Tràmits al portal ATRI

Al mes de novembre de 2020 es va estrenar el nou portal de l'empleat de la Generalitat de Catalunya ATRI.

A més del canvi d’imatge, incorpora una nova funcionalitat "Sol·licitud a recursos humans" perquè el personal docent del Departament d'Educació faci a través del portal algunes sol·licituds que fins ara es feien als serveis territorials o al Consorci.

Vies per fer les tramitacions: Algunes sol·licituds es poden tramitar directament per ATRI, altres s’han de fer per e-VALISA o amb el ST/CEB, amb cita prèvia o no.

Totes les sol·licituds es troben al Portal de centre (Sol·licituds i tràmits del personal docent). S'han d'emplenar i enviar juntament amb la documentació pertinent.

Tramitacions via ATRI: es poden presentar les següents sol·licituds:

 • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, voluntària, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu).
 • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària).
 • Perllongaments en el servei actiu.
 • Reconeixements de serveis prestats en altres administracions.
 • Triennis.
 • Estadis.
 • Reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d'especial gravetat.
 • Sol·licituds de certificats (Annex I, Certificat serveis prestats i llocs ocupats i funcions).

COM ES FA: accedir a l'opció d'ATRI:

Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

 1. Seleccionar el tipus de sol·licitud
 2. Triar Destinatari, "Gestors del mateix departament" (opció que surt per defecte).
 3. Annexar: el formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (excedència, jubilació, etc.) i els documents acreditatius que s'indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent. Quan s'envia, constarà que la sol·licitud està en tràmit.

Resta de sol·licituds que encara no es poden tramitar via ATRI: directament amb els Serveis Territorials o el Consoci Educatiu de Barcelona i/o per e-VALISA

e-VALISA permet fer-ho de manera telemàtica, i amb registre d'entrada:

 • Permisos que gestiona el Servei Territorial (Matrimoni/inici convivència, maternitat/paternitat, lactància, vacances...).
 • Compatibilitats.
 • Llicències (assumptes propis...).
 • Reduccions de jornada.
 • Retribucions (percentatge retenció IRPF...).
 • Altres sol·licituds (sol·licitud genèrica...).

COM ES FA: ATRI - e-VALISA - Crea -Directori (apareixerà Organisme: escriure Educació i s'obren 3 possibilitats a escollir: CEB / Departament d'Educació (pels diferents SSTT) / Educació docents (per direccions...) -Indicar cognom persona destinatària- S'obre llistat -Seleccionar la persona destinatària- Escriure text i adjuntar document, si cal.

Rebreu justificant de recepció (registre d'entrada amb data).

Cita prèvia

En el cas que s’hagi de fer algun tràmit presencial, s’ha de sol·licitar cita prèvia al Servei Territorial o Consorci d’Educació de Barcelona. La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:

 • Tema: Educació i Formació.
 • Subtema: Tràmits de personal docent.
 • Municipi: Escollir el municipi dels serveis territorials.
 • Tema: Compatibilitats / Permisos i llicències.

 

Models de sol·licituds

Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d'Ensenyament.  A l'hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar, si escau.

Excedències:

 • Tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afinitat
 • Tenir cura d'un fill o filla
 • Incompatibilitat
 • Interès particular (funcionaris)
 • Interès particular (laborals)
 • Manteniment de la convivència (funcionaris)
 • Violència de gènere
 • Violència terrorista

Permisos i llicències

Permisos  que gestiona la direcció del centre:

 • Naixement d'un fill o filla
 • Trasllat de domicili
 • Exàmens
 • Deure inexcusable
 • Matrimoni d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat
 • Exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i per a tràmits administratius d’adopció o acolliment
 • Assistir a activitats de formació
 • Progenitors amb fills discapacitats per assistir a reunions en centres d’educació especial o d’atenció precoç
 • Mort, accident o malaltia greu d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
 • Hospitalització del convivent o d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
 • Naixement de fills prematurs
 • Flexibilitat horària recuperable

Sol·licitud de permisos a la direcció del centre

Permisos que gestiona els Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona

 • Matrimoni o inici de la convivència
 • Maternitat
 • Maternitat per adopció o acolliment
 • Atendre fills prematurs o que, per qualsevol altra causa, hagin de ser hospitalitzats a continuació del part
 • Vacances després del permís per maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l'embaràs, incapacitat temporal, atenció a fills prematurs i compactació de la lactància i compactació de reducció de jornada per cura de fill o filla
 • Paternitat (4 setmanes)
 • Atendre un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat (sense retribució)
 • Víctimes de violència de gènere

Sol·licitud de permisos, documentació i normativa

Declaració jurada

Lactància

Sol·licitud del permís de lactància, documentació i normativa

Sol·licitud de gaudiment en períodes múltiples, del permís de maternitat biològica, adopció o acolliment i del permís de l'altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment.

Declaració jurada

Llicències que gestiona els Serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona

 • Estudis (sense retribució)
 • Assumptes propis
 • Accident laboral
 • Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim especial de MUFACE)
 • Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l'embaràs (Règim de la Seguretat Social)

Sol·licitud de llicència, documentació i normativa

Declaració jurada

Retribucions

Nòmina

Sol·licitud d'aplicació a la nòmina d'un percentatge voluntari de retenció a compte de l'IRPF

Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública

Reconeixement de triennis i estadis de promoció

Sol·licitud de reconeixement de triennis (personal interí)

Sol·licitud de reconeixement de triennis (funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques)

Sol·licitud de reconeixement d'estadis de promoció

Absències per motius de salut

Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica

Compatibilitat

Sol·licitud de compatibilitat i normativa

Declaració jurada o promesa

Permuta

Permuta del lloc de treball
Sol·licitud de permuta del lloc de treball

Serveis prestats
Sol·licitud de certificat de serveis prestats

Sol·licitud genèrica

Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models anteriors:

Model genèric

Jubilació

Jubilació voluntària

Sol·licitud de jubilació voluntària

Vacances prèvies a la jubilació

Sol·licitud de vacances prèvies

Règim de classes passives

 • Jubilació el dia que es compleixen 65 anys
 • Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleixen 65 anys
 • Perllongament fins al 31 d’agost del curs següent en què es compleixen 65 anys

Sol·licitud de jubilació i perllongament en la permanència en el servei actiu

Normativa

Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament

Règim de seguretat social

 • Jubilació el 31 d’agost del curs en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització
 • Jubilació el dia que es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització
 • Perllongament fins al 31 d’agost del curs següent en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització

Sol·licitud de jubilació i perllongament en la permanència en el servei actiu

Normativa

Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d’Ensenyament

Reduccions de jornada

Gestió als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona

 • Per guarda legal d’un fill/filla menor de 6 anys
 • Per guarda legal d’un fill/filla menor de 12 anys

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció.

Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla, documentació i normativa

Declaració jurada

 • Per guarda legal d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial i que no realitza cap activitat retribuïda
 • Per tenir cura d’un familiar amb discapacitat reconeguda del 65% o superior (fins al segon grau de consanguinitat), o que requereix una dedicació especial
 • Per cura d’un familiar de primer grau fins al 50%, per raó de malaltia molt greu
 • Per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere
 • Per interès particular (50% de les retribucions)
 • Per cura d’un menor afectat per malaltia greu
 • Per raó de violència terrorista

Termini de presentació de sol·licituds: Almenys 15 dies abans de l’inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins al 31 de maig anterior a l’inici del curs corresponent.

Sol·licitud de reduccions de jornada, documentació i normativa

Declaració jurada

Gestió a la Direcció del centre

 • Reducció de dues hores d’activitats complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 30 juny anterior a l’inici del curs per al qual es sol·licita..

Sol·licitud de reducció de dues hores, documentació i normativa

 • Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda

Formulari de sol·licitud i documentació que s'ha de presentar:

 • Sol·licitud genèrica
 • Certificació emesa per l’Equip de Valoració de la Direcció General de Protecció Social de reconeixement del grau de disminució física, psíquica o sensorial del docent.
 • Informe del servei mèdic corresponent que justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o durada aproximada, la franja horària i dies en què es pot dur a terme i que és impossible que es pugui realitzar en un horari no coincident amb el de feina del pacient.
 • Declaració jurada del sol·licitant de no realitzar cap activitat pública o privada, remunerada o no.
 • Horari que realitza el docent sol·licitant.
 • Quadre horari resultant de la reducció amb el vistiplau del Consell Escolar (només pel cos de mestres).

Serveis especials (personal funcionari)

Per sol·licitar passar a la situació administrativa de serveis especials cal presentar la següent documentació:

Serveis especials (exclusivament per a professors visitants)

Sol·licitud d'autorització o d'autorització de pròrroga d'una missió de caràcter internacional i de declaració de serveis especials

Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR de la covid-19

Declaració responsable d’estar esperant els resultats de les proves PCR de la covid-19 

Sol·licitud de permís per conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19. Personal docent.

Sol·licitud de permís per conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19. Personal docent.