1

Funcionariat en pràctiques_
Funcionariat en pràctiques

Últimes notícies

Enllaç a les últimes notícies


Has aprovat. I ara què?

Full resum en pdf

Règim jurídic

Des del moment del nomenament com a funcionariat en pràctiques fins al nomenament com a funcionariat de carrera, el règim juridicoadministratiu de les persones aspirants seleccionats és el de funcionariat en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.
 
 
Persona propietària  provisional 
  • Ha de demanar plaça a les adjudicacions d’estiu sempre que no tingui nomenament per l’any següent. Es demana al maig-juny., en el termini que indiqui la resolució de les adjudicacions provisionals per al següent curs (adjudicacions d’estiu).
  • Les persones que es nomenin funcionàries en pràctiques queden obligades a participar en els successius concursos de trasllats de provisió de llocs de treball docents que es convoquin pel cos en què estiguin en servei actiu, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya.

Persona propietària definitiva

Voluntàriament,

  • Pot sol·licitar destinació provisional en un altre centre, demanant una comissió de serveis. Té validesa per un any, s’ha de renovar en les peticions d’adjudicacions d’estiu.
  • Pot demanar un canvi de plaça definitiva, participant en els concursos de traslltas que es convoquen cada dos anys.
Fase de pràctiques

Lloc i durada

La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l’aptitud per a la docència de les persones aspirants que han superat la fase de concurs oposició.
Es realitza a la destinació provisional adjudicada, mitjançant l’exercici de la funció docent. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d’alguna persona aspirant, aquest període mínim s’ha de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El període mínim de tres mesos es comptabilitza a partir de la data de presa de posessió i pot finalitzar, com a màxim, el 30 de juny.
El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.
Activitats de formació.
La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, si a 31 d’agost del curs anterior s’ha prestat menys de 6 mesos de serveis en centres educatius públics o serveis educatius dependents del Departament d’Educació, d’acord amb el que s’estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques. Teniu més informació en aquest enllaç.
Avaluació.
Finalitzada la fase de pràctiques, la comissió d’avaluació valora a la persona funcionària en pràctiques amb la qualificació d’apte o no apte.
Per a la valoració de cadascuna de les persones aspirants, la comissió té en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes de les persones tutores, del director/a i de l’inspector/a del centre on es realitzi la fase de pràctiques i, si escau, de les persones responsables de les activitats de formació programades.
Les persones funcionàries en pràctques participen en el procés d’avaluació i han de ser escoltades per la comissió, aportant un informe amb la seva valoració, les dificultats que ha trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.
Les persones aspirants que siguin declarats no aptes poden incorporar-se amb les persones aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s’incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionariat de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
 

Exempts de l’avaluació.

Queden exempts de l’avaluació de la fase de pràctiques les persones que hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionàries docents de carrera.
 

Nomenament de funcionariat de carrera

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d’Ensenyament publica al DOGC la resolució per la qual es declaren persones aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu les persones aspirants que havien estat nomenades funcionàries en pràctiques.
També s’ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport nomeni funcionariat de carrera dels cossos corresponents a les persones aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com les persones exemptes de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenades funcionàries en pràctiques i van estat declarades aptes.
 
Opció retributiva.
Les persones que siguin nomenades funcionariat en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.
En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.
Excepcionalment, en el cas que el funcionariat en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionariat de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d’adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l’antiguitat que té reconeguda.
En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionariat en pràctiques computa a l’efecte d’antiguitat per serveis prestats.
 

Informació relacionada:

  • Triennis: El 1r s’ha de demanar, i compta si s’ha estat en altres administracions públiques.
  • Per veure la nòmina i expedient: ATRI

Règim sanitari:

Un cop s’és funcionariat en pràctiques s’adquireix la condició de mutualista obligatori/a de la Mutualitat General del Funcionariat Civil de l’Estat (MUFACE). Aquesta condició atorga una sèrie de drets incloent l’assistència sanitària.
 
Caldrà escollir si es vol assistència sanitària a travès del Sistema Sanitari Públic (Seguretat Social) o de les entitats mèdiques concertades (mútues). Això es realitzarà quan es rebi una carta amb les instruccions pertinents de MUFACE.
 
Els passos a realitzar són:
1. Aneu a la web de muface.
2. Activeu la CLAVE permanent (són un seguit de passos i validacions per mòbil).
3. Ara teniu el vostre usuari DNI i una contrasenya que heu triat vosaltres.
4. Torneu a anar a MUFACE i aneu a la pestanya: Mutualistas i Beneficiarios (en blau). Aneu a l’apartat: “Servicios para colectivos específicos”.
5. Feu click a “Elección de entidad sanitaria para Mutualistas de Nuevo Ingreso”. Aqui us faran triar a on us voleu apuntar i si voleu modificar alguna dada. Accepteu i ja sereu de MUFACE.
 
L’opció pel Sistema Sanitari Públic o per mútua es pot canviar cada any, durant el mes de gener i juny.
 
Són beneficiaris dels mutualistes els seus familiars en diversos graus  (cònjuge, fills, ascendents, descendents, germans) sempre que reuneixin els requisits següents:
  • Viure amb el titular del dret i a càrrec seu.
  • No realitzar treball remunerat, ni percebre renta patrimonial ni pensió, superiors al doble del salari mínim interprofessional dels treballadors adults.
  • No tenir cap altra assistència sanitària de la Seguretat Social.

Pla de pensions i jubilació

Amb l’objecte d’articular un sistema de prestacions socials complementàries, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’any 2005 el Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat és promotora, i està obligada a fer les aportacions que s’acordin. CCOO ha denunciat reiterades vegades que des de 2011 no hi ha hagut cap aportació en aquest pla.
Les persones empleades amb dotze mesos d’antiguitat són les partíceps, i es poden fer voluntàriament les aportacions. Les aportacions que fa la Generalitat NO es dedueixen del nostre sou.
Jubilació
A partir d’1 de gener de 2011 totes les persones que siguin seleccionats a cossos docents es jubilaran pel règim general de la seguretat social i no per classes passives com es feia fins a 2010.

Guia laboral

Podeu trobar més informació de les condicions laborals en el següent enllaç:
 

Guia laboral