Última actualització novembre 2021

MATERNITAT

El Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques. L’1 d’abril de 2019 va entrar en vigor.

PERMÍS PER EXÀMENS PRENATALS, TÈCNIQUES DE PREPARACIÓ AL PART I PER TRÀMITS ADMINISTRATIUS D’ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Qui el pot sol·licitar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

Cal sol·licitar-lo, prèviament, a la direcció del centre docent, amb la documentació mèdica justificativa.

Durada:

 • Dones embarassades: el temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.
 • Les parelles que opten per l’adopció o acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’Administració competent a Catalunya.

 

Observacions:

Permís de concessió obligatòria.

Normativa:

Article 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Article 48.e) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

PERMÍS PER MATERNITAT BIOLÒGICA

Qui el pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat adjuntant certificat mèdic i llibre de família.

Durada:

16 setmanes, que són ampliables en 2 setmanes més en cas de discapacitat del fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill o filla a partir del segon, una per cadascun dels progenitors.

En el cas que els dos progenitors treballin i transcorregudes les 6 primeres setmanes de descans obligatori per la mare, el període de gaudi restant es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.

IMPORTANT MATERNITAT FRACCIONADA: Si es vol gaudir del permís de manera fraccionada s’ha de presentar la sol·licitud corresponent, juntament amb la del permís de maternitat. Cada període de gaudi, requereix un preavís de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes.

Si no treballen ambdós progenitors no es pot fraccionar el gaudiment del permís.

Substitució per maternitat: Sigui perquè hi ha un canvi de motiu, per una alta de la persona titular o perquè la durada prevista del nomenament s'ha acabat, una persona substituta finalitza el seu contracte. Però podrà ser nomenada, a partir del primer dia lectiu, per substituir la mateixa titular si el canvi de motiu està relacionat amb la maternitat.

Observacions:

 • Aquest permís és de concessió obligatòria.
 • El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les sis primeres setmanes de descans obligatori, es podrá participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

 

Retribucions:

 • 100% a càrrec del Departament si es cotitza a MUFACE.
 • 100% a càrrec de l’INSS si es cotitza a la Seguretat Social. En aquest cas, s’ha de demanar al ST/Consorci un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’INSS.

 

Normativa:

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya..

Article 49.a) de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del RDL 6/2019, d’1 de març de 2019

PERMÍS PER LACTÀNCIA DE FILL/FILLA MENOR DE DOTZE MESOS

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre, quinze dies abans de l’inici del permís, en imprès normalitzat, adjuntant llibre de família.

Durada:

 • Una hora diària d'absència del lloc de treball (amb independència que la jornada laboral sigui sencera o reduïda), que es pot ser dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps s’incrementarà proporcionalment (dues hores en cas de bessons, tres hores en cas de trigèmins…). La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.
 • El període de permís s'inicia un cop finalitzat el permís de maternitat, adopció o acolliment, i té una durada fins als dotze mesos del fill o de la filla. A petició de la persona interessada, es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres consecutives.
 • COMPACTACIÓ: per concretar els dies que corresponen a la compactació de la lactància s’ha de fer un càlcul personalitzat dels dies laborables de la persona docent fins que el fill o filla tingui dotze mesos i fins la durada del nomenament a vacant (si és persona interina). No comptabilitzen els caps de setmana, ni els dies de lliure disposició, ni els festius (ja siguin nacionals o del municipi del centre de treball), ni els dies de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa, ni els mesos de juliol i agost.
  Si el gaudiment de la compactació de lactància queda interrompuda per la data de finalització del nomenament a vacant, i a partir de l’1 de setembre es torna a tenir un nomenament a vacant, es podrà gaudir de la resta de dies de lactància compactada.
 • El gaudiment dels dies de la compactació correspon a dies laborables consecutius.
 • Si després de la finalització del permís de maternitat es gaudeix d’un altre permís (vacances, paternitat...), la compactació de la lactància s’iniciarà després de la resta de permisos.

 

Observacions:

 • Permís de concessió obligatòria, sigui lactància natural o artificial.
 • Tots dos progenitors tenen dret al permís pel mateix fill/a, tots dos poden compactar-la i poden coincidir en el seu gaudiment. El progenitor diferent de la mare no pot gaudir de la compactació abans de la finalització de les 16 setmanes del permís de maternitat de la mare.
 • És compatible amb la reducció de jornada.
 • No hi ha jornada mínima de treball per gaudir del permís. Però per compactar, cal ocupar vacant.

 

Normativa:

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Art. 8 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol

Art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1de març de 2019-

Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

PERMÍS DE MATERNITAT PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat amb la documentació següent:

 • Resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o acolliment.
 • Amb posterioritat a l'adopció, caldrà presentar fotocòpia compulsada del llibre de família.
 • En el cas que s'opti pel permís d'un màxim de dos mesos per desplaçament al país d'origen de l'acollit o adoptat, s'han de presentar els justificants del desplaçament (bitllets d'avió o altre mitjà de transport).

La sol·licitud s’haurà de lliurar a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici del permís. La direcció l’ha de lliurar als Serveis Territorials en el termini de 10 dies.

Durada:

 • 16 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla, a partir del segon/a, en el cas d’adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.
 • Les 6 primeres setmanes s’han de gaudir de forma ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial o decisió administrativa de l’adopció o acolliment.
 • En els casos d’adopció o acolliment internacional, si és necessari un desplaçament previ al país d'adopció o acolliment es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos, que es pot fraccionar en períodes de temps inferiors.
 • En el supòsit d’adopció internacional, aquest permís es pot iniciar fins 4 setmanes abans de la resolució de l’adopció.
 • En el cas que els dos progenitors treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, aquests podran optar per gaudir d’aquest permís de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos o dins dels dotze mesos a comptar des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o la decisió administrativa de guarda amb fins d'adopció o d'acolliment.
 • Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís mínim de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes.

 

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís, però s'ha de sol·licitar per escrit per gaudir-ne.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les sis primeres setmanes de descans obligatori, es podrá participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració.

 

Retribucions:

Durant el permís per desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat (màxim 2 mesos), només es cobren les retribucions bàsiques. En la resta del permís es cobra el 100%:

 • 100% a càrrec del Departament, si es cotitza a la MUFACE.
 • 100% a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social. Caldrà demanar als serveis territorials/Consorci un certificat d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS.

 

Normativa:

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Art. 49.b del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1 de març de 2019.

PERMÍS DE L’ALTRE PROGENITOR DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat, adjuntant el llibre de família.

Durada:

El RDL 6/2019, d'1 de març, equipara la durada dels permisos per naixement per aconseguir igualtat i corresponsabilitat d’ambdós progenitors. Al 2021 s’arriba a la plena igualtat després de la seva aplicació progressiva (2019: 8 setmanes i 2020: 12 setmanes).

2021: 16 setmanes (6 primeres immediates al naixement, adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput), ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla. En cas de part, adopció o acolliment múltiple, 2 setmanes més per cada fill o filla a partir del segon/a, una per cadascun dels progenitors.

En cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les 6 primeres setmanes, les 10 restants es poden gaudir de manera interrompuda, des de la finalització del descans obligatori posterior al fet causant i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos o dins dels dotze mesos a comptar des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o la decisió administrativa de guarda amb fins d'adopció o d'acolliment.

Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per a cada període de gaudi, un preavís mínim de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes.

En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís interromput després del permís de naixement i si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor diferent de la mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la compactació de la lactància.

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat. En aquest cas, aquest permís és de 4 setmanes, que s'afegeixen a les 16 del permís de maternitat.
 • Durant el gaudiment d’aquest permís, després de les setmanes ininterrumpudes immediatament posteriors a la data del naixement, es podrá participar en els cursos de formació que convoqui la Administració.
 • IMPORTANT: Si es vol gaudir del permís de manera interrompuda s’ha de presentar la sol·licitud corresponent, juntament amb la del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica. Cada període de gaudi, requereix un preavís de 15 dies d’antelació i es realitzarà per setmanes completes

 

Normativa:

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Article 13 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, modificat per la disposició addicional tercera de la Llei 5/2007, de 4 de juliol

Disposició final 38 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per al 2018

Art. 49.b i 49.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, modificat per l’art. 3 del Reial decret legislatiu 6/2019, d’1 de març de 2019

PERMÍS PER PATERNITAT DE PROGENITOR O PROGENITORA DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

A la direcció del centre en imprès normalitzat, adjuntant llibre de família i document acreditatiu de la guarda legal exclusiva de l'infant.

Durada:

4 setmanes ampliable en 1 setmana més en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla, a partir del segon/a en cas de part, adopció o acolliment múltiple.

Observacions:

 • El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.
 • És un permís de concessió obligatòria.

 

PERMÍS PER ATENDRE FILLS O FILLES DE PART PREMATUR I/O AMB HOSPITALITZACIÓ DESPRÉS DEL PART

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat, adjuntant informe d’hospitalització del fill o filla i una fotocòpia compulsada del llibre de família.

Durada:

Permís equivalent al temps d'hospitalització del fill o filla a continuació del part, fins a un màxim de tretze setmanes addicionals.

Retribucions:

100%

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • En el cas d’un fill o filla prematur/a o que per qualsevol circumstància hagi de romandre hospitalitzat/da a continuació del part, es té dret a l’absència del lloc de treball durant un màxim de 2h diàries, amb percepció de les retribucions íntegres.
 • Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís de maternitat o del permís de l’altre progenitor i es considera com una ampliació de ‘aquests permisos. Només es concedeix a un dels progenitors.
 • Si el període del permís de maternitat, paternitat o d’atenció a fills/es prematurs/es coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís, però s’ha de demanar.

 

Normativa:

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Article 15 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Article 49 a i c de l’Estatut bàsic de l'empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre, modificat pe r l’art. 3 del RDL 6/2019, de 7 març.

PERMÍS PER GAUDIR DE VACANCES DESPRÉS DEL MES D’AGOST

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari i interí (amb particularitats).

Sol·licitud:

Presentar model normalitzat a la direcció del centre de destinació 15 dies abans de l’inici.

Observacions:

 • Es concedeix en el supòsit que el permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal, atenció a fills/filles prematurs/es, coincideixi totalment o parcial amb el mes d’agost.
 • Es gaudeix a partir de la data de finalització del permís o llicència.
 • En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d’agost, s’han de gaudir immediatament després del moment de la reincorporació, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagi originat.
 • Si la compactació de la reducció de jornada coincideix totalment o parcial amb les vacances del mes d’agost, el còmput del període quedarà interromput fins l’acabament del període de vacances. A partir de l’1 de setembre, si es té un nomenament a vacant i a jornada sencera, podrà gaudir del temps de la compactació restant.
 • El personal interí té dret sempre que tingui nomenament fins a 31 d’agost i nou nomenament per a un curs sencer.

 

Retribucions:

100%, excepte en els casos de compactació de la reducció de jornada, en què es percebrà el 80% (reducció ⅓)o el 60% (reducció ½).

Normativa:

Article 16 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Article 17 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, de 8 d’abril.

Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

PERMÍS PER ATENDRE FILLS O FILLES AMB DISCAPACITAT

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari, interí i substitut.

Sol·licitud:

S'ha de sol·licitar al centre en imprès normalitzat abans de l’inici del permís.

Durada:

 • El temps necessari per a poder assistir a reunions amb finalitats psicopedagògiques en el CEE o d’atenció precoç on rebi tractament el fill o filla. També per acompanayar-lo a rebre suport addicional en l’àmbit sanitari.
 • Igualment es té dret a dues hores de flexibilitat horària diària per conciliar els horaris amb els del CEE o d’altres centres on el fill o la filla rebi atenció, tenint en compte la situació del domicili familiar i el marc horari del centre.

 

Observacions:

 • És un permís de concessió obligatòria.
 • El poden demanar el pare o la mare o tots dos de manera conjunta.
 • Els tutors legals també tenen dret al gaudi d’aquest permís.

L’acord signat per CCOO a la Mesa General de la Funció Pública del 24 de juliol de 2019 inclou l’assistència a reunions o visites en els centres educatius ordinaris.

Normativa:

Article 17 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

EXCEDÈNCIA PER TENIR CURA DEL FILL O FILLA (NATURAL, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT)

Sol·licitud:

 • S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, amb el coneixement de la direcció.
 • S'ha d'adjuntar fotocòpia del llibre de família o resolució d'adopció o d'acolliment.
 • Declaració jurada de no desenvolupar cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada on consti que el cònjuge no exerceix aquest dret.

La sol·licitud s’haurà de lliurar 15 dies abans de l’inici de l’excedència.

Durada:

Un màxim de 3 anys a comptar des de la data del naixement o, si és el cas, des de la data de la resolució judicial o administrativa d'adopció o acolliment. Els fills/es successius/ves donen dret a un nou període d'excedència que posa fi al període que ja s'estigui gaudint.
Personal interí: la data d’inici no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Retribucions:

No n'hi ha. No s'han d'abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.

Observacions:

 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial o administrativa de constitució de l'adopció o l'acolliment.
 • No es pot concedir a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una excedència pels diferents subjectes causants.
 • El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius.
 • Durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.
 • Al professorat interí li computa a efectes del número d’ordre en la borsa docent. Té dret a la reserva de lloc fins a la data de finalització del nomenament.
 • S’ha de demanar el reingrés un mes abans de la finalització. Si no ho fa, en el cas de personal funcionari de carrera, es declara d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular. El personal interí haurà de sol·licitar el reingrés i si no ho fa, s’entendrà que cessa en la seva relació de serveis amb l’Administració.
 • Les excedències per tenir cura d'un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al final del termini d'excedència.

 

Normativa:

Article 4 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

Article 89.4 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, RDL 5/2015, de 30 d’octubre.

Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL D’UN FILL O FILLA MENOR DE 6 ANYS (AMPLIABLE A 12 ANYS)

Qui la pot demanar: Personal funcionari, interí i substitut (amb particularitats).

Sol·licitud:
S'ha de sol·licitar després del permís de maternitat, adopció, acolliment o paternitat, en imprès normalitzat als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, adjuntant còpia del llibre de família compulsat.

Durada: Màxim fins als 12 anys de l’infant.

Modalitats i Retribucions:

 • Fins als sis anys:
  Reducció d’1/3 de jornada: 80% del total de retribucions
  Reducció de 1/2 de jornada: 60% del total de retribucions.
 • Dels 6 als 12 anys: reducció proporcional de les retribucions.
  Reducció d’1/3 de jornada: es cobra el 66,66%
  Reducció d’1/2 de jornada: es cobra el 50%.
 • Es pot compactar la reducció. No és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit.
 • Durant la compactació es cobra el 80% (reducció 1/3) o el 60% (reducció 1/2).
 • La compactació del primer any de la reducció d’1/3 (122 dies) comportarà que durant els 8 mesos següents es cobri el 80% de les retribucions si es treballa a jornada sencera, o el 47% si es continua amb la reducció de jornada d’1/3.
 • La compactació de la reducció de jornada d’1/2 (182 dies) comportarà que durant els 6 mesos següents es cobri el 60% de les retribucions si es treballa a jornada sencera, o el 10% si es continua amb la reducció de jornada d’1/2.

 

Observacions:

 • La pot demanar qui tingui la guarda legal del menor.
 • No es pot concedir a dues persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin d’una manera alternativa. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.
 • En cas de renúncia a la reducció de jornada, aquesta ha de coincidir amb l’últim dia de les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost.
 • Tot i el punt anterior, la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant.
 • La reducció de la jornada, no es pot modificar (passar d’un terç a mitja o a l’inrevés) durant tot el seu gaudiment.
 • En cas que s’hagi renunciat a la reducció abans de la seva durada màxima no es podrà tornar a gaudir pel mateix fet causant durant el mateix curs lectiu.
 • És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat econòmica, retribuïda o no i amb qualsevol altra reducció de jornada. Si se'n té una compatibilitat autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d'ofici.

 

Normativa:

Article 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral al servei de les administracions.

Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Criteris per a la gestió de la borsa de treball del professorat docent.