#CCOOImpugnaDecretDireccions

Prou arbitrarietat en les adjudicacions. Recuperem la democràcia als centres

CCOO impugna el Decret de la direcció dels centres educatius públics i la seva aplicació en el Decret de Provisió de llocs de treball docents

Denunciem les males praxis que aquestes normatives estan afavorint al no garantir el dret al treball en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat. De la seva aplicació en deriven, a la pràctica, els principals greuges pel que fa a la provisió de llocs de treball i el funcionament de la borsa docent que han causat tantes arbitrarietats i discriminacions que no hem deixat de denunciar al llarg dels últims anys. En posem alguns exemples:

CCOO - Discriminacions de gènere al Departament d’Educació

CCOO denuncia discriminació en la contractació pública del Departament d’Educació

La Vanguardia - “Contigo tenemos un problema: estás embarazada”

Diari Educació - Sense contrapoder, no hi ha democràcia als centres educatius

En tractar-se de l’adjudicació de places públiques, aquestes normatives representen una validació de sistemes que no podem permetre en un estat democràtic i social de dret, en el qual tota l'activitat de l'administració ha d'estar inspirada en la igualtat de totes les persones davant la llei i la ciutadania té dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics.

Tal com CCOO hem fet públic durant els últims cursos, hem recollit molts casos de personal educatiu afectat per greus discriminacions. La normativa actual permet que no s’hagin de justificar les decisions preses per les direccions dels centres educatius pel que fa a la continuïtat del personal docent i aquest fet possibilita tota classe de situacions que vulneren els drets fonamentals de les treballadores.

Hem recollit, per exemple, moltíssims casos de discriminació de gènere a causa de situacions derivades de la maternitat, sigui per embaràs o per demanar reduccions de jornada o permisos per cura de persones a càrrec.  No només les mares s’han vist perjudicades per aquests dubtosos sistemes de gestió i provisió de la borsa docent i del professorat, però és un col·lectiu que ha quedat en una situació especialment vulnerable.

Paral·lelament, estem observant i denunciant cada curs a les adjudicacions d’estiu, on s'adjudiquen llocs de treball per tot el curs, és la dràstica reducció de les places en la fase d’elecció, que són les úniques que es regeixen per número d’ordre per assignar al personal interí. La conseqüència de perfilar places i donar continuïtats sense tenir en compte el número de la borsa està provocant que col·lectius de personal docent amb molts anys de serveis prestats, molta experiència professional i sense que es pugui posar en dubte la seva professionalitat, retornin a la condició precària d’haver de cobrir substitucions.

El Departament d’Educació no ha atès les nostres peticions ni s’ha mostrat prou receptiu en admetre que aquestes situacions no poden tenir lloc a una escola pública i democràtica, i encara menys en una escola en què se suposa que s’aposta per la coeducació, la inclusió i la igualtat de gènere. Quan hem anat denunciant aquestes situacions i greuges hem trobat a faltar la resposta immediata i contundent del Departament, que no ha admès que les normatives actuals s’han de sotmetre, com a mínim, a una profunda revisió. Vista la inexistència de voluntat negociadora ens hem vist obligades a engegar accions molt més contundents perquè hem de seguir defensant els drets dels nostres treballadors i treballadores.

Entre els procediments que denunciem destaquem:

  • Assignar places com a propostes de les direccions dels centres que, en alguns centres arriba al 100% de la plantilla.
  • Perfilar places amb requisits determinats i decidir directament la persona que ocuparà la vacant (sovint aquesta decisió es pren de manera anticipada al mateix procés d’entrevistes establert). Des de CCOO entenem que hi pot haver determinats llocs de treball que necessitin certs requisits concrets de formació i experiència, però denunciem que el sistema actual no té garanties d’una aplicació que eviti la generalització massiva dels perfils que deriven en un tracte discriminatori i arbitrari i es converteixen en un procés sense cap mena de transparència.
  • Realitzar entrevistes per assignar places públiques, sense garanties per respectar els criteris d'igualtat, mèrit i capacitat. Aquest  procediment, a més, ha permès impedir l’accés a determinades places a dones embarassades o a docents que demanaven reduccions de jornada per cura de fill/a.
  • Fer proposta de Continuïtat i Proposta de No Continuïtat: El director o directora decideix cada final de curs qui continua o no al centre educatiu.  Les direccions poden no fer Proposta de Continuïtat i la persona docent no segueix al centre sense cap explicació ni justificació. Aquest fet no està contemplat per normativa i genera una enorme quantitat de discriminacions i arbitrarietats, deixant al professorat en absoluta indefensió.

Anant més enllà, el Departament permetrà, segons ens ha informat, fer propostes de continuïtat per al curs 21-22 que contrarien les normes que el mateix Departament va aplicar el curs 20-21. La Resolució per adjudicar destinació provisional per al curs vinent permetrà fer aquestes propostes sense haver ocupat una vacant al centre un mínim de quatre mesos, com és el cas de les persones nomenades com a reforços Covid durant aquest curs. El propi departament va insistir que no ocupaven vacant per evitar pagar els complements adients o que agafessin les compactacions de lactància a les que haurien tingut dret, però ara sí que consideren que han ocupat una vacant al centre objecte de proposta.

S’estan vulnerant els drets de les treballadores i treballadors dels centres educatius, en nom d’una pretesa estabilitat de les plantilles per una millor atenció educativa.

Les docents han quedat desemparades, sense cap contrapoder en les relacions laborals, davant les decisions d’algunes direccions dels centres, que seleccionen bona part de la seva plantilla en detriment del funcionament democràtic dels claustres, que han quedat greument silenciats per por de no obtenir continuïtat per al curs següent. CCOO volem recuperar el funcionament plenament democràtic dels centres educatius.

Notícies relacionades

CCOO exigim una profunda revisió dels Decrets de Provisió de Plantilles.

El passat mes de maig la Federació d'Educació de CCOO vam entrar una denúncia al Síndic de Greuges de Catalunya plantejant les greus discriminacions de gènere que els últims cursos s'han anat produint als centres educatius públics de Catalunya. En aquest document es van exposar diversos casos documentats de dones docents que havien estat discriminades arran de la seva maternitat o dels drets derivats d'aquesta: per fer ús del permís maternal, per demanar reducció de jornada per cura de fill, excedència o per a la inevitable atenció de fills/es amb malalties greus.

El sistema de provisió de plantilles actual permet que un equip directiu no hagi de justificar de cap manera la decisió de no confirmar una docent i només es contempla aquesta possibilitat (d'haver d'exposar-ne les motivacions) en el cas de fer l'anomenada "Proposta de No continuïtat". Només en aquest segon supòsit la docent (o el docent, tenim clar que ells també poden patir situacions injustes) té l'opció de presentar al·legacions i la proposta ha de ser aprovada per la Inspecció educativa. Malauradament, la majoria de docents que són excloses del seu centre de treball formen part del primer supòsit en el qual no hi ha res a justificar. Però és que, a més a més, ni tan sols es compleix sempre el que la mateixa normativa contempla en la Resolució EDU/1151/2020 (en l'annex 1 a l'apartat 6.2.e) en què es diu: "En el cas que un docent estigui exclòs de la proposta de continuïtat haurà de ser informat". La veritat és que moltes d'elles se n'assabenten després de veure's afectades, perquè no se les ha confirmat o proposat per a una vacant en el centre en qüestió, en les adjudicacions d'estiu. A algunes d'elles, al demanar explicacions se'ls diu coses com "estaves embarassada", a altres com "en aquest centre i amb un grup tan difícil no hi pots treballar fent reducció de jornada" i a altres ni tan sols se les ha informat o han perdut la plaça per atendre un fill/a malalt.

Tot i que en la gran majoria de centres no es produeixen aquestes situacions, no podem admetre una normativa que ho permeti. Una normativa ha de ser garantista i no ha de deixar escletxes que permetin l'existència d'una possible discriminació. El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una comunicació atenent la nostra denúncia que obre la porta a una revisió del sistema, i observa que "aquesta situació queda encoberta pel fet que la proposta de continuïtat és potestativa, el centre no està obligat a fer-la i, a més, només cal motivar els casos en els quals es fa la proposta, no en els casos en què no es fa" i afirma també que "s'hauria de promoure un canvi normatiu perquè la direcció del centre no només hagi de motivar les propostes de continuïtat sinó perquè hagi de motivar les no propostes de continuïtat, a efectes de poder concretar si els motius de finalització de l'activitat són objecte d'una situació de discriminació indirecta per raó de maternitat". El Síndic continua en l'estudi del nostre cas i restem a l'espera de les seves possibles actuacions. Mentrestant, CCOO seguirem lluitant per a recuperar els valors democràtics a l'educació pública i un sistema de provisió que garanteixi l'accés a la funció pública en una real i verdadera igualtat d'oportunitats.

El procediment d’adjudicació de places docents públiques durant el curs 20-21 va finalitzar el 29 de juliol, amb la publicació per part del Departament d’Educació de la llista definitiva d’assignacions. Aquest procés, assentat en els Decrets d’autonomia de centres, de direccions i de provisió de llocs de treball, fa anys que està provocant uns efectes discriminatoris, que cada curs s’estan agreujant de manera alarmant.

La normativa permet a les direccions dels centres públics perfilar places, de manera que només hi poden accedir un nombre reduït de docents; confirmar o no al personal amb destinació provisional sense haver de justificar-ho; i fer entrevistes amb presentació de currículums, com si el personal docent no hagués presentat i constés ja la seva experiència, titulació i formació al registre informàtic del Departament; permet, en definitiva, seleccionar el personal docent independentment de la seva experiència, dels seus mèrits i de les seves capacitats. Pràcticament és el procediment d’una empresa privada que apliqui procediments de selecció opacs. Les direccions proposen i el Departament contracta. Algunes persones docents veuen perillar el seu lloc de treball, molts no han aconseguit plaça tot i tenir molt de temps de serveis prestats, altres ni tan sols s’atreveixen a demanar canvi de centre, creant una falsa estabilitat de la plantilla.

Podríem debatre els avantatges que l’actual sistema té per l’estabilitat de la plantilla en un centre o per la millora de la qualitat educativa, però el que és evident és que no garanteix que la selecció respongui als criteris constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, i, per tant, que no comporti decisions arbitràries, subjectives i, a vegades, discriminatòries per alguns col·lectius com les dones embarassades, els docents amb més edat, els que tenen persones a càrrec o problemes de salut. Aquestes situacions s’han agreujat amb la irrupció de la pandèmia i la declaració responsable que ha omplert el personal docent, que ha posat en el punt de mira aquests col·lectius, en ser considerats personal especialment vulnerable i, per tant, amb menys possibilitats de fer treball presencial. Algunes direccions no els han confirmat i el Departament ha validat la seva decisió.

Des de CCOO ho venim denunciant a les Meses de negociació, però sempre ens trobem amb la negativa del Departament a modificar la normativa vigent, tot i que accepta l’existència de males praxis per part d’algunes direccions. Enguany, vam aconseguir que revisessin les denúncies de persones afectades que ens arribaven als sindicats, però la resposta per part de l’Administració ha estat molt decebedora. Els informes de la Inspecció, argumentats en base als decrets esmentats, avalen majoritàriament que la selecció realitzada és correcta, sense contemplar que és discriminatori que a una docent, després d’anys essent confirmada en un centre, se li digui que no se la confirma perquè està embarassada, o perquè està pendent d’una operació o perquè té certa

Avui, 10 de desembre, a les 11h, a l’Administració de Justícia de la plaça Josep Maria Lidón Corbi de Girona ha tingut lloc el judici contra els Serveis Territorials d’Educació de Girona per la suposada mala praxis en l’aplicació del Decret de Provisió de Plantilles.

Una delegada de la Federació d’Educació de CCOO ha denunciat al Departament d’Educació per considerar que s’han vulnerat els seus drets d’accés a la funció pública per ocupar una vacant en un centre educatiu de Girona.

Els delegats i delegades de CCOO ens hem concentrat durant el judici davant la porta d’aquests jutjats per denunciar les irregularitats d’un procés de contractació que ha derivat en un sistema de selecció poc transparent i que no respecta els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que ha de tenir un lloc de treball públic.