Prou arbitrarietats en les adjudicacions! CCOO presenta un contenciós-administratiu contra el sistema de provisió de llocs de treball

Últimes notícies

Vídeo i dossier de la roda de premsa presentant el contenciós-administratiu que CCOO Educació ha presentat en contra el sistema de provisió de llocs de treball. Amb Teresa Esperabé, secretaria general de la Federació d'Educació de CCOO Educació de Catalunya, Ester Satorras, responsable de CCOO Educació a les comarques gironines i la Carmen Perona, responsable del gabinet jurídic de la Federación estatal de Enseñanza de CCOO.

Vídeo de la roda de premsa 23/11/2021

CCOO INTERPOSA CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021 d'11 de juny i altres articles dels decrets que afecten l’accés al treball públic docent.

CCOO impugna el sistema de substitucions per entrevistes i altres normatives emparades en la LOMCE per incompatibilitat amb la normativa vigent. Sota el parany de l'autonomia i del projecte educatiu dels centres públics, Catalunya ha instaurat un model de selecció de personal docent; únic en l’estat, propi de l'empresa privada. A dia d’avui, no tenim cap indicador que demostri que aquest desplegament normatiu hagi millorat la qualitat educativa. La pèrdua dels drets de les persones treballadores als centres públics és una evidència.

Les normatives que regulen la gestió del personal de la borsa docent, aprovades entre els anys 2010 i 2014, i que depenen de la llei autonòmica d’Educació LEC 12/2009, han comportat una sèrie de canvis que han modificat de manera substancial el funcionament de la borsa de personal docent del Departament d’Educació de Catalunya, i el sistema de provisió dels llocs de treball de la funció pública docent. Parlem de les següents normatives:

  • Decret 155/2010 de 2 novembre de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
  • Decret 102/2010 de 3 agost, d’autonomia dels centres educatius.
  • Decret 39/14 de 27 de març 2010 pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

Aquestes controvertides normatives han atorgat progressivament a les direccions dels centres educatius públics el poder de decisió i contractació de pràcticament la totalitat de la plantilla (exceptuant tan sols els funcionaris i funcionàries amb plaça definitiva) emparant-se de la derogada LOMCE que atorgava aquesta capacitat de gestió del personal al director/a de centre i restava poder als òrgans de participació de la comunitat educativa. Hem detectat males praxis i nombroses discriminacions directes fruit de la discrecionalitat de les decisions d’algunes direccions, però no podem deixar d’analitzar els efectes indirectes permesos per aquestes normatives que provoquen un efecte dominó entre tot el professorat. Malgrat que les discriminacions directes i de mala praxi puguin ser un nombre relativament reduït, els efectes col.laterals del sistema afecten greument a tot el professorat, i les situacions que es desencadenen s’han d’analitzar amb profunditat. Docents amb molts anys de servei que no han mostrat cap tipus de falta de professionalitat es queden sense plaça vacant i l’ambient de treball als claustres on ara prima la competència se’n ressent greument. Afegim que és especialment greu que les direccions no hagin de justificar ni argumentar les seves decisions en el moment de no donar continuïtat a una persona interina o funcionària sense plaça definitiva en un centre, i ni tan sols hi pugui intervenir la representació legal dels treballadors i treballadores. Aquesta situació deixa al personal docent en la més absoluta indefensió.

Finalment, aquest últim mes de juny, s’ha publicat la següent resolució que permet a les direccions de tota Catalunya escollir el personal substitut per a totes les substitucions de més d’un mes de durada, agreujant, encara més, el panorama:

  • RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d’11 de juny per la qual s'estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres i s'estableix el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent.

Afegim, a més a més, unes dades facilitades pel mateix Departament d’Educació sobre el total de docents que van participar en les adjudicacions d’estiu del curs anterior i les respectives continuïtats al seu centre de treball:

Adjudicacions destinacions provisionals curs 2020-2021

1- Total nombre de participants embarassades o amb permís de maternitat: 2.788

  • Amb proposta de la direcció del centre: 1.943. Percentatge 69,70%
  • Sense requisits per ser proposades: 284
  • No han estat proposades i tenen requisits: 561

2- Total nombre resta de participants: 49.816

  • Amb proposta de la direcció del centre: 33.074. Percentatge 66,50%
  • Sense requisits per ser proposades: 6.088
  • No han estat proposades i tenen requisits: 10.654

Aquestes dades ens semblen molt preocupants i demostren com arriba de ser d’arbitrari el sistema de provisió: de 43.728 docents “proposables” (segons normativa), tenim una xifra de 10.654 docents que se suposa que “no s'adeqüen”, o “no donen el perfil” del centre educatiu. No sembla de rebut que 1 de cada 4 docents no sigui “vàlid/a” per a treballar en un determinat centre docent, però sí que ho sigui per fer-ho en d’altres.

De les 2.788 dones embarassades o amb permís de maternitat a l’inici de curs 20-21, no es va fer proposta de continuïtat a 561 dones i totes elles (561 són moltes) reunien els requisits.

Caldria analitzar quin és el motiu pel qual aquests 10.654 docents i les 561 dones embarassades o en situació de maternitat no són proposats ni proposades. El fet que les direccions no hagin de justificar de cap manera el motiu de la no proposta deixa inevitablement al personal docent indefens i amb la incertesa de no saber-ne les raons reals. Cal tenir en compte que en el cas que hi haguessin raons educatives, de males praxis o manca de professionalitat, hi hauria d'intervenir la Inspecció educativa.

CCOO denunciem la manca de transparència i la inseguretat laboral que ocasiona, alhora que el pes i responsabilitat que recau en els directors i directores que han d’exercir aquesta potestat tan delicada, sense formació, ni acompanyament per part del Departament d’Educació.

Davant d’aquesta irreparable situació (el Departament no ha volgut negociar cap canvi en la normativa), anunciem que la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya hem interposat Recurs contenciós-administratiu contra la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021 d'11 de juny per la qual s'estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres i s'estableix el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent. Així mateix, es ve a impugnar de manera indirecta l'art. 50.6 de Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, i l'article 10.1 e) del Decret 155/2020, de 2 de novembre de la direcció dels centres educatius públics, i l'art. 28 de Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per a definir el perfil i la provisió de llocs de treball docents, per ser contraris a l'ordenament jurídic i lesiu per als interessos del personal funcionari i interí de Catalunya.

De manera paral·lela s’han presentat 9 recursos d’alçada de manera individual en contra de la Resolució de l'EDU / 1496/2021, de 17 de maig, publicada el passat 22 de juliol de 2021 per considerar-la no ajustada a Dret, ja que ha deixat sense plaça d’interinatge a personal docent amb molt de temps de serveis prestats per afavorir persones que hi accedeixen amb sistemes de provisió discrecionals i de manera contrària a la normativa estatal vigent (la recentment aprovada LOMLOE del 29 de desembre de 2020).

Per últim, afirmem que la Federació d’Educació de CCOO QÜESTIONA LA LEGALITAT DELS NOMENAMENTS DELS DOCENTS INTERINS i, per tant, hem registrat un Requeriment al Consell de Govern de la Generalitat que derogui els DECRETS 102/2010, de 3 d’agost, en el seu art. 50.6 i DECRET 39/2014, de 25 de març, en el seu art. 28 en què s'atorga una potestat de contractació al director/a del centre educatiu per al nomenament del docent interí.

Requerim la derogació parcial d'aquests Decrets, ja que van en contra del redactat de la Llei 2/2006 Orgànica d'Educació i contra la mateixa llei d'educació de Catalunya, així com de l'EBEP que no doten a la direcció del centre de la competència per al nomenament de personal funcionari interí, de manera discrecional i arbitrària, sense que en la selecció d'aquests docents prevalguin els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i transparència.

bit.ly/AdjudicacionsTransparents

Infografia

Cartells