Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

Pots trobar com fer els tràmits i les sol·licituds corresponents en aquest enllaç.

QUADRE DE GRAUS DE PARENTIU

1r Cònjuge Pares/Mares Sogres Fills/es Gendre/jove
2n Avis/Àvies Germans/Germanes Cunyats/Cunyades Néts/Nétes 
3r Besavis/Besàvies Tiets/Tietes Nebots/Nebodes Besnéts/besnétes
4t Cosins/Cosines

Permisos

Tots els permisos són retribuïts, excepte el permís per atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Novetat: A partir de l' 11 de novembre per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:

 • Tema: Educació i Formació
 • Subtema: Tràmits de personal docent
 • Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
 • Tema: Permisos i llicències

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.

Qui el pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

Cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre docent, amb la documentació mèdica justificativa.

Durada:

 • Dones embarassades: el temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.
 • Les parelles que opten per l’adopció o acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’Administració competent a Catalunya. 

Observacions:

El permís és de concessió obligatòria.

Normativa:
 • Article 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 48.e) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

Qui el pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud: 

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat adjuntant certificat mèdic i llibre de família. 

Durada: 

16 setmanes, que són ampliables en 2 setmanes més en cas de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill o filla a partir del segon, una per cadascun dels progenitors. 

En el cas que els dos progenitors treballin i transcorregudes les 6 primeres setmanes de descans obligatori per la mare, el període de gaudi restant es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior i fins que el fill o filla compleix dotze mesos. Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís. 

IMPORTANT: Si es vol gaudir del permís de manera interrompuda s’ha de presentar la sol·licitud corresponent, juntament amb la del permís de maternitat. Cada període de gaudi, requereix un preavís de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes. 

Observacions:

 • Aquest permís és de concessió obligatòria.
 • El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les sis primeres setmanes de descans obligatori, es podrá participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.
 • Si durant el permís hi ha intervencions quirúrgiques o hospitalitzacions de la mare, no s’allarga els dies del permís. 

Retribucions:

 • 100%  a càrrec del Departament si es cotitza a MUFACE.
 • 100% a càrrec de l’INSS si es cotitza a la Seguretat Social. En aquest cas, s’ha de demanar al ST/Consorci un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’INSS.
Normativa: 
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya..
 • Article 49.a) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del RDL 6/2019, d’1 de març de 2019.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut. 

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre, quinze dies abans de l’inici del permís, en imprès normalitzat, adjuntant llibre de família.

Durada:

 • Una hora diària d'absència del lloc de treball (amb independència que la jornada laboral sigui sencera o reduïda), que es pot ser dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps s’incrementarà proporcionalment (dues hores en cas de bessons, tres hores en cas de trigèmins…). La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • El període de permís s'inicia un cop finalitzat el permís de maternitat, adopció o acolliment, i té una durada fins als dotze mesos del fill o de la filla. A petició de la persona interessada, es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres consecutives. 
 • COMPACTACIÓ: per concretar els dies que corresponen a la compactació de la lactància s’ha de fer un càlcul personalitzat dels dies laborables de la persona docent fins que el fill o filla tingui 12 mesos i fins la durada del nomenament a vacant (si  és persona interina). No comptabilitzen els caps de setmana, ni els dies de lliure disposició, ni els festius (ja siguin nacionals o del municipi del centre de treball), ni els dies de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa, ni juliol i agost.  

Si el gaudiment de la compactació de lactància queda interrompuda per la data de finalització del nomenament a vacant, i a partir de l’1 de setembre es torna a tenir un nomenament a vacant, es podrà gaudir de la resta de dies de lactància compactada.

 • El gaudiment dels dies de la compactació correspon a dies laborables consecutius.   
 • Si després de la finalització del permís de maternitat es gaudeix d’un altre permís (vacances, paternitat...), la compactació de la lactància s’iniciarà després de la resta de permisos. 

Observacions:

 • Tots dos progenitors tenen dret a gaudir del permís pel mateix fill o filla. Tots dos poden compactar la lactància. Poden coincidir en el seu gaudiment. El progenitor diferent de la mare no pot gaudir de la compactació abans de la finalització de les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare. 
 • Pot ser lactància natural o artificial.
 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada.
 • Professorat interí i substitut: no hi ha jornada mínima de treball per gaudir del permís de lactància. Per compactar, cal ocupar vacant.
Normativa:
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Art. 8 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol
 • Art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1de març de 2019-
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

Qui ho pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat amb la documentació següent:

 • Resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o acolliment. 
 • Amb posterioritat a l'adopció, caldrà presentar fotocòpia compulsada del llibre de família.
 • En el cas que s'opti pel permís d'un màxim de dos mesos per desplaçament al país d'origen de l'acollit o adoptat, s'han de presentar els justificants del desplaçament (bitllets d'avió o altre mitjà de transport).

La sol·licitud s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici del permís. La direcció l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

 • 16 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon/a, en el cas d’adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors. 
 • Les 6 primeres setmanes s’han de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial o decisió administrativa de l’adopció o acolliment.
 • En els casos d’adopció o acolliment internacional, si és necessari un desplaçament previ al país d'adopció o acolliment es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos, que es pot fraccionar en períodes de temps inferiors. 
 • En el supòsit d’adopció internacional, aquest permís es pot iniciar fins 4 setmanes abans de la resolució de l’adopció. 
 • En el cas que els dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, aquests podran optar per gaudir d’aquest permís de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos o dins dels dotze mesos a comptar des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o la decisió administrativa de guarda amb fins d'adopció o d'acolliment.
 • Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís mínim de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes. 

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les sis primeres setmanes de descans obligatori, es podrá participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

Retribucions:

Durant el permís per desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat (màxim 2 mesos), només es cobren les retribucions bàsiques. En la resta del permís es cobra el 100%:

 • 100% a càrrec del Departament, si es cotitza a la MUFACE.
 • 100% a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social. Caldrà demanar als serveis territorials/Consorci un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS.
Normativa:
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Art. 49.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1 de març de 2019.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat, adjuntant el llibre de família.

Durada: El RDL 6/2019, d'1 de març, equipara la durada dels permisos per naixement per aconseguir igualtat i corresponsabilitat d’ambdós progenitors. Al 2021 s’arriba a la plena igualtat després de la seva aplicació progresiva (2019: 8 setmanes i 2020: 12 setmanes)

2021: 16 setmanes (6 primeres immediates al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput), ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla. En cas de part, adopció o acolliment múltiple, 2 setmanes més per cada fill o filla a partir del segon/a, una per cadascun dels progenitors.

En cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les 6 primeres setmanes, les 10 restants es poden gaudir de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos o dins dels dotze mesos a comptar des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o la decisió administrativa de guarda amb fins d'adopció o d'acolliment.

Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís mínim de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes.

En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís interromput després del permís de naixement i si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la compactació de la lactància.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les setmanes ininterrumpudes  immediatament posteriors a la data del naixement, es podrá participar en els cursos de formació que convoqui la Administració.
 • IMPORTANT: Si es vol gaudir del permís de manera interrompuda s’ha de presentar la sol·licitud corresponent, juntament amb la del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica. Cada període de gaudi, requereix un preavís de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes
Normativa:
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
 • Article 13 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, modificat per la disposició addicional tercera de la Llei 5/2007, de 4 de juliol
 • Disposició final 38 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018 
 • Art. 49.b i 49.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1 de març de 2019

Qui ho pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut. 

Sol·licitud: 

A la direcció del centre en imprès normalitzat, adjuntant llibre de família i document acreditatiu de la guarda legal exclusiva de l'infant. 

Durada: 

4 setmanes ampliable en 1 setmana més en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla, a partir del segon/a en cas de part, adopció o acolliment múltiple. 

Observacions: 

 • El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat. 
 • És un permís de concessió obligatòria.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat, adjuntant informe d’hospitalització del fill o filla i una fotocòpia compulsada del llibre de família.

Durada:

Permís equivalent al temps d'hospitalització del fill o filla a continuació del part, fins a un màxim de tretze setmanes addicionals.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part i es considera com una ampliació del permís de maternitat.
 • Si el període del permís de maternitat, paternitat o d’atenció a fills/es prematurs/es coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís, però s’ha de demanar.
Normativa:
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Article 15 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 48.g) i 49 a) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre. 

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari i interí (amb particularitats).

Sol·licitud:

Presentar model normalitzat a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici.

Observacions: 

 • Es concedeix en el supòsit que el permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal,  atenció a fills/filles prematurs/es, coincideixi totalment o parcial amb el mes d’agost.
 • Es gaudeix a partir de la data de finalització del permís o llicència.
 • En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d’agost,  s’han de gaudir immediatament després  del moment de la reincorporació, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del  final de l’any en què s’hagi originat.
 • Si la compactació de la reducció de jornada coincideix totalment o parcial amb les vacances del mes d’agost, el còmput del període quedarà interromput fins l’acabament del període de vacances. A partir de l’1 de setembre, si es té un nomenament  a vacant i a jornada sencera, podrà gaudir del temps de la compactació restant. 
 • El personal interí té dret sempre que tingui nomenament fins a 31 d’agost i nou nomenament per a un curs sencer.

Retribucions:

100%, excepte en els casos de compactació de la reducció de jornada, en què es percebrà el 80% (reducció ⅓)o el 60% (reducció ½).

Normativa:
 • Article 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 17 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, de 8 d’abril.
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud: 

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat abans de l’inici del permís.

Durada:

 • El temps necessari per a poder assistir a reunions amb finalitats psicopedagògiques en el CEE o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla. També per acompanayar-lo a rebre suport addicional en l’àmbit sanitari. 
 • Igualment es té dret a dues hores de flexibilitat horària diària per conciliar els horaris amb els del CEE o d’altres centres on el fill o la filla  rebi atenció, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El poden demanar el pare o la mare o tots dos de manera conjunta.
 • Els tutors legals també tenen dret al gaudi d’aquest permís.
L’acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública del 24 de juliol de 2019  inclou l’assistència a reunions o visites en els centres educatius ordinaris.

 

Normativa:
 • Article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud: 

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat i adjuntant:

 • Permís per matrimoni: S'ha de documentar la petició amb una certificació de la parròquia, l'ajuntament o del jutjat corresponent, en la qual es faci constar la data de l'acte i, un cop realitzat aquest i feta la inscripció al Registre Civil, s'haurà de justificar amb una fotocòpia del llibre de família.
 • Permís per inici de convivència: Per acreditar-la cal haver formalitzat la convivència en escriptura pública o bé acta de notorietat de la convivència durant dos anys o bé acreditació d’haver tingut un fill en comú durant la convivència.  Certificat d’inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya

Durada:

15 dies naturals consecutius. El permís es pot començar a gaudir com a molt aviat el dia que es celebra el matrimoni.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria. S’ha de demanar amb 15 dies d’antelació.
 • Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar des de la data del casament o de l'inici de la convivència.
 • Les persones substitutes podran gaudir del permís de matrimoni o d’inici de convivència, en el termini d’un any natural, sempre que en la data de celebració del matrimoni o de la sol·licitud del permís d’inici de convivència tinguin un nomenament vigent.
Normativa: 
 • Article 234.1 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
 • Article 9 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei d eles administracions públiques de Catalunya. 
 • Ordre JUS/44/2017, de 28 de març 

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar a la direcció del centre. 

Durada:

 • Un dia si té lloc a Catalunya.
 • Fins a dos dies si té lloc fora de Catalunya.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat.
Normativa: 
 • Article 10 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre adjuntant la documentació acreditativa.

Durada:

 • Les absències per aquest motiu es consideren justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.
 • També es té dret a la flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, sigui necessària per a llur protecció o assistència social.
L’acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública del 24 de juliol de 2019 inclou el canvi urgent de centre de treball. També contempla atendre la necessitat de trasllat de la persona treballadora quan tingui un menor a càrrec amb la condició de víctima de violència de gènere.

 

Normativa:
 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre
 • Art. 21 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Article 49.d) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

Qui ho pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de comunicar i justificar a la direcció del centre, adjuntant la documentació que vinculi familiarment la persona causant amb la sol·licitant i la certificació mèdica acreditativa del succés (mort, accident o malaltia greu).

Durada:

 • Per un familiar de primer grau: 3 dies hàbils si el succés  s'ha produït a la mateixa localitat del centre de treball  i  5 dies hàbils si és en una altra localitat. 
 • Per un familiar de segon grau: 2 o 4 dies hàbils en funció de si es tracta de la mateixa localitat del lloc de treball o en una altra diferent.

Documentació:

 • Fotocòpia del llibre de família o del parentiu familiar.
 • Certificació mèdica o acreditativa del succés (mort, accident, malatia greu, hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització amb repós docminiliari).

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • També hi tenen dret les parelles de fet.
 • Els dies de permís es poden gaudir dins el termini de 10 dies a partir del succés.Poden ser no consecutius.
Normativa:
 • Article 11.4 de la Resolució TRI/3345/2005 ( III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya)
 • Article 48.a) del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic 

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar a la direcció del centre docent adjuntant certificat d’empadronament.

Durada:

 • Un dia natural si és a la mateixa localitat on es té el domicili.
 • En una altra localitat,  fins a 4 dies tenint en compte la distància:
  • fins a 15Km: un dia 
  • de 16 a 50Km: dos dies 
  • de 51 a 150Km: tres dies 
  • superior a 150km: quatre dies.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Els dies s’han de gaudir de manera consecutiva.
Normativa:
 • Article 48.b) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Article 47.d) del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 • Article 96.1 del Decret 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

El permís s'ha de sol·licitar a la direcció del centre, adjuntant la certificació de l'organisme examinador.

Durada:

Un dia per assistir a exàmens finals en centres oficials o el temps indispensable per altres proves definitives d'avaluació, alliberadores de matèria, també en centres oficials.

Observacions:

És un permís de concessió obligatòria.

Normativa: 
 • Article 96.1.c) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 • Article 48.d) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre. 

Qui ho pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

El permís s'ha de sol·licitar i justificar a la direcció del centre docent.

Durada:

Un mínim d'una hora i un màxim de set hores.

Observacions: 

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Per a visites i proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills/es.
 • Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.
 • S’ha de recuperar l’absència durant la mateixa setmana en què es gaudeix del permís, tenint en compte les necessitats del servei. 
Normativa:
 • Article 22 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Qui ho pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

El permís s'ha de sol·licitar i justificar a la direcció del centre.

Durada:

El temps indispensable per complir el deure.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • Es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal, la causa dels quals cal justificar-la per escrit.
 • Per deures relacionats amb la conciliació de la vida laboral i familiar.
Normativa:
 • Article 96.1.d del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 
 • Article 48.j) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar  direcció del centre docent.

Durada:

El temps que duri l'activitat de formació del Departament d’Educació.

Observacions: 

 • El permís es concedeix per assistir a activitats de formació del professorat del Departament quan així ho disposi la direcció del centre.
 • Inclou assistència a jornades durant un matí dins de l’horari lectiu.
Normativa: 
 • Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari i interí.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al ST, amb coneixement de la direcció del centre, amb una antelació mínima de 15 dies.

Durada:

Mínim 10 dies i fins a 3 mesos, prorrogables excepcionalment tres mesos més.

Observacions:

 • No hi ha retribucions. Funcionariat de carrera: durant el temps del permís s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE (es descompten les quotes en el moment de la incorporació al lloc de treball). 
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de permís computa a efectes d’antiguitat.
 • És incompatible amb l’autorització de compatibilitat que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
Normativa: 
 • Article 20 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Llicències retribuïdes

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut (mentre tingui nomenament en vigor).

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat adjuntant la baixa mèdica oficial.

Durada:

Generalment 3 mesos ininterromputs i prorrogables per períodes mensuals.

Retribucions:

 • Per al personal funcionari: els tres primers mesos es cobra el 100% en la nòmina del Departament. A partir del quart mes també es cobra el 100%: el Departament pagarà la nòmina de les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extres) i MUFACE pagarà (cal sol·licitar-ho en imprès normalitzat) un subsidi mentre perduri la incapacitat temporal. La suma de les quantitats rebudes pel Departament i MUFACE no podrà excedir l'import de les percepcions que corresponen.
 • Personal interí/substitut: es cobra el 100%. Paga la Seguretat Social, i complementa el Departament. Es rep la nòmina del Departament. 

Observacions:

 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius...
Normativa:
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny.
 • RDL 4/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social de Funcionaris Civils de l’Estat.
 • Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals.

Les baixes IT es tramiten com a llicències que el Departament ens otorga (rebem comunicat de la seva concessió).

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut (mentre tingui nomenament en vigor).

Sol·licitud:

BAIXA: S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat adjuntant la baixa mèdica oficial. El personal docent ha de presentar al centre de destinació el comunicat de baixa amb la màxima urgència i com a molt tard el 3r dia natural de la incapacitat temporal

ALTA: s’ha de portar el comunicat d’alta el mateix dia que s’incorpori al treball, que serà el dia següent a la data del comunicat.S’ha de lliurar com a màxim 24h després de ser emès.

El personal docent haurà d’avançar, per correu electrònic,  l’enviament al centre d’una còpia del comunicat de baixa el mateix dia o l’endemà de la seva emissió. Igualment ho ha de fer en els comunicats de continuïtat i  en el comunicat d’alta. 

Durada:

Màxim de 12 mesos prorrogables uns altres 6 mesos quan es presumeixi que durant aquests el treballador/a podrà ser donat d’alta mèdica (excepcionalment es pot prorrogar fins als 24 mesos). Passat aquest temps s'iniciarien, si és el cas, els tràmits per a la incapacitació permanent. 

Retribucions:  100%

 • Per al personal funcionari: els tres primers mesos es cobra la nòmina del Departament. A partir del quart mes el Departament pagarà la nòmina de les retribucions bàsiques (sou, triennis i pagues extres) i MUFACE pagarà (cal sol·licitar-ho en imprès normalitzat) un subsidi mentre perduri la incapacitat temporal. La suma de les quantitats rebudes pel Departament i MUFACE no podrà excedir l'import de les percepcions que corresponen.
 • Per al personal interí/substitut: la Seguretat Social paga fins el moment de l’alta. El Departament complementa la nòmina fins la data de finalització del nomenament.  

Observacions:

 • El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis, estadis, drets passius...
 • Règim General de la Seguretat Social:   des de  l’1 de desembre de 2015 els comunicats s’expedeixen  en funció de la durada estimada de la baixa:
  • Baixa de durada estimada inferior a 5 dies: es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i d'alta. 
  • Baixa de durada estimada entre 5 i 30 dies: el primer comunicat de continuïtat s’expedirà com al cap de 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies naturals des del comunicat anterior.
  • Baixa de durada estimada entre 31 i 60 dies: el primer comunicat de continuïtat s’expedirà com a màxim al cap de 7 dies naturals,. Els següents, en el termini màxim de 28 dies naturals des del comunicat anterior.
  • Baixa de durada estimada de 61 dies o més: el primer comunicat de continuïtat s’expedirà com al cap de 14 dies naturals. Els següents, en el termini màxim de 35 dies naturals des del comunicat anterior.
  • Quan el procés arribi als 365 dies: esgotats els 365 dies el control del procés d’IT passa a ser competència de l’INSS.
 • Règim de  MUFACE:  comunicats successius al de la baixa: :
  • 15 dies naturals: S’emetran comunicats de continuïtat, amb caràcter general, als 15 dies naturals comptats a partir de la data d’inici de la malaltia que figura en el comunicat inicial i a continuació, cada 15 dies naturals comptats des de la data del comunicat immediatament anterior.
  • 10 mesos: El comunicat de continuïtat immediatament anterior a aquell en què es compleixin els 10 mesos des de l’inici de la incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic específic de ratificació en el que constin les patologies i la presumpció que en un termini de 6 mesos pot ser donat/donada d’alta per curació.
  • 16 mesos: El comunicat de continuïtat corresponent al termini en que es compleixin els 16 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic on es justifiqui la necessitat del manteniment dels efectes d’incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti d’un procés que podria qualificar-se d’incapacitat permanent.
  • 18 mesos: Una vegada superats els 18 mesos, si no ho ha fet abans, des del servei de personal s’haurà d’iniciar d’ofici el procediment de jubilació del mutualista per incapacitat permanent pel servei.
  • 24 mesos: Una vegada arribats al termini de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, el facultatiu que atén al mutualista haurà d’emetre el comunicat d’alta, especificant-ne els motius.
 • Recaigudes després d’agafar l’alta: en el cas de successives baixes pel mateix motiu i sempre que no hagin passat més de 180 dies des de l’última alta, la segona baixa comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera.
Normativa:
 • RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 • Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes, modificat per Decret Llei 2/2013.
 • Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, per la qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal durant els primers 365 dies de la seva durada.
 • Acord a la Mesa General de la Funció Pública del 18 de setembre de 2018

 

L'acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública al setembre de 2018 va permetre recuperar la percepció del 100% de les retribucions fixes i periòdiques del mes d'inici de la incapacitat temporal (IT) per qualsevol causa i contingència, des del primer dia de la baixa.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

Model normalitzat.

Descripció de la llicència:

 • Personal docent acollit al Règim General de la SEGURETAT SOCIAL:
  • La Mútua patronal assignada és Asepeyo.
  • La persona accidentada s’haurà de dirigir a qualsevol dels centres assistencials de la Mútua, o a qualsevol centre de la xarxa hospitalària pública, amb el comunicat d’accident emplenat per tal de ser identificat com a treballador del Departament d’Ensenyament.
  • Si l’accident no comporta baixa mèdica, la direcció del centre haurà de comunicar als Serveis Territorials, o Consorci a la Ciutat de Barcelona, la data i les circumstàncies de l’accident.
  • Si l’accident comporta baixa mèdica, s’ha de lliurar la baixa a la direcció del centre de destinació, i aquesta l’ha de trametre als Serveis Territorials, o Consorci a la ciutat de Barcelona. Cal que a la baixa consti que és accident laboral.
  • Els Serveis Territorials o Consorci emplenaran el comunicat d’accident, amb les dades corresponents, i la persona accidentada el lliurarà a la Mútua Asepeyo. 
 • Personal docent acollit al Règim Especial de MUFACE (només per a funcionariat):
  • La persona accidentada ha d’actuar de la mateixa manera que en el cas d’una incapacitat temporal per malaltia comuna, tenint en compte que s’ha d’adreçar a qualsevol centre de l’entitat mèdica corresponent.

Retribucions:

100%

Observacions:

El director del centre ha de notificar als Serveis Territorials qualsevol accident o incident laboral, amb baixa o sense baixa. Una còpia del full de la notificació s’ha de lliurar a la persona afectada.

Normativa:
 • Reial Decret 375/2003, de 28 de març, que aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al Departament quan surti la convocatòria, adjuntant la documentació necessària concretada en la mateixa.

Durada:

Depèn del tipus de modalitat de la llicència.

Als Acords de 21 de novembre de 2001 (punt 7.4) i de 17 de novembre de 2005 (punt 10.1), signats per CCOO, es va pactar un augment considerable d'aquest tipus de llicències, que en aquests moments no es compleix per les mesures restrictives del Departament d’Ensenyament.

Normativa: 
 • Article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i, si s’escau, convocatòria anual del Departament d’Ensenyament.

Llicències NO retribuïdes

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera. 

Sol·licitud: 

 • Cal sol·licitar-la als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, en un imprès normalitzat, abans del 30 de juny de l'any corresponent. 
 • Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Cal aportar un informe favorable de la direcció del centre de treball.

Durada:

1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més. 

Excepcionalment es concediran per un període inferior a un curs escolar, amb la finalitat d’assistir a cursos i congressos, sempre que es justifiqui la relació directa amb el lloc de treball i quedin cobertes les necessitats del servei.

Retribucions:

No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

Observacions:

 • Els estudis per als quals es sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.
 • Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).
 • A la finalització de la llicència s’haurà de presentar als Serveis Territorials un informe detallant l’activitat duta a terme, amb la documentació adient.
Normativa:
 • Article 95.1 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Qui ho pot demanar: Personal funcionari de carrera i en pràctiques.

Sol·licitud:

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. 
 • Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre, ja que la seva concessió està subordinada a les necessitats del servei.
 • S’ha de sol·licitar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici prevista. 
 • Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no es modificarà la data de finalització prevista i voluntàriament demanada.

Durada:

 • Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari/ària.
 • Es comencen a computar els 2 anys a partir del moment en que s’inicia la llicència per primer cop.
 • Durant aquests 2 anys es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

Retribucions:

No hi ha retribucions, però durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant per: 

 • MUFACE i pels drets passius (funcionaris abans de 2011) 
 • MUFACE i Seguretat social (funcionaris a partir de 2011)

Una vegada realitzada la incorporació al lloc de treball, es procedirà a descomptar les quotes respectives corresponents als mesos no abonats.

Observacions:

 • No es necessita  període de carència (temps treballat previ) per gaudir-ne.
 • En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i quan no es pugui garantir la permanència del professorat substitut inicialment nomenat. En aquest cas es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.
 • El temps de llicència computa als efectes d'antiguitat, com a servei actiu, per això es pot demanar, a continuació de la llicència, una excedència per interès particular.
 • Hi ha reserva del lloc de treball.
 • Un cop concedida  la llicència, en general, no se’n modificarà la data de finalització.
 • Es pot compatibilitzar amb una segona activitat, amb les limitacions de la llei. 
 • A continuació es pot gaudir d’una excedència.
Normativa:
 • Articles 95 i 122 b) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Excedències

Sol·licitud: 

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb el coneixement de la direcció.
 • S'ha d'adjuntar fotocòpia del llibre de família o resolució d'adopció o d'acolliment.
 • Declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada on consti que el cònjuge no exerceix aquest dret.

La sol·licitud s’haurà de lliurar 15 dies abans de l’inici de l’excedència.

Durada:

Un màxim de 3 anys a comptar des de la data del naixement o, si és el cas, des de la data de la resolució judicial o administrativa d'adopció o acolliment. Els fills/es successius/ves donen dret a un nou període d'excedència que posa fi al període que ja s'estigui gaudint.

Personal interí: la data d’inici no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Retribucions:

 • No n'hi ha. No s'han d'abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social. 
 • Durant el temps de l’excedència es continua rebent l’assistència sanitària per l’entitat que es té (Seguretat social o entitat escollida dins de MUFACE). 
 • Mutualistes MUFACE: han de portar a MUFACE la resolució de concessió de l’excedència. 

Observacions:

 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial o administrativa de constitució de l'adopció o l'acolliment.
 • No es pot concedir a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una excedència pels diferents subjectes causants. 
 • El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. 
 • Durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.
 • Al professorat interí li computa a efectes del número d’ordre en la borsa docent. Té dret a la reserva de lloc fins a la data de finalització del nomenament.
 • S’ha de demanar el reingrés un mes abans de la finalització. Si no ho fa, en el cas de personal funcionari de carrera, es declara d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular. El personal interí haurà de sol·licitar el reingrés i si no ho fa, s’entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l’Administració.
 • Les excedències per tenir cura d'un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al final del termini d'excedència.
Normativa: 
 • Article 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Article 89.4 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent. 

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb el coneixement de la direcció. Cal presentar:

 • Document que acrediti el parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Documentació mèdica on s’acrediti que el familiar no es pot valer i que no pot exercir cap activitat retribuïda.
 • Declaració jurada o promesa de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa que cap altra persona que treballi a l’Administració o organisme públic no gaudeix d’aquesta excedència pel mateix fet causant.

La sol·licitud s’haurà de lliurar 15 dies abans de l’inici de l’excedència.

Durada:

Mínim 3 mesos i màxim 3 anys. Personal interí: la data d’inici no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Retribucions:

 • No n'hi ha. No s'han d'abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.
 • Durant el temps de l’excedència es continua rebent l’assistència sanitària per l’entitat que es té (Seguretat social o entitat escollida dins de MUFACE). 
 • Mutualistes MUFACE: han de portar a MUFACE la resolució de concessió de l’excedència. 

Observacions:

 • Només es pot gaudir un cop per cada fet causant. 
 • Es pot sol·licitar per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda. 
 • Aquesta excedència constitueix un dret individual del funcionari/ària. En el cas que dos d'ells generessin el dret a gaudir-lo pel mateix subjecte causant (per exemple, el fill i la filla respecte del seu pare malalt), l'Administració pot limitar el seu exercici simultani per raons relacionades amb el funcionament del servei.
 • El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. Si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament. 
 • Al professorat interí li computa a efectes del sistema de previsió social, de reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a efectes del número d’ordre en la borsa de treball docent.
 • Les excedències per tenir cura d'un familiar són incompatible amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al final del termini d'excedència.
Normativa:
 • Article 5 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Article 89.4 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent. 

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en model normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb el coneixement de la direcció. Cal adjuntar la documentació: 

 • Llibre de família o equivalent.
 • Ordre de protecció o excepcionalment informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de la violència de gènere.

Durada:

S’atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin.

Retribucions:

Les retribucions del funcionariat seran íntegres durant els dos primers mesos. 

Observacions:

 • Durant el període d'excedència es manté la reserva del lloc de treball durant 6 mesos, sense perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d'acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere. Si les actuacions judicials ho determinen, es pot prorrogar aquest període per 3 mesos i fins a un màxim de 18 mesos.
 • No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquest tipus d’excedència.
 • El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. 
 • Al professorat interí li computa a efectes del sistema de previsió social, de reconeixement de serveis previs i com a temps de servei prestat a efectes del número d’ordre en la borsa de treball docent.
Normativa: 
 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre (BOE núm. 313, de 29.12.2004) 
 • Reial decret 255/2006, de 3 de març
 • Art. 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Art. 89.5 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre
 • Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent. 

Durada:

El temps que resulti necessari per a la protecció i l'assistència social integral de la persona en els termes previstos reglamentàriament.

Observacions:

Per fer efectiva la protecció íntegra al personal funcionari que hagi sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, així com al personal funcionari que acrediti patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.

Sol.licitud:

S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb el coneixement de la direcció, adjuntant la documentació: 

 • Fotocòpia del llibre de família o equivalent, o certificat del Registre Civil, si escau.
 • Document del Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma que acrediti que es té la condició de personal funcionari i de víctima de terrorisme o que acreditin patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.
Normativa: 
 • Article 89.6 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb el coneixement de la direcció. Cal adjuntar la documentació: 

 • Fotocòpia del llibre de família o documentació acreditativa de la convivència,
 • Certificat d’empadronament o un altre document que acrediti que el o la cònjuge del funcionari/ària resideix en un altre municipi. 
 • Document que acrediti que el/la cònjuge ha obtingut un lloc de treball estable (contracte de treball indefinit, nomenament com a funcionari/ària…).

La sol·licitud s’haurà de lliurar 15 dies abans de l’inici de l’excedència.

Durada:

La durada mínima és de 2 anys i per un màxim de 15 anys.

Retribucions: No n'hi ha.

Observacions:

 • El període d'excedència no computa als efectes de reconeixement de triennis, ni de consolidació del grau personal, ni del sistema de previsió o drets passius.
 • No hi ha reserva del lloc de treball.
Normativa: 
 • Art. 6 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari de carrera.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar als Serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb el coneixement de la direcció. 

La sol·licitud s’haurà de lliurar 15 dies abans de l’inici de l’excedència.

Durada:

Mínim de 2 anys continuats. No hi ha límit màxim. 

Retribucions:

No n'hi ha.

Observacions:

 • La concessió està subordinada a les necessitats del servei, que s'han de motivar degudament.
 • És requisit haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l'inici de l'excedència. Es pot demanar a continuació d’una llicència per assumptes propis, ja que aquesta llicència computa com a servei actiu.
 • No es pot concedir quan s'instrueix un expedient disciplinari al funcionari.
 • No hi ha reserva del lloc de treball.
 • El temps en excedència no computa a efectes d'antiguitat, ni de drets passius, ni MUFACE, ni Seguretat Social.
 • Es declararà d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que va determinar la situació administrativa diferent de la de servei actiu, no es va sol·licitar, en el termini establert reglamentàriament, el reingrés al servei actiu.
 • El reingrés al servei actiu, durant el curs escolar, s’ha de sol·licitar un mes abans de la data prevista d’incorporació i es concedeix d’acord amb les necessitats del servei.
 • El reingrés per a un nou curs es fa mitjançant la participació en l’adscripció provisional de destinació (adjudicacions d’estiu) o mitjançant la participació en una convocatòria de concurs de trasllats per proveir llocs de treball vacants.
Normativa:
 • Article 86.2 a) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb el coneixement de la direcció. Cal adjuntar la documentació: 

 • Document (nomenament, certificació…) que acrediti l’obtenció de l’altre lloc de treball en qualsevol administració o organisme públic.

La sol·licitud s’haurà de lliurar 15 dies abans de l’inici de l’excedència.

Durada:

Durant el temps que es romangui en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques.

Retribucions: No n'hi ha.

Observacions:

 • Es concedeix al personal funcionari o laboral fix que es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol administració pública o passa a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic.
 • El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.
 • Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.
 • L'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquesta excedència.
 • No hi ha reserva de lloc de treball.
Normativa:
 • Article 86.2 c) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. 

Reduccions de jornada

Tipus de reduccions

 • Per tenir cura d’un fill o filla menor de 6 anys (ampliable fins a 12 anys). 
 • Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no fa cap activitat retribuïda.
 • Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau, amb  incapacitat o disminució reconeguda del 65% o més, o amb grau de dependència que li impedeixi ser autònom o que requereixi dedicació especial.
 • Per fer efectiva la protecció a les dones víctimes de violència de gènere.
 • Per raó de violència terrorista.
 • Per interès particular.
 • Per discapacitat pròpia legalment reconeguda (pel temps del tractament mèdic).
 • Per tenir cura d’un fill menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament continuat del menor afectat per càncer o qualsevol malaltia greu que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa i permanent. 
 • Per atendre un familiar de primer grau per malaltia molt greu.  
 • Per majors de 55 anys i fins a 64 anys.

Criteris:

 • Les reduccions són de concessió obligatòria, excepte la d’interès particular.
 • La petició de la reducció de jornada per interès particular s’ha de fer en el termini que estableix la convocatòria. També en el cas de reducció de dedicació per majors de 55 anys.
 • Per la resta de reduccions de jornada, les peticions cal fer-les amb una antelació mínima de 15 dies de la data d’inici de la reducció. 
 • L’horari setmanal de dedicació al centre del professorat que tingui concedida una reducció de jornada haurà d’incloure activitats lectives i complementàries setmanals proporcionalment a la jornada de treball.  La persona docent haurà d’assistir a totes les reunions de claustre, de coordinació de cicle o d’àrea, d’avaluacions i d’altres que siguin preceptives i degudament convocades.
 • La dedicació en el centre podrà concentrar-se en 3, 4 o 5 dies. Si l’organització del centre no permet la concentració sol·licitada, la persona interessada podrà renunciar a la reducció de jornada abans de començar a gaudir-la.
 • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que vulguin gaudir de qualsevol reducció de jornada només podran ocupar llocs de treball de jornada sencera. Per compactar, cal ocupar un lloc de treball vacant.
 • Afectació en la pensió de jubilació: el gaudiment de la reducció de jornada igual o superior a un any, comporta la reducció proporcional de l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació.

Qui la pot demanar:  Personal funcionari, interí i substitut (amb particularitats)

Sol·licitud:

 • S’ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb antelació almenys de 15 dies abans del seu inici. 

Observacions:

 • La reducció de jornada s’autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d’agost). 
 • Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir del permís de reducció de jornada, llevat que l’exerceixin alternativament.
 • En cas que s’hagi renunciat a la reducció abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir pel mateix fet causant durant el mateix curs lectiu.
 • La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia que finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost.
 • En qualsevol cas, finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, retribuïda o no i amb qualsevol altra reducció de jornada. Si se'n té una compatibilitat autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Requisits:

 • La reducció es concedeix per guarda legal d’una persona (no cal que sigui familiar) disminuïda psíquica, física o sensorial que no realitzi cap activitat retribuïda.

Modalitats i Retribucions:

 • Reducció 1/3 de jornada: 80% del total de les retribucions.
 • Reducció 1/2 de jornada: 60% del total de les retribucions.

Documentació a presentar:

Model normalitzat amb la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Llibre de família o Certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’Ajuntament on quedi constància de la guarda legal.
 • Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificació oficial de l’Equip de Valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials on consti el grau de disminució física, psíquica o sensorial de la persona causant.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà  cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Document acreditatiu que la persona causant no realitza cap activitat retribuïda.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.
Normativa:
 • Art. 26.b) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol. 
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al funcionari docent.
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Qui la pot demanar:  Personal funcionari, interí i substitut (amb jornada sencera)

Sol·licitud:

S’ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona amb una antelació almenys de 15 dies abans del seu inici. 

Modalitats i Retribucions:

 • Reducció d’1/3 de jornada: 80% del total de les retribucions.
 • Reducció d’1/2 de jornada: 60% del total de les retribucions.

Observacions:

 • La reducció de jornada s’autoritzarà per cursos escolars (fins a 31 d’agost). 
 • Si els dos cònjuges treballen, només un d’ells pot gaudir-ne, llevat que l’exerceixin alternativament.
 • En cas que s’hagi renunciat a la reducció abans de la seva durada màxima, no es podrà tornar a gaudir pel mateix fet causant durant el mateix curs lectiu.
 • La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia que finalitzin les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al dia 31 d’agost. 
 • En qualsevol cas finalitzarà la reducció de jornada quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.

Requisits:

 • Que es tingui el càrrec directe del familiar.
 • És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, retribuïda o no i amb qualsevol altra reducció de jornada. Si se'n té una compatibilitat autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Documentació a presentar:

Model normalitzat, amb la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del Llibre de família o Certificat del Registre Civil o certificat d’empadronament de l’Ajuntament. 
 • Certificat mèdic emès per l’Equip de Valoració de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials on s’indiqui el grau de disminució física, psíquica o sensorial del familiar.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà  cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Declaració assegurant que el familiar té un grau de dependència que li impedeix ser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.
Normativa:
 • Article 26 c) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Qui la pot demanar: 

Personal funcionari, interí i substitut (amb jornada sencera).

Durada:

La reducció de jornada serà durant el temps que sol·liciti la dona víctima de violència de gènere. No hi ha període de temps màxim específic. 

Modalitats i Retribucions:

 • Reducció d’1/3 de jornada: 80% del total de les retribucions.
 • Reducció d’1/2 de jornada: 60% del total de les retribucions.

Si la reducció és d'1/3, es percebrà el 80%; si la reducció és de la meitat, es percebrà el 60%.

Observacions:

 • No hi ha un període de temps màxim específic per al gaudiment de la citada reducció de jornada.
 • És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, retribuïda o no i amb qualsevol altra reducció de jornada. Si se'n té una compatibilitat autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Sol·licitud: 

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adjuntant la documentació necessària que acrediti aquests fets.

 • Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis de què la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà  cap activitat pública o privada, remunerada o no.
Normativa:
 • Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
 • Article 26.d de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Qui la pot demanar:  Personal funcionari, interí i substitut (amb jornada sencera)

Durada:

Pel temps necessari per a la protecció i assistència de la persona en els termes previstos reglamentàriament. No hi ha període de temps màxim específic.

Modalitat i retribucions:

 • Reducció de jornada d’1/3:  66,66% del total de  les retribucions.
 • Reducció de jornada d’1/2: 50% del total de les retribucions.

Observacions:

 • Per fer efectiva la protecció íntegra als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d’afectivitat, i els fills dels ferits i morts així com els funcionaris que acreditin patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.
 • És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, retribuida o no i amb qualsevol altra reducció de jornada. Si se'n té una compatibilitat autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

Sol.licitud:

S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona adjuntant la documentació necessària que acrediti aquests fets:

 • Fotocòpia del llibre de família o equivalent, o certificat del Registre Civil on quedi constància del grau de parentiu, si escau.
 • Document del Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma que acrediti que es té la condició de funcionari i de víctima de terrorisme o que acrediti patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà  cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.
Normativa: 
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Article 49 f) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

 

Aquesta reducció és fruit de l'Acord signat per CCOO el 21 de novembre de 2001 

Qui ho pot demanar: Personal funcionari de carrera.

Durada:

 • La reducció s'inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d'agost.
 • La reducció de jornada serà prorrogable, però s'haurà de renovar cada any presentant una sol·licitud abans del 31 de maig del curs anterior adreçada al director/a dels Serveis Territorials o Consorci de Barcelona.

Retribucions: 

Es percebrà el 50% de les retribucions.

Observacions:

 • La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei. Requereix, per tant, el vistiplau de la direcció del centre i està subjecta al règim que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
 • És incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada.
 • No es pot sol·licitar la reducció de jornada per interès particular fora del termini establert ni renunciar-hi abans del 31 d’agost, llevat de situacions excepcionals valorades pels Serveis Territorials o Consorci.
 • No poden gaudir de la reducció els membres de l'equip directiu.
 • Si un cop concedida s'obté una destinació en un centre diferent, mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu, s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació.

Sol·licitud: 

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat, que es pot obtenir als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona.
 • Cal demanar la compatibilitat, si s’exerceix una altra activitat remunerada.
Normativa: 
 • Decret 223/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la reducció de jornada per interès particular del personal docent d’ensenyament públic no universitari de la Generalitat de Catalunya.
 • Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.
 • Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Qui la pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut (amb jornada sencera)

Durada:

Reducció de jornada equivalent al temps que s’ha de dedicar al tractament.

Observacions:

 • Poden gaudir d'aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, hagin de rebre tractament en centres públics o privats en l’horari laboral.
 • Només es concedeix si el sol·licitant té nomenament a jornada sencera. 

Retribucions:

100% de les retribucions.

Sol·licitud: 

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb 15 dies d’antelació.
 • Certificació emesa per l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial.
 • Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina.
 • Declaració jurada o promesa de la persona sol·licitant conforme no desenvoluparà  cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Horari que realitza la persona que fa la sol·licitud.
Normativa:
 • Article 25 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 

Qui la pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut (amb jornada sencera)

Durada: 

 • El temps necessari per tenir cura d’un fill/a menor de 18 anys durant l’hospitalització i el tractament directe i continuat del/de la menor afectat/da de càncer o qualsevol altra malaltia greu que impliqui la necessitat de tenir-ne cura de manera directa, contínua i permanent.
 • El temps de reducció de jornada serà el que preveu l’informe mèdic. Si cal una pròrroga, s’ha de sol·licitar per escrit un nou informe mèdic on consti el temps de prolongació.
 • La reducció de jornada s’autoritzarà fins a final de curs. S’ha de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar.

Retribucions:

100% de les retribucions íntegres.

Observacions: 

 • Es pot reduir la jornada de treball, com a mínim en un 50% de la seva durada. La reducció màxima serà d’un 90%.  
 • Correspon a la persona interessada, segons les seves necessitats i previ acord amb la direcció del centre, determinar la franja horària de la reducció de la jornada a la qual vol acollir-se. 
 • En qualsevol cas la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant que ha originat l’esmentada reducció.
 • És condició necessària que ambdós progenitors, adoptants o acollidors amb caràcter permanent treballin.

Sol·licitud: 

S’haurà de sol·licitar la reducció de jornada per cada curs escolar.

Model normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci la següent documentació:

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família o document equivalent, o certificat del registre Civil.
 • Certificat mèdic on consti la durada prevista de l’ingrés hospitalari i la necessitat de cura directa, contínua i permanent del/de la menor.
 • Declaració jurada o promesa segons la qual l’altre progenitor no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill o filla.
 • Declaració jurada o promesa, segons la qual l’altre progenitor/a treballa.
 • Quadre horari resultant de la reducció, signat per la direcció del centre.
Normativa:
 • Article 49 e) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

Qui la pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut (amb jornada sencera)

Durada:

Màxim 1 mes.

Retribucions:

100%

Observacions: 

 • S’ha de sol·licitar als Serveis Territorials o Consorci de Barcelona.
 • La reducció pot ser com a màxim fins al 50% de la jornada.
 • Només es concedeix la reducció si es té un nomenament a jornada sencera. 
Normativa: 
 • Article 48.i) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

 

S’HAN PERDUT:
 • Reducció de jornada per processos de recuperació de malaltia.
 • Reducció de jornada prèvia a la jubilació (menys de cinc anys per a l'edat de jubilació forçosa).

La Generalitat ha deixat de reconèixer aquests dos tipus de reducció de jornada.

La supressió de la reducció per processos de recuperació de malaltia pròpia crea un greuge i obliga les persones afectades a fer reducció de jornada per interès particular de mitja jornada en comptes de reducció d’1/3 com es podia fer abans, i també queden penalitzades per haver de cobrar el 50% en comptes del 60% a què donava dret la reducció de mitja jornada.

L’acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública del 24 de juliol de 2019 permet la REINCORPORACIÖ PROGRESSIVA al lloc de treball després d’una baixa per malaltia d’especial gravetat sense reducció salarial, amb el 100% de les retribucions. 

Qui la pot demanar:

Personal funcionari, interí 

Durada:

 • 1r mes: 50% de dedicació
 • 2n mes: 75% de dedicació
 • 3r mes: 90% de dedicació

Observacions:

 • Es una reincorporació laboral un cop finalitzat o mentre dura un tractament oncològic, i  en processos de recuperació d’altres malalties d’especial gravetat.
 • El Servei de Prevenció de Riscos Laborals pot citar a la persona afectada, per fer-ne una valoració.

Retribucions:

100% de les retribucions íntegres.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar a la direcció del ST/ Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyada de la documentació acreditativa de la malaltia (en un sobre tancat). 

La sol·licitud es presenta en model d’instància genèrica, descarregat del Portal de centre.

S’ha de rebre resposta en el termini màxim de quinze dies. 

Normativa: 
 • Acord de la Mesa General de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat (24 de juliol de 2019)
 • Art. 9.2 del Decret 56/2012, de 29 de maig.

Qui la pot demanar:

Personal funcionari, interí 

Observacions:

 • Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari.
 • L’autorització, és per al període comprès entre l’1 de setembre al 31 d’agost.
 • Les activitats setmanals assignades en substitució de les 2 hores de reducció d’activitats complementàries s’incorporen a l’horari setmanal que no s’ha de fer necessàriament al centre, que passarà a ser de 9 hores i 30 minuts d’activitats. 
 • No es pot assignar als qui tinguin en l’horari setmanal hores dedicades a les funcions directives i de coordinació.
 • La reducció de dues hores setmanals d’activitats complementàries és incompatible amb qualsevol altra reducció de jornada.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar a la direcció del centre, no més tard del 14 de setembre del curs per al qual es sol.licita, qui ha de resoldre dins el termini que determina la resolució del Departament d’Ensenyament. Si es canvia de centre (adjudicacions d’estiu) s’ha de comunicar a la direcció del nou centre de destí.

Normativa: 
 • Resolució de 3 de juny de 2016 sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari que tingui entre 55 i 64 anys i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament.