Què són els perfils professionals?

A partir del desenvolupament de la LEC i del decret de plantilles (decret 39/2014), és desenvolupa la resolució ENS/1128/2016 on el Departament d'Ensenyament especifica que quan un docent demostra una sèrie d'habilitats, ja sigui amb formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament i/o amb experiència professional en centres educatius, el mateix Departament els activa el perfil corresponent a aquella habilitat.

Per tant, els equips directius podran sol·licitar als serveis territorials que el personal docent, que se'ls assigni per a ocupar una plaça vacant, disposi d'un perfil professional en funció del projecte educatiu de centre.

Cada perfil professional requereix d'uns requisits específics, que poden canviar segons les necessitats i directrius del Departament d'Ensenyament (hores de formació, experiència professional, titulació requerida, etc.). 

Quins són els perfils professionals que es poden acreditar?

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

 • - Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
 • - Competència digital docent
 • - Atenció a la diversitat dels alumnes
 • - Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
 • - Lectura i biblioteca escolar
 • - Immersió i suport lingüístic
 • - Educació visual i plàstica
 • - Metodologies amb enfocament globalitzat 

Acreditació inicial (procediment automàtic)

El Departament d'Ensenyament acredita als professors que ja reuneixen els requisits especificats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. 

L'acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l'acreditació del perfil professional de "Docència de dues especialitats a l'ESO", que s'entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d'ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:

Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l'última pantalla Consulta d'atributs per a llocs específics

Vídeo: Com consultar el perfil a l'ATRI

Qui pot acreditar-se perfils professionals?


El Departament d'Ensenyament porta a terme l'acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).

El personal interí sense servei prestats, pot adquirir els requisits per acreditar els perfils i fer la sol·licitud pel reconeixement del perfil, però únicament els podrà activar-los quan tingui serveis prestats. Per activar-los haurà d'esperar a un període de modificació de dades de la borsa docent i activar, si vol, el o els perfils que tingui reconeguts.

Quins són els requisits de cada perfil professional?

Clica en el perfil per veure la descripció i els requisits exigits:

Vídeo explicatiu i amb els requisits dels Perfils professionals

Com consultar les activats formatives reconegudes per adquirir perfils professionals. Aplicatiu.

Aplicatiu per consultar les activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals

Si vols realitzar alguna activitat per obtenir un perfil i vols saber quines són reconegudes pel Departament d'Ensenyament, selecciona el perfils i clica cercar. D'aquesta manera obtindràs l'oferta de cursos reconeguts del curs anterior pel perfil escollit.

Com sol·licitar un perfil professional.

Sol·licitud i documentació

Els professors que no obtenen l'acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació, segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d'hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament.

Totes les fotocòpies que es presentin s'han d'acompanyar amb les diligències de compulsa corresponents.

Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils. No cal certificar l'experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics.

Models de certificats:

Termini de presentació i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig. 

Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Reconeixement de l'acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l'expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l'acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible pels interessats al portal ATRI.

Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l'última pantalla Consulta d'atributs per a llocs específics


Vídeo: Com consultar el perfil a l'ATRI

En cas que no es reconegui l'acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s'ha de notificar a la persona sol·licitant.


Com consultar a l'ATRI si tenim un perfil professional.

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:


Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l'última pantalla Consulta d'atributs per a llocs específics

Vídeo: Com consultar si tenim activat el perfil a l'ATRI


Posicionament de CCOO respecte als perfils professionals.


CCOO ens manifestem en contra de la resolució dels perfils professionals perquè:

 • Col·lisiona amb el decret d’especialitats i el sistema d’oposicions ja que les especialitats docents donen resposta a molts d’aquests perfils i garanteixen l’exercici del lloc de treball.
 • Els requisits de l’acreditació dels perfils  no sempre són prou exigents en relació a la tasca.
 • Alguns  perfils específics són molt poc creïbles a causa de la seva dubtosa necessitat.
 • Hi ha perfils  que es podrien proveir per altres vies com per exemple mitjançant càrrecs de coordinació addicional.
 • Existeixen unes especialitats docents i laborals que han de donar resposta a aquestes necessitats específiques dels centres.
 • No té cap sentit perfilar un lloc de treball quan forma part de les competències actuals dels docents.

Tot i la nostra oposició, i la de la resta de sindicats , el Departament  defensa la necessitat i la legitimitat de la proposta emparada en un decret que obliga al desplegament i aplicació d’aquests perfils  i la seva acreditació i subratllant el convenciment de que la seva aposta és una garantia de millora de la qualitat de l’ensenyament en tant que dona un valor afegit a tots aquells projectes educatius que requereixen d’aquests llocs específics.

CCOO demanarem demanant màxima transparència en aquest procés i seguirem qüestionant  que aquest plantejament sigui realment garantia d’aquesta qualitat i continuarem defensant els interessos i necessitats de la totalitat dels i de les docents atenent a criteris d’igualtat, transparència i rigorositat respectant les especificitats de cada centre.

Normativa.

Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7134, de 3.6.2016)

Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016)

Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d'activitats formatives i de programes d'innovació educativa, a efectes d'acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.

 

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies