#CCOOImpugnaDecretDireccions

Prou arbitrarietat en les adjudicacions. Recuperem la democràcia als centres

CCOO impugna el Decret de la direcció dels centres educatius públics i la seva aplicació en el Decret de Provisió de llocs de treball docents

Denunciem les males praxis que aquestes normatives estan afavorint al no garantir el dret al treball en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat. De la seva aplicació en deriven, a la pràctica, els principals greuges pel que fa a la provisió de llocs de treball i el funcionament de la borsa docent que han causat tantes arbitrarietats i discriminacions que no hem deixat de denunciar al llarg dels últims anys. En posem alguns exemples:

CCOO - Discriminacions de gènere al Departament d’Educació

CCOO denuncia discriminació en la contractació pública del Departament d’Educació

La Vanguardia - “Contigo tenemos un problema: estás embarazada”

Diari Educació - Sense contrapoder, no hi ha democràcia als centres educatius

En tractar-se de l’adjudicació de places públiques, aquestes normatives representen una validació de sistemes que no podem permetre en un estat democràtic i social de dret, en el qual tota l'activitat de l'administració ha d'estar inspirada en la igualtat de totes les persones davant la llei i la ciutadania té dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.

Tal com CCOO hem fet públic durant els últims cursos, hem recollit molts casos de personal educatiu afectat per greus discriminacions. La normativa actual permet que no s’hagin de justificar les decisions preses per les direccions dels centres educatius pel que fa a la continuïtat del personal docent i aquest fet possibilita tota classe de situacions que vulneren els drets fonamentals de les treballadores.

Hem recollit, per exemple, moltíssims casos de discriminació de gènere a causa de situacions derivades de la maternitat, sigui per embaràs o per demanar reduccions de jornada o permisos per cura de persones a càrrec.  No només les mares s’han vist perjudicades per aquests dubtosos sistemes de gestió i provisió de la borsa docent i del professorat, però és un col·lectiu que ha quedat en una situació especialment vulnerable.

Paral·lelament, estem observant i denunciant cada curs a les adjudicacions d’estiu, on s'adjudiquen llocs de treball per tot el curs, és la dràstica reducció de les places en la fase d’elecció, que són les úniques que es regeixen per número d’ordre per assignar al personal interí. La conseqüència de perfilar places i donar continuïtats sense tenir en compte el número de la borsa està provocant que col·lectius de personal docent amb molts anys de serveis prestats, molta experiència professional i sense que es pugui posar en dubte la seva professionalitat, retornin a la condició precària d’haver de cobrir substitucions.

El Departament d’Educació no ha atès les nostres peticions ni s’ha mostrat prou receptiu en admetre que aquestes situacions no poden tenir lloc a una escola pública i democràtica, i encara menys en una escola en què se suposa que s’aposta per la coeducació, la inclusió i la igualtat de gènere. Quan hem anat denunciant aquestes situacions i greuges hem trobat a faltar la resposta immediata i contundent del Departament, que no ha admès que les normatives actuals s’han de sotmetre, com a mínim, a una profunda revisió. Vista la inexistència de voluntat negociadora ens hem vist obligades a engegar accions molt més contundents perquè hem de seguir defensant els drets dels nostres treballadors i treballadores.

Entre els procediments que denunciem destaquem:

  • Assignar places com a propostes de les direccions dels centres que, en alguns centres arriba al 100% de la plantilla.
  • Perfilar places amb requisits determinats i decidir directament la persona que ocuparà la vacant (sovint aquesta decisió es pren de manera anticipada al mateix procés d’entrevistes establert). Des de CCOO entenem que hi pot haver determinats llocs de treball que necessitin certs requisits concrets de formació i experiència, però denunciem que el sistema actual no té garanties d’una aplicació que eviti la generalització massiva dels perfils que deriven en un tracte discriminatori i arbitrari i es converteixen en un procés sense cap mena de transparència.
  • Realitzar entrevistes per assignar places públiques, sense garanties per respectar els criteris d'igualtat, mèrit i capacitat. Aquest  procediment, a més, ha permès impedir l’accés a determinades places a dones embarassades o a docents que demanaven reduccions de jornada per cura de fill/a.
  • Fer proposta de Continuïtat i Proposta de No Continuïtat: El director o directora decideix cada final de curs qui continua o no al centre educatiu.  Les direccions poden no fer Proposta de Continuïtat i la persona docent no segueix al centre sense cap explicació ni justificació. Aquest fet no està contemplat per normativa i genera una enorme quantitat de discriminacions i arbitrarietats, deixant al professorat en absoluta indefensió.

Anant més enllà, el Departament permetrà, segons ens ha informat, fer propostes de continuïtat per al curs 21-22 que contrarien les normes que el mateix Departament va aplicar el curs 20-21. La Resolució per adjudicar destinació provisional per al curs vinent permetrà fer aquestes propostes sense haver ocupat una vacant al centre un mínim de quatre mesos, com és el cas de les persones nomenades com a reforços Covid durant aquest curs. El propi departament va insistir que no ocupaven vacant per evitar pagar els complements adients o que agafessin les compactacions de lactància a les que haurien tingut dret, però ara sí que consideren que han ocupat una vacant al centre objecte de proposta.

S’estan vulnerant els drets de les treballadores i treballadors dels centres educatius, en nom d’una pretesa estabilitat de les plantilles per una millor atenció educativa.

Les docents han quedat desemparades, sense cap contrapoder en les relacions laborals, davant les decisions d’algunes direccions dels centres, que seleccionen bona part de la seva plantilla en detriment del funcionament democràtic dels claustres, que han quedat greument silenciats per por de no obtenir continuïtat per al curs següent. CCOO volem recuperar el funcionament plenament democràtic dels centres educatius.

Notícies relacionades