Retribucions i complements càrrecs unipersonals

Retribucions i complements càrrecs unipersonals

RETRIBUCIONS 

Les retribucions que percebem són: 

 • Retribucions bàsiques: sou base, triennis i pagues extres.
 • Retribucions complementàries: complement de destinació i complements específics (general, singular i per estadis).

Les retribucions bàsiques i complementàries es fixen anualment en els pressupostos generals de l'Estat i es concreten en els pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya.

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

Sou base (codi 001)

Es fixa en funció del grup de pertinença: 

 • Grup A1: professorat d'ensenyaments secundaris, professorat d’EOI, professorat d'arts plàstiques i disseny, cos d’inspecció.
 • Grup A2: mestres, professorat tècnic d'FP i mestres d'arts plàstiques i disseny.

Triennis (codi 002)

Es perceben automàticament cada 3 anys. La seva retribució es fixa segons el grup de pertinença. Es computa el temps treballat com a interí o substitut, l'any de funcionariat en pràctiques i qualsevol servei prestat a l'Administració pública. Els triennis assolits als centres concertats no es reconeixen quan la persona treballa pel Departament d’Educació.
Des de l’1 d’abril de 2022 es paguen els triennis perfeccionats durant la situació d’incapacitat temporal, i també els increments retributius anuals.

Pagues extraordinàries (codi 003)

Dues a l'any: al juny i al desembre.

Any 2002: la paga extra era la suma del sou base i els triennis.

Any 2006: la paga extra inclou el sou base, els triennis i el complement de destinació.

Desembre del 2009: s’hi afegeixen la totalitat dels complements específics.

Any 2009, gràcies als acords signats per CCOO, es va assolir el pagament del 100% de les pagues extraordinàries, que van passar a ser una paga doble real. aquests acords i la paga extra es veuen afectats des de desembre del 2010.

Any 2012: el Govern estatal suprimeix la paga de Nadal.

Any 2013 i 2014: el Govern de la Generalitat redueix l’equivalent al 5 % anual, que es descompta de les pagues extres de juny i desembre.

Any 2015: ens retornen els 44 dies de la part meritada de la paga de desembre del 2012 (aproximadament el 25 %), tal com havia reclamat formalment CCOO. També es va cobrar la paga extra de juny i desembre.

Any 2016: fruit de la unitat sindical, de la capacitat de proposta i de la mobilització dels delegats i delegades sindicals, el 9 de juny es va arribar a un acord a la Mesa General de la Funció Pública pel qual es va pagar el 75’96 % pendent de la paga de 2012 en 3 pagaments (al novembre del 2016, a l’abril de 2017 i al març del 2018 ).

Any 2017: s’acorda el 16 de juny del 2107 el retorn durant l’any 2018 del 10 % com a mínim, de la paga del 2013 sostreta als treballadors i treballadores públics. L’acord també es comprometia a continuar les negociacions per establir un calendari del retorn de l’import de les pagues del 2013 i el 2014.

Any 2018: l’acord signat per CCOO concreta el calendari de retorn de les pagues del 2013 i el 2014 (paga del 2013: 40 % l’any 2019 i 60 % l’any 2020; la paga del 2014 s’havia de negociar entre el 2021 i el 2022, es retorna el 2021)

 

La paga extra consta en la nòmina amb dos conceptes:

 • Paga extraordinària (codi 003). S’obté sumant sou base, triennis i complement de destinació. (el sou base i els triennis són d’una quantia menor de la que correspon en un mes ordinari i la quantia es fixa cada any en els pressupostos Generals de l’Estat).
 • Complement addicional específic (codi 085). S’obté sumant el complement específic general, el complement específic singular i el complement específic per estadis. 

RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES

Complement de destinació (codi 004)

En funció del nivell es té un o un altre complement de destinació, de manera que tots els llocs de treball d'un mateix nivell tenen el mateix complement de destinació.

La seva quantia depèn del lloc de treball que s'ocupa:

 • Nivell 21 Professorat d'infantil i de primària.
 • Nivell 24 Professorat tècnic d'FP. 
 • Nivell 24 Professorat de secundària.
 • Nivell 26 Catedràtics i catedràtiques.
 • Nivell 26 i 27: Inspectors i inspectores.

Complement específic general (codi 005)

És un concepte retributiu generalitzat per a tot el professorat. Té en compte les condicions del lloc de treball pel que fa a l’especial dificultat tècnica, grau de dedicació, responsabilitat, incompatibilitat i perillositat. La seva quantia depèn del nivell (21-24-26).

Complement específic singular (codi 006)

Es cobra quan s’ocupa:

 • Un càrrec unipersonal (direcció, cap d’estudis, secretaria, coordinació pedagògica...).
 • Un càrrec de coordinació (coordinació de cicle, d’etapa, cap de departament o de seminari, d’informàtica, riscos laborals, activitats i serveis escolars, tutoria ...).
 • Llocs singulars, complement d’itinerància i altres.

Complement específic per estadis (codi 008)

Aquest complement és fruit d’un acord de 1992 signat per CCOO, UGT i CSIF

El 2005, per un acord signat per CCOO, s’amplia el cobrament dels primers estadis al professorat interí i funcionari en pràctiques. El 2012 el departament, de manera unilateral, incrementa de 6 a 9 anys el temps necessari per poder assolir el primer estadi, i per assolir un nou estadi són necessaris 10 crèdits en comptes de 9 (Acord GOV/29/2012, de 27 de març, de mesures excepcionals). El funcionariat de carrera pot assolir com a màxim 5 estadis de promoció.

El professorat funcionari en pràctiques, el professorat interí i el professorat de religió pot assolir el quart i el cinquè estadi d’acord amb l’Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol. 

L’assoliment dels estadis no és automàtic. Cal sol·licitar-los. La promoció d’un estadi a un altre s’assoleix el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics es reconeixen al mes següent a aquell en què s’assoleix l’estadi.

Els estadis assolits en escoles municipals o en centre concertats, no es reconeixen quan la persona treballa per al Departament d’Educació.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi és posterior a la data d’assoliment, la data de reconeixement de l’estadi és la de la sol·licitud i els efectes econòmics són reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud. És convenient sol·licitar-los, com a màxim, quan faltin 3 mesos per assolir-los.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten 10 crèdits:

 • Per al primer: 9 crèdits de serveis prestats i un crèdit.
 • Per als estadis 2,3,4 i 5: 6 crèdits de serveis prestats més 4 crèdits.

Els crèdits necessaris que no siguin per serveis prestats es poden obtenir per: 

 1. Implicació en la millora dels resultats del centre. 
 2. Desenvolupament de funcions d'especial responsabilitat o representativitat.
 3. Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l'estadi que s'ha completat.
 4. Participació en activitats complementàries, colònies i plans d'entorn i creació de materials educatius digitals.

A la pàgina web de CCOO (publica.ccoo.cat) trobareu la llista detallada de com obtenir els crèdits. En destaquem els més usuals:

 • Per formació rebuda: ½ crèdit per cada 15 hores.
 • Per cap de departament o qualsevol altra coordinació: ½ crèdit per cada curs.
 • Per tutoria: ½ crèdit per curs.
 • Per representació del professorat al Consell Escolar: ½ crèdit per curs.
 • Per participar en activitats complementàries i colònies: ½ crèdit per curs.

El termini de presentació de les sol·licituds d'avaluació és el comprès entre el dia 15 de febrer i el dia 1 de març de cada curs escolar.

Normativa: 

 • Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis, modificada per l’Ordre ENS/382/2015, de 22 de desembre, i l’Ordre ENS/16/2016, de 3 de febrer.
 • Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol, de modificació de l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, de procediment de promoció docent per estadis.
 • Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament.
 • Acord de GOV/29/2012, de 27 de març, de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

 

ALTRES RETRIBUCIONS

Casa habitació (codi 014)

Només la percep el professorat d'infantil i primària que ocupan places que no són de nova creació. És una quantitat simbòlica, fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys.

DESCOMPTES

Retencions de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF)

El càlcul de l'IRPF ha canviat en els darrers anys. Actualment aquest càlcul s'ha complicat força, ja que té en compte un seguit de variables personals, econòmiques i fins i tot familiars, com ara el sou, l'edat, el nombre de fills o filles, etc. i per tant varia molt d'una persona a una altra. Pot canviar al llarg de l’any en funció de l’evolució en les retribucions. Al mes de desembre es fa una regulació de l’IRPF en funció dels ingressos i les deduccions de tot l’any.

Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (Muface) i drets passius (classes passives)

Muface cobreix la part d’assistència sanitària i altres prestacions. Drets passius (Classes passives) cobreix la pensió de jubilació. Aquests descomptes representen quantitats fixes mensuals, diferents per a cada grup.

Es cotitza l'1,69 % dels havers reguladors per contingències cobertes per Muface (assistència sanitària, IT, prestacions econòmiques i socials, etc.) i el 3,86% per contingències cobertes per classes passives (jubilació, IP, permanent, viduïtat, mort…). Es divideixen en 14 quotes.

 1.  Seguretat Social (professorat interí i substitut)

Es descompta de la nòmina un 6,35% del total: 4,7% per contingències comunes; 1,55% per atur i 0,10% per formació professional.

 1. El nou funcionariat -a partir de 2011- cotitza per:
 1. Muface ( ja que rep l’assistència sanitària per mitjà de Muface).
 2. Seguretat Social (la seva jubilació es fa pel règim general de la Seguretat Social).

Codis de conceptes retributius: 

CODI CONCEPTE
Percepcions
001 Sou
002 Triennis
003 Paga extraordinària
004 Complement de destinació
005 Complement específic general
006 Complement específic complement singular
007 Complement específic singular càtedra
008 Complement específic per estadis
013 Complement diferència nivell ESO
014 Casa habitació
085 Complement addicional específic
Deduccions
001 IRPF
002 Drets passius
080 Muface

BESTRETES

Es pot sol·licitar una bestreta sobre el sou sempre que hi hagi una partida pressupostària destinada i crèdit suficient. Es descompta de la nòmina a partir del mes següent a la seva concessió, en tantes mensualitats com determini l’Administració.