Oposicions docents: Tota la informació - CCOO

Temaris, requisits, convocatòries i tota la informació relacionada. Amb un butlletí informatiu per rebre tota la informació actualitzada i poder realitzar consultes.

Des de CCOO Educació volem donar-vos un cop de mà i facilitar-vos la realització d'aquest procés. Som-hi doncs!

Full resum convocatòria 2020-21

Últimes notícies

El Departament d'Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

Com ja vam explicar al Comunicat oposicions docents 20-21: Novetats mesa sectorial 5/5/21:

Davant la preocupació generada per la presentació de reclamacions administratives individuals per impugnar la convocatòria d’oposicions (presentació que ha estat animada per altres sindicats i la plataforma que està en contra de les oposicions) el Departament ens ha publicat aquesta resolució informant que queden en suspensió, mentre es preparen les respostes per part de l'assessoria jurídica del Departament d'Educació. Una vegada resoltes aquestes reclamacions, la convocatòria seguirà endavant i es mantindrà la convocatòria. Es mantindrà el calendari previst de realització de les fases: al juliol la fase d’oposició (proves) i al setembre, la de concurs (mèrits).

RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

En data 3 de febrer de 2021 es publica al DOGC núm. 8332 la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

Contra aquesta Resolució s'han interposat nombrosos recursos potestatius de reposició en els quals consta la sol·licitud de suspensió de l'execució de la Resolució impugnada fins que aquests es resolguin i notifiquin.

D'acord amb l'article 117.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha produït la suspensió de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, des del dia 26 de març de 2021, atès que no ha estat possible dictar les resolucions corresponents en relació amb les sol·licituds de suspensió esmentades dins el termini establert.

D'acord amb l'article 117.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, cal publicar aquesta Resolució de suspensió al DOGC.

Resolc:

La suspensió temporal de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats, amb efectes del dia 26 de març de 2021, fins a la notificació de la resolució dels recursos potestatius de reposició presentats, data que s'informarà al web del Departament d'Educació.

Barcelona, 4 de maig de 2021

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació

Gràcies a la pressió de CCOO Educació finalment el departament informa que les persones seleccionades també poden accedir a la borsa docent.

Accés a la borsa de les persones seleccionades i no seleccionades en el procés selectiu d'oposicions

Les persones seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, que no formen part de la borsa de treball de personal docent i que vulguin formar-ne part, han de sol·licitar-ho mitjançant el registre electrònic (petició genèrica), indicant el servei territorial en què van realitzar les oposicions. Per presentar la sol·licitud per registre presencial, han de sol·licitar cita prèvia (seleccionant "Educació" i després "Registre Administratiu"). El termini de presentació de la sol·licitud és fins al 17 de maig de 2021.
Prèviament, han d'haver presentat la documentació corresponent a les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, seguint les indicacions publicades al Tauler de l'aspirant.

Accés a la borsa de treball de personal interí docent de les persones aprovades, no seleccionades, en el procediment selectiu d'accés als cossos docents

Termini de presentació de la documentació: del 21 d'abril al 3 de maig de 2021

Assignació de número d'ordre

Les persones que han superat la fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés als cossos docents, que no han estat seleccionades, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, s'hi incorporen automàticament.

En el cas que aquestes persones no tinguin serveis prestats, el número de barem que se'ls assigna a la borsa és el comprès entre el 55.160 i el 60.000.

Els serveis territorials corresponents es posaran en contacte amb les persones interessades per tal que manifestin les seves preferències a la borsa.

Així mateix, les persones aprovades no seleccionades que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 55.160, mantenen el número que tinguin assignat, i si és superior a 60.000 es col·loquen en la franja del 55.160 i el 60.000.

Consulta del número d'ordre i dades de la borsa

La consulta està disponible a partir del 20 d'abril de 2021

Informació relacionada

Termini i documents que han de presentar les persones aprovades que no han estat seleccionades

Les persones que no han estat seleccionades en el procediment d'accés al cos docent corresponent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si en volen formar part han de presentar, del 21 d'abril al 3 de maig de 2021, ambdós inclosos, els documents següents:

 1. Fotocòpia del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificat acadèmic original o fotocòpia acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
  • Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis finalitzats, cal adjuntar també la fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d'expedició del títol.
  • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.
  • Si la titulació s'ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació hi ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.
 2. Fotocòpia que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes.Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits següents:
  • Haver obtingut el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • Haver impartit docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • Haver obtingut el títol de Màster de psicopedagogia (PSI) o bé el Màster interuniversitari en psicologia de l'educació (orientació psicoeducativa en educació secundària), sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa
  • Haver obtingut un dels títols següents, abans de l'1 d'octubre de 2009:
   • mestre o mestra
   • diplomatura en professorat d'educació general bàsica
   • mestre o mestra d'ensenyament primari
   • llicenciatura de pedagogia o equivalent:
    • llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
    • llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
   • llicenciatura de psicopedagogia
   • llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia de qualsevol instrument)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia del cant)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia del llenguatge i l'educació musical)
   • títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa)
   • llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives
   • llicenciatura en psicologia de l'educació
   • llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa
   • llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació
   • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)Les persones que tinguin una titulació equivalent a efecte de docència han d'acreditar la formació pedagògica i didàctica, d'acord amb el que estableix l'article 2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 han impartir docència a l'ESO, el batxillerat, o ensenyaments de formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinu.
 3. En el cas de no tenir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
 4. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
  Amb motiu de la covid-19, aquest requisit també es pot acreditar amb un informe de salut, que conté el resum de la història clínica del Centre d'Assistència Primària (CAP), del Servei Català de Salut.
 5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. La declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual de tràfic d'essers humans.Amb motiu de la covid-19, la documentació acreditativa dels requisits es pot presentar mitjançant fotocòpia, sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu de signar la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada.
 7. Si és el cas, Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada telemàticament per adjuntar al vostre expedient personal.

La sol·licitud, la declaració responsable i la resta de documentació, s'ha d'escanejar i enviar per via telemàtica als serveis territorials preferents o al CEB a través del registre electrònic (petició genèrica). Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el Servei Territorial en el que vau realitzar les oposicions. Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

Per presentar la documentació per registre presencial, heu de sol·licitar cita prèvia (seleccioneu "Educació" i després "Registre Administratiu").

Informació del Departament d'Educació

El Departament d’Educació ha publicat la resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Enllaç al DOGC

Oposicions 2020-2021

Publicació de la suspensió temporal de la convocatòria d’oposicions

El Departament d'Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

Com ja vam explicar al Comunicat oposicions docents 20-21: Novetats mesa sectorial 5/5/21:

Davant la preocupació generada per la presentació de reclamacions administratives individuals per impugnar la convocatòria d’oposicions (presentació que ha estat animada per altres sindicats i la plataforma que està en contra de les oposicions) el Departament ens ha publicat aquesta resolució informant que queden en suspensió, mentre es preparen les respostes per part de l'assessoria jurídica del Departament d'Educació. Una vegada resoltes aquestes reclamacions, la convocatòria seguirà endavant i es mantindrà la convocatòria. Es mantindrà el calendari previst de realització de les fases: al juliol la fase d’oposició (proves) i al setembre, la de concurs (mèrits).

RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

En data 3 de febrer de 2021 es publica al DOGC núm. 8332 la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.

Contra aquesta Resolució s'han interposat nombrosos recursos potestatius de reposició en els quals consta la sol·licitud de suspensió de l'execució de la Resolució impugnada fins que aquests es resolguin i notifiquin.

D'acord amb l'article 117.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'ha produït la suspensió de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, des del dia 26 de març de 2021, atès que no ha estat possible dictar les resolucions corresponents en relació amb les sol·licituds de suspensió esmentades dins el termini establert.

D'acord amb l'article 117.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, cal publicar aquesta Resolució de suspensió al DOGC.

Resolc:

La suspensió temporal de l'execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats, amb efectes del dia 26 de març de 2021, fins a la notificació de la resolució dels recursos potestatius de reposició presentats, data que s'informarà al web del Departament d'Educació.

Barcelona, 4 de maig de 2021

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Educació


Gràcies a la pressió de CCOO el departament informa que les persones seleccionades en les oposicions també poden accedir a la borsa docent.

Gràcies a la pressió de CCOO Educació finalment el departament informa que les persones seleccionades també poden accedir a la borsa docent.

Accés a la borsa de les persones seleccionades i no seleccionades en el procés selectiu d'oposicions

Les persones seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, que no formen part de la borsa de treball de personal docent i que vulguin formar-ne part, han de sol·licitar-ho mitjançant el registre electrònic (petició genèrica), indicant el servei territorial en què van realitzar les oposicions. Per presentar la sol·licitud per registre presencial, han de sol·licitar cita prèvia (seleccionant "Educació" i després "Registre Administratiu"). El termini de presentació de la sol·licitud és fins al 17 de maig de 2021.
Prèviament, han d'haver presentat la documentació corresponent a les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, seguint les indicacions publicades al Tauler de l'aspirant.

Accés a la borsa de treball de personal interí docent de les persones aprovades, no seleccionades, en el procediment selectiu d'accés als cossos docents

Termini de presentació de la documentació: del 21 d'abril al 3 de maig de 2021

Assignació de número d'ordre

Les persones que han superat la fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés als cossos docents, que no han estat seleccionades, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, s'hi incorporen automàticament.

En el cas que aquestes persones no tinguin serveis prestats, el número de barem que se'ls assigna a la borsa és el comprès entre el 55.160 i el 60.000.

Els serveis territorials corresponents es posaran en contacte amb les persones interessades per tal que manifestin les seves preferències a la borsa.

Així mateix, les persones aprovades no seleccionades que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 55.160, mantenen el número que tinguin assignat, i si és superior a 60.000 es col·loquen en la franja del 55.160 i el 60.000.

Consulta del número d'ordre i dades de la borsa

La consulta està disponible a partir del 20 d'abril de 2021

Informació relacionada

Termini i documents que han de presentar les persones aprovades que no han estat seleccionades

Les persones que no han estat seleccionades en el procediment d'accés al cos docent corresponent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si en volen formar part han de presentar, del 21 d'abril al 3 de maig de 2021, ambdós inclosos, els documents següents:

 1. Fotocòpia del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificat acadèmic original o fotocòpia acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
  • Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis finalitzats, cal adjuntar també la fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d'expedició del títol.
  • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.
  • Si la titulació s'ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació hi ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.
 2. Fotocòpia que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes.Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits següents:
  • Haver obtingut el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • Haver impartit docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • Haver obtingut el títol de Màster de psicopedagogia (PSI) o bé el Màster interuniversitari en psicologia de l'educació (orientació psicoeducativa en educació secundària), sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa
  • Haver obtingut un dels títols següents, abans de l'1 d'octubre de 2009:
   • mestre o mestra
   • diplomatura en professorat d'educació general bàsica
   • mestre o mestra d'ensenyament primari
   • llicenciatura de pedagogia o equivalent:
    • llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
    • llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
   • llicenciatura de psicopedagogia
   • llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia de qualsevol instrument)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia del cant)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia del llenguatge i l'educació musical)
   • títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa)
   • llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives
   • llicenciatura en psicologia de l'educació
   • llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa
   • llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació
   • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)Les persones que tinguin una titulació equivalent a efecte de docència han d'acreditar la formació pedagògica i didàctica, d'acord amb el que estableix l'article 2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 han impartir docència a l'ESO, el batxillerat, o ensenyaments de formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinu.
 3. En el cas de no tenir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
 4. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
  Amb motiu de la covid-19, aquest requisit també es pot acreditar amb un informe de salut, que conté el resum de la història clínica del Centre d'Assistència Primària (CAP), del Servei Català de Salut.
 5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. La declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual de tràfic d'essers humans.Amb motiu de la covid-19, la documentació acreditativa dels requisits es pot presentar mitjançant fotocòpia, sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu de signar la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada.
 7. Si és el cas, Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada telemàticament per adjuntar al vostre expedient personal.

La sol·licitud, la declaració responsable i la resta de documentació, s'ha d'escanejar i enviar per via telemàtica als serveis territorials preferents o al CEB a través del registre electrònic (petició genèrica). Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el Servei Territorial en el que vau realitzar les oposicions. Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

Per presentar la documentació per registre presencial, heu de sol·licitar cita prèvia (seleccioneu "Educació" i després "Registre Administratiu").

Informació del Departament d'Educació


Publicades les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició docent

El Departament d’Educació ha publicat la resolució EDU/1181/2021, de 20 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants que han estat seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener.

Enllaç al DOGC

Avui comença el termini de presentació de sol·licituds de participació al proper procés d’oposicions docents. El termini d’inscripció és del 8 de febrer a l’1 de març

Enllaç al formulari d’inscripció

Enllaç a la consulta, impressió i pagament de la sol·licitud. (Un cop feta la inscripció).

Calendari

 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 3 de febrer de 2021
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 de febrer fins a l’1 de març de 2021
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 6 ‘abril de 2021
 • Termini presentació de reclamacions: del 7 al 20 d’abril de 2021
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: finals de maig de 2021
 • Proves de llengües: 18 de juny de 2021, a les 16 hores (només qui n’hagi de fer)
 • Acte de presentació: 19 de juny de 2021
 • Finalització del procediment: abans del 31 de desembre de 2021

Procediments que es convoquen

 • Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
  Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en el procediment d’accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
 • Accés a un cos de grup superior
  Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent del grup A2.
 • Adquisició de noves especialitats
  Per als aspirants funcionaris de carrera d’un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.

Places convocades:

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.Cos de mestres

Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 41 2 43
EES Pedagogia terapèutica 149 8 157
INF Educació infantil 310 16 326
PAN Llengua estrangera: anglès 183 10 193
PEF Educació física 118 6 124
PMU Música 149 8 157
PRI Educació primària 546 29 575
Total 1.496 79 1.575

Cos de professors tècnics de formació professional

L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 29 2 31
602 Equips electrònics 2 2
603 Estètica 26 1 27
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 3 3
605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids 4 4
606 Instal·lacions electrotècniques 21 1 22
608 Laboratori 9 9
609 Manteniment de vehicles 66 3 69
610 Màquines, serveis i producció 3 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 65 3 68
612 Oficina de projectes de construcció 3 3
614 Operacions d’equips d’elaboració de productes alimentaris 9 9
615 Operacions de processos 10 1 11
616 Operacions i equips de producció agrària 8 8
617 Patronatge i confecció 4 4
618 Perruqueria 13 1 14
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 38 2 40
620 Procediments sanitaris i assistencials 77 4 81
621 Processos comercials 84 4 88
622 Processos de gestió administrativa 49 3 52
623 Producció en arts gràfiques 6 6
625 Serveis a la comunitat 32 2 34
626 Serveis de restauració 6 6
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 104 5 109
628 Soldadures 7 7
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 7 7
Total 685 32 717

Cos de professors d’ensenyament secundari

E=procediment d’accés a un cos de grup superior; L=procediment d’ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’empreses 13 108 6 127
502 Anàlisi i química industrial 5 46 3 54
503 Assessoria i processos d’imatge personal 4 37 2 43
504 Construccions civils i edificacions 1 8 1 10
505 Formació i orientació laboral 11 95 6 112
506 Hoteleria i turisme 5 45 3 53
507 Informàtica 24 206 12 242
508 Intervenció sociocomunitària 7 63 4 74
509 Navegació i instal·lacions marines 4 4
510 Organització i gestió comercial 12 104 6 122
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 5 46 3 54
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 7 59 4 70
513 Organització i projectes de sistemes energètics 1 7 8
514 Processos de cultiu aqüícola 2 2
515 Processos de producció agrària 3 21 1 25
516 Processos en la industria alimentària 1 6 7
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 3 25 2 30
518 Processos sanitaris 9 74 4 87
519 Processos i mitjans de comunicació 2 14 1 17
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 1 8 1 10
522 Processos i productes d’arts gràfiques 1 8 1 10
523 Processos i productes de fusta i moble 1 7 8
524 Sistemes electrònics 1 8 9
525 Sistemes electrònics i automàtics 2 17 1 20
Total 119 1.018 61 1.198

Tribunals

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i per quatre vocals de de l'especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball en centres o serveis educatius de la comarca o territori on hagi d'actuar el tribunal.

El termini de presentació de sol·licituds, per formar part com a vocal d'un tribunal de forma voluntària, és del 8 de febrer fins a l'1 de març de 2021.

Informació relacionada

Oposicions 2019-2020

Accés a la borsa de les persones seleccionades i no seleccionades en el procés selectiu d'oposicions

Gràcies a la pressió de CCOO Educació finalment el departament informa que les persones seleccionades també poden accedir a la borsa docent.

Accés a la borsa de les persones seleccionades i no seleccionades en el procés selectiu d'oposicions

Les persones seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, que no formen part de la borsa de treball de personal docent i que vulguin formar-ne part, han de sol·licitar-ho mitjançant el registre electrònic (petició genèrica), indicant el servei territorial en què van realitzar les oposicions. Per presentar la sol·licitud per registre presencial, han de sol·licitar cita prèvia (seleccionant "Educació" i després "Registre Administratiu"). El termini de presentació de la sol·licitud és fins al 17 de maig de 2021.
Prèviament, han d'haver presentat la documentació corresponent a les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició convocat per la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, seguint les indicacions publicades al Tauler de l'aspirant.

Accés a la borsa de treball de personal interí docent de les persones aprovades, no seleccionades, en el procediment selectiu d'accés als cossos docents

Termini de presentació de la documentació: del 21 d'abril al 3 de maig de 2021

Assignació de número d'ordre

Les persones que han superat la fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés als cossos docents, que no han estat seleccionades, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, s'hi incorporen automàticament.

En el cas que aquestes persones no tinguin serveis prestats, el número de barem que se'ls assigna a la borsa és el comprès entre el 55.160 i el 60.000.

Els serveis territorials corresponents es posaran en contacte amb les persones interessades per tal que manifestin les seves preferències a la borsa.

Així mateix, les persones aprovades no seleccionades que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 55.160, mantenen el número que tinguin assignat, i si és superior a 60.000 es col·loquen en la franja del 55.160 i el 60.000.

Consulta del número d'ordre i dades de la borsa

La consulta està disponible a partir del 20 d'abril de 2021

Informació relacionada

Termini i documents que han de presentar les persones aprovades que no han estat seleccionades

Les persones que no han estat seleccionades en el procediment d'accés al cos docent corresponent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si en volen formar part han de presentar, del 21 d'abril al 3 de maig de 2021, ambdós inclosos, els documents següents:

 1. Fotocòpia del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificat acadèmic original o fotocòpia acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
  • Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis finalitzats, cal adjuntar també la fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d'expedició del títol.
  • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.
  • Si la titulació s'ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació hi ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.
 2. Fotocòpia que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d'escoles oficials d'idiomes.Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits següents:
  • Haver obtingut el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica, abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • Haver impartit docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, abans de l'1 d'octubre de 2009.
  • Haver obtingut el títol de Màster de psicopedagogia (PSI) o bé el Màster interuniversitari en psicologia de l'educació (orientació psicoeducativa en educació secundària), sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa
  • Haver obtingut un dels títols següents, abans de l'1 d'octubre de 2009:
   • mestre o mestra
   • diplomatura en professorat d'educació general bàsica
   • mestre o mestra d'ensenyament primari
   • llicenciatura de pedagogia o equivalent:
    • llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
    • llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
   • llicenciatura de psicopedagogia
   • llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia de qualsevol instrument)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia del cant)
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia del llenguatge i l'educació musical)
   • títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa)
   • llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives
   • llicenciatura en psicologia de l'educació
   • llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa
   • llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació
   • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)Les persones que tinguin una titulació equivalent a efecte de docència han d'acreditar la formació pedagògica i didàctica, d'acord amb el que estableix l'article 2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 han impartir docència a l'ESO, el batxillerat, o ensenyaments de formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinu.
 3. En el cas de no tenir nacionalitat espanyola, fotocòpia del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
 4. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
  Amb motiu de la covid-19, aquest requisit també es pot acreditar amb un informe de salut, que conté el resum de la història clínica del Centre d'Assistència Primària (CAP), del Servei Català de Salut.
 5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. La declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

  Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual de tràfic d'essers humans.

  Amb motiu de la covid-19, la documentació acreditativa dels requisits es pot presentar mitjançant fotocòpia, sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu de signar la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada.

 7. Si és el cas, Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada telemàticament per adjuntar al vostre expedient personal.

La sol·licitud, la declaració responsable i la resta de documentació, s'ha d'escanejar i enviar per via telemàtica als serveis territorials preferents o al CEB a través del registre electrònic (petició genèrica). Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el Servei Territorial en el que vau realitzar les oposicions. Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

Per presentar la documentació per registre presencial, heu de sol·licitar cita prèvia (seleccioneu "Educació" i després "Registre Administratiu").

Informació del Departament d'Educació


Unes oposicions enmig d’una pandèmia, que no aconsegueixen disminuir significament les taxes de temporalitat, ni garantir suficientment l’estabilització del personal interí, i que podrien deixar sense efecte de facto la fase de concurs.

Gràcies a l’acord signat el 2017 per CCOO per a la reducció de la temporalitat, s’estan duent a terme processos d’oposicions a cossos docents amb milers de places convocades, que haurien de servir per a l’estabilització del personal interí i per reduir uns percentatges de temporalitat propers al 40%, fins al 8%. Felicitem a totes les persones opositores que superin el procés i els desitgem molta sort en aquesta nova etapa. Ens continuareu tenint al vostre costat durant la fase de pràctiques i després com a funcionariat de carrera.

Desgraciadament, encara no s’ha convocat un nombre de places suficient per arribar a les taxes de temporalitat exigides per la Unió Europea, ni aquest últim procés de selecció s’ha produït en unes condicions adients per afavorir significativament l’estabilització del personal interí.

És molt important que aquests processos d’oposicions de places PESCO (per a l’Estabilització i la Consolidació) compleixin realment amb la seva finalitat, ja que gran part del personal docent interí viu en una greu precarietat laboral des de l’aprovació dels Decrets de direccions i de plantilles (2010-2014), que permeten a les direccions no donar continuïtats sense justificació, impedeixen un funcionament transparent i democràtic dels centres i deixen pràcticament sense efecte l’ordre de la borsa docent. El personal interí amb una certa antiguitat encadena indefinidament contractes temporals sense tenir cap garantia de continuïtat. Es cronifica i  agreuja la precarietat d’aquest col·lectiu.

Les persones que s’han presentat a l’última convocatòria d’oposicions ho han fet enmig de dificilíssimes circumstàncies socials i sanitàries, amb situacions personals i laborals molt dures. Les persones opositores s’han hagut d’enfrontar a un llarguíssim procés d’oposició amb incomptables ajornaments degut a la pandèmia. Des de CCOO vam insistir en nombroses ocasions al Departament en què no era el millor moment per dur a terme aquest procés i que calia aplaçar-lo fins el juny de 2021.

La resolució d’aquesta convocatòria d’oposicions de places PESCO determina clarament que la fase d’oposició puntua un 60% i la de concurs un 40%, però amb els resultats fets públics de moment observem una tendència molt preocupant, sembla que el nombre de persones que han superat la fase d’oposicions s’ajusta molt al nombre de places convocades, fet que evidenciaria que la fase de mèrits no influiria en la superació del concurs-oposició i distorsionaria la finalitat d’estabilització del personal interí de la convocatòria.

Segons les informacions que estem recopilant dels diferents tribunals, en algunes especialitats només ha aprovat un nombre de persones opositores gairebé exacte al nombre de places convocades (96 aprovades per 97 places a Música, 104 aprovades per 100 places a Filosofia…) i, a més a més, han quedat desertes força places de les especialitats instrumentals que ja solen tenir manca de persones a la borsa (matemàtiques, 183 places; castellà, 131 places). Si les dades oficials ho confirmen, a la pràctica s’hauria invalidat la fase de mèrits i caldria estudiar-ne les raons…

Ens arriben informacions en el sentit de que s’han pogut donar instruccions als tribunals en relació al nombre màxim de persones que havien de superar la fase d’oposició, per tal d’ajustar el nombre de persones aprovades de la fase d’oposició a les places ofertades, fet que impediria que la fase de concurs sigui determinant per  decidir la selecció de les persones aspirants.

Si fos així i no s’esmenés, els mèrits no serien determinants per a l’obtenció de plaça en aquestes oposicions i això desvirtuaria el procés de concurs-oposició.

CCOO sempre hem demanat que els processos d’oposicions serveixin realment per estabilitzar a les persones interines i, per això, sempre hem exigit la major puntuació possible de la fase de concurs, especialment de l’experiència docent prèvia, que les proves no siguin eliminatòries i que s’estableixen els mecanismes necessaris per evitar que quedin places desertes.

CCOO defensem la convocatòria de properes oposicions amb l’oferta necessària de places i ens reafirmem en la necessitat de què les proves deixin de ser eliminatòries i que els anys d’experiència i antiguitat es valorin convenientment. A més a més, continuarem exigint un pacte d’estabilitat que permeti que les persones interines amb més edat i més antiguitat puguin obtenir sempre una vacant encara que no aprovin les oposicions. No abandonarem a les persones interines en situació de precarietat i incertesa laboral.

Des de CCOO veiem amb gran preocupació que els processos d’estabilització no aconsegueixen el seu propòsit. Cal més que mai que el Departament d’Educació doni resposta a la situació que s’ha creat en aquest procés i alhora resolgui de manera adient els recursos d’alçada d’acord amb els criteris de correcció publicats a la resolució.

CCOO Educació estarem al costat de les persones opositores i les acompanyarem en les seves reclamacions per tal que es garanteixin els seus drets.

Educació adopta mesures per garantir la seguretat i flexibilitat en les oposicions docents

 • Aquestes permetran als aspirants a les proves dur-les a terme amb les condicions de seguretat necessàries per la pandèmia i afavoriran la màxima participació
 • S’han explicat avui als representants sindicals presents a la mesa paritària de salut laboral

El Departament d’Educació ha adoptat un seguit de mesures per tal de garantir la seguretat i la flexibilitat en la realització de les oposicions docents. Unes mesures que s’han comunicat avui als representants sindicals presents a la mesa paritària de salut laboral.

D’aquesta manera, s’estableixen les eines que han de permetre dur a terme el procediment selectiu amb les condicions de seguretat necessàries. Al mateix temps, es flexibilitza el procés per tal d’afavorir la màxima participació dels aspirants, també d’aquells que puguin tenir dificultats per fer-les per estar en confinament a causa del covid-19 o per altres circumstàncies de salut.

L'inici del procediment serà el proper 4 de setembre només per la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana pels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i la prova de coneixement de la llengua catalana. Dissabte 5, tots els aspirants hauran de lliurar la programació didàctica. Per aquest efecte, s’estableix un sistema de cites prèvies on es comunicarà a cada aspirant la franja horària en què lliurarà la programació.

Se suprimeix així el sistema habitual on tots els aspirants es concentraven en el mateix tribunal i se’ls explicava el procediment de lliurament. A causa de la pandèmia, i per garantir la seguretat de tots els opositors, no hi haurà més de 10 persones en tot el centre educatiu, evitant tota concentració. Els participants hauran d’anar amb mascareta, se’ls facilitarà gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida, i lliuraran la programació de forma individual.

Flexibilitat per als aspirants confinats

El Departament d’Educació també ha resolt flexibilitzar el procés d’oposicions per tal de donar solució als aspirants que es trobin en confinament en algun o altre moment a causa de la pandèmia. És per això que excepcionalment,  si els opositors estan confinats en el moment del lliurament de la programació el 5 de setembre, es podrà delegar en una altra persona la presentació de la documentació necessària.

D’altra banda, el dia en què els aspirants han de defensar i presentar la programació didàctica i la unitat didàctica, en cas que alguna persona no pugui per covid-19, un cop acreditat degudament, se li facilitarà una nova cita. És a dir, no quedarà exclòs del procés sinó que ho podrà fer quan acabin les presentacions de la resta d’aspirants. D’aquesta manera, Educació vol afavorir al màxim la participació dels aspirants a la convocatòria d’oposicions d’enguany.

2 de setembre de 2020

Calendari

El present calendari s'estableix després de la reunió telemàtica mantinguda amb els representants del personal docent de la mesa sectorial, amb el benentès que s'anirà adaptant a les previsions sobre la situació sanitària actual.

En la resolució de modificació que es dicti de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats, es determinaran les dates concretes de realització de les proves de coneixement de les llengües oficials, així com la data de presentació de la programació didàctica.

 • Prova de llengües oficials: 4 de setembre de 2020
 • Acte de presentació (i entrega de la programació didàctica): 5 de setembre de 2020
 • Primera prova (defensa i presentació de la programació didàctica i de la unitat didàctica): setembre/primera quinzena d'octubre de 2020
 • Segona prova (Part A - Supòsit pràctic i lectura; Part B - Desenvolupament del tema): gener de 2021
 • Valoració dels mèrits: febrer de 2021
 • Resolució de declaració d'aspirants seleccionats: 27 d’abril 2021