Absències per motius de salut

ASPECTES GENERALS

Qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada com més aviat millor (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació es consideri insuficient comporten la deducció en les retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sense perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.
En cap cas els justificants documentals han de contenir dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades...).

La documentació mèdica és confidencial. Els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

La direcció haurà de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, la justificació de l'absència.

En els centres i serveis educatius, la responsabilitat del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

3 supòsits de justificació d’absències per salut: