Permutes

Procediment excepcional de provisió de vacants autoritzat per l’Administració.

Qui ho pot demanar:

Personal funcionari propietari definitiu.

Sol·licitud:

Signada per les dues persones sol·licitants, adjuntant els fulls de serveis certificats pels Serveis Territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona, de cadascuna de les persones sol·licitants.

Observacions:

  • Acreditar dos anys de serveis efectius amb caràcter definitiu en el lloc de treball que es vol permutar.
  • Que els llocs de treball siguin d’iguals característiques i els correspongui idèntica forma de provisió.
  • Que els qui pretenguin la permuta comptin, respectivament, amb una antiguitat que no difereixi en més de cinc anys.
  • Que s’emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de la qual depengui cadascuna de les places a permutar.
  • Quan la permuta sigui entre administracions educatives diferents, totes dues l’han d’autoritzar.
  • En els deu anys a partir de la concessió de la permuta, no se’ls en podrà autoritzar cap altra.
  • No es podrà autoritzar una permuta quan a alguna de les persones li manquin menys de deu anys per a la jubilació forçosa.
  • Es deixaran sense efecte les permutes si en els dos anys següents a la data en què es concedeixin es produeixen l’excedència o la jubilació voluntàries d’algun dels permutants.
  • Després de la permuta no es podrà participar en els concursos de trasllats fins a haver prestat dos anys de serveis en la plaça que s’hagi ocupat com a conseqüència de la permuta.
Normativa:

  • RD 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el Concurs de Trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents contemplats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i altres procediments de provisió de places a cobrir per aquests mateixos. 
image_print