cos de catedràtics/ques

S’està revisant el percentatge actual de personal catedràtic existent, però serà difícil que hi hagi cap convocatòria fins que no s’acabi el procés d’estabilització establert en les convocatòries d’oposicions..

Convocatòria accés al cos d’Inspecció

No es farà el proper curs, però no trigarà en fer-se, ja que la plantilla està molt ajustada.

A la Mesa sectorial el Departament ha presentat els centres educatius que s’integraran a la xarxa de titularitat de la Generalitat el proper curs escolar. Es tracta de l’Escola Intermunicipal de l’Alt Penedès i dels centres de la Companyia de les filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül (Centre Sagrat Cor, Centre Labouré, Centre Marillac i Centre Sagrada Família). El personal d’aquests centres tindrà un vincle laboral. El personal indefinit s’hi mantindrà, fins a la seva jubilació, sense possibilitat de canvi de centre. Per poder fer-ho, s’hauria de superar el procés selectiu que convoqui l’administració. CCOO hem denunciat la manca de negociació del Departament amb la representació sindical per tractar el traspàs del personal laboral d’aquests centres.

Per altra banda, davant de les preguntes de la part social, l’Administració ha comentat que les direccions podran entrar a l’aplicatiu, fins el 28 d’abril, el nomenament de tutoria de les persones reforç Covid que estan realitzant aquesta tasca. El pagament, amb efectes retroactius, no és segur que es pugui fer a la nòmina de maig i es pensa en la de juny. CCOO, que hem insistit durant el curs en aquesta reivindicació hem expressat la nostra indignació per aquesta demora tan injusta i hem exigit que s’esmercin tots els recursos necessaris per què es pugui cobrar al maig. És inadmissible que s’estigui fent una tasca des d’inci de curs i no es cobri fins a finals!

S’ha informat que s’ha avançat en la coordinació amb el SEPE per fer efectiu el cobrament del mes de juliol de 2016, però sense concretar quan serà efectiu.

La destinació definitiva del Concurs de trasllats es publicarà a mitjans de maig. L’adjudicació de places al País Valencià que va quedar pendent de resolució per errors de l’aplicatiu s’ha resolt amb un nombre important de destinacions que inicialment no es donaven. Per properes convocatòries es requerirà que s’informi a totes les CCAA quan es facin modificacions a l’aplicatiu informàtic. Des de CCOO ens alegrem de la resolució d’aquest problema que va generar tant de neguit i incertesa, que vam liderar des de l’acompanyament i suport a les persones afectades i demanem al Departament que doni dades clares de quantes persones afectades finalment obtenen adjudicació.

CCOO hem demanat que s’informi de la planificació de la vacunació, ja que genera molta inquietud a les persones pendents de rebre-la. Sabem que la seva gestió és competència de Salut, però el Departament ha de mantenir informat al personal dels centres educatius i axí ho hem expressat. La concreció depèn de la disponibilitat del tipus de vacuna i dels grups a qui s’administrarà. El grup de més de 60 anys està rebent la 1a dosi de la vacuna AstraZeneca, però no se sap quina vacuna rebrà en 2a dosi. Tampoc se sap quan es vacunarà el col·lectiu entre 55 i 59 anys. En aquests moments, si es rep un SMS és en funció del grup de la població al qual es pertany, i no pel fet de ser personal essencial.

Des de CCOO respecte al professorat PTFP i la nostra intervenció en una anterior mesa hem insistit en que cl una proposta de desenvolupament de la Disposició Addicional Onzena (11a) de la LOMLOE mitjançant diferents mecanismes normatius i a través de la Llei d’FP, que permeti abordar totes les situacions del col·lectiu PTFP i que faci possible que cap persona PT FP surti perjudicada i pugui gaudir de les mateixes condicions de treball que el professorat PS.

Seria inacceptable tensar la normativa atribuint la funció del PTFP a la figura de l’especialista (restringida per la mateixa normativa LOMLOE, art 95 que la regula “amb caràcter excepcional”) i en cap cas tampoc es pot plantejar un aprenentatge pràctic de la professió absolutament fora dels tallers dels centres educatius i amb un tècnic o tècnica que no sigui docent.

Lamentem que en el document “Recull d’informacions derivades de la reunió amb direccions de centres de Formació Professional per tractar el tema de la LOMLOE i el professorat del dia 11 de febrer de 2021” de la Sub-direcció general de la Funció Directiva i Lideratge Pedagògic, s’exposi la intenció del Departament d’Educació en relació a la figura del professorat especialista, fent proposta d’ampliar els mòduls dels diferents CF donant atribució als especialistes.

En la Mesa Sectorial s'han tractat els temes següents:

 • Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar directors/es.
 • Situació i protecció del professorat PTFP (a petició de la part social).
 • Implementació de l’equiparació salarial del professorat PTFP al cos de Professorat d’Ensenyaments de Secundària (a petició de la part social).

Concurs de mèrits direccions:

Finalment, tal com sempre havíem demanat des de CCOO, el Departament s’ha vist obligat a canviar la configuració de la comissió de selecció de director/a per fer-la més participativa com marca la LOMLOE i, a partir d’ara, estarà formada per més membres del claustre i del consell escolar que per persones designades per l’administració. CCOO hem demanat que s’afavoreixi la selecció de direccions que emanin realment dels claustres amb la participació del Consell Escolar. També hem demanat que s’ampliï l’oferta de cursos gratuïts de formació inicial i d’actualització de direccions perquè tothom que ho desitgi pugui accedir-hi i que, en tot cas, siguin públics els criteris per accedir als cursos i no es basin en entrevistes personals subjectives.

Protecció i equiparació salarial del professorat tècnic d’FP (PT FP):

No hi pot haver Formació Professional Inicial sense tècnics i tècniques d’FP. CCOO sempre ha apostat per l’equiparació de les condicions de treball, per suposat salarial, del professorat PT FP i dels i les mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, mai per la desaparició del cos PT FP. No poden substituir-se en cap cas per la figura del professorat especialista o altra que allunyi dels tallers i aules tècniques dels centres educatius l’aprenentatge pràctic de l’ofici. Ens oposem al que el Departament ha estat pensant respecte a ampliar l’atribució del professorat especialista mitjançant l’ampliació dels mòduls que podria impartir.

Cal una proposta de desenvolupament normatiu de la Disposició Addicional Onzena de la LOMLOE a través de la normativa que la desenvolupi i de la Llei d’FP, que permeti abordar totes les situacions del col·lectiu, que faci possible que cap persona PT FP surti perjudicada i que pugui gaudir de les mateixes condicions de treball que el professorat PS. El Departament manifesta la situació complexa derivada d’aquesta disposició addicional, i caldrà veure’n el desenvolupament mitjançant el corresponent reial decret llei. També indica que, quan sigui el moment, té la intenció de simplificar al màxim el tràmit administratiu del pas al cos A1 del professorat funcionari de carrera PT FP amb titulació universitària, però que encara es trigarà un temps a poder fer la convocatòria.

CCOO valorem positivament la proposta del Ministerio d’aprovar una transitòria que faci possible que durant 3 anys surtin convocatòries d’oposicions d’aquest cos amb els criteris actuals d’accés, fet que evitarà que es perdin les places de reposició d’aquest cos aquí a Catalunya, com ha manifestat avui el mateix Departament d’Educació.

Amb relació a l’equiparació salarial i condicions de treball del PT FP a PS i dels  i les mestres de taller d’ensenyaments artístics d’arts plàstiques i disseny al professorat de les escoles d’arts plàstiques i disseny, emplacem al Departament a actualitzar sense més dilació l'únic Acord d’FP que tenim a Catalunya i que va ser impulsat per CCOO, acord de 1999, l’actualització del qual venim reclamant des del 2015. Acord que inclogui entre altres les reduccions i complements per diferents coordinacions i tutories d’FCT i Dual, els desdoblaments, ràtios i l’equiparació salarial. El Departament d’Educació, durant la reunió, s’ha mostrat favorable a l’equiparació salarial, tot i manifestar que ha de trobar el moment oportú per fer-la efectiva i que en aquests moments les condicions no són adients per fer-ho.

Altres temes:

Valoració oposicions 19-20:

En algunes especialitats han aprovat el mateix nombre de persones que de places convocades, fet que ha provocat que la fase de concurs ja no tingui pràcticament cap valor per aquestes especialitats. Hem demanat explicacions al Departament i han assegurat que, en cap cas, han donat instruccions als tribunals per orientar-los en el nombre de persones que havien d’aprovar. També hem mostrat la nostra preocupació per la quantitat de places que han quedat desertes en algunes especialitats, les respostes molt poc concretes que s’han donat a algunes reclamacions de persones opositores i la manca d'harmonització en els criteris utilitzats per alguns tribunals de la mateixa especialitat.

Reforços Covid:

CCOO hem reclamat el cobrament de la tutoria que encara no s’ha fet efectiu. Des del Departament ens tornen a indicar que l’aplicatiu informàtic que ho ha de fer possible no està preparat i que tampoc es podrà cobrar a la nòmina de març, fet que trobem totalment lesiu.

Davant de la poca informació que estan rebent les persones afectades, hem exigit que s’enviïn instruccions a tots els SSTT i CEB per garantir respostes adequades a totes les persones que s’hi adrecin.

També hem demanat el gaudiment de la compactació de la lactància a les docents que tenen nomenament de reforç Covid. L’Administració ha assegurat que es pot gaudir sempre que es tingui nomenament fins al 31 d’agost.

Per aquestes i altres reivindicacions, podeu contactar amb nosaltres, per tal de donar suport a les vostres peticions.

Oposicions docents especialitats FP i currículums:

Hem sol·licitat al Departament que posi per escrit a l’espai d’oposicions docents un aclariment comunicant, com ens ha informat, que seran acceptades les programacions que parteixin de les diferents distribucions curriculars aprovades, així com del currículum actualment vigent. Alhora hem reiterat de nou al Departament l’absoluta inconveniència de pilotar una Reforma de l’FP en un sol curs acadèmic i precisament aquest curs 20-21.

Acord GOV/11/2021, de 2 de febrer, pel qual es declara l'existència d'interès públic en l'exercici de la docència, com a professorat especialista, per part dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya. Des de CCOO hem mostrat la nostra perplexitat respecte a què precisament ara s’estableixi aquest acord, amb la LOMLOE ja vigent i quan regula l’excepcionalitat de la figura del professorat especialista. El Departament ha argumentat que es tractava d’una necessitat legal dels empleats públics per compatibilitzar-la amb una segona feina.

Estratègia de vacunació als centres educatius.

Hem manifestat la nostra queixa formal per no tenir informació com a part social abans de l’aplicació de l’estratègia de vacunació i que no s’hagi convocat la comissió paritària de riscos laborals abans de l’inici de la vacunació.

 

Resum mesa sectorial 19/01/21: Convocatòria d'oposicions, Professorat tècnic d'FP, ventilació i temperatures, i més...

Oposicions:

Avui s’ha dut a terme la segona part de la mesa per tractar de la resolució de la propera convocatòria d’oposicions per al cos de mestres, de professorat tècnic i de secundària d’FP. CCOO Educació hem insistit en la necessitat d’harmonització de criteris dels tribunals, que les proves no siguin eliminatòries i la fase de pràctiques es produeixi durant el curs immediatament següent (i no dos cursos més tard com en convocatòries anteriors). Així mateix cal que els criteris d'avaluació i els exemples de les proves pràctiques es publiquin amb tota l'antelació que sigui possible.

Sobre el cos de professorat tècnic d’FP, CCOO hem reiterat que cal convocar les màximes places possibles de totes les especialitats, tenint en compte la propera extinció d’aquest cos. Hem denunciat la desigualtat que es produeix amb la diferent aplicació del requisit previ, de posseir el certificat B1 de llengua estrangera per poder accedir a la formació pedagògica per al professorat d'FP, que fan diferents universitats o l'IOC (des de poder fer una prova de llengua "online" prèviament, fins a haver de tenir el B1 per poder inscriure's a la formació). Amb relació a les oposicions dels cossos d'FP, hem fet queixa sobre l'excessiu cost del material obligatori que han de portar les persones aspirants de determinades especialitats, com la d’Estètica, per poder fer la prova pràctica i hem fet proposta, que ha estat acceptada, que a l'Annex 7, sobre la prova pràctica hi consti que la durada serà de 3 hores o superior segons la naturalesa de la prova.

Des de CCOO, hem tornat a demanar un correu de contacte al qual les persones aspirants amb situacions sobrevingudes puguin dirigir-se al tribunal o al Departament i rebre una resposta de manera àgil. Finalment s’ha acceptat la nostra proposta. El Departament ha acceptat també algunes de les aportacions que havíem fet en meses anteriors, com, per exemple, que es valoressin els cursos de més de 10 hores setmanals no presencials.

També hem demanat informació sobre la situació de les persones que no van poder arribar a fer a la segona prova, sigui per qüestions meteorològiques, per situació de part o altres qüestions sobrevingudes greus i que han demanat participar en la convocatòria extraordinària. Segons el Departament, han tingut en compte tots els casos justificats i avui s’ha publicat la llista de persones citades a la prova extraordinària del 23 de gener.

D’altra banda, CCOO hem fet una queixa en relació amb la sobrecàrrega de treball dels tribunals que estan fent jornades maratonianes bona part dels dies de la setmana perquè el procés d’enguany pugui acabar al març. Considerem que el Departament en la propera convocatòria i en previsió, hauria d'augmentar el nombre de tribunals i disminuir les ràtios tribunal/nombre de persones aspirants.

Les principals novetats d’aquesta convocatòria que es preveu que surti publicada a començament de febrer són les següents:

 • La programació didàctica es presentarà en format paper i juntament, també es podrà  aportar un llapis de memòria amb el mateix contingut.
 • Es modifiquen algunes característiques de la presentació de la programació didàctica (núm. de fulls, tipus de lletra, annexos…)
 • L’exposició i defensa de la programació didàctica i de la unitat didàctica, amb preguntes del tribunal, segueix el model de la convocatòria 19-20 d’oposicions, en temps i forma.
 • En la baremació dels mèrits se suprimeix la limitació d’hores de formació no presencial i es valoren els cursos a partir de 10 h de formació.
 • Sobre el cos de professorat tècnic d’FP, comissions hem tornat a insistir perquè es convoquin les màximes places possibles de totes les especialitats, tenint en compte la propera extinció d’aquest cos. A més a més, hem fet queixa sobre l’excessiu cost del material obligatori que han de portar les persones aspirants de determinades especialitats d’FP, com la d’Estètica, per poder fer la prova pràctica. És l’última convocatòria del cos de professorat tècnic d’FP (per extinció del cos, tal com marca la LOMLOE).
 • Calendari previst: proves al juliol, mèrits durant el primer trimestre del curs 21-22 i fase de pràctiques el curs 22-23.

Altres temes que s’han tractat a la Mesa:

 • Pacte d’estabilitat: CCOO Educació hem exigit de nou la convocatòria urgent d’una mesa per tractar d’un pacte d’estabilitat per a les persones interines de més edat i/o amb més temps de serveis prestats. El Departament ha informat que la convocarà aviat.
 • Tutories reforç Covid: Hem demanat que es recordi als centres que les persones que estan com a reforç Covid poden ser nomenades tutores i també hem preguntat quan cobrarien el complement corresponent. L’administració ha dit que el pagament es faria en la nòmina de febrer o març.
  • Jornada de portes obertes: Hem transmès la dificultat que comporta per a molts centres aplicar les instruccions que s’han fet arribar des del Departament i la sobrecàrrega de feina notable que implica per les persones del centre.
  • Concurs de trasllats: En principi la llista provisional de persones admeses i excloses hauria de sortir la primera setmana de febrer, segons el Departament.
  • Concurs de direccions: Ens informen que el calendari va endarrerit i que no saben exactament quan començarà.
 • Ventilació i temperatures: Hem denunciat la situació de fred que s’està produint en molts centres i la manca d’accions per part del Departament per posar recursos i solucions per fer compatibles una ventilació i temperatura adequades. Segons l’administració, en la majoria de casos s’ha resolt tot engegant la calefacció una estona abans o reajustant la ventilació i que la resta ho estan estudiant. CCOO considerem que el Departament no està garantint la temperatura mínima (17 graus) a força centres educatius i està actuant tard i lentament. Mentrestant està deixant  l'alumnat i  el personal dels centres abandonats passant fred. També hem demanat informació sobre els aparells purificadors anunciats pel Departament als mitjans, dels quals no en teníem notícia fins al moment.
 • Ordinadors per a personal docent i alumnat: CCOO hem demanat explicacions sobre la configuració dels ordinadors que han arribat als centres per al personal docent i hem traslladat la queixa de la manca de capacitat que tenen per suportar algun programari necessari per impartir determinades especialitats.
 • Cribratges als centres: Hem insistit que es faci la PCR a tot el personal del centre que ho desitgi i que no s’exclogui ningú per cap motiu. El Departament ha explicat que ja havia solucionat les dificultats administratives per fer la prova al personal que no disposava de targeta sanitària. També hem tornat a demanar que, si es feien cribratges a l’alumnat en els centres, la supervisió fos realitzada per personal especialitzat, en cap cas pel personal educatiu.

Segona prova oposicions actual:

Avui a la Mesa Sectorial, CCOO-Educació hem manifestat la nostra indignació per les condicions de realització de la segona prova del procés d’oposicions d’enguany en un context de pandèmia, de fred intens i de restriccions de trànsit a tota Catalunya pel temporal. Hem demanat explicacions i assumpció de responsabilitats al Departament per la manca de previsió i d’informació al personal que es presentava al procés.

CCOO hem demanat que per la propera convocatòria les persones aspirants tinguin una adreça de contacte per adreçar-se en cas d’incidència el dia de la prova i que rebin resposta per part del Departament. A més a més, hem exigit que totes aquelles persones que no van poder arribar a la seu del tribunal degut a les inclemències del temps, puguin realitzar la prova en la convocatòria extraordinària del dia 23 de gener, de la mateixa manera que les persones afectades per la Covid19 o per alguna malaltia greu. El Departament només ha dit que estudiarien tots els casos de persones que havien presentat reclamació justificant per què no havien pogut arribar a fer la prova.

Ventilació i temperatures als centres:

Des de CCOO, també hem denunciat les condicions de fred, afegides a la situació covid,  que s’estan donant a la majoria dels centres i hem exigit de nou al Departament que prengui mesures urgents. Ja els vam avisar a inici de curs que era imprescindible que es preveiés la compra i instal·lació d’aparells de ventilació mecànica per evitar contagis i alhora garantir el confort tèrmic quan arribessin les baixes temperatures. Ara que el fred ja fa dies que ha arribat, el Departament es comença a plantejar l’ús de purificadors d’aire… En volem saber els detalls pel que fa al tipus, nombre, centres als quals es destinaran, atès que ens n'hem assabentat per la roda de premsa. El Departament ha dit que ens donarien informació a la propera mesa de  la setmana vinent.

Convocatòria curs 20/21:

El Departament ens ha presentat a les organitzacions sindicals la proposta de resolució per a la propera convocatòria d'oposicions en la que es convocaran places per al cos de mestres, de professorat tècnic i de secundària d’FP. CCOO-Educació hem demanat que les proves no siguin eliminatòries, que el procés sigui més transparent i que es coneguin amb més temps i detall els criteris d’avaluació. L’administració ha dit que estudiaria algunes de les nostres propostes. Una de les que el Departament ha acceptat i que feia temps que CCOO demanàvem era que es valoressin per als mèrits els cursos de formació que constessin de més de 10h setmanals no presencials, tenint en compte la situació de pandèmia actual.

Professorat tècnic d’FP:

Hem demanat que es convoquin el màxim de places possibles de PTFP i no en quedi cap de deserta, especialment ara, tenint en compte les novetats que comporta la LOMLOE per aquest col·lectiu. Hem sol·licitat la convocatòria urgent d’una Mesa específica per parlar de l’extinció d’aquest cos, de l’estabilització de tot el personal docent afectat, de l’equiparació salarial i de les màximes garanties d’accés . El Departament ha acceptat convocar-la en breu. CCOO lluitarem per l'estabilitat i condicions de treball d’aquest professorat i vetllarem perquè no es faci un abús de la figura de l’especialista.

Altres temes:

També hem denunciat la situació del personal vulnerable que ha estat obligat a tornar als centres després de les vacances de Nadal i la del personal que el substituia que s’ha quedat sense feina.

A més a més, hem demanat la convocatòria de meses específiques per tractar la situació dels centres de formació de persones adultes, un pacte d’estabilitat per a les persones interines de més edat i/o més temps de serveis prestats i les condicions del teletreball del personal docent.

Resum mesa sectorial 16/12/20: Oposicions, denúncia interrupció nomenaments per Nadal i PTFP

Ens han convocat a la Mesa sectorial d’avui per parlar de les properes convocatòries d’oposicions de les places d’estabilització. El Departament ha informat de la previsió per a la convocatòria d’aquest curs que es publicarà segurament a finals de gener amb un total de 3173 places (1432 places del cos de mestres, 1089 del d’ensenyament secundari d’FP i 652 del de professorat tècnic d’FP) i de la convocatòria del curs vinent amb un total de 4377 places. També ha informat que a partir del 2023 es faran més convocatòries d’oposicions amb les places de reposició (les que corresponen a jubilacions).

Es preveu que la convocatòria d’aquest curs tingui un calendari molt similar a la de fa dos cursos.

3 Proposta calendari convocatòries i oferta d'ocupació pública

Tot i celebrar que es facin aquestes convocatòries d’oposicions des de CCOO ja hem recordat moltes vegades al Departament que no s’arribarà ni de bon tros al màxim del 8% de temporalitat que es va posar com a fita amb l’Acord de 2017 signat per CCOO. També hem tornat a demanar una mesa per parlar urgentment d’un pacte d’estabilitat per al personal interí amb un determinat temps de serveis prestats i per a les persones de més edat. S’han compromès de nou a convocar reunió al gener per tractar aquesta important mesura.

Des de CCOO, hem demanat confirmació de què la data de la segona prova es mantindria el dia 9 de gener tot i el canvi en l’inici del segon trimestre i el Departament ha indicat que així serà, si no es produeix un confinament general de la població.

En el torn obert de paraules, CCOO hem denunciat la interrupció dels nomenaments de les persones substitutes durant el període no lectiu de Nadal, malgrat que es tingui previst que la mateixa persona continuarà substituint a  la persona titular i, per això, es tornarà a activar el seu nomenament l’11 de gener, quan es reinicien les classes.  És una mesura que castiga i maltracta el personal substitut, ja que els deixa sense cobrar el període de Nadal. CCOO continuarà denunciant aquesta situació que afecta al personal docent  més precari.  

Respecte a l’FP, CCOO hem reiterat la necessitat de l’aturada de la reforma curricular, amb el projecte d’ordre en informació pública en aquests moments. Altrament, davant  l’aprovació de la LOMLOE i de la Llei d’FP estatal es preveuen canvis curriculars importants, com també la integració del cos PTFP al cos de Secundària. CCOO defensarem, com sempre hem fet, a tots els treballadors i treballadores en la millora de les seves condicions, amb propostes per a tot el col·lectiu PTFP i en especial per al que en aquests moments no té els requisits per poder accedir al cos PS. Estarem en tots els àmbits de negociació, avançant en l’equitat i igualtat de condicions i estabilització de les plantilles dels cossos afectats.

D’altra banda hem recordat que les persones nomenades com a reforç Covid encara no estan cobrant el complement de la tutoria que realitzen. El Departament ha ratificat que només és un problema tècnic que esperen solucionar al febrer-març i que ja es disposa de la dotació econòmica per fer-ho possible i es cobrarà amb efectes retroactius.

 

RESUM MESA SECTORIAL 18/11/2020

Avui ens hem reunit en Mesa Sectorial per tractar l’oferta pública d’ocupació 2020 i el document sobre l’activitat telemàtica docent durant la pandèmia. A més a més, hem demanat parlar sobre el procés d’oposicions d’enguany i sobre l’exempció del curs d’iniciació, entre d’altres temes.

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 

El Departament ens ha presentat una nova oferta pública d'ocupació amb unes 1300 places d’estabilització i de consolidació i unes 1800 places de reposició. Aquestes places s’afegeixen a les places ofertades en aquests últims anys per donar compliment a l’Acord de 2017 signat per CCOO i UGT que obliga a la Generalitat a reduir la taxa de temporalitat d’un 30% a un màxim del 8% i es convocaran en els propers anys. Des de CCOO ens alegrem  que es continuin ofertant places, però denunciem que quedarem molt lluny d’assolir el 8% degut al topall de la taxa de reposició i a la temporalitat tan alta de la que es partia. Hem demanat que el Departament informi de la distribució del nombre de places en les convocatòries dels propers anys.

CCOO també hem insistit en la necessitat d’arribar a un pacte d’estabilitat per a les persones que portin un determinat temps de servei actiu i per a les persones d’una certa edat. Cal evitar a tot preu que alguns col·lectius que poden tenir més dificultats per superar un procés selectiu tal com està plantejat en aquests moments puguin quedar-se sense feina. A petició nostre, el Departament ha acceptat convocar en breu una Mesa per parlar-ne.

ACTIVITAT TELEMÀTICA

Respecte al document de teletreball docent en situació de confinament total o parcial a causa de la situació sanitària, CCOO valorem l’avenç fet en el darrer esborrany que ens ha presentat el Departament respecte als recursos a usar per les docents segons el pla digital (tot i que encara hi trobem mancances com la no distribució d’unitats ni a les persones docents que treballen a un terç de jornada, ni al personal d’atenció educativa), que s’expliciti l’obligat compliment de la normativa de curs respecte als diferents blocs horaris de mestres i professorat, que s’anomeni explícitament que la celebració de les reunions de coordinació han de respectar les hores d’horari fix i també que es detallin les garanties de desconnexió digital del professorat.

Al document, li cal concreció i recollir diferents aspectes que hem proposat reiteradament a la mesa, com ara que  la menció al pla de treball docent en confinament no ha de generar cap dubte, ni pot comportar cap pacte individual que faci, de facto,  inaplicable les instruccions d’inici de curs en relació als horaris. Cal recollir explícitament la prohibició que l’horari telemàtic de les persones docents en confinament en cap cas repliqui l'horari presencial en remot i que és absolutament necessari que contempli l’avaluació de riscos, examinant les condicions en les quals es teletreballa.

No concebim aquest document sense l’existència d’una comissió de seguiment que en faci la seva valoració amb indicadors, atenent que la vigència d’aquest document de “Criteris i indicacions” és exclusivament per aquest curs 2020/2021. Entenem també que cal tenir en compte que aquesta teledocència serà desenvolupada en un entorn d’emergència i en situacions excepcionals, no en un entorn ordinari. Especialment, quan per altra banda el Departament ha decidit aquest mateix curs iniciar el pilotatge de l’educació híbrida segons la RESOLUCIÓ EDU/2836/2020, de 3 de novembre, per la qual es crea el Projecte Pilot d’Educació Híbrida en centres educatius i es fa pública la llista de centres participants el curs 2020/2021. [https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8270/1821907.pdf ]

Tampoc entendríem que no fos un document obert al qual incorporar millores, tal com avui el mateix Departament d’Educació ha suggerit.

PREGUNTES

 • Oposicions: El Departament ha informat que, si les condicions sanitàries no empitjoren, és força probable que es convoqui la segona prova de les oposicions docents al mes de desembre (tant la convocatòria ordinària, com la convocatòria alternativa per a persones afectades per la Covid-19 o altres malalties greus o dones embarassades amb data de part propera). En tot cas, el Departament publicarà la data, tal com es va comprometre, amb 10 dies d’antelació. Pel que fa a la propera convocatòria d’oposicions de places dels cossos de mestre i de formació professional, sembla que es preveu que s’aprovi al gener.
 • Exempció al curs d’iniciació a la tasca: El Departament ha reconegut la confusió creada pel nou redactat de la normativa que regula el curs d’iniciació a la tasca docent i ha informat que es reconeixerà l’exempció amb 12 mesos d’experiència docent prèvia en els ensenyaments reglats de nivell no universitari en els darrers tres cursos escolars. Es comunicarà als centres i, per tant, a les persones afectades, i es donarà resposta a les persones que han presentat reclamacions. 
 • Equiparació professorat d’FP PT i PS: El Departament té fet l’estudi i anàlisi del cost de l’equiparació salarial del professorat PT a PS. Aquest tema va lligat a la negociació de la Llei d’acompanyament de pressupostos de 2021, que marcarà també la recuperació de les condicions de treball d’abans de 2012 (el que suposa revertir les retallades). Paral·lelament, l’equiparació salarial d’aquests cossos estatals implica un finançament a nivell estatal, petició que ja s’ha traslladat des de Catalunya. 
 • Coordinació TAC: Hem posat de manifest el problema de la manca d’hores de coordinació per a les persones coordinadores TAC als centres tenint en compte l’augment de les necessitats degut a la implantació del Pla d’Educació Digital. El Departament diu que la distribució de les hores de coordinació depèn dels centres.
 • Horari de secundària als CFA: Finalment el Departament ha acceptat corregir l’errada als documents d’inici de curs que no recollia adequadament la distribució horària de secundària als centres de CFA. 
 • Ventilació: El Departament es planteja incrementar el pressupost per calefacció, però encara ho estan estudiant.

Resum mesa sectorial Educació Pública del 9 de novembre de 2020

A la Mesa sectorial del 9 de novembre s’han tractar el temes següents: 

ACTIVITATS TELEMÀTIQUES durant la pandèmia 

El Departament ha avançat en l’esborrany del document presentat, com a document tècnic, tot i que manca concretar les condicions de treball i recursos a l’abast del professorat. Encara no és un document tancat.

Cal avançar en la concreció de què els recursos (ordinador, connexió i mòbil, si és el cas) els facilitarà el Departament, així com que l’horari en una situació de confinament no ha de replicar l’horari presencial, per raons pedagògiques i també de salut laboral de les persones docents.

En relació a la PRL, el document ha de recollir la necessària i prèvia avaluació de riscos i les mesures preventives a adoptar a càrrec del Departament d’Educació.

OPOSICIONS 

El Departament ha ampliat l’antelació en la comunicacio de la data de la segona prova a 10 dies enlloc dels 7 dies que proposava inicialment. CCOO considerem que continua sent un temps insuficient i que les persones aspirants requereixen més antelació per afrontar amb garanties el procediment. El Departament no ha acceptat d’ampliar més el termini per convocar-la com demanàvem, al·legant que la situació sanitària és molt variable i que, en el moment en què puguin decaure les restriccions extraordinàries actuals, vol aprofitar per convocar ràpidament la segona prova. Tanmateix, davant de la nostra insistència, s’ha compromès a actualitzar al web d’oposicions docents, quinzenalment, l’avís que encara no es celebraria la segona prova. També han informat que la prova extraordinària que vam demanar per a les persones afectades per a la Covid-19 o altres malalties o dones embarassades amb data de part propera, es farà uns 15 dies després de la convocatòria ordinària.

A més a més, el Departament també ha accedit a algunes de les propostes de CCOO:

 • S’incorporen mesures de seguretat i salut per aspirants i tribunals.
 • El justificant mèdic s’entregarà en un període de 5 dies (i no de 2, con proposaven) de la mateixa manera que les justificacions en els casos de dones embarassades.
 • Per garantir la igualtat en les dues convocatòries de la segona prova, es preveu que les comissions de selecció tinguin preparats dos models del supòsit  pràctic, A i B, en sobres tancats. El dia de la convocatòria ordinària, una persona voluntària triarà a l’atzar el sobre amb el model A o B per aquella sessió i l’altre quedarà per a la sessió extraordinària. En cas que no sigui necessari fer servir el segon model del cas pràctic es preveu l’exhibició del model en sessió pública.

ALTRES TEMES  

CCOO denuncia el no cobrament de la nòmina de setembre ni la d’octubre, en el cas d’algunes persones substitutes. El Departament reconeix aquest fet, que atribueix al volum de nomenaments. Es van donar instruccions perquè es parlés amb totes les persones afectades i es pogués tramitar bestreta pels que no van poder entrar a nòmina octubre. Asseguren que al novembre normalitzaran totes les situacions.

CCOO torna a reivindicar el complement de tutoria i d’especialitat dels Mestres nomenats com a reforços Covid.  Es ca contestar que cal fer una aplicació informàtica adhoc perquè les direccions puguin comunicar-ho, des de nòmines es detecti aquesta tutoria i es pagui. Es pagaran i amb efectes retroactius. El complement especialitat ho cobraran però no com a especialitat (s’hauria d’activar un altre mecanisme) sinó com a “tutoria”. 

Cobrament mes de juliol de 2016. Encara  no s’ha pagat perquè s’ha de coordinar amb Seguretat social i el SEPE. Si no estigués resolt en el moment de baremació dels mèrits de la fase de concurs de les oposicions, les persones afectades podran al·legar que es tingui en compte la puntuació del mes de juliol de 2016. 

Hem demanat un protocol clar de ventilació i temperatura per a tots els centres i inversió de recursos per garantir la ventilació adient dels espais, tenint en compte que venen mesos freds. El Departament informa que han penjat un document amb orientacions sobre ventilació (5 nov.). Es continuarà parlant a la Comissió paritària de Salut convocada, a petició de CCOO, dijous 12 de novembre.

Demanda de proves PCR a tot el personal que ha estat en contacte en el centre amb una persona que ha donat positiu en una PCR. Des de l’Administració es diu que és Salut qui estableix a qui es fa PCR. Es fa als contactes estrets. No tot el personal es considera contacte estret.

Petició d’ampliació de la dotació econòmica dels centres destinat a la neteja i desinfecció. Es confirma que està prevista una assignació extraordinària per aquests conceptes.

Concurs de Trasllats: El Departament informa que no hi haurà adjudicacions de destinació d'ofici per a les persones que han de participar obligatòriament i no ho fan.         

Demanda de solucions davant la dificultat per cobrir substitucions d‘algunes especialitats. El Departament ens informa de diverses actuacions: incorporació de màsters que incorporin les especilitats instrumentals (català, castellà, mates), promoció de facultats de filologia, petició de  màsters semipresencials combinats amb treball docent, coordinació amb la Universitat per adequar l’oferta de màsters a la demanda.

MESA SECTORIAL 29/10/20: COMUNICAT OPOSICIONS DOCENTS

OPOSICIONS DOCENTS: LA SEGONA PROVA S’AJORNA MENTRE DURIN LES RESTRICCIONS GENERALS DE MOBILITAT 

A la Mesa sectorial d’avui, 29 d’octubre, el Departament NO ha anunciat cap data concreta per a la realització de la 2a prova de les oposicions. Ha afirmat que no es farà mentre les condicions sanitàries no ho permetin (elevat nivell de contagi, confinament perimetral…), però es manté la incertesa, malgrat la insistència de CCOO en posar un calendari d’antelació mínim que permeti la tranquil·litat i l’organització personal de les persones aspirants.

Tal com vam demanar les CCOO en meses anteriors, el Departament ha elaborat finalment uns protocols de mesures de prevenció per a la realització de la segona prova en els que, a més a més de les mesures habituals de manteniment de distàncies, ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic, planteja la possibilitat que havíem reclamat de realització de la segona prova en una convocatòria extraordinària per a les persones afectades per la Covid-19 i per a les dones embarassades en situació de proximitat del part. 

CCOO hem demanat que s’ampliï aquesta flexibilització amb una segona convocatòria extraordinària tenint en compte la situació de pandèmia i que s’allargui de 2 a 5 dies el termini per lliurar al tribunal l’informe mèdic justificatiu de la impossibilitat de presentar-se en la data convocada.També hem proposat que les diferents propostes de la part pràctica (segona prova), tant de la convocatòria ordinària com de les convocatòries extraordinàries, siguin escollides a l’atzar el dia de la convocatòria ordinària, per tal de no causar greuges comparatius entre les diferents dates de realització de les proves.

La setmana vinent estem convocades a una Mesa en què el Departament ha anunciat que donarà resposta a les nostres propostes i als temes pendents. Insistirem en la defensa de les millors condicions per fer possible el procés selectiu de les oposicions amb les màximes garanties de salut.

A la Mesa sectorial del 20 d’octubre es van tractar els següents temes:

Oposicions docents - El Departament informa que avisarà amb una setmana d’antelació com a mínim per a la realització de la segona prova

Es va confirmar que no es farà la segona prova de les oposicions durant el mes d’octubre i que s’avisarà de la nova data amb una antelació mínima d’una setmana. Des de CCOO hem demanat que s’avisi a totes les persones aspirants amb prou antelació i de manera coordinada en tots els taulers de tribunals. El Departament establirà aquesta data en funció de la situació sanitària i de la validació d’un protocol de prevenció de riscos per a la segona prova, protocol que encara està en elaboració. CCOO ja l’havíem demanat fa molt de temps i considerem que, a aquestes alçades del procés, ja hauria d’haver estat negociat amb la representació legal dels treballadors i treballadores, validat i ser conegut per totes les persones aspirants.

També fa molt de temps que demanem un sistema de flexibilització de la segona prova per garantir la possibilitat de realitzar-la a les persones que tenen símptomes de Covid-19, estan pendents de resultat de PCR, estan en quarantena o tenen a persones a càrrec en quarantena. Des del Departament manifesten que ho estan estudiant. CCOO considerem que ja ho haurien d’haver estudiat fa temps, ja els vam advertir també en la comissió paritària quan van presentar les mesures per a la primera prova.

El Departament no pot deixar a les persones aspirants en aquesta situació de constant incertesa i neguit que se suma a les dificultats de compatibilitzar un inici de curs en situació de pandèmia amb unes oposicions. 

Concurs de trasllats 2020: sol·licituds del 5 al 26 de novembre

Es va revisar les convocatòries del Concurs de trasllats, d’àmbit estatal, pels cossos de mestres, de secundària i de règim especial. Fins que no es publiquin les resolucions respectives, no disposarem del calendari de tot el procés, però sí que es pot informar que les dates de presentació de sol·licituds serà del 5 al 26 de novembre, ambdós inclosos, dates consensuades en totes les CCAA.  

S’intentarà que tot el procés es realitzi mitjançant la gestió telemàtica, inclosa la tramesa de documentació (reclamacions, al·legacions amb documentació annexa, desestiments…), per evitar al màxim la presència física a les oficines dels SSTT/CEB.

Desapareix la compulsa de la documentació de barem de mèrits.

Recordem que la participació forçosa és per a les persones funcionàries de carrera que no tenen destinació definitiva i també pel funcionariat en fase de pràctiques. 

Des de CCOO organitzarem xerrades telemàtiques per informar de tot el procediment.

Borsa de treball

Es publicarà una modificació de la resolució dels criteris de la borsa docent per establir que si es perd el número d’ordre dues vegades, a conseqüència de no participar o no acceptar un nomenament, no es podrà participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Aquesta mesura no afectarà quan la causa quedi justificada. Les persones que han entrat a la borsa i encara no tenen el número d’ordre definitiu, no queden afectades per aquesta mesura. 

Davant la manca de personal a la Borsa en algunes especialitats, impedint la cobertura ràpida de les substitucions, des de CCOO hem demanat al Departament que es faci planificació a curt i mitjà termini de les necessitats de les especialitats per cobrir substitucions: obrir totes les especialitats, nomenaments diaris, no tenir en compte el perfil per nomenar la persona substituta, fer anuncis oficials de la feina docent des del Departament, treball coordinat per afavorir l’orientació acadèmica i professional sobre estudis amb inserció laboral docent (especialitats demandades, tant d’estudis primària, secundària i d’FP)... 

Reducció de 2h per majors de 55 anys

Es recorda que la reducció recau sobre les hores complementàries d’horari fix al centre.

Nomenaments de docents embarassades

El Departament, recollint les denúncies presentades per CCOO, ens informa que estan fent un estudi dels últims 3 anys per analitzar les continuïtats als centres de les docents embarassades. L’objectiu és fer una intervenció preventiva abans de les properes adjudicacions provisionals.

CCOO hem demanat increment de la plantilla de personal dels SSTT/CEB per donar resposta a l’atenció personal i la gestió del volum de feina que s’ha generat (nomenaments, tramitació de nòmines, validació dels nous inscrits a la borsa docent…).

Hem exigit també el reconeixement de la tutoria per als reforços Covid-19. L’administració indica que està estudiant la manera de fer-ho.

El Departament es compromet a fer una mesa sectorial la setmana vinent per tractar el tema del Teletreball.

Una mesa celebrada gràcies a la pressió sindical i que arriba molt tard

Avui hem tingut la primera Mesa sectorial del curs. Ha estat convocada a petició de totes les organitzacions sindicals que en formen part per tractar molts temes urgents dels quals el Departament no havia encara informat amb prou claredat i, molt menys, n'havia negociat cap! Tot plegat un fet lamentable, tenint en compte les alçades de curs en què estem i les circumstàncies excepcionals en què es desenvolupa. A l'ordre del dia demanat per la part social, el Departament ha afegit altres punts sobre resolucions que necessita aprovar i publicar en els dies vinents. A causa de la importància i extensió dels temes, es farà una nova mesa sectorial dimarts 20 d'octubre.

Concreció de les mesures de prevenció de riscos laborals d'aplicació en els centres educatius (a petició de les organitzacions sindicals)

Tot i les reticències del Departament, s'ha acordat constituir una comissió mixta (sindicats-administració) de seguiment de la situació generada als centres per la COVID-19. Esperem que aquesta comissió serveixi, en part, per solucionar la situació actual de desconcert i l'efecte "ping-pong", ocasionat per l'administració quan es tracten temes en la Comissió paritària de salut o en la Mesa sectorial, de donar per resposta que aquest no és l'àmbit que correspon i viceversa.

CCOO hem reclamat una verdadera negociació a la Mesa sectorial i que a cada àmbit se li faci arribar la informació i documentació corresponent. Alhora hem manifestat la nostra preocupació vers la descoordinació entre els Departaments de Salut i Educació que s'ha manifestat, per exemple, en diversa documentació adreçada a les famílies, la descoordinació en les instruccions donades per diferents CAP sobre un mateix assumpte o sobre la manca o insuficient acompanyament als centres educatius en l'elaboració del pla de centre del curs 2020-21 (sobretot la manca de suport dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals dels diferents Serveis Territorials o CEB).
Entre altres qüestions ens hem centrat en les següents, demanant explicació al Departament o fent-li proposta:

 • Hem denunciat la manca de mascaretes (especialment les FFP2 nominals per al personal vulnerable). El Departament diu que aviat arribarà més material de prevenció als centres. Ara arribarà als centres una tramesa nominal per al personal vulnerable, al qual se li ha fet escrit informant-lo. Han reconegut que no van donar instruccions clares als centres sobre la utilització del material genèric que se'ls enviava.
 • Exigim protocols de ventilació, tenint en compte que estem ja a mitjans d'octubre i les temperatures actuals són força fredes i no permeten la ventilació natural sense vulnerar la temperatura necessària a les aules. Hem insistit també en el fet que quan el flux d'aire en un espai sigui insuficient es garanteixi la ventilació adient d'aquest. Ens ha preocupat molt la resposta del Departament, que tot just ara estan estudiant el protocol amb el Departament de Salut i que s'ho mirarien. En tot cas, han descartat posar aparells de filtració de l'aire a totes les aules.
 • Hem demanat aclariments sobre casuística diversa relacionada amb la COVID-19 com la tardança a fer PCR al personal docent, la interpretació de "contacte estret" o l'actualització de les dades del TRAÇACOVID.

Tractament del personal vulnerable (a petició de les organitzacions sindicals)

Des de CCOO hem mostrat el nostre disgust vers el tractament donat al personal vulnerable, que ha tingut molta incertesa en moments d'espera, quan no li arribava la valoració dels Serveis de Prevenció per conèixer la possible adaptació del lloc de treball al centre, quan ha hagut de tramitar la IT i l'lCAM li ha denegat o quan s'ha hagut d'incorporar al centre (bàsicament amb l'única mesura de l'ús de mascareta FFP2, que encara no se li ha facilitat).

El Departament reconeix que hi han de milllorar en la coordinació amb l'ICAM, respecte a l'informe de valoració dels Serveis de Prevenció del personal vulnerable recomanant IT i els criteris de l'ICAM per concedir la IT.

Ens informa respecte a les dones embarassades que s'ha valorat cas per cas i que s'han denegat algunes propostes d'IT per considerar que no estan prou justificades. Comenten que s'han tramitat entre 800 i 900 baixes per embaràs.

S'ha informat també, amb relació al personal MUFACE i les proves PCR, que tot el personal de MUFACE que té assistència per mútua privada, rebrà atenció pel sistema públic de salut en la realització de proves PCR quan estiguin relacionades amb contacte per l'entorn laboral. A tal fi, se'ls ha facilitat un CIP per obtenir la Targeta sanitària individual de la Seguretat Social (TIS).

Una informació que ens dóna el Departament a tenir en compte, és que aquest curs no és obligatori fer la declaració responsable. Les persones que necessitin una valoració, l'han de demanar directament als SPRL.

OPOSICIONS (a petició de les organitzacions sindicals)

El Departament va prendre la decisió, i així ho va transmetre als tribunals d'oposicions, d'esperar al fet que tots els tribunals haguessin finalitzat la primera prova, per poder fer la segona a partir de la mateixa data: han deixat clar que NO s'ajornen les oposicions sine die. En tot cas, no es preveu que es decideixi la data d'inici de la segona prova abans de la setmana vinent.

CCOO hem plantejat la necessitat ineludible de conèixer urgentment aquesta data i també el protocol sanitari que s'aplicarà per a la segona prova, a més a més de les mesures flexibilitzadores previstes en els casos en què les persones aspirants es vegin afectades directament per la Covid-19 (obligació quarentena pròpia o de menors a càrrec seu) i no puguin presentar-se el dia de la segona prova. A la Mesa del dia 20 esperem poder concretar aquests aspectes i presentarem concreció de la nostra proposta al respecte.

RESOLUCIÓ de regulació de la FASE DE PRÀCTIQUES de la convocatòria 18-19

El Departament informa que només s'han fet modificacions de forma. La Comissió d'avaluació la presidiria un/a inspector/a que no ha de ser necessàriament el/la del centre. S'ha afegit la realització d'un curs de formació específic de 20 h per a les persones seleccionades que tinguin menys de 6 mesos de serveis prestats a data 31 agost 2020.

RESOLUCIÓ sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent

Serà d'aplicació des del curs actual 20-21. Per tant, afectarà de manera directa a les persones nomenades per cobrir reforços Covid, ja que el curs d'iniciació l'han de fer les persones que, per primer cop, tinguin un nomenament superior a 1/3 de jornada per a tot un curs escolar en un mateix centre.

CCOO hem reivindicat el reconeixement, a tots els efectes, de la tasca tutorial que es fa en aquests processos (fase de pràctiques, curs d'iniciació i període de prova inicial) per a les persones que l'exerceixin.

A la Mesa del 20 d'octubre es continuaran tractant els temes referits a les oposicions i les condicions de teletreball, demanats per les organitzacions sindicals, i la resolució de Criteris per gestionar la borsa de treball i les del Concurs general de Trasllats.

El Departament presenta un document de teletreball en confinament i hibridesa amb força inconcrecions

Des de l’inici del confinament, CCOO vam demanar que es regulés el teletreball per tal d’evitar situacions irregulars o de sobrecàrrega del personal docent. Finalment el Departament va acceptar de començar a parlar-ne en mesa tècnica el 16 de juliol (resum de la mesa), per la qual vam presentar aquesta proposta.

En aquesta segona mesa, el Departament ha presentat una proposta de document molt obert i amb força inconcrecions al qual hem fet nombroses aportacions, com per exemple:

 • Cal deixar clar que es tracta de les condicions d’un teletreball d’emergència en cas que torni a produir-se una situació de confinament.
 • Cal establir un permís de conciliació retribuït en situació de confinament per al personal docent amb persones a càrrec i mantenir la resta de drets a tots els efectes: llicències, permisos, etc.
 • En cas de teletreball, cal garantir les baixes i les substitucions de tot el personal docent.
 • Cal que quedi molt clar que les activitats de teletreball no poden superar en cap cas les 30 hores setmanals en total i que s’han de distribuir entre activitats d’atenció a l’alumnat i de reunions de la mateixa forma que en cas de presencialitat.
 • Cal posar límits clars a la càrrega de feina del personal docent en els plans de treball individual que el Departament proposa que s’estableixin, així com criteris clars i normativa de referència a aplicar.
 • El Departament ha de regular i concretar més els períodes de desconnexió digital del personal docent.
 • Cal realitzar una avaluació de riscos laborals durant el treball telemàtic i establir les mesures necessàries per evitar-los.
 • L’administració no només ha de proporcionar els equips informàtics necessaris per a fer el treball a distància sinó que també ha d’assumir costos de connexió i el suport tècnic. Si és necessari l’ús de mòbil, és el Departament qui ha de proporcionar-lo.
 • Cal promoure l’ús de programari lliure i material "creative commons" en les activitats telemàtiques de centre.

Pel que fa a la hibridesa (presencial/telemàtic) dels ensenyaments postobligatoris establerta pel Departament en les Instruccions del pla d’organització dels centres educatius per al curs 20-21, hem tornat a manifestar el nostre total desacord. Creiem que el Departament ha de vetllar per la presencialitat total d’aquests ensenyaments i posar tots els mecanismes necessaris per a aconseguir-la amb una disminució de ràtios, un augment de plantilla i la recerca d’espais alternatius. El Departament sembla que ja no pensa esmerçar-hi molts esforços ja que accepta que en molts centres els horaris de la postobligatòria ja s’han elaborat donant per fet aquesta hibridesa i, per tant, caldria poder negociar-ne les condicions de treball. Cal que s’aclareixin els criteris relacionats amb els plans de treball i que s’acordi quin professorat teletreballa.

El Departament ens ha emplaçat al setembre per continuar parlant-ne.

Horari del professorat de secundària, recuperació de les 24h de permanència en el centre sense reversió de cap retallada més

Professorat PT d’FP, en el calendari la seva equiparació salarial

A la mesa sectorial s’ha parlat de l’horari del professorat de secundària i del nou decret de la inspecció educativa.

Horari de permanència a secundària (Instituts, escoles d’art i escoles oficials d’idiomes):

Gràcies a la pressió sindical, a l’abril es va aconseguir que el Parlament de Catalunya instés el Departament d’Educació a negociar amb la part social la recuperació de les condicions retallades, com el retorn de l’horari lectiu o la transformació dels terços de jornada a mitges. Malauradament, l’únic retorn que es va aprovar de manera efectiva al Parlament és la recuperació de les 24 hores de permanència al centre del professorat de secundària.

Des de CCOO sempre hem demanat la recuperació de totes les condicions retallades i considerem que, per evitar les dificultats horàries per fer reunions de coordinació als centres de secundària, aquesta mesura hauria d’haver anat lligada al retorn de l’horari lectiu de 18 hores i a una cobertura real de les baixes des del primer dia per reduir el nombre de guàrdies al centre.

Davant d’aquesta situació, el Departament, tot i que en un principi volia mantenir les 28h d’horari fix, establint 24 hores d’horari fix al centre, més 4 hores per fer reunions setmanals de coordinació de manera telemàtica, aplicació contrària a la llei aprovada per tots els grups del Parlament, no ha resolt satisfactòriament el problema.

El Departament proposa un horari que consta de:

 • 19 hores lectives: ja no s'esmenten com a lectives les hores de tutoria individual o de grup, ni les activitats directives i de coordinació. CCOO hem exigit que s’especifiqui clarament als documents d’inici de curs i el Departament ha dit que ho estudiaria.
 • 5 hores d’activitats complementàries en horari fix: ja no es parla de les reunions setmanals de departament o seminari, ni del manteniment del laboratori i aules específiques, ni de l’organització i execució de les accions que ofereix el centre en el marc de determinats programes d’innovació, però en primer lloc hi consten, com sempre les guàrdies. Hem demanat que s’afegeixin aquestes activitats i el Departament només ha acceptat afegir les reunions de departament.
 • 6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a horari fix: seran activitats que es podran fer de manera telemàtica. A més a més, s’hi afegeixen les reunions amb famílies o tutors/es legals que comporten un calendari de reunions establert. Reivindiquem que es contemplin dins de l’horari fix, com es feia fins ara. Així com, en relació amb què totes aquestes activitats es puguin fer telemàticament, crea un perillós precedent de condicions de treball híbrides no negociat. Aquest és el sistema que ha trobat el Departament per recuperar algunes de les 4 hores perdudes d’horari complementari no fix, incomplint el que ells mateixos van aprovar al Parlament.
 • 7 hores i 30 minuts: s’hi inclou un reguitzell de tasques com l’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc. CCOO considerem del tot inviable i un precedent molt negatiu que el Departament deixi per escrit que en 7 hores i 30 minuts setmanals el professorat de secundària pot i ha de preparar-se classes, corregir, programar i coordinar activitats i impulsar projectes d’innovació (projectes que requereixen molta dedicació en molts dels ensenyaments, com ara en la Formació Professional tots els projectes i xarxes de la DGFPiERE) i altres tasques.

Tal com el Departament ha organitzat l’horari, preveiem que el professorat quedarà desbordat al no tenir el temps necessari per realitzar les tasques convenientment. Des de CCOO ho valorem com una pèrdua de qualitat educativa i una sobrecàrrega per al personal docent.

Pel que fa al Decret d’Inspecció Educativa s’han admès les aportacions de CCOO en relació amb el reconeixement d’expertesa de la Inspecció en un camp de plena actualitat, com és el de l’educació no presencial, i en l’establiment de mesures per lluitar contra la bretxa de gènere en l’accés de les dones a la inspecció.

Altres qüestions:

 • Topall en el reconeixement de les hores de formació en línia. Ha desaparegut aquest topall de 10 hores setmanals i, a petició nostra, des de l’administració s’està valorant poder fer alguna comunicació o document per fer-lo arribar als centres.
 • Equiparació salarial del professorat d’FP PT-PS. Al setembre s’iniciarà la negociació per acordar un calendari amb la reversió de les retallades i altres reivindicacions, com l’equiparació salarial del professorat d’FP (PT-PS). CCOO en la defensa de l’equiparació del professorat tècnic d’FP hem presentat una esmena a la LOMLOE i també hem proposat a Catalunya, dins de l’Acord d’FP, l’equiparació salarial.

Els "reforços" anunciats pel conseller no arribaran fins al de setembre com a molt aviat!

A la Mesa Sectorial del 17 de juliol ens han comunicat, sorprenentment, que per un problema d’inviabilitat tècnica, els nomenaments corresponents a l’augment de dotacions pels grups mal anomenats de “reforç” (perquè majoritàriament només cobreixen sobreràtios) no seran amb efectes d’1 de setembre, com s’havia assegurat, i que, com a molt aviat, arribaran als centres el dia 7. Des de CCOO, considerem que és massa tard, perquè aquest setembre estarà en joc l’organització d’un curs amb una complexitat mai viscuda. Si la primera quinzena de setembre sempre és molt important, en situació d’emergència educativa és imprescindible per preparar, programar, coordinar, organitzar els equips docents, conèixer l’alumnat que hi haurà als grups, preveure necessitats i actuacions…. Com es pot assegurar aquesta preparació sense tenir tota la plantilla nomenada a 1 de setembre? No serà un bon començament... però encara hi ha temps per solucionar-ho. Demanem al Departament que ho gestioni i ho faci possible!

A la Mesa s’han tractat, a més a més, els següents temes:

Pròxima obertura de borsa docent (previsió de publicació: al JULIOL) 

Des de CCOO hem exposat el nostre posicionament respecte a l’obertura de borsa, que demanem que sigui oberta sempre i per totes les especialitats, sense dependre, com ara, de les decisions de cada SSTT/CEB.

Tal com CCOO va demanar, en la nova convocatòria s’establirà un període de reclamacions quan es publiqui la llista provisional de persones admeses i excloses.

Integració de centres educatius a la xarxa pública de la Generalitat. S’ha informat que s’està acabant de revisar la integració dels centres d’altres titularitats: Institut la Vall del Tenes  (Vallès Oriental), Col·legi Immaculada Concepció (CEB), que serà un Institut Escola, i l’Escola Ateneu Igualadí  (Catalunya Central).

La data de funcionament com a centres de titularitat del Departament serà l’1 de setembre de 2020.

Tot el personal fix que hi treballava en aquests centres tindrà un contracte laboral i continuaran en el seu lloc de treball fins a l’extinció del seu vincle laboral. No podran pertànyer a un cos docent si no és mitjançant oposicions. En aquests centres, el Departament nomenarà un director/a extern perquè aquest càrrec només el pot exercir una persona funcionària de carrera. Les ampliacions de plantilla i substitucions que puguin produir-se durant aquest curs vinent seran cobertes per personal interí de la Borsa de treball docent.

Valoració de les adjudicacions d’estiu: Des de CCOO hem denunciat la disminució progressiva en el nombre de vacants assignades en fase d’elecció. És preocupant l’augment cada curs de places perfilades i del nombre de propostes de les direccions, evolució que va minvant les assignacions en fase d’elecció i que perjudica molt sovint a docents que fa molts anys que treballen pel Departament d’Educació de manera interina sense haver tingut en molts casos la possibilitat d’aconseguir l’estabilització per la manca de convocatòries d’oposicions. També és extremadament greu que aquest procés hagi perjudicat persones que per la seva condició personal (majors de 50 anys, amb persones a càrrec, embarassades, en infantament, persones vulnerables davant la Covid-19...) no han estat confirmades per la direcció del seu centre i s’han trobat sense cap possibilitat de nomenament a la fase d’elecció. Des de CCOO hem denunciat moltíssims casos i finalment sembla que l’administració ha decidit fer algun tipus d’actuació concreta ara i s’ha compromès a fer al setembre una anàlisi dels resultats, incidències i reclamacions de les adjudicacions.

CCOO durant el confinament ja elaboràrem el document “DECÀLEG del teletreball d’emergència de l’entorn educatiu durant la situació de crisi sanitària pel Coronavirus”, posant en relleu la necessitat de negociar-ne les condicions de treball. Des de l’inici vam demanar insistentment al Departament que es regulés el teletreball per tal d’evitar situacions irregulars o de sobrecàrrega del personal docent. Quatre mesos més tard el Departament accepta finalment de parlar-ne.

Com a punt de partida de la negociació, hem presentat el document “Proposta de punts de negociació de CCOO en relació al teletreball d'emergència i en situació de model híbrid provocat per la pandèmia COVID-19” que recull els aspectes més rellevants.

El Departament ens ha fet proposta de punts a treballar, sobre els quals hem debatut en aquesta primera sessió.

Ens preocupa i creiem que ha de quedar molt clar si estem tractant el teletreball d’emergència en situació de confinament o també la docència híbrida a la qual ha obert les portes el Departament en els ensenyaments postobligatoris en les Instruccions del pla d’organització dels centres educatius per al curs 20-21, també el tard que s’inicia aquesta mesa quan pràcticament els centres educatius ja han de tenir el seu pla enllestit.

En relació amb els punts per tractar el teletreball, coincidim amb els que l’administració planteja, afegint-hi els següents, que considerem irrenunciables: permís de treball retribuït per conciliació familiar, avaluació dels riscos i aplicació de mesures de prevenció, registre àgil de les activitats telemàtiques, fixació dels col·lectius (criteris) que teletreballaran en el cas de regulació de la docència híbrida i que en cap cas teletreballar suposi una minva de drets de qualsevol tipus.

Pensem que per situar el contingut dels diferents punts hem d’aprendre del que ha succeït en aquest període de confinament passat, per evitar les situacions que s’han produït de tecnoestrès provocades per la manca de desconnexió, sobrecàrrega de treball, manca de recursos, manca de conciliació, etc.

Ara ens cal saber amb exactitud els recursos que el Departament està disposat a emprar per a facilitar el teletreball quan s’hagi de produir.

Pel que fa als recursos volem esmentar que el fet que es posés en obert el material de l’IOC va ser tot un encert. Alhora volem remarcar la necessitat inajornable de què a l’IOC, com a únic centre públic no presencial de Catalunya, se li doni un impuls pel que fa a recursos i gestió i se n’actualitzi la plataforma amb un  manteniment propi i àgil. No hem d’oblidar però que els recursos de l’IOC estan plantejats per un ensenyament no presencial i en cap cas usar-los per ensenyaments presencials pot ser l’única mesura en emergència docent.

Anem molt tard per parlar de teletreball docent. El Departament ja ha fet  públiques les Instruccions del curs 2020-2021 i el document “Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021

A la Mesa, al primer punt de l’ordre del dia sobre criteris i condicions de l’activitat telemàtica del personal docent, la Directora General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital, Mar Camacho, ha informat del Pla estratègic del Departament per facilitar la competència digital de docents i alumnat i el  Director General de Professorat, Ignacio Garcia Plata, ha emplaçat a la part sindical a una Mesa tècnica a celebrar-se la setmana vinent per tractar les condicions de teletreball docent.

Des de CCOO durant el tancament dels centres educatius vam reclamar el dret a negociar el teletreball d’emergència. Veure el Decàleg del teletreball d’emergència a l’entorn educatiu en el qual es proposava la creació d’una comissió avaluadora que fes l’estudi de com s’havia implementat i que fos un dels punts de partida de la negociació.

En el cas que es torni a produir una situació de confinament de cap manera pot quedar en suspensió cap dret laboral i és absolutament imprescindible establir un permís retribuït de conciliació, com demanàrem des del primer moment del confinament.

Pensem que aquesta mesa arriba molt tard, atès que ja s’han fet arribar als centres les Instruccions del curs 2020-2021 i el document “Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021”, on es donen orientacions sobre el caràcter híbrid (presencial i no presencial) en els ensenyaments postobligatoris i hi surten exemples com el nombre de controls de seguiment virtual individualitzats a fer per setmana. Tots aquests aspectes afecten la confecció d’horaris i a la planificació dels centres, per això hem reclamat celeritat en la negociació col·lectiva amb els representants dels treballadors i treballadores respecte a les condicions del teletreball (col·lectius afectats, durada, càrrega de treball, recursos i eines tecnològiques, prevenció de riscos laborals, desconnexió digital, conciliació laboral i familiar, formació, privacitat i protecció de dades…), que en cap cas pot suposar cap pèrdua de drets respecte a la presencialitat. Podeu llegir aquí les nostres propostes concretes en relació amb aquest tema.

El Departament ha anunciat també que la setmana vinent se celebrarà una altra Mesa per tractar tot el que és prescriptiu, que impliqui condicions laborals de les docents per al curs vinent, com ara l’horari. Fent una interpretació restrictiva de la documentació que ha de passar per mesa  enguany els esborranys dels documents d’organització i gestió de centres del curs vinent no hi passaran, tot i que el Departament s’hi va comprometre en una mesa sectorial anterior i són documents que hi passen cada curs. Des de CCOO, considerem que és molt greu que la representació dels treballadors i treballadores no tinguem accés a la documentació d’inici de curs prèviament a la seva aprovació.

L’única mesura que ha anunciat el Departament per afrontar el curs vinent que afecta la plantilla docent, a part dels grups “extra” per evitar les sobreràtios (recordem que només s’apliquen a partir de 25 alumnes a infantil i primària, i 30 a secundària obligatòria), és un augment de 200 grups d’Aula d'Acollida. 

Són mesures, que es podran pagar amb un pressupost específic per la Covid-19, vinculat a fons europeus. Però esperàvem que, a més d’aquesta partida, s’hagués manifestat la voluntat política d’apostar fermament per l’augment en inversió educativa tants anys reivindicada, per situar   l’Educació com un pilar fonamental de la societat catalana, actual i futura. Mostra d’aquesta manca de voluntat és la confirmació de què les mesures són conjunturals i, per tant, l’increment de plantilla docent no queda fixat de manera estable, estructural, és solament plantilla temporal.

Igualment, ens han anunciat una dotació de 72.000 equipacions de dispositius digitals per als professionals docents dels centres educatius a partir de 3r d’ESO, tot i que no poden garantir que se’n disposi des de l’inici de curs mateix. Forma part del Pla de Digitalització de Catalunya presentat el desembre de 2019 amb una previsió de desenvolupament de 5 anys i que, per les circumstàncies actuals han escurçat a 3 anys, amb un pressupost de 103M €.

En relació amb el punt de l’ordre del dia  revisió dels Criteris per gestionar la borsa de treball per al curs 2020-2021, CCOO hem demanat que es faci una redacció acurada amb llenguatge inclusiu. També suprimir que la no comunicació de la finalització del nomenament en el termini de vint-i-quatre hores, impliqui l’expulsió de la borsa. Hem proposat l’automatització d’aquest tràmit des de l’Administració. Han respost que ho valoraran.

Respecte a la situació sanitària actual, CCOO i la resta de sindicats, hem manifestat la gran preocupació pels nous rebrots dels contagis i s’ha denunciat insuficiència de mascaretes pel professorat vigilant per garantir la màxima protecció en la realització de les ABAU en algunes seus.

Hem demanat garantir la protecció d’alumnat i docents en la reobertura de centres al setembre, i hem reiterat la petició de l’obligatorietat de les mascaretes FFP2, tal com ja vam expressar a la Paritària de salut. El Departament s’ha mostrat disposat al replantejament del que fins ara no ha acceptat.

Altres temes d’importància per aquest final de curs:

 • Es publicarà de forma imminent l’ordre del calendari del curs 2020-21.
 • En relació amb la concreció de l’horari del professorat i de les 24 hores de presència al centre de secundària, es publicarà la resolució aquest juliol, després d’haver passat per Mesa. Hem demanat que el Departament faci arribar aclariment als centres educatius sobre aquest punt, atès que en tenir instruccions ja s’estan fent esborranys d’horaris sense tenir les condicions de treball i aquest fet està causant molt neguit als docents.
 • Durant el mes de juliol es publicarà l’Acord sobre els majors de 55 anys, que deixa clar que no s’ha de substituir la reducció de 2 hores de presència al centre per activitats alternatives.
 • Servei extern de vigilància de la salut a col·lectius vulnerables. Darrerament les persones de col·lectius vulnerables estan rebent comunicació de l’empresa que duu la vigilància de la salut als diferents SSTT/CEB, sense que abans se les hagi avisat ni se n’hagi informat al centre. Han explicat el procés, informant que les empreses signen clàusules de confidencialitat, però no han assegurat que s’informarà prèviament al centre del nom de l’empresa que fa aquesta vigilància de la salut dels col·lectius vulnerables.
 • Davant la reiteració per part sindical de la vulneració de drets i discriminacions en les propostes de continuïtat de dones embarassades o amb reduccions per cura de familiars, el Departament ha deixat clar que continuarà aplicant el Decret de Plantilles tenint cura d’aquestes situacions. CCOO estarem vigilants i alerta per actuar i presentar les denúncies oportunes.
 • Oposicions: CCOO hem insistit en la necessitat d’ajornar-les davant la incertesa de la seva realització amb garanties. El Departament manifesta la seva voluntat de mantenir el calendari d'oposicions segons el previst.
 • Tasques al juliol per al personal substitut que finalitza un nomenament adscrit a un centre el 30 de juny. CCOO ja ho va reclamar a l’anterior mesa, no considerem que el personal substitut que no té contractació adscrita a un centre al juliol hagi de desenvolupar obligatòriament tasques en aquest centre. L’administració ha respost afirmativament a aquesta petició.

A la Mesa sectorial del 2 de juliol, s’han presentat tres documents: l’Ordre del calendari escolar del curs 2020-2021 pels centres educatius no universitaris de Catalunya, l’esborrany de l’Acord de govern sobre la reducció horària de majors de 55 anys i el Projecte del nou Decret de la Inspecció d’Educació.

El calendari escolar ja havia passat pel Consell escolar de Catalunya, i en el redactat actual s’han recollit algunes de les valoracions i recomanacions presentades en el Dictamen del CEC. L’ordre del calendari estableix: 

 • Escoles: no es pot acabar abans de les 16.00h, les escoles s’organitzaran segons les seves necessitats. Es manté el marc horari del  curs 2019-2020. Suprimeixen franja mínima del temps del migdia. Cada centre  pot organitzar el temps del menjador.
 • Escoles del Pla pilot de jornada continuada (25 centres): pròrroga pel curs vinent. D’aquí a uns mesos el Departament manifesta que prendrà la decisió sobre la continuïtat de la jornada continuada. 
 • Instituts: cap canvi. Horaris en funció dels àmbits de la salut, l’equitat i l’aprenentatge (dinar de 12.00 a 14.00 hores, que manifesten ques és la franja saludable): Novetat: tenen partida pressupostària per realitzar un Pla pilot de menjadors escolars als instituts. Els centres que fan jornada continuada poden mantenir-la.
 • Instituts-Escola: regulació específica. És una aposta del Departament. L’horari de sortida és el mateix per tot l’alumnat. L’espai de descans i de menjador al migdia serà entre les 12 i les 14 hores (franja saludable). Es podrà organitzar un torn de menjador a les 14h per l’alumnat de secundària. 

CCOO reitera el posicionament expressat en el Dictamen del CEC, defensant uns horaris escolars saludables, segons evidències contrastades, impedint la competència entre centres, la desigualtat entre l’alumnat i garantint l’adquisició d’aprenentatges. S’ha de fer dialogant amb la comunitat educativa, amb anàlisi científica i rigorosa de les propostes i millorant les condicions laborals del conjunt de treballadores i treballadors de l’educació.

Les CCOO insistim en la petició d’un menjador universal i gratuït per garantir espais de socialització equitatius per a tot l’alumnat, sense reduir els llocs de treball. 

També hem demanat obrir la negociació sobre les condicions de treball als Instituts-Escola. El Departament ens ha confirmat que es convocarà una mesa per parlar-ne.  

El Departament ha presentat el manteniment de la retallada del caràcter lectiu de la reducció de 2h per al personal docent major de 55 anys. Així i tot, a instàncies de CCOO i de la resta de sindicats s’ha pogut avançar en la negociació, per aconseguir que no s’hagin de realitzar activitats en substitució de les 2h de reducció autoritzades. Això suposa la reducció efectiva de 2h de l’horari complementari, que passarà a ser  de 28h a primària i de 22h a secundària. També hem aconseguit que es confirmés que l’autorització de la reducció es limitarà a la verificació de compliment dels requisits, sense dependre de la validació de les direccions dels centres. Queda per establir la data del termini de sol·licitud de la petició de la reducció.

El nou Decret de  la Inspecció d’Educació pretén actualitzar l’anterior, de l’any 2000, a la normativa actual i el funcionament d’aquest cos. Es volen equips cohesionats, amb flexibilitat, un augment de la implicació en l’atenció a la comunitat educativa i treball en xarxa amb el territori.

Des de CCOO fem proposta bàsicament de què es contempli en el text el concepte de zona educativa, segons el que contempla la LEC, com a zona de coordinació, l'estabilitat del cos d'inspecció mitjançant les convocatòries necessàries i que es contempli un nou camp d'expertesa d'inspecció, l'educació no presencial. També hem fet incís en la necessitat de què s'incorporin mesures per combatre la bretxa de gènere, tenint en compte que el col·lectiu docent està molt feminitzat i en canvi el cos d'inspecció està masculinitzat. Aquest decret està pendent del dictamen del Consell escolar de Catalunya i, per tant, haurà de tornar a passar per Mesa Sectorial.

Al torn de paraules, s’han pogut plantejar diferents qüestions: 

 • Disponibilitat de treball al juliol: Hem demanat millora del redactat de la normativa que és prou ambigu i inconcret. El Departament ha dit que ho estudiaria i que revisaran les situacions d’excés d’exigència que s’estan donant en alguns centres pel que fa a les tasques i al nombre de dies que ha de fer el personal docent durant el mes de juliol.
 • Reforma FP: Des de CCOO, hem tornat a insistir en la inconveniència de l’aplicació d’aquesta reforma curricular  de l’FP i més el curs vinent, tenint en compte la situació actual i les necessitats de reprogramació del curs vinent. Hem preguntat sobre el seguiment que està fent el Departament de l’organització dels nous currículums fruit de la reforma dels currículums. Si ha arribat la informació als claustres la possibilitat de no aplicar la reforma enguany i si ha arribat als equips docents i han pogut decidir sobre  les hores 33 hores de la UF1 del mòdul FOL, si es transfereixen al mòdul Síntesi o Projecte o romanen en aquest mòdul. El Departament no ha contestat la nostra pregunta.
 • Retallada de dotació docent a les Zones Escolars Rurals: Hem reiterat la nostra preocupació per la retallada de plantilles que s’ha produït en algunes ZER i hem insistit en la importància de mantenir-les pel territori. També sobre si decideixen no fer la 6a hora les possibles repercussions a nivell de plantilla. El Departament ha indicat que està aplicant el Decret de Plantilles, tot i que ha reconegut que ho han fet més tard que de costum.
 • Recuperació del 60% de la paga de 2013: ahir es va publicar una nota a l’Atri indicant que les persones en actiu el cobrarien a la nòmina del mes de juliol; però les que no estan en actiu (jubilades…) el cobraran al mes d’octubre. L’explicació de l’Administració ha estat que els equips informàtics no ho podien gestionar al mes de juliol per tots els col·lectius.
 • Cobrament de les dietes dels tribunals d’oposicions de 2019. L’Administració ha respost que el cobrament és imminent i com a màxim a finals de juliol. 
 • Cobrament del mes de juliol de 2016: la seva tramitació requereix la coordinació amb la Seguretat Social i el SEPE, pel seu caràcter retroactiu que implica modificar dades d’afiliació a la Seguretat Social (per la Vida Laboral) i el reajustament de retribucions en les persones que van cobrar l’atur el mes de juliol de 2016.  El Departament indica que aquesta complexitat en els moments actuals de saturació del SEPE i de la Seguretat Social ho està endarrerint. 
 • Obertura de la Borsa: quan acabi la tramitació de la borsa actual, amb la publicació de la llista definitiva. La intenció és obrir-la aquest estiu. 

Divendres 3 juliol es reuneix el PROCICAT per aprovar el Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. CCOO va presentar en la reunió de la Comissió Paritària de Salut de dijous una esmena al document, que va ser acceptada per tots els delegats i delegades de salut, en el sentit que quedi reflectit en el text que és impossible respectar la distància de seguretat dins dels grups-classe, en comptes de què hi consti que no és necessari respectar-la, de manera que, quan no es pugui respectar aquesta distància, l’administració hagi de proveir al personal d’equips de protecció individual.

L'1 de juliol hem continuat la Mesa Sectorial del dia 30 de juny en la que se’ns va presentar un document d’instruccions d’inici de curs absolutament inconcret i una planificació d’augment de plantilles encaminat exclusivament a intentar resoldre la situació de sobreràtios habituals en els ensenyaments obligatoris.

En la reunió han explicat el nombre de grups de “reforç” que preveien per evitar les sobreràtios a Infantil, Primària i ESO, amb una dotació extra d’1 docent per cada grup de reforç d’Infantil, de Primària i de 4t d’ESO i amb 1,5 docents per a la resta de cursos de l’ESO. Aproximadament, la suma de les dotacions correspondria als 3000-3200 docents anunciats a la Mesa d’ahir.

Aquests docents seran nomenats com a “reforços” després de les adjudicacions d’estiu i, en principi, tindran un nomenament des d’1 de setembre a 30 de juny.

El Departament no inclou a les ZER en aquests càlculs. En una situació de crisi social i econòmica retalla i recalcula al mil·límetre les plantilles docents de les ZER, sense tenir en compte cap oscil·lació d’alumnat i oblidant que en les zones rurals l’escola és un dels pilars de la comunitat. Hem fet saber a la Mesa el nostre absolut desacord davant  la supressió d’aquestes places,amb l’agreujant de que han estat comunicades a l’escola i a les persones afectades just al límit del període d’adjudicacions d’estiu.

Des de CCOO hem insistit que l’augment de plantilla és absolutament insuficient i que s’ha perdut l’oportunitat de reforçar realment el sistema educatiu amb una disminució de ratios i un augment de plantilles suficient per fer front a aquesta emergència educativa que tan va proclamar el Govern i que sembla que ara només consisteix en el problema de les aules massificades, problema que òbviament no té res a veure amb la pandèmia que estem vivint.

També hem insistit que aquesta plantilla de “reforç” havia de ser estructural amb nomenament fins a 31 d’agost i quedar estabilitzada pels cursos següents.

De fet, des de CCOO, hem fet proposta d’un augment de les plantilles per fer front a l'eixamplament de l’escletxa educativa que s’ha produït i a la situació que es pugui donar previsiblement el curs vinent, que segons els nostres càlculs hauria de ser d’uns 16.500 docents que correspondria a un reforç del 20% de la plantilla dels centres ordinaris i un 25% dels de major complexitat.

A les darreries de juny i encara no hem pogut negociar les condicions pel proper curs 20/21.

Des de CCOO ja portem molt de temps demanant al Departament negociar les nostres condicions laborals. Ho hem fet durant la pandèmia. També, prèviament a la reobertura dels centres i ho demanem actualment en relació a l’inici del curs 20/21. Sempre rebem bones paraules i promeses de negociació que, desgraciadament, no es materialitzen en res. 

El mes de març, durant el confinament, vam voler negociar, entre d’altres qüestions prioritàries, les condicions del teletreball d’emergència i un permís especial per a persones que, degut al Covid-19, no podien compatibilitzar el teletreball i la seva situació familiar. Va passar el temps i encara estem esperant una Mesa Sectorial per parlar-ne. 

En la reobertura dels centres en fase 2, la Inspecció de Treball i Seguretat Social va determinar, després de la nostra denúncia, que el Departament havia incomplert la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), no consultant a les delegades de prevenció i, per tant, impedint la seva participació efectiva en relació a les mesures preventives enfront el COVID-19 de les persones treballadores.

També vam demanar negociar quan i en quines condicions es reobririen els centres i, no només no vam poder negociar res, sinó que ni tan sols se’ns va informar a temps del contingut de les instruccions de reobertura al juny i les vam conèixer pels mitjans de comunicació.

Per parlar de l’inici del proper curs, el Departament ens van dir que ens reservéssim els dies 16 i 17 de juny per una Mesa Sectorial que no es va produir, després ens la van convocar per avui divendres 26 i ara ens en l’ajornen al proper dilluns o dimarts. 

A aquests ajornaments, s’afegeix el de la reunió extraordinària de la Comissió paritària de Prevenció de Riscos Laborals que estava convocada també per avui.

Durant tot el mes de juny el Departament no ha tingut temps per negociar, però sí per prendre decisions unilaterals sobre com serà el curs que ve i comunicar-les a algunes direccions dels centres sense que passin per cap Mesa Sectorial, decisions que afecten directament a les condicions de treball del personal docent. 

És imprescindible i urgent que es produeixi una negociació real sobre les condicions del curs vinent, sense decisions tancades, preses a priori, no volem una Mesa en la qual només se’ns notifiqui i informi dels canvis que s’imposaran.  

A més a més, durant aquests dies, el Departament també ha decidit tirar endavant una reforma curricular de l’FP, malgrat el rebuig de la immensa majoria dels sindicats de la Mesa, en uns moments en els quals és necessari un pla de xoc en relació al curs vinent als centres educatius i a les empreses.

La part social de les Meses Sectorials som les persones que representem el conjunt de docents dels centres públics no universitaris fruit d’unes eleccions sindicals en les que els treballadors i les treballadores han dipositat en nosaltres la seva confiança per encomanar-nos el mandat democràtic de negociar i millorar les seves condicions de treball. No som un “florero” de la Mesa, ni una reunió de la Mesa ha de ser un simple tràmit burocràtic que s’ha de complir per imperatiu legal.

Quan no se’ns informa de res i es menystenen les nostres peticions de negociació, s’està menystenint el conjunt de tot el personal docent i, a més a més, s’està vulnerant el dret fonamental a la negociació col·lectiva. 

Des de CCOO, creiem que la política de fets consumats que segueix el Departament només portarà a un augment del conflicte i aquesta no és la millor manera de començar el curs 20/21 que tothom preveiem que serà complicat i que, per tant, requerirà molta implicació, compromís, negociació i consens.

CCOO denunciem la manca total de voluntat negociadora del Govern amb els representants de les treballadores i els treballadors de la Generalitat sobre les gratificacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia COVID-19, que des de ja fa una setmana ha anunciat, via premsa i xarxes socials, la seva "decisió" en aquest sentit, pendent de ser "ratificada" en la reunió del Govern del 16 de juny. Per CCOO és inadmissible jugar a fer simulacres de negociació

Cobrament aquest juliol del 60% de la paga extra pendent del 2013

El Govern comunica que abonarà en la nòmina del mes de juliol el 60% de la paga extra pendent del 2013 als treballadors i treballadores públics i així dóna compliment a l'acord signat amb CCOO i UGT el desembre de 2018 per fer efectiu el retorn de les quantitats pendents de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014. Volem recordar que l’acord va ser fruit d’una convocatòria de vaga, i que sense aquest acord seguiria pendent el cobrament de la paga de 2013.

En compliment de l'acord, el 2019 ja es va abonar el 40% de la paga extra del 2013 i ara farà efectiu el 60% restant. L'acord preveia que durant el 2021 es pagués el 55% de la paga corresponent a l'any 2014 i un 50% del complement de productivitat. Finalment, el 2022 es faria efectiu el retorn del 45% restant de la paga corresponent a l'any 2014 i el 50% restant del complement de productivitat. L’acord deixava oberta la possibilitat d’escurçar en un any els terminis de devolució de la paga 2014.

CCOO sol·licitem l’avançament de la paga del 2014 i cobrar-la íntegrament abans de final d’aquest any 2020, com a millor manera de retribuir i fer reconeixement a la plantilla de la Generalitat: el retorn de tot el que se’ls deu des de les retallades. Tot i que l'acord el que preveu és el retorn en els 2021 2022, CCOO proposem fer front comú amb el Govern per traslladar la petició al Govern de l'Estat i de la Unió Europea si cal, per saldar aquest deute de la crisi anterior. Des de Funció Pública se'ns contesta que aquesta petició és del tot inacceptable, i que no estan en disposició de tractar-la.

Aplicació dels Fons Addicionals del 2019 i el 2020

Durant la reunió el Govern proposa aplicar els Fons Addicionals del 2019 i el 2020 destinats a tot el personal per gratificar amb 140 M€ els professionals del sistema públic de salut i residencial que han treballat durant la crisi de la COVID-19 i la seva tasca ha estat clau per fer front a la pandèmia (adjuntem proposta). També proposa gratificar el personal d’alguns altres serveis bàsics essencials que hagin prestat serveis de forma presencial i amb la realització d'hores extraordinàries, mitjançant el complement d'un 50% addicional per les hores extres realitzades (vegeu la proposta de complement de productivitat extraordinari als professionals sanitaris amb motiu de la pandèmia COVID-19).

CCOO davant aquesta proposta recorda que l'objectiu dels fons addicionals dels anys 2019 i 2020, pendents encara de distribuir, segueix sent la recuperació salarial per a totes les persones afectades per les retallades. Preguntem al Govern si tenen voluntat real de negociar amb els sindicats les seves propostes que només coneixem per la premsa i si estan disposats a estudiar les propostes alternatives a la seva que presentem.

CCOO manifestem que si el govern té voluntat de retribuir econòmicament les treballadores i els treballadors que han estat en primera línia durant la fase més dura de la pandèmia ha d'entendre que es tracta de col·lectius diversos, de l'àmbit públic i privat, afectats per diferents convenis col•lectius i acords de condicions de treball, de molts sectors econòmics. Per tant, CCOO emplaça el govern a fer la seva proposta a la mesa del diàleg social recentment constituïda, on tots els actors i agents podran participar.

Aquesta és la posició que CCOO de Catalunya defensa coordinadament per a tots els col·lectius dels serveis essencials amb un sobreesforç i exposició equiparable: per posar alguns exemples, personal sanitari i sociosanitari, de residències, personal de neteja, transport sanitari, personal de seguretat, serveis socials, personal penitenciari, centres de menors.....

Per a CCOO fem constar que totes i tots els professionals han de ser tractats de la mateixa manera. I si se’ls vol retribuir, ha de ser de manera linial. Les diferenciacions de les categories professionals ja hi són a les taules retributives.

Això es tracta d'una gratificació, i com a tal ha de ser repartida per a tothom que ha lluitat contra la COVID-19 d'igual forma i en aquest punt, davant la negativa de Funció Pública a una negociació real, quan ja han anunciat fa dies què acordaran al Consell de Govern, CCOO abandonem la reunió.
Des de Funció Pública, ens diuen simplement que la proposta és la presentada i els 3 sindicats amb representació a la Mesa General de Funció Pública ens queixem de la manca de negociació col·lectiva i abandonem la reunió.

Resum de la mesa sectorial d'Educació pública de 10 de juny de 2020

Avui ens hem reunit amb el departament d’Educació en Mesa Sectorial. Hem tractat alguns dels documents d’inici de curs i, a petició de CCOO i de la resta de sindicats de la Mesa, dels nomenaments de juliol per al personal substitut.

Gràcies a la pressió de CCOO, s’ha aconseguit un compromís del Departament per començar a negociar a partir de la setmana vinent les condicions en que es produirà l’inici del curs 20/21. 

També, gràcies a la demanda de CCOO en relació al cobrament del mes de juliol per al personal substitut, el Departament s’ha compromès a mantenir la presentació efectiva a oposicions com a alternativa al requisit de fer formació durant el mes de juliol. 

1.- Petició de negociació al Departament de cara al curs vinent

Des de CCOO, creiem que és imprescindible que el Departament s’assegui a parlar amb la representació legal dels docents i de la resta de personal dels centres i amb tota la comunitat educativa sobre les condicions amb les que encarem el proper curs i de quina manera enfrontarem aquesta nova normalitat als centres educatius. La manca de negociació en la reobertura dels centres al juny no ha estat positiva per ningú i no es pot repetir al setembre. Per aquest motiu, hem exigit i aconseguit el compromís del Departament de fer una convocatòria de Mesa Sectorial per la setmana vinent sobre l’inici del curs 20-21.

El personal docent som els primers interessats en que el curs que ve comenci amb totes les garanties de seguretat i també que es garanteixi plenament el dret a l’educació. Per tant, volem participar en la presa de decisions.

Les condicions en les que realitzem la nostra feina repercuteixen directament en la qualitat de l’educació i la manera com s’organitza el servei d’educació afecta directament les nostres condicions laborals. No es pot separar una cosa de l’altra i des de CCOO tenim moltes propostes, tant pel que fa a la defensa de les nostres condicions laborals, com a la defensa de l’educació pública i de qualitat.

2.- Documents d’inici de curs

Canvi en l’horari de permanència en el centre a secundària:

El Departament ha manifestat el seu desacord amb l’esmena aprovada pel Parlament de Catalunya referent al retorn de l’horari màxim de permanència en el centre del professorat de secundària a 24 hores, tal com es tenia abans de les retallades. Segons l’administració, aquesta mesura comporta una dificultat molt gran per dur a terme reunions de coordinació (dels equips docents i d’altres)  i, per tant, proposen que les reunions es realitzin de manera telemàtica dins l’horari laboral però fora de l’horari fix de permanència al centre. Des de CCOO ja hem dit que era inacceptable, que cal que el departament negocïi amb la part social com s’aplica aquest canvi. Gràcies a la nostra pressió, el Departament s’ha compromès a no fer canvis unilaterals en la distribució de l’horari i a parlar-ne en la propera Mesa Sectorial.

Pel que fa a les aportacions que hem fet des de CCOO en relació als documents d’inici de curs hem aconseguit: :

 • Que  es revisi el redactat dels documents d’inici de curs per garantir un llenguatge inclusiu, no sexista.
 • Que el Departament faci un seguiment dels casos de les NO propostes de continuïtat que els arribin des dels sindicats.
 • Que els permisos que són de concessió obligatòria no requereixin el vistiplau de la direcció del centre, sinó únicament la seva comunicació.
 • Que quedi clar que les activitats de formació als centres no són obligatòries fora de l’horari fix de permanència al centre ni poden suposar increments ni canvis de l’horari laboral.

3.- Nomenaments de juliol

Gràcies a la demanda de CCOO en relació al cobrament del mes de juliol per al personal substitut, el Departament s’ha compromès a mantenir la presentació efectiva a oposicions com a alternativa al requisit de fer formació durant el mes de juliol. Creiem que, d'aquesta manera, s'allibera temps per afavorir la dedicació a la preparació de les oposicions, ja prou complexa en les situacions actuals.  La resta de requisits sí que s’hauran de complir, tot i la nostra pressió per aconseguir una flexibilització dels requisits per a tot el personal substitut, en el sentit de disminuir el temps de serveis prestats de 6 a 3 mesos i eliminar el requisit d’haver treballat en el tercer trimestre.

Per tant l’Administració torna a no fer cas a la part social i manté els requisits: Tenir treballats durant el curs un mínim de sis mesos, dels quals almenys un dia ha de ser dels mesos d’abril, maig o juny; fer un curs de 30 hores reconegut pel Departament durant el mes de juliol o presentar-se a les oposicions.

4.- Altres qüestions

Hem fet la consulta sobre si la declaració responsable enfront el Covid-19 era o no obligatòria, davant de les informacions contradictòries que ens havien arribat del propi Departament. Ha quedat clar que, tot i ser altament recomanable, no és obligatòria. Si una persona no la vol omplir, no està obligada, però el servei de prevenció s’hi posarà en contacte per aclarir el motiu o els dubtes generats pel qüestionari. Des del SPRL (Servei de prevenció de riscos laborals) entenen que no hi ha altra fórmula per protegir a la persona docent i a la resta de membres de la comunitat educativa davant el Covid-19.

 • Discriminació en les propostes de continuïtat:

Hem demanat al Departament que s’estableixi mesures de protecció per evitar discriminacions en el col·lectiu de persones vulnerables enfront el Covid-19 i en altres col·lectius a l’hora de fer-los o no una proposta de continuïtat en un centre. Hem reclamat supervisió de la inspecció no només en el cas de proposta de NO continuïtat, sinó també en el cas de NO proposta de continuïtat. El Departament ens ha instat a denunciar els casos dels que tinguem coneixement i ha manifestat que donarà instruccions a la inspecció educativa per evitar que se’n produeixin.

Continuem insistint en que el setembre, i més en un context d’emergència educativa, no és el moment per tensionar encara més el personal amb unes oposicions i que caldria endarrerir-les. El Departament continua considerant que el setembre és el millor moment.

Demanem que s'acceptin en casos extraordinaris, especialment quan la situació familiar ha canviat per culpa de la Covid-19 i també que s’acceptin com a norma general a partir de l’1 de juliol, moment en què les persones que els substitueixen ja no estaran contractades.

 • Instruccions clares respecte a determinades matèries pel proper curs:

Transmetem al Departament el neguit d’una part del personal docent respecte a com es farà la docència el curs que ve d’algunes matèries com l’Educació Física o la Música, que requereixen de contacte físic o d’intercanvi d’objectes. Cal que el Departament faci aviat una proposta concreta que esvaeixi els dubtes. Cal tenir en compte que aquestes disciplines són fonamentals per la formació, creixement i evolució de l’alumnat i que han de tenir un suport especial (organització, recursos, etc…) per dur-les a terme.

 • Claustres i coordinacions de manera presencial als centres:

La Instrucció sobre reincorporació progressiva als centres educatius d’aplicació al personal docent  indica que s’han d’evitar les reunions de treball de caràcter presencial que no siguin indispensables. Les reunions s’han de realitzar amb les eines i solucions digitals que el centre disposi.

 • Perfils activats a l’Atri i no reconeguts a l’aplicatiu d’adjudicacions:

Hem detectat que a algunes persones que tenen activats perfils al seu expedient ATRI, no se’ls reconeix a l’aplicatiu d’adjudicacions d’estiu i a la sol·licitud els surt un avís conforme no el tenen reconegut. La resposta de l’Administració ha estat que revisaran tots els casos que els arribin per tal de poder solucionar el problema de manera individual.

 • Publicitat en xarxes socials de llocs de treball en centres públics:

Hem denunciat aquesta pràctica i hem demanat al Departament que actuï en aquests casos.

Avui, 13 de maig de 2020 hem tingut una Mesa Sectorial amb el Departament per parlar de les resolucions sobre l’Actualització i modificació de dades de la borsa docent, sobre les Adjudicacions d'estiu i sobre els Criteris de Plantilles d’escoles i instituts pel curs vinent 20-21.

Actualització i modificació de dades de la Borsa docent:

El punt més nou és, com ja vam anunciar, que quedaran incloses a la Borsa les persones inscrites a l’última convocatòria oberta, d’abril de 2019 a 15 de març de 2020, que compleixen tots els requisits i tenen serveis prestats. Des de CCOO hem demanat que també s’hi incloguin les persones que no tinguin serveis prestats. El Departament ha dit que les afegirien.

Adjudicacions d'estiu

Valorem la presència d’algunes millores en la resolució de les adjudicacions provisionals d’estiu que van en la línia del que sempre hem demanat des de CCOO. No obstant això, estem globalment en desacord amb aquesta resolució, perquè es mantenen aspectes molt negatius per al conjunt del personal docent, com són els perfils, les entrevistes i la manera com es poden decidir les continuïtats o les no continuïtats, que, a més a més, compliquen i allarguen el procés. Aquests procediments poden comportar casos molt greus de discriminació o d’abús per la possibilitat d’arbitrarietat i subjectivitat que comporten.

Creiem que és important que, després de les moltes denúncies fetes per CCOO, el Departament s’hagi adonat finalment de la situació, tal com ha exposat a la Mesa, però el problema no queda ben resolt en la resolució de les adjudicacions que es publicarà. Cal anar més enllà i modificar completament els decrets de plantilles i de direccions. 

Des de CCOO també volem expressar la queixa per la celebració tardana de la Mesa, fet que ha impedit l’acceptació per aquest curs d’algunes de les peticions que hem plantejat, tal com ha quedat manifestat en les respostes de l’administració.

Les novetats més importants són:

 • La tramitació per mitjans telemàtics de tot el procés d’adjudicacions. 
 • La supressió de la participació obligatòria per part de les persones interines amb serveis prestats. Des de CCOO hem demanat que s’eliminés també l'obligatorietat de sol·licitar un nombre mínim de peticions, tant a sencera com a mitja jornada. La resposta del Departament ha estat un compromís ferm per fer-ho en les següents adjudicacions, però no garantit ara, a causa de dificultats per fer canvis informàtics a l’aplicatiu. Tanmateix, hem demanat que no s’assignin d’ofici places als llocs itinerants ZER i que aquests llocs s’hagin de demanar expressament tal com es fa amb els de CMC, CFA i CEE. Segons el Departament, ha estat un problema de calendari no poder fer-ho ara de la manera que proposem.  
 • La comunicació als docents que no siguin subjecte de propostes de continuïtat.
 • El requisit d’un procediment previ a la proposta de no continuïtat, que permeti a la persona afectada millorar la seva activitat docent. El Departament donarà instruccions molt clares a la Inspecció per evitar males pràctiques, com les que hem denunciat reiteradament des de CCOO.
 • Pel que fa a les entrevistes, el Departament ha introduït algun canvi en el redactat com que “l’entrevista no pot versar sobre aspectes personals”. Però, davant de les nostres advertències que aquesta frase no era en absolut suficient per evitar les situacions de discriminació que s’han donat i que, encara es poden donar amb més intensitat a partir d’ara, per exemple, en els col·lectius de risc davant del Covid19, el Departament ha garantit que donaria instruccions precises a les direccions i a la inspecció per evitar discriminacions.
 • A les comissions de servei, es tindran en consideració les circumstàncies personals ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

Calendari: Segons les previsions del Departament, el procés s’iniciarà la segona quinzena de maig i finalitzarà amb la llista definitiva de destinacions a finals de juliol. 

Des de CCOO, a més a més, hem demanat, sense acceptació per part del Departament:

 • La justificació per escrit del motiu de la no proposta de continuïtat, a petició de la persona interessada, amb l’objectiu d’evitar abusos, especialment en les circumstàncies actuals (dones embarassades o amb reducció per cura, persones majors de 60 anys, col·lectius vulnerables…).
 • La possibilitat de participar en les adjudicacions per més d’un cos si es tenen les titulacions pertinents. L'administració ha respost que equivaldria a poder obtenir dues vacants, amb la posterior renuncia a una d’elles, fet que podria causar perjudici a terceres persones.
 • Les places de perfils que no es proposin dins dels terminis o que quedin desertes després de realitzar entrevistes s’adjudiquin en fase d’elecció defensant que, mentre existeixin places perfilades, aquestes s'assignin sempre per fase d’elecció i no a proposta. 

Formulari d’inscripció a la informació sobre les Adjudicacions Provisionals d’Estiu

Criteris generals per la confecció plantilles d’escoles i instituts

Es mantenen els criteris per calcular les plantilles pel curs vinent 20-21 de tots els centres i estudis (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP). El Departament ha presentat una resolució de confecció de les plantilles pel curs vinent idèntica a la d’aquest curs, al·legant que la prioritat era tenir una proposta inicial de plantilla estructural diferenciada de les ampliacions que se’n derivin de la situació generada per la Covid-19. Segons el Departament, les ampliacions de personal es decidiran centre a centre en funció de les necessitats que es determinin pel pròxim curs.

Des de CCOO, reiterem la petició de recuperació de les condicions de treball anteriors a les retallades i demanem una Mesa Sectorial per parlar de les condicions que es produirà l’inici del curs vinent. 

Altres demandes:

 • Petició de Meses: d’FP, d’Adults i de negociació de les condicions de Teletreball. 
 • Ajornament de les oposicions a juny de 2021 per la situació tan complicada que es preveu a inici de curs. La negativa del Departament ha estat clara i contundent. 
 • Nomenament mes de juliol: Demanem de nou que es flexibilitzin els requisits. El Departament ho està analitzant. De moment, es mantenen els requisits, si no hi ha noves instruccions.   
 • Petició d’un permís retribuït per atendre persones dependents a càrrec a causa de la situació generada per la Covid-19. 
 • Petició per recuperar la possibilitat de finalització de reduccions de jornada i excedències, especialment quan la situació familiar ha canviat per culpa de la Covid-19.
 • Petició de pagament immediat de les dietes a les persones membres de tribunals de les darreres oposicions. El Departament ja ho està gestionant amb les persones afectades. 
 • Reconeixement de les tasques telemàtiques com a formació TIC.
 • Denúncies de determinades situacions que s’han donat d’excés d’exigència en el teletreball per part d’algunes direccions, de sobrecàrrega de treball en el personal docent d’alguns centres com els d’FP (exigència d’auditories, activitats extraordinàries…) i de la situació insostenible de l’IOC en aquest tercer trimestre.

Hem aconseguit que es tornin a fer nomenaments!

El Departament ha presentat una proposta d’instruccions per cobrir llocs de treball docents inacceptable en la que es pretenia fer substitucions puntuals exclusivament en casos imprescindibles (quan hi havia una part molt important de la plantilla del centre de baixa, per exemple) i només si la direcció feia una proposta motivada.

El Departament al·legava motius pedagògics considerant que l’alumnat havia de ser atès prioritàriament pel personal en actiu del propi centre que ja el coneixia, però sense tenir en compte la sobrecàrrega que aquesta decisió implicava pel personal docent. Davant de l’oposició de tots els sindicats de Mesa Sectorial, el Departament ha hagut de rectificar i ha acceptat tornar a fer nomenaments ordinaris.

Tanmateix l’administració ha manifestat que caldria prioritzar el personal substitut que ja havia treballat en el centre. CCOO i la resta de sindicats ens hem manifestat totalment en contra de què es pugui “saltar” l’ordre de la llista per les desigualtats que comportaria. El Departament ha dit que ho estudiaria i aviat sortiran unes noves instruccions indicant també el primer dia de nomenaments. Tampoc hem acceptat la proposta de fer nomenaments un únic cop a la setmana i hem exhortat al Departament a trobar la manera de fer-los dues vegades a la setmana com es feia habitualment

Des de CCOO, hem demanat que, a més a més, dels nomenaments ordinaris es facin uns nomenaments extraordinaris perquè les nombroses persones substitutes que s’han quedat sense feina i sense possibilitat d’aconseguir-la puguin treballar.

Aquests nomenaments podrien millorar la situació del personal substitut i ajudar al personal en actiu, que en molts casos està patint una sobrecàrrega de feina derivada de la situació de crisi sanitària, garantint una millor atenció a tot l’alumnat i vetllant per la salut de les docents. En un moment com el que estem vivint, no podem deixar al personal més precari al carrer i és més important que mai per fer una bona tasca d'acompanyament tutorial!

CCOO hem proposat en les diferents reunions amb el Departament (veure resum de la reunió amb el Departament de 3 d’abril) l’establiment d’un permís retribuït per a totes les persones que, tot i estar en actiu, estan vivint una situació molt complicada degut a la crisi sanitària i no poden realitzar en condicions adients les tasques docents de teletreball perquè han d’atendre persones dependents o malaltes. En el Document “Condicions de treball docent en els centres públics el tercer trimestre” en fem esment en el cinquè punt.

Hem tornat a demanar el nomenament del mes de juliol pel personal substitut eliminant el requisit d’haver treballat el tercer trimestre i reduint el temps exigit de sis mesos de serveis prestats durant aquest curs, per poder facilitar que moltes més persones ho puguin cobrar. El Departament ha dit que estudiarien la nostra proposta.

També hem aconseguit que s'estableixi un període de reclamació a la borsa de treball!

Des de CCOO hem manifestat el rebuig a la publicació d’una llista definitiva d'admesos i exclosos a la borsa docent sense el període previ de reclamació. Hem tingut moltes queixes de persones a les que no se’ls han comptat bé els mèrits i moltes altres de gent exclosa, tot i tenir presentada la documentació requerida. Davant les nostres denúncies i de la resta de sindicats, el Departament ha rectificat i publicarà aviat un termini de reclamacions per poder-les presentar davant l’administració.

Esperem i, així ho hem demanat, que, en les noves obertures de borsa docent que es facin, s’estableixi per norma la publicació primer d’una llista provisional, un termini de reclamacions i, finalment, la llista definitiva.

Des de CCOO, hem demanat una Mesa Sectorial per parlar de les condicions del teletreball del personal docent, atès que l’activitat docent continua en modalitat no presencial. Calen condicions negociades que es tradueixin en unes instruccions del Departament clares, i que es posi fre a alguns casos que s’estan produint , de situacions de sobrecàrrega de feina o d’excés d’exigència d’algunes direccions.

El Departament ha donat contesta dient que la convocarà.

També hem fet petició de Mesa de Formació Professional per tractar les peculiaritats dels diferents ensenyaments d’FP (valoració de mòduls/UF,...) de cara a aquest tercer trimestre.

Alhora i en relació a la represa de les pràctiques a l’empresa (FCT) i sobretot FP Dual hem intervingut en el sentit de recordar que les condicions de reincoporació a l’empresa de l’alumnat aprenent en les diferents fases de desconfinament (planificació, llocs de treball especial, prevenció de riscos, etc) han de negociar-se a l’àmbit corresponent del SFiQP i amb la representació legal dels treballadors i les treballadores, per garantir una incorporació en condicions pel que fa a l’aprenentatge i a la seguretat de les persones.

 Des del Departament informen:

 • Es publicaran de manera immediata orientacions amb concreció sobre com realitzar la intervenció educativa en els diferents ensenyaments en aquest tercer trimestre.
 • El calendari de les PAU a data d’avui es manté.
 • Es publicarà a xtec la informació relacionada amb la formació del professorat en temps de confinament.

RESUM MESA TÈCNICA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 26/02/2020

Gràcies a la petició de CCOO, dimecres ens vam reunir amb el Departament en mesa tècnica, després de dos anys sense cap mesa específica, per parlar de la situació i perspectives de la formació de persones adultes i la millora de les condicions laborals del professorat que hi treballa.
En aquesta mesa, el Departament ens ha informat que hi ha hagut molts problemes amb la documentació corresponent al curs 2016/17 del Fons Social Europeu (FSE) i no saben si finalment serà acceptada.Tampoc saben si ho serà la del curs 2017/18, tot i que, des del setembre, porten implicades en la seva verificació unes 40 persones. També ha explicat que el SOC farà una auditoria en el primer semestre a les escoles per saber si ha arribat la informació sobre el Fons Social Europeu a alumnat, professorat i consell escolar.
Des de CCOO, hem denunciat la manca de recursos i l’enorme sobrecàrrega que ha suposat pels centres tota aquesta burocràcia i hem exigit que, com a mínim, s'estableixin els mecanismes necessaris perquè els diners procedents del FSE reverteixin efectivament en els centres de formació de persones adultes. El Departament ha informat que els diners aniran a parar a la caixa única de la Generalitat i que, en principi, no està previst que s’inverteixi res en educació. CCOO ja vam denunciar aquesta situació tan greu i continuarem lluitant perquè aquests diners arribin realment als centres.
D’altra banda, des del Departament es vol fer un replantejament de l’educació al llarg de la vida i presentar unes línies de treball cap al mes de novembre, a partir de grups de treball amb les direccions dels CFAs. Segons ells, estan oberts a escoltar les propostes i plantejaments de les diferents entitats, inclosos els representants dels treballadors i treballadores. CCOO creiem que és important repensar la formació de persones adultes, però també és important atendre les reivindicacions i propostes de millora que portem anys demanant i que millorarien sense dubte la qualitat de la formació de les persones adultes. Vam recordar-los que els centres estan en una situació força límit i que cal que atenguin les demandes específiques que ja havíem reclamat repetidament com, per exemple, l’equiparació de l’horari de permanència per a tot el professorat del centre, el reconeixement de la tutoria, la dotació de personal de suport educatiu, l’augment de personal d’administració i serveis, la revisió de la provisió de llocs de treball, la flexibilització de l’oferta educativa i la seva publicitació, la inversió real en els CFAs, etc.
El Departament es va comprometre finalment a establir un calendari de negociació per tractar les nostres reivindicacions.

Convocatòria d’assemblea d’ensenyaments artístics a CCOO el 13 de març

El Departament d’Educació finalment convoca mesa tècnica  d’ensenyaments artístics el mes de març.

Com a Federació d’Educació hem manifestat reiteradament la necessitat de tractar en profunditat la situació dels ensenyaments artístics.

El passat mes de gener, registràrem petició de mesa sectorial per tractar:

 • La reforma curricular d’aquests ensenyaments.
 • La situació i condicions de treball del professorat d’ESDAP.
 • La previsió de professorat i mestres de taller d’arts plàstiques i de disseny de les diferents especialitats per properes convocatòries d’oposicions.

entre altres assumptes.

https://educaccio.cat/2020/educacio/fp/la-formacio-artistica-en-perill-dextincio/

Durant aquest curs hem continuat recollint la situació del professorat de les diferents escoles d’art, mitjançant assemblees de centre. En la mateixa línia, el dia 13 de març fem convocatòria d’assemblea a la seu de CCOO (Barcelona, Via Laietana 16, 4rta planta, Sala 45) a les 14.30 h., per acabar de posar en comú tota la casuística i valorar la situació.

Lluitem per uns ensenyaments artístics de qualitat, això inclou unes condicions de treball del professorat de qualitat.

 

Mesa sectorial de 19 de desembre de 2019: Convocatòria d'oposicions

 

En començar la mesa, tots els sindicats presentem l'escrit que hem entrat per registre demanant una mesa sectorial amb un únic punt de l'ordre del dia: recuperació de les condicions laborals. Exigim el restabliment de l'horari lectiu anterior a les retallades, la reducció de les ràtios i el retorn a la resta de condicions retallades!

Gràcies a l'acord signat per CCOO i dintre del procés d'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal, el Departament convoca 5.000 places mitjançant concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent que es reparteixen entre els cossos de professorat de secundària, d'escoles oficials d'idiomes, d'arts plàstiques i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

Tens la informació de les principals novetats de la convocatòria i places convocades per especialitats en aquest enllaç.

El Departament informa de la previsió de places per als propers anys. De les 15.658 places acordades, ja s'han convocat 5.005 al 2018, enguany es convoquen 5.000 i les 5.653 places restants seran convocades entre 2020 i 2021. A aquests dos últims anys caldrà afegir les places que hagin quedat desertes en les convocatòries anteriors, tal com vam demanar des de CCOO. Per l'any 2022, de moment, estan previstes 2.020 places que corresponen al procés de reposició (jubilacions, defuncions i altres vacants) de l'any 2018 i, tal com vam demanar, s'afegiran les places de reposició dels anys següents.

Des de CCOO, valorem molt positivament que es facin convocatòries àmplies per reduir la temporalitat dels treballadors i treballadores, però exigim també la convocatòria urgent d'una mesa tècnica per acordar un pacte d'estabilitat per al personal més gran o amb més antiguitat. Finalment, hem aconseguit que al Departament es comprometi a convocar-la al gener.

Una de les novetats de la convocatòria d'oposicions d'enguany és que el temps màxim per a la defensa de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i posterior debat amb el tribunal es redueix a 35 minuts (amb un màxim de 10 minuts per la defensa de la programació, la resta fins a 25 min per la unitat didàctica i 10 min per les preguntes del tribunal). Des de CCOO estem totalment en desacord amb aquesta disminució del temps, tot i que, a proposta nostra, s'ha augmentat uns minuts i s'ha concretat el temps màxim a defensar la programació.

Una novetat rellevant és que la prova pràctica ha de ser llegida per la persona aspirant davant del tribunal que pot fer-li preguntes.

Una altra novetat important és que les aspirants embarassades podran sol·licitar l'ajornament d'una prova en cas que coincideixi amb els dies propers al part i les aspirants que tenen fills/es lactants poden demanar interrompre la prova durant el temps necessari per a l'alletament i recuperar aquest temps per continuar fent la prova.

A més a més, el Departament assegura que, tal com vam demanar des de CCOO, s'establirà una coordinació de les comissions de selecció i s'oferirà formació, informació i orientacions suficients als tribunals per tal d'evitar algunes situacions irregulars que CCOO vam denunciar reiteradament en el procés de concurs oposició anterior.

També a petició de CCOO, es publicaran els criteris de correcció de les proves amb més antelació.

La previsió de calendari seria el següent:
Publicació de la convocatòria: 14 o 15 de gener
Presentació de sol·licituds: 16 de gener a 4 de febrer
Acte de presentació: 13 de juny

Des de CCOO, també hem demanat que:
Es publiquin ràpidament exemples de supòsits pràctics de cadascuna de les especialitats. El Departament informa que els penjaran a finals de gener.
Els criteris d'avaluació de cadascuna de les proves estiguin molt ben explicitats i siguin homogenis en totes les especialitats. En concret que recullin la concreció de l'avaluació global de la 1a part de la prova.
Les proves no siguin eliminatòries.
Es respecti l'anonimat de les persones aspirants durant tot el procés.

Evidentment, hem exigit també que les persones que superin el concurs-oposició d'enguany puguin prendre possessió com a funcionariat en pràctiques a 1 de setembre de 2020 i no un any més tard com s'indica la convocatòria.

Pel que fa a les especialitats convocades del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, hem sol·licitat al Departament explicació sobre la no convocatòria de places de l'especialitat 707 Dibuix artístic i color, atenent l'elevat percentatge d'interinatge i el que suposa per la preservació de l'oferta pública d'aquests ensenyaments.

Oposicions convocatòria 2018: Publicades al DOGC les llistes d’aspirants seleccionats i seleccionades

El departament d'Educació a publicat al DOGC del 17 de desembre la RESOLUCIÓ EDU/3473/2019, de 12 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes d’aspirants que han estat seleccionats en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener.

A petició de la part social avui a la mesa s’ha plantejat, de manera unitària,  un seguit de reivindicacions relacionades amb les condicions de treball i sobretot amb la reversió de les retallades  que fa anys que  patim a l’educació pública:

1.- Restabliment de l’horari lectiu: 18 hores a secundària i 23 hores a primària.

2.- Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres 

3.- Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals.

4.- Retorn de condicions retallades:

○ conversió dels terços de jornada en mitges jornades

○ estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat

○ retorn de la reducció de dues hores lectives al personal major de 55 anys

○ increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat

○ recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

5.-  Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

6.-  Compliment de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h).

En la mesa sectorial és on ha de tenir lloc, sense demores injustificades, la negociació col·lectiva de les  nostres condicions de treball. És  absolutament inadmisible i intolerable, com ha vingut succeint els darrers temps,  que es desplacin d’aquest àmbit qüestions que afecten directament a les condicions en què realitzem la nostra feina, amb l’argumentació de què són temes purament organitzatius o que fan referència solament a la política o innovació educativa.

El Departament s’ha mostrat obert a negociar aquesta recuperació tot i que avui no ha concretat cap mesura. Ha plantejat la possibilitat de fer-ho prioritzant aquelles que no tenen impacte pressupostari i les que tenen incidència directa en l’alumnat perquè l’alumnat és el centre de totes les polítiques educatives. CCOO considerem que  la defensa d’una educació de qualitat i  l'atenció personalitzada a l’alumnat, són indestriables de la reivindicació de les condicions de treball que les docents ens mereixem.

L’Administració ha assumit el compromís de convocatòria de mesa de negociació al setembre, amb la presentació d’un calendari i la concreció econòmica de cada reversió o mesura a implementar.

Altres temes tractats a la Mesa

Oposicions. Des de CCOO hem insistit en la defensa  d’unes oposicions amb garanties i en el necessari canvi del model de concurs-oposició, com venim sol·licitant des de fa cursos: amb proves no eliminatòries, més pes de l’antiguitat i amb revisió real de les proves i dels barems de valoració, quan es facin reclamacions.  

Respecte al desenvolupament de la convocatòria actual d’oposicions PESCO, per estabilitzar i consolidar a les persones interines, hem expressat la importància de la fase de concurs. Els mèrits han de determinar la selecció de les persones que les superen per no desvirtuar la fase de concurs si s’ajusta el nombre de persones que superen la fase d’oposició al nombre de places ofertades per a cada especialitat o si en quedessin de desertes.

També hem comunicat al Departament el fet estrany que hi hagi tribunals que estan qualificant la primera prova de la fase d’oposició amb puntuacions molt baixes respecte de convocatòries anteriors. 

PTFP. Hem reiterat la petició d’una Mesa per tractar l’equiparació de les condicions del professorat tècnic d’FP.  

CMC. Hem tornat a defensar que no es perdin recursos en els centres per canvi de classificació de la seva complexitat, mantenint la catalogació dels centres que han baixat de categoria de complexitat. 

Reforços Covid. Hem demanat com s’havia realitzat la distribució dels reforços covid i sol·licitat que es mantinguin si no hi ha variacions de grups.

A petició de la part social avui a la mesa s’ha plantejat, de manera unitària,  un seguit de reivindicacions relacionades amb les condicions de treball i sobretot amb la reversió de les retallades  que fa anys que  patim a l’educació pública:

1.- Restabliment de l’horari lectiu: 18 hores a secundària i 23 hores a primària.

2.- Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres 

3.- Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals.

4.- Retorn de condicions retallades:

○ conversió dels terços de jornada en mitges jornades

○ estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat

○ retorn de la reducció de dues hores lectives al personal major de 55 anys

○ increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat

○ recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

5.-  Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

6.-  Compliment de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h).

En la mesa sectorial és on ha de tenir lloc, sense demores injustificades, la negociació col·lectiva de les  nostres condicions de treball. És  absolutament inadmisible i intolerable, com ha vingut succeint els darrers temps,  que es desplacin d’aquest àmbit qüestions que afecten directament a les condicions en què realitzem la nostra feina, amb l’argumentació de què són temes purament organitzatius o que fan referència solament a la política o innovació educativa.

El Departament s’ha mostrat obert a negociar aquesta recuperació tot i que avui no ha concretat cap mesura. Ha plantejat la possibilitat de fer-ho prioritzant aquelles que no tenen impacte pressupostari i les que tenen incidència directa en l’alumnat perquè l’alumnat és el centre de totes les polítiques educatives. CCOO considerem que  la defensa d’una educació de qualitat i  l'atenció personalitzada a l’alumnat, són indestriables de la reivindicació de les condicions de treball que les docents ens mereixem.

L’Administració ha assumit el compromís de convocatòria de mesa de negociació al setembre, amb la presentació d’un calendari i la concreció econòmica de cada reversió o mesura a implementar.

Altres temes tractats a la Mesa

Oposicions. Des de CCOO hem insistit en la defensa  d’unes oposicions amb garanties i en el necessari canvi del model de concurs-oposició, com venim sol·licitant des de fa cursos: amb proves no eliminatòries, més pes de l’antiguitat i amb revisió real de les proves i dels barems de valoració, quan es facin reclamacions.  

Respecte al desenvolupament de la convocatòria actual d’oposicions PESCO, per estabilitzar i consolidar a les persones interines, hem expressat la importància de la fase de concurs. Els mèrits han de determinar la selecció de les persones que les superen per no desvirtuar la fase de concurs si s’ajusta el nombre de persones que superen la fase d’oposició al nombre de places ofertades per a cada especialitat o si en quedessin de desertes.

També hem comunicat al Departament el fet estrany que hi hagi tribunals que estan qualificant la primera prova de la fase d’oposició amb puntuacions molt baixes respecte de convocatòries anteriors. 

PTFP. Hem reiterat la petició d’una Mesa per tractar l’equiparació de les condicions del professorat tècnic d’FP.  

CMC. Hem tornat a defensar que no es perdin recursos en els centres per canvi de classificació de la seva complexitat, mantenint la catalogació dels centres que han baixat de categoria de complexitat. 

Reforços Covid. Hem demanat com s’havia realitzat la distribució dels reforços covid i sol·licitat que es mantinguin si no hi ha variacions de grups.

A petició de la part social avui a la mesa s’ha plantejat, de manera unitària,  un seguit de reivindicacions relacionades amb les condicions de treball i sobretot amb la reversió de les retallades  que fa anys que  patim a l’educació pública:

1.- Restabliment de l’horari lectiu: 18 hores a secundària i 23 hores a primària.

2.- Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres 

3.- Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals.

4.- Retorn de condicions retallades:

○ conversió dels terços de jornada en mitges jornades

○ estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat

○ retorn de la reducció de dues hores lectives al personal major de 55 anys

○ increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat

○ recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

5.-  Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

6.-  Compliment de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h).

En la mesa sectorial és on ha de tenir lloc, sense demores injustificades, la negociació col·lectiva de les  nostres condicions de treball. És  absolutament inadmisible i intolerable, com ha vingut succeint els darrers temps,  que es desplacin d’aquest àmbit qüestions que afecten directament a les condicions en què realitzem la nostra feina, amb l’argumentació de què són temes purament organitzatius o que fan referència solament a la política o innovació educativa.

El Departament s’ha mostrat obert a negociar aquesta recuperació tot i que avui no ha concretat cap mesura. Ha plantejat la possibilitat de fer-ho prioritzant aquelles que no tenen impacte pressupostari i les que tenen incidència directa en l’alumnat perquè l’alumnat és el centre de totes les polítiques educatives. CCOO considerem que  la defensa d’una educació de qualitat i  l'atenció personalitzada a l’alumnat, són indestriables de la reivindicació de les condicions de treball que les docents ens mereixem.

L’Administració ha assumit el compromís de convocatòria de mesa de negociació al setembre, amb la presentació d’un calendari i la concreció econòmica de cada reversió o mesura a implementar.

Altres temes tractats a la Mesa

Oposicions. Des de CCOO hem insistit en la defensa  d’unes oposicions amb garanties i en el necessari canvi del model de concurs-oposició, com venim sol·licitant des de fa cursos: amb proves no eliminatòries, més pes de l’antiguitat i amb revisió real de les proves i dels barems de valoració, quan es facin reclamacions.  

Respecte al desenvolupament de la convocatòria actual d’oposicions PESCO, per estabilitzar i consolidar a les persones interines, hem expressat la importància de la fase de concurs. Els mèrits han de determinar la selecció de les persones que les superen per no desvirtuar la fase de concurs si s’ajusta el nombre de persones que superen la fase d’oposició al nombre de places ofertades per a cada especialitat o si en quedessin de desertes.

També hem comunicat al Departament el fet estrany que hi hagi tribunals que estan qualificant la primera prova de la fase d’oposició amb puntuacions molt baixes respecte de convocatòries anteriors. 

PTFP. Hem reiterat la petició d’una Mesa per tractar l’equiparació de les condicions del professorat tècnic d’FP.  

CMC. Hem tornat a defensar que no es perdin recursos en els centres per canvi de classificació de la seva complexitat, mantenint la catalogació dels centres que han baixat de categoria de complexitat. 

Reforços Covid. Hem demanat com s’havia realitzat la distribució dels reforços covid i sol·licitat que es mantinguin si no hi ha variacions de grups.

A petició de la part social avui a la mesa s’ha plantejat, de manera unitària,  un seguit de reivindicacions relacionades amb les condicions de treball i sobretot amb la reversió de les retallades  que fa anys que  patim a l’educació pública:

1.- Restabliment de l’horari lectiu: 18 hores a secundària i 23 hores a primària.

2.- Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres 

3.- Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals.

4.- Retorn de condicions retallades:

○ conversió dels terços de jornada en mitges jornades

○ estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat

○ retorn de la reducció de dues hores lectives al personal major de 55 anys

○ increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat

○ recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

5.-  Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

6.-  Compliment de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h).

En la mesa sectorial és on ha de tenir lloc, sense demores injustificades, la negociació col·lectiva de les  nostres condicions de treball. És  absolutament inadmisible i intolerable, com ha vingut succeint els darrers temps,  que es desplacin d’aquest àmbit qüestions que afecten directament a les condicions en què realitzem la nostra feina, amb l’argumentació de què són temes purament organitzatius o que fan referència solament a la política o innovació educativa.

El Departament s’ha mostrat obert a negociar aquesta recuperació tot i que avui no ha concretat cap mesura. Ha plantejat la possibilitat de fer-ho prioritzant aquelles que no tenen impacte pressupostari i les que tenen incidència directa en l’alumnat perquè l’alumnat és el centre de totes les polítiques educatives. CCOO considerem que  la defensa d’una educació de qualitat i  l'atenció personalitzada a l’alumnat, són indestriables de la reivindicació de les condicions de treball que les docents ens mereixem.

L’Administració ha assumit el compromís de convocatòria de mesa de negociació al setembre, amb la presentació d’un calendari i la concreció econòmica de cada reversió o mesura a implementar.

Altres temes tractats a la Mesa

Oposicions. Des de CCOO hem insistit en la defensa  d’unes oposicions amb garanties i en el necessari canvi del model de concurs-oposició, com venim sol·licitant des de fa cursos: amb proves no eliminatòries, més pes de l’antiguitat i amb revisió real de les proves i dels barems de valoració, quan es facin reclamacions.  

Respecte al desenvolupament de la convocatòria actual d’oposicions PESCO, per estabilitzar i consolidar a les persones interines, hem expressat la importància de la fase de concurs. Els mèrits han de determinar la selecció de les persones que les superen per no desvirtuar la fase de concurs si s’ajusta el nombre de persones que superen la fase d’oposició al nombre de places ofertades per a cada especialitat o si en quedessin de desertes.

També hem comunicat al Departament el fet estrany que hi hagi tribunals que estan qualificant la primera prova de la fase d’oposició amb puntuacions molt baixes respecte de convocatòries anteriors. 

PTFP. Hem reiterat la petició d’una Mesa per tractar l’equiparació de les condicions del professorat tècnic d’FP.  

CMC. Hem tornat a defensar que no es perdin recursos en els centres per canvi de classificació de la seva complexitat, mantenint la catalogació dels centres que han baixat de categoria de complexitat. 

Reforços Covid. Hem demanat com s’havia realitzat la distribució dels reforços covid i sol·licitat que es mantinguin si no hi ha variacions de grups.

A petició de la part social avui a la mesa s’ha plantejat, de manera unitària,  un seguit de reivindicacions relacionades amb les condicions de treball i sobretot amb la reversió de les retallades  que fa anys que  patim a l’educació pública:

1.- Restabliment de l’horari lectiu: 18 hores a secundària i 23 hores a primària.

2.- Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres 

3.- Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals.

4.- Retorn de condicions retallades:

○ conversió dels terços de jornada en mitges jornades

○ estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat

○ retorn de la reducció de dues hores lectives al personal major de 55 anys

○ increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat

○ recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

5.-  Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

6.-  Compliment de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h).

En la mesa sectorial és on ha de tenir lloc, sense demores injustificades, la negociació col·lectiva de les  nostres condicions de treball. És  absolutament inadmisible i intolerable, com ha vingut succeint els darrers temps,  que es desplacin d’aquest àmbit qüestions que afecten directament a les condicions en què realitzem la nostra feina, amb l’argumentació de què són temes purament organitzatius o que fan referència solament a la política o innovació educativa.

El Departament s’ha mostrat obert a negociar aquesta recuperació tot i que avui no ha concretat cap mesura. Ha plantejat la possibilitat de fer-ho prioritzant aquelles que no tenen impacte pressupostari i les que tenen incidència directa en l’alumnat perquè l’alumnat és el centre de totes les polítiques educatives. CCOO considerem que  la defensa d’una educació de qualitat i  l'atenció personalitzada a l’alumnat, són indestriables de la reivindicació de les condicions de treball que les docents ens mereixem.

L’Administració ha assumit el compromís de convocatòria de mesa de negociació al setembre, amb la presentació d’un calendari i la concreció econòmica de cada reversió o mesura a implementar.

Altres temes tractats a la Mesa

Oposicions. Des de CCOO hem insistit en la defensa  d’unes oposicions amb garanties i en el necessari canvi del model de concurs-oposició, com venim sol·licitant des de fa cursos: amb proves no eliminatòries, més pes de l’antiguitat i amb revisió real de les proves i dels barems de valoració, quan es facin reclamacions.  

Respecte al desenvolupament de la convocatòria actual d’oposicions PESCO, per estabilitzar i consolidar a les persones interines, hem expressat la importància de la fase de concurs. Els mèrits han de determinar la selecció de les persones que les superen per no desvirtuar la fase de concurs si s’ajusta el nombre de persones que superen la fase d’oposició al nombre de places ofertades per a cada especialitat o si en quedessin de desertes.

També hem comunicat al Departament el fet estrany que hi hagi tribunals que estan qualificant la primera prova de la fase d’oposició amb puntuacions molt baixes respecte de convocatòries anteriors. 

PTFP. Hem reiterat la petició d’una Mesa per tractar l’equiparació de les condicions del professorat tècnic d’FP.  

CMC. Hem tornat a defensar que no es perdin recursos en els centres per canvi de classificació de la seva complexitat, mantenint la catalogació dels centres que han baixat de categoria de complexitat. 

Reforços Covid. Hem demanat com s’havia realitzat la distribució dels reforços covid i sol·licitat que es mantinguin si no hi ha variacions de grups.

A petició de la part social avui a la mesa s’ha plantejat, de manera unitària,  un seguit de reivindicacions relacionades amb les condicions de treball i sobretot amb la reversió de les retallades  que fa anys que  patim a l’educació pública:

1.- Restabliment de l’horari lectiu: 18 hores a secundària i 23 hores a primària.

2.- Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres 

3.- Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals.

4.- Retorn de condicions retallades:

○ conversió dels terços de jornada en mitges jornades

○ estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat

○ retorn de la reducció de dues hores lectives al personal major de 55 anys

○ increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat

○ recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

5.-  Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

6.-  Compliment de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h).

En la mesa sectorial és on ha de tenir lloc, sense demores injustificades, la negociació col·lectiva de les  nostres condicions de treball. És  absolutament inadmisible i intolerable, com ha vingut succeint els darrers temps,  que es desplacin d’aquest àmbit qüestions que afecten directament a les condicions en què realitzem la nostra feina, amb l’argumentació de què són temes purament organitzatius o que fan referència solament a la política o innovació educativa.

El Departament s’ha mostrat obert a negociar aquesta recuperació tot i que avui no ha concretat cap mesura. Ha plantejat la possibilitat de fer-ho prioritzant aquelles que no tenen impacte pressupostari i les que tenen incidència directa en l’alumnat perquè l’alumnat és el centre de totes les polítiques educatives. CCOO considerem que  la defensa d’una educació de qualitat i  l'atenció personalitzada a l’alumnat, són indestriables de la reivindicació de les condicions de treball que les docents ens mereixem.

L’Administració ha assumit el compromís de convocatòria de mesa de negociació al setembre, amb la presentació d’un calendari i la concreció econòmica de cada reversió o mesura a implementar.

Altres temes tractats a la Mesa

Oposicions. Des de CCOO hem insistit en la defensa  d’unes oposicions amb garanties i en el necessari canvi del model de concurs-oposició, com venim sol·licitant des de fa cursos: amb proves no eliminatòries, més pes de l’antiguitat i amb revisió real de les proves i dels barems de valoració, quan es facin reclamacions.  

Respecte al desenvolupament de la convocatòria actual d’oposicions PESCO, per estabilitzar i consolidar a les persones interines, hem expressat la importància de la fase de concurs. Els mèrits han de determinar la selecció de les persones que les superen per no desvirtuar la fase de concurs si s’ajusta el nombre de persones que superen la fase d’oposició al nombre de places ofertades per a cada especialitat o si en quedessin de desertes.

També hem comunicat al Departament el fet estrany que hi hagi tribunals que estan qualificant la primera prova de la fase d’oposició amb puntuacions molt baixes respecte de convocatòries anteriors. 

PTFP. Hem reiterat la petició d’una Mesa per tractar l’equiparació de les condicions del professorat tècnic d’FP.  

CMC. Hem tornat a defensar que no es perdin recursos en els centres per canvi de classificació de la seva complexitat, mantenint la catalogació dels centres que han baixat de categoria de complexitat. 

Reforços Covid. Hem demanat com s’havia realitzat la distribució dels reforços covid i sol·licitat que es mantinguin si no hi ha variacions de grups.