Cobrament mes de juliol personal substitut

Requisits i gestions per tenir un nomenament al juliol:

Al professorat substitut sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitzarà un nomenament al juliol si compleixen els següents requisits:

  1. Haver prestat serveis docents un mínim de sis mesos durant el curs 20-21, dels quals almenys un dia ha d’estar en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
  2. Participar en una de les dues opcions:
    • a) En activitats de formació reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. El cursos de formació d'un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d'acreditar les 30 hores de formació. Abans del 31 d'octubre de 2021 s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs. Activitats de formació reconegudes pel Departament d'Educació
    • b) En una convocatòria d’oposicions de manera efectiva (amb la realització d’alguna prova del procés selectiu). Si s’ha participat en el procés selectiu a cossos docents de Catalunya no s’ha d'acreditar res, perquè el Departament fa la comprovació d’ofici. Si s’ha participat en convocatòries d’altres CCAA, s’ha d’acreditar, abans del 31 d’octubre de 2021.

El Departament formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol. Si no s'acredita abans del 31 d’octubre de 2021 la formació rebuda durant el mes de juliol, l'import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d'haver percebut indegudament i, consegüentment, s'emetran les corresponents cartes de reintegrament d'havers per tal que es retorni per mitjà de l'ingrés en el compte restringit del Departament d'Educació.

La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs 20-21. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

Aquest nomenament de juliol es té en compte com a temps de serveis prestats a tots els efectes (nº de la borsa, puntuació com a temps treballat per oposicions...).

No seran nomenades:

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, no podran ser nomenades.
Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol.
Les persones de col·lectius específics que tenen nomenament fins al 15 de juliol (com les que ocupen llocs a serveis educatius) i que reuneixen els requisits establerts seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.

Normativa relacionada:

US RECORDEM...

 

image_print