ADJUDICACIONS PROVISIONALS D'ESTIU: TOTA LA INFORMACIÓ

Adjudicacions provisionals d'Estiu pel curs 2021-2022

Si vols rebre tota la informació actualitzada i els avisos dels diferents terminis apuntat al butlletí d'adjudicacions provisionals d'estiu:

Enllaç per apuntar-se al butlletí d'Adjudicacions provisionals d'Estiu

 

Últimes notícies

Enllaç web departament Adjudicacions de destinació provisional.

Pendent de publicació

Adjudicacions del curs 2020-2021

Ja pots consultar la resolució definitiva de les adjudicacions d'estiu:

 • Personal interí: del 26 de maig al 4 de juny de 2020 (ambdós inclosos).
 • Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 8 al 17 de juny (ambdós inclosos).
 • Personal funcionari: del 8 al 17 de juny de 2020 (ambdós inclosos).
 • Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020.
 • Propostes de les direccions: formalització del 8 de juny al 3 de juliol de 2020.
 • Propostes pel procediment d’entrevista: abans del 10 de juliol les direccions lliuraran als SSTT/Consorci els resultats dels docents proposats.
 • Petició d'entrevista: del 10 al 15 de juny de 2020
 • Entrevistes: entre el 16 i el 23 de juny de 2020
 • Formalització de les propostes de les direccions: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020
 • Resolució provisional de les adjudicacions: juliol de 2020.
 • Reclamacions: 3 dies naturals des de la publicació de la resolució provisional.
 • Resolució definitiva de les destinacions: finals de juliol de 2020.
 • Persones interines (del 26 de maig al 4 de juny de 2020)
 • Persones funcionàries de carrera i en pràctiques (del 8 al 17 de juny de 2020) (Encara no disponible)
 • Presentació de sol·licituds de funcionaris de carrera d'altres comunitats autònomes: Tenen el mateix termini. Cal demanar la sol·licitud de participació a: csaltresccaa.educacio@gencat.cat

PERSONAL FUNCIONARI de Carrera i en Pràctiques

Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)

Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)

PERSONAL INTERÍ:

Accés a la sol·licitud telemàtica

Adjudicacions anteriors

Informació

Enllaç web departament Adjudicacions de destinació provisional.

Preguntes freqüents: Adjudicacions de destinacions provisionals al personal docent
funcionari i interí. Convocatòria de 2019

Terminis i calendari

Sol·licitud Personal interí: 
del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l'aplicatiu
Sol·licitud Personal funcionari de carrera: 
del 28 de maig al 6 de juny de 2019
Sol·licitud Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals:
del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.
Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019

Procediment específic amb requisit d’entrevista:

Publicació dels llocs de treball susceptibles de provisió: 4 de juny.
Formalització disponibilitat a realitzar entrevista: del 4 al 7 de juny.
Convocatòria per l’entrevista: 11 de juny.
Realització d'entrevistes: entre els dies 11 i 18 de juny, ambdós inclosos.
Proposta i conformitat de la proposta: 6 al 20 de juny.
Comunicat de no proposta: entre el 21 i el 28 de juny.

Resultats de les adjudicacions:

Adjudicacions provisionals: Primera quinzena de juliol.
Període de reclamació: 3 dies des de la seva publicació per presentar reclamacions.
Adjudicacions definitives: Abans del 20 de juliol previsiblement.

 

Accés a la sol·licitud (aplicatiu)

Sol·licitud Personal Funcionari

Presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)

Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)

Sol·licitud Personal interí

Del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l'aplicatiu

Resolució d'Adjudicacions d'Estiu

RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Resum resolució: Personal interí

Resum resolució: Personal Funcionari

 

Comissió de serveis

Es pot demanar pels següents fets:

 • Haver finalitzat el mandat de director/a el 30/06/2018.
 • Haver exercit durant els darrers quatre cursos docència directa en un centre que té la consideració de centre de màxima complexitat per al curs 2017-2018, en un centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.
 • Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus, presentant la documentació que s’escaigui acompanyant la sol·licitud.

 

Els motius no són excloents, i per tant se’n pot al·legar més d’un.

Es pot sol·licitar sens perjudici que s'hagi pogut fer proposta.
El 3r supòsit ha d'indicar a la sol·licitud les circumstàncies de caràcter personal o professional greus que al·leguen, així com presentar la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició, dins el mateix període de presentació de sol·licituds.
Quan els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per:
 • No ajustar-se als supòsits previstos.
 • No constar la documentació justificativa.
 • Considerar que les circumstàcies al·legades no justifiquen un canvi de destinació.

  Quan no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

El professorat depenent d’una altra Administració educativa que demani comissió de serveis per primer cop, ha de presentar una sol·licitud amb el model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines .

Acreditació de Perfils específics

El Departament d'Educació porta a terme l'acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).
Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:
 • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
 • Competència digital docent
 • Atenció a la diversitat dels alumnes
 • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
 • Lectura i biblioteca escolar
 • Immersió i suport lingüístic
 • Educació visual i plàstica
 • Metodologies amb enfocament globalitzat

Més informació sobre l'acreditació de perfils i els cursos relacionats amb els perfils, en el següent enllaç.


Procediment específic d'Entrevista

Procediment específic amb requisit d'entrevista previ a la proposta.
Procediment específic on les direccions faran proposta per a llocs ordinaris de:
 • Centres de màxima complexitat.
 • Centres d'educació especial.
 • Llocs amb perfil professional, de professorat que no ha exercit al centre el curs 2017-2018 un mínim de 4 mesos.
També hauran de seguir aquest procediment específic les direccions dels instituts que hagin de formular proposta de funcionaris del cos de mestres per ocupar llocs ordinaris de Matemàtiques (MA) Llengua catalana (LC) i Llengua castellana (LE) en els dos primers cursos de l'ESO, per tal que siguin destinats amb caràcter previ al procediment general.
El calendari i els models normalitzats d'aquest procediment es publiquen en el Portal de centre.
Les direccions lliuraran, no més tard del 29 de maig de 2019, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, per a la seva publicació al web, la relació de llocs de treball vacants (en cas de centres de màxima complexitat i centres d'educació especial, també les possibles vacants resultes).
Cada servei territorial i el Consorci d'Educació de Barcelona farà pública el dia 4 de juny de 2019 al seu web, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2018-2019, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon del centre.
El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic, entre els dies 4 i 7 de juny de 2019, ambdós inclosos, un escrit (segons model normalitzatComunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Podrà adjuntar-hi el seu currículum.
Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres. En cas d'optar a llocs de treball específics haurà de disposar del perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre.
Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció.
En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.
El dia 11 de juny de 2019, les direccions dels centres afectats convocaran els docents que han decidit entrevistar.
La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista.
En tot cas, per poder formalitzar proposta de destinació, la direcció ha de realitzar necessàriament com a mínim una entrevista, si el nombre de candidats ha estat d'un o dos. Si el nombre de candidats és superior, el mínim d'entrevistes serà de dos. La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones entrevistades.
La direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l'equip directiu, realitzarà les entrevistes per tal valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat, entre els dies 11 i 18 de juny de 2019, ambdós inclosos.
En el supòsit que no s'hagi presentat cap candidat o que la direcció no en seleccioni cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït en la fase d'elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d'un docent ja destinat al centre el curs 2018-2019.
La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s entrevistats i que no hagi estat proposats, entre el 21 i el 28 de juny de 2018, ambdós inclosos.
Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d'una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d'una proposta de direcció. Per tant, ha d'informar la seva decisió a les direccions dels centres afectats. Altrament, cap de les propostes de què pugui ser objecte podrà prosperar.
La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat per a llocs en centres de màxima complexitat, en centres d'educació especial, i per a llocs amb perfil professional, a l'aplicació PDA, d'acord amb el amb el que s'estableix a la base 6.3. de la resolució i n'informarà a l'equip directiu i de coordinació.

La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat per a llocs en centres de màxima complexitat, en centres d'educació especial, i per a llocs amb perfil professional, a l'aplicació PDA, d'acord amb el que s'estableix a la base 6.3. i n'informarà a l'equip directiu i de coordinació.

Abans del dia 6 de juliol de 2019, les direccions dels centres lliuraran als Serveis Territorials els resultats dels docents participants entrevistats i proposats en l'aplicació d'aquest procediment específic.

Les direccions dels centres afectats i el professorat participant en aquest procediment específic hauran de complimentar els models que a tal efecte es publiquen al Portal de centre.

Les direccions dels centres han de custodiar una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base.

 

Preguntes més freqüents

Tens un resum de les preguntes més freqüents en el següent enllaç

Resultats d'adjudicacions

Publicació de la resolució de les adjudicacions d'estiu 2019

Adjudicacions provisionals: Primera quinzena de juliol.
Període de reclamació: 3 dies des de la seva publicació per presentar reclamacions.
Adjudicacions definitives: Abans del 20 de juliol previsiblement.

Per consultar l'adjudicació:

Consulta de la resolució

(amb identificador Atri)

Consulta de la resolució

(amb identificador XTEC o codi d'usuari temporal)

Convocatòria de 2017 Preguntes freqüents

1. Participació
2. Sol·licitud
3. Propostes
4. Proposta de continuïtat al centre
5. Especialitats i peticions d’elecció
6. Participació i adjudicació d’ofici
7. Participació en el procediment específic amb requisits d’entrevista previ a la proposta de la direcció.

1. Participació

 • Quins llocs s’adjudiquen en aquest procediment?S’adjudiquen llocs de treball ordinaris, específics amb perfil professional i específics
  temporals vacants, de dedicació completa, no ocupats per professors funcionaris amb
  destinació definitiva, o per professors amb nomenament vigent l’1 de setembre del 2017,
  dels centres educatius que consten als annexos de la convocatòria i llocs de resultes que es
  produeixen en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs de mitja
  dedicació únicament al personal interí.
 • Quina diferència hi ha amb un concurs de trasllats?
  Als concursos de trasllats només hi pot participar personal funcionari de carrera o enpràctiques i la destinació que s’obté és definitiva.
 • Què vol dir que les vacants s’adjudiquen per col·lectius i fases?
  Tot el professorat està ordenat, en funció de la seva situació administrativa, en col·lectiusdocents d’adjudicació (funcionaris de carrera, en pràctiques, personal interí).Els llocs s’adjudiquen tenint el compte la fase en què participa cada professor o professora.
  Per tant, entre dues persones que compleixen els requisits, d’un mateix col·lectiu i per a una
  petició de la mateixa dedicació, té preferència la petició proposada per la direcció del centre
  respecte a un altre que ho demana per la fase d’elecció.Els funcionaris de carrera o en pràctiques, si tenen els requisits, tenen preferència en la fase
  d’elecció sobre la fase de proposta de les direccions dels centres de personal interí.
 • Quins criteris de prioritat s’apliquen?
  En les fases de proposta, el criteri que indica la direcció del centre.En la resta de fases, els criteris que s’indiquen a la convocatòria per a cada col·lectiu.
 • Qui ha de participar obligatòriament en la convocatòria?El professorat funcionari de carrera en servei actiu que no té destinació definitiva ni
  provisional l’1 de setembre de 2017, amb independència de gaudir d’una llicència per al curs
  2017-2018 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o un familiar.També hi està obligat el professorat que ha superat el procés selectiu de 2017, excepte si té
  concedit l’ajornament de la fase de pràctiques per al curs 2017-2018.Així mateix, el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball
  de personal interí docent del Departament d’Ensenyament està obligat a participar en la fase
  d’elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d’adjudicació previstos, a llocs de
  dedicació completa o a llocs de mitja dedicació.
 • El professorat forçós ha de presentar sempre sol·licitud individual?
  Tot i poder ser objecte de proposta de la direcció d’algun centre, el professorat forçós ha depresentar sol·licitud de destinació individual per si no obté destinació per la fase de proposta.En la sol·licitud, ha de demanar com a mínim l’especialitat d’oposició en la forma que
  indiquen les bases de la convocatòria per a cada col·lectiu. A més, el professorat que ha de
  ser destinat com a propietari provisional o com a funcionari en pràctiques ha d’indicar les 42
  comarques de Catalunya, ordenades segons la seva prioritat.El professorat interí ha de participar, com a mínim, en un dels dos procediments
  d’adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa (amb un mínim de 30 peticions) o a
  llocs de mitja dedicació (amb un mínim de 10 peticions).
 • Què passa si he de participar obligatòriament en aquest procés i no presento la
  sol·licitud?El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció pot comportar l’adscripció d’ofici a
  un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i
  no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.
 • Qui hi pot participar voluntàriament?
  El professorat que té destinació definitiva i demana comissió de serveis.
 • Es poden demanar llocs de mitja dedicació?Els llocs de mitja dedicació s’adjudiquen en aquests procediments tant a proposta de les
  direccions dels centres com en la fase d’elecció, si voluntàriament es demanen en sol·licitud
  individual de personal interí.
 • En quin ordre s’adjudiquen el llocs de mitja dedicació?S’adjudicaran amb posterioritat a l’adjudicació de llocs de dedicació completa de tots els
  col·lectius; per tant, si un docent interí ha fet peticions per a llocs de dedicació completa i
  també té una proposta de centre per a un lloc de mitja dedicació, serà destinat, en ocasió de
  vacant, a la de dedicació completa. Únicament si no obté destinació a dedicació completa,
  es té en compte la proposta de mitja dedicació.
 • Puc participar en el procediment, tot i tenir assignada una destinació provisional per al curs
  2017-2018?No. Prèviament cal sol·licitar la renúncia a la destinació i que l’Administració accepti
  explícitament aquesta renúncia.
 • Si tinc una destinació provisional per al curs 2017-2018, puc perdre-la?
  Sí. Les destinacions previstes es consideren finalitzades el 31 d’agost de 2017 quan es produeix algun dels supòsits que preveu la convocatòria (entre d’altres, la reincorporació del funcionariat que té el lloc en reserva, o la supressió del lloc). En aquests supòsits, el personal afectat ha de participar en el procediment d’adjudicació de destinacions si no té una destinació definitiva, o pot participar si té una destinació definitiva i sol·licita comissió de serveis.
 • Si pertanyo al col·lectiu de personal docent interí, puc renunciar a l’adjudicació obtinguda en
  aquest procediment i participar en els nomenaments telemàtics?
  No. Les adjudicacions obtingudes en aquest procediment, per a tots els col·lectius de
  professorat, són irrenunciables.
 • Puc intercanviar l’adjudicació obtinguda amb un altre professor o professora que també hi
  està d’acord?No. No es permeten les permutes perquè poden afectar drets d’una tercera persona a la
  qual hauria pogut correspondre alguna d’aquestes adjudicacions.

2. Sol·licitud

 • On puc fer la sol·licitud?
  Al web del Departament d’Ensenyament, a Adjudicacions de destinacions provisionals, enl’horari de dilluns a divendres, de 8 a 23 hores, i dissabtes i diumenges, de 9 a 21 hores.
 • Com m’he d’identificar?
  Amb el codi personal de la XTEC o amb una contrasenya que es genera seguint lesinstruccions de l’aplicació.
 • Quin suport d’ajuda tindré?
  És molt important que abans de formalitzar la sol·licitud feu una lectura atenta de laconvocatòria, tant la part dispositiva general com l’específica del vostre col·lectiu.A l’aplicació convé obrir l’opció d’ajuda de cada pas, amb informació necessària per
  emplenar els diferents camps. Si, així i tot, continueu tenint dubtes, adreceu-vos al vostre
  servei territorial (o al Consorci d’Educació, al municipi de Barcelona), si la consulta és de
  tipus professional o d’interpretació de la convocatòria, o al Servei d’atenció unificada SAU, si
  el dubte té relació amb el funcionament de l’aplicació o a la contrasenya.
  SAU: 900 82 82 82 82 (opció 4) sau.tic@gencat.cat
 • Puc modificar les dades i rectificar-les?Sí, mentre estigui obert el termini i mentre no envieu la sol·licitud; és a dir, mentre no cliqueu
  a ‘Envia’ de l’última fase del procés. Així mateix, cal saber que la sol·licitud no té cap efecte
  si no s’envia de la forma indicada i, un cop enviada, només se’n pot imprimir una còpia.
 • Un cop enviada, puc anul·lar la sol·licitud?Sí, sempre que estigui obert el termini (hi ha una opció a l’aplicació que ho permet). Cal tenir
  en compte, però, que l’anul·lació és total i, per tant, cal emplenar tots els apartats si es fa
  una sol·licitud nova.El professorat funcionari de carrera que formalitza voluntàriament una sol·licitud de
  participació per la fase d’elecció pot presentar un escrit de desistiment a la participació no
  més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional
  d’adjudicació de destinacions.
 • Un cop enviada la sol·licitud, he de fer algun altre tràmit?No. Només el professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis per
  circumstàncies personals ha d’aportar una còpia de la sol·licitud, amb la documentació
  acreditativa dels motius pels quals la sol·licita al registre d’entrada dels serveis territorials o
  del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Si sóc funcionari de dos cossos docents, puc fer dues sol·licituds?
  No. Únicament es pot fer una sol·licitud a un dels dos cossos.
 • Si sóc interí i la meva titulació ho permet, puc presentar dues sol·licituds, una a llocs
  d’educació infantil i primària, i una altra a llocs d’ensenyaments secundaris?No. Únicament es pot fer una sol·licitud, a un dels dos nivells.
 • Si sóc a la borsa de treball de personal docent interí però no he prestat serveis en centres
  educatius públics puc participar en aquest procediment?No. Només ho pot fer el personal interí o substitut del bloc de la borsa de treball de personal
  amb serveis prestats.
 • Si sóc interí i ja he fet les peticions per a nomenaments que es gestionen des de la borsa de
  treball de personal docent, cal que també faci la sol·licitud per al procediment
  d’adjudicacions provisionals?Sí. La participació en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs
  2017-2018 té caràcter obligatori per al personal interí de la borsa de treball si ja ha prestat
  serveis. En el procediment d’adjudicacions provisionals es té en compte el barem i les
  especialitats reconegudes a la borsa de treball, però no les peticions de centres o àmbits
  geogràfics, que s’han de demanar específicament per a cada procediment per separat

3. Propostes

 • Què vol dir tenir una proposta de la direcció d’un centre?Constar explícitament en la proposta que formalitzen les direccions dels centres, com a
  professorat proposat per a alguns dels llocs que preveu la convocatòria.
  L’equip directiu del centre convoca el professor o la professora perquè signi l’escrit de
  conformitat a la proposta.
 • Quins requisits he de complir per ser proposat?Cal consultar la convocatòria. En algun cas, el requisit és d’especialitat; en el cas que la
  persona proposada sigui interina, per exemple, un temps mínim de serveis de 12 mesos.
  Òbviament, és requisit previ per a l’adjudicació que el lloc estigui definit a la plantilla del
  centre i que estigui vacant.
 • Sempre preval la proposta de centre en l’adjudicació?Preval sempre respecte a les peticions individuals en la fase d’elecció que hagi fet un altre
  professor del mateix col·lectiu (funcionari o interí). No obstant, per al col·lectiu de personal
  interí preval sempre la destinació a llocs de dedicació completa per davant de la destinació
  d’una proposta de lloc de mitja destinació.El professorat funcionari de carrera i/o en pràctiques en la fase d’elecció té preferència sobre
  la proposta de la direcció d’un centre si aquesta recau en personal interí.

4. Proposta de continuïtat al centre

 • Què vol dir proposta de continuïtat a un centre? El fet de romandre el curs 2017-2018 en el mateix centre que el curs 2016-2017 (en el mateix lloc de treball o en un de diferent). La proposta de continuïtat es fa en la fase de proposta de les direccions dels centres,
  excepte en el cas del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, que ho fa
  a la sol·licitud individual.
 • Quins requisits he de complir per donar la conformitat a la proposta de la continuïtat i que la
  direcció pugui proposar-me?Amb caràcter general, complir el requisit d’especialitat; en el cas del professorat interí, a
  més, tenir un temps mínim de serveis de 12 mesos i haver prestat serveis en el centre un
  mínim de 4 mesos durant el curs 2016-2017 amb nomenament d’interí a un lloc vacant.
  Òbviament, són requisits previs per a l’adjudicació que el lloc estigui definit a la plantilla del
  centre i que estigui vacant.

5. Especialitats i peticions d’elecció

 • En quines especialitats puc participar?A les bases de la convocatòria s’indiquen els requisits d’especialitat de cada col·lectiu. Per a
  cada especialitat reconeguda es poden demanar, a més dels llocs ordinaris, si s’acrediten
  els requisits i consten al registre informàtic en el moment de l’adjudicació, llocs de la mateixa
  especialitat amb perfil professional.Com a criteri general (vegeu les excepcions a la convocatòria) els funcionaris que participen
  de forma forçosa han d’incloure com a primera opció l’especialitat d’oposició, els participants
  voluntaris que demanen comissió de serveis poden fer-ho per l’especialitat per la qual tenen
  destinació definitiva, i el professorat interí pot participar per qualsevol de les especialitats
  que té reconegudes a la borsa.
 • Què són els perfils professionals?Són atributs específics dels llocs de treball docents específics que requereixen uns
  coneixements addicionals al de l’especialitat del lloc. Els perfils existents, la seva descripció i
  el procediment d’acreditació dels requisits específics de capacitació professional estan
  regulats per resolució disponible al web del Departament d’Ensenyament.
 • Puc demanar llocs específics amb perfil professional?Sí, malgrat no constin enregistrats al registre informàtic en el moment de complimentar el
  model de sol·licitud individual de participació en la fase d’elecció. Els llocs específics amb
  perfil professional es proveeixen en la fase de proposta i també en la fase d’elecció si s’han
  sol·licitat i estan acreditats en el registre informàtic en el moment de fer l’adjudicació de
  destinacions.
 • Què són els llocs específics temporals?Els llocs específics temporals són els d’aula d’acollida, les unitats de suport d’educació
  especial i altres previstos en la convocatòria. Aquests llocs es proveeixen a proposta de
  centre i, en els casos que s’indiqui, també es poden demanar en la sol·licitud de destinació
  per la fase d’elecció, si se n’acrediten els requisits.
 • Quantes especialitats puc indicar o he d’indicar?Es poden demanar fins a 18 opcions d’especialitat, tenint en compte que per a cada
  especialitat reconeguda es poden demanar, a més dels llocs ordinaris, els llocs amb perfil
  professional, i a més els llocs temporals esmentats.L’aplicació de sol·licitud telemàtica us permet consultar les especialitats que teniu
  reconegudes.Per a llocs de mitja dedicació només es poden demanar per la fase d’elecció les
  especialitats que consten reconegudes a la borsa, però no altres llocs específics.
 • Quantes peticions puc fer o he de fer?Es poden fer entre 1 i 60 peticions. Les persones que han de participar forçosament a laconvocatòria, és recomanable que indiquin el màxim possible de peticions.Els professors funcionaris sense destinació definitiva i amb destinació provisional, excepte el
  professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc, i els
  funcionaris en pràctiques han d’indicar ordenades totes les comarques de Catalunya.El professorat interí ha de participar, com a mínim, en un dels dos procediments
  d’adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa (amb un mínim de 30 peticions) o a
  llocs de mitja dedicació (amb un mínim de 10 peticions).
 • Quines peticions pot fer el personal docent interí?Les especialitats i peticions per a llocs de dedicació completa i de mitja dedicació es
  demanen per separat en una única sol·licitud de destinació. Totes les peticions són
  voluntàries i per tant es pot optar únicament a llocs de dedicació completa, únicament a llocs
  de mitja dedicació o a ambdues. Les especialitats i peticions d’una i altra dedicació es fa en
  apartats diferenciats.
 • Què es té en compte primer, la petició o l’especialitat?Per assignar una destinació, en cas que se sol·liciti més d’una especialitat o que
  l’Administració n’afegeixi d’ofici, es té en compte en primer lloc la petició del centre i, en
  segon lloc, les especialitats demanades. Per exemple, si es demanen o corresponen les
  especialitats A i B, i tres peticions, 1, 2 i 3, l’ordre que es té en compte per a una possible
  adjudicació en cas de vacant és: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A i 3B.
 • Si demano un codi de comarca, municipi o zona, estic demanant tots els centres d’aquellàmbit?Sí, tots els centres convocats de l’àmbit, amb l’excepció dels centres considerats de màxima
  complexitat (indicats com a tals als annexos) i dels centres de formació de persones adultes.
  Aquests centres només s’adjudiquen si es demanen expressament amb el codi de centre.
 • Si demano un codi de comarca, municipi o zona, en quin ordre es tenen en compte els
  centres d’aquell àmbit?Amb l’excepció que s’indica en el punt anterior respecte als centres de màxima complexitat i
  de formació de persones adultes, quan es demana genèricament un municipi, zona o
  comarca, els centres s’adjudiquen d’acord amb l’ordre que es detalla als annexos de la
  convocatòria. En l’adjudicació d’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres
  corresponents a la capital de la comarca i, a continuació, la resta de centres.

6. Participació i adjudicació d’ofici

 • Què vol dir participar d’ofici?Participar a instància de l’Administració, per haver incomplert l’obligació de fer-ho dins del
  termini. Pot ser total, quan no s’ha presentat cap sol·licitud, o parcial, quan la sol·licitud és
  incompleta.
 • Un una adjudicació d’ofici se’m pot adjudicar un lloc no demanat?Sí. En primer lloc es tenen en compte les peticions vàlides, si n’hi ha. A continuació es
  generen informàticament la resta de peticions de l’àmbit que correspon a l’ofici, segons el
  col·lectiu de participació. Per tant, és important que les persones que participen forçosament
  demanin totes les especialitats que tenen reconegudes i que les ordenin d’acord amb les
  seves preferències. D’aquesta manera s’evita una adjudicació informàtica més aleatòria
  d’ofici.
 • Si sóc professora o professor funcionari de carrera amb pèrdua de la destinació definitiva
  per supressió, quina destinació d’ofici em correspon?L’àmbit de la zona de desplaçament de l’última destinació definitiva, de qualsevol
  especialitat que tingui reconeguda.
 • Si sóc professora o professor funcionari de carrera amb destinació provisional o que sol·licito
  el reingrés, quina destinació d’ofici em correspon?L’àmbit de tot Catalunya, per qualsevol especialitat que tingui reconeguda.

7. Participació en el procediment específic amb requisits d’entrevista previ a la proposta de la direcció

 • Quins llocs de treball es poden proveir per aquest procediment?
  Llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat a dedicació sencera i llocs detreball específics amb perfil professional.És requisit imprescindible que el lloc de treball vacant s’hagi fet públic en el termini establert
  al web dels corresponents serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, per tal de
  facilitar la informació del professorat.
 • Quin professorat hi pot participar?Funcionaris de carrera en pràctiques o interins que voluntàriament manifestin la seva
  disponibilitat a fer l’entrevista prèvia a la proposta de la direcció, sempre i quan reuneixin els
  requisits d’especialització docent i/o d’acreditació de perfils professionals, en el moment de
  l’entrevista.
 • És compatible la participació en el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia a la
  proposta i la participació en la fase d’elecció del procediment general?Sí. Tot i això, lògicament, en el supòsit que es formalitzi la proposta per part de la direcció,
  aquesta té prioritat en l’adjudicació de destinacions provisionals respecte les peticions
  formulades en la participació a la fase d’elecció.
 • En quin supòsit la direcció d’un centre es pot acollir al procediment específic amb requisit
  d’entrevista prèvia?Quan la proposta de la direcció per proveir el lloc de treball per al curs 2017-2018 no és
  previst que recaigui en un docent que ja destinat al centre el curs 2016-2017 (en el cas del
  professorat interí, un mínim de 4 mesos).