Tramitació de reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari i interí docent que tingui entre 55 i 64 anys

Última actualització: 30/06/2022

El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals.

Termini de presentació de sol·licituds:

No més tard del 5 de setembre del curs per al qual es sol.licita.

Tramitació:

Per ATRI.

Condicions generals per fer la sol·licitud:

Condicions generals per sol·licitar la reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals per al personal funcionari i interí docent que tingui entre 55 i 64 anys.

 • L’edat mínima per al gaudiment d’aquestes reduccions de jornades s’ha d’haver complert amb anterioritat a l’1 de setembre de l’any en
  què es demana la reducció.
 • Tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari.
 • La reducció de 2 hores setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
 • Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als que tinguin en el seu horari setmanal hores dedicades a les funciones
  directives i de coordinació.
 • Cal presentar una sol·licitud adreçada a la direcció del centre, No més tard del 5 de setembre del curs per al qual es sol.licita.
 • La direcció del centre ha de resoldre en un termini màxim de 15 dies.

Condicions específiques de l’horari setmanal per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys:

Respecte a l'horari setmanal lectiu d'atenció directa als alumnes previst amb caràcter general s’ha de fer obligatòriament:

 • 24 hores setmanals de docència per al personal docent que imparteix educació infantil i primària.
 • 21 hores setmanals de docència per als mestres que imparteixen educació de persones adultes.
 • 19 hores setmanals lectives per al personal docent que imparteix la resta d'ensenyaments de règim general i especial.

Respecte a l'horari setmanal NO lectiu, les hores complementàries:

 • En l’educació infantil i primària, la reducció de les 2 hores complementària afecta les 6 hores d’horari fix setmanal d’activitats complementàries, que passen a 4 hores.
 • En l’educació secundària, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 11 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre que passen a 9 hores.
 • En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent del cos de mestres, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 9 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, que passen a 7 hores.
 • En l’educació d’adults, quan es tracti de personal docent dels cossos de professors d’ensenyament secundari, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 11 hores d’activitats complementàries de presència al centre o aula, que passen a 9 hores.
 • En els ensenyaments d’idiomes, la reducció de les 2 hores complementàries afecta les 11 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre, passen a 9 hores.
 • El personal docent destinat a CREDA i CREDV, si reuneix els requisits també podran disposar de 2 hores setmanals dins de la distribució de les activitats complementàries per fer activitats d’una altra naturalesa, segons determini el seu cap immediat.