Funcionariat en pràctiques

Has aprovat. I ara què?

Règim jurídic

Des del moment del nomenament com a funcionariat en pràctiques fins al nomenament com a funcionariat de carrera, el règim juridicoadministratiu de les persones aspirants seleccionats és el de funcionariat en pràctiques. En tot cas, la seva incorporació a la realització de les pràctiques es produirà en ocasió de vacant.
 
 
 

Propietari/a provisional 

  • Ha de demanar plaça a les adjudicacions d’estiu sempre que no tingui nomenament per l’any següent. Es demana al juny. A les adjudicacions d’estiu  donen plaça provisional pel curs vinent.
  • Les persones aspirants seleccionats que es nomenin funcionariat en pràctiques queden obligats a participar en els successius concursos de provisió de llocs de treball docents que es convoquin del cos en què estiguin en servei actiu, fins a obtenir la seva primera destinació definitiva en centres de Catalunya, en la forma que determinin les convocatòries respectives.

Propietari/a definitiu

  • Si vol sol·licitar un altre centre, ho pot fer per comissió de serveis (adjudicació provisional).
  • Pot demanar una altra plaça definitiva (voluntàriament) (2 anys)
 
 

Fase de pràctiques

Lloc i durada

La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l’aptitud per a la docència de les persones aspirants que han estat seleccionats.
Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l’exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos però amb un període d’avaluació mínim de tres mesos d’activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d’alguna persona aspirant, aquest període mínim s’ha de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.
 

Activitats de formació.

La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d’acord amb el que s’estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques. Teniu més informació en aquest enllaç.
 

Avaluació.

Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluen cadascuna de les persones aspirants nomenats funcionariat en pràctiques amb la qualificació d’apte o no apte.
Per a la valoració de cadascuna de les persones aspirants, les comissions tenen en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor/a tutor, del director/a i de l’inspector/a del centre on la persona aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, de les persones responsables de les activitats de formació programades.
Les comissions qualificadores poden sol·licitar a les persones aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.
Les persones aspirants que siguin declarats no aptes poden incorporar-se amb les persones aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s’incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionariat de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
 

Exempts de l’avaluació.

Queden exempts de l’avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionariat docents de carrera.
 
 

Nomenament de funcionariat de carrera.

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d’Ensenyament publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu les persones aspirants que havien estat nomenats funcionariat en pràctiques d’acord amb el que s’estableix a la base 9.1.
També s’ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport nomeni funcionariat de carrera dels cossos corresponents a les persones aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionariat en pràctiques i hagin estat declarats aptes.
 
 

Opció retributiva.

Les persones que siguin nomenades funcionariat en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.
En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.
Excepcionalment, en el cas que el funcionariat en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionariat de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d’adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l’antiguitat que té reconeguda.
En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionariat en pràctiques computa a l’efecte d’antiguitat per serveis prestats.
 

Informació relacionada:

  • Triennis: El 1r s’ha de demanar, i compta si s’ha estat en altres administracions públiques.
  • Per veure la nòmina i expedient: ATRI
 

Règim sanitari:

Un cop s’és funcionariat en pràctiques s’adquireix la condició de mutualista obligatori/a de la Mutualitat General del Funcionariat Civil de l’Estat (MUFACE). Aquesta condició atorga una sèrie de drets incloent l’assistència sanitària.
 
Caldrà doncs indicar escollir si es vol assistència sanitària del Sistema Sanitari Públic (Seguretat Social) o a través de les entitats mèdiques concertades. Això es realitzarà quan es rebi una carta amb les instruccions pertinents de MUFACE.
 
Els passos a realitzar són:
1. Aneu a la web de muface.
2. Activeu la CLAVE permanent (són un seguit de passos i validacions per mòbil).
3. Ara teniu el vostre usuari DNI i una contrasenya que heu triat vosaltres.
4. Torneu a anar a MUFACE i aneu a la pestanya: Mutualistas i Beneficiarios (en blau). Aneu a l’apartat: Servicios para colectivos específicos.
5. Feu click a “Elección de entidad sanitaria para Mutualistas de Nuevo Ingreso”. Aqui us faran triar a on us voleu apuntar i si voleu modificar alguna dada. Accepteu i ja seru de muface.

 

L’opció pel Sistema Sanitari Públic o per una entitat d’assegurances es pot canviar cada any, durant el mes de gener i juny.

 
Són beneficiaris dels mutualistes els seus familiars en diversos graus  (cònjuge, fills, ascendents, descendents, germans) sempre que reuneixin els requisits següents:
  • Viure amb el titular del dret i a càrrec seu.
  • No realitzar treball remunerat, ni percebre renta patrimonial ni pensió, superiors al doble del salari mínim interprofessional dels treballadors adults.
  • No tenir cap altra assistència sanitària de la Seguretat Social.

Pla de pensions i jubilació

Amb l’objecte d’articular un sistema de prestacions socials complementàries, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa l’any 2005 el Pla de pensions d’ocupació de promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat és promotora, i està obligada a fer les aportacions que s’acordin. CCOO ha denunciat reiterades vegades que des de 2011 no hi ha hagut cap aportació en aquest pla.
Les persones empleades amb dotze mesos d’antiguitat són les partíceps, i es poden fer voluntàriament les aportacions. Les aportacions que fa la Generalitat NO es dedueixen del nostre sou.
 
Important: A partir d’1 de gener de 2011 totes les persones que siguin seleccionats a cossos docents es jubilaran pel règim general de la seguretat social i no per classes passives com es feia fins a 2010.
 

Guia laboral

Podeu trobar més informació de les condicions laborals en el següent enllaç:
 

Guia laboral

 
 
 
image_print

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies