Convocatòria d'oposicions docents

Procés d'oposició

Funcionariat en pràctiques

Calendari

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2019
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 28 de febrer de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 14 de març de 2019
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 23 de maig de 2019
 • Proves de llengües: 14 de juny de 2019, a les 16 hores (només qui n'hagi de fer alguna)
 • Acte de presentació: 15 de juny de 2019, a les 10 hores
 • Finalització de la fase d'oposició: abans del 31 de juliol de 2019
 • Finalització del procediment selectiu: abans del 31 d'octubre de 2019

Recursos

 

Valoració de mèrits

Annex 3 i 4 RESOLUCIÓ EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

Encara que teniu tota la informació a la convocatòria, de cara a resoldre alguns dubtes plantejats sobre la valoració dels mèrits pels tribunals d’oposicions, cal fer els següents aclariments:

 • En la fase de concurs es poden obtenir 10 punts com a màxim.
  Únicament es valoren els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
 • Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.
 • Per fer l'al·legació dels mèrits segons els annexos 3 i 4 de la convocatòria, s'han de lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem disponible.
 • Les compulses a l'hora d'aportar documentació acreditativa la pot realitzar el mateix tribunal, però la persona opositora ha de portar l'original i la còpia del document.

Sol·licitud de valoració de documents.

Full d'autobarem de mèrits de procediment d'accés (No confondre amb el full d'autobarem de procediment d'ingrés)

Distribució de sol·licituds per cossos i especialitats en relació a les places convocades.

CCOO, entenem que la lluita contra la temporalitat i la incertesa que pateix el personal interí i substitut exigeix garantir el compliment de l’acord signat el 16 de juny per CCOO per reduir fins al 8% la taxa d’interinitat, garantint un lloc de treball estable, en millors condicions i amb independència de criteris subjectius i arbitraris. Per això, ens alegrem que es vagi complint amb l’acord que ho possibilita i la propera convocatòria respon a aquesta intenció. (Enllaç al resum de l'última mesa sectorial).

Full informatiu PDF Primària
Full informatiu PDF Places FP

596

Cos de mestres

ESP ESPECIALITAT PLACES  SOL·LICITUDS  RÀTIO
ALL Audició i Llengatge 75 274 3,65
EES Pedagogia Terapèutica 283 1182 4,18
INF Educació Infantil 589 5748 9,76
PAN Llengua estrangera: anglès 331 1276 3,85
PEF Educació Física 211 1320 6,26
PFR Llengua estrangera: francès 8 25 3,13
PMU Música 175 603 3,45
PRI Educació Primària 1932 6490 3,36
590

Cos de professorat d'ensenyament secundari

ESP ESPECIALITAT PLACES  SOL·LICITUDS       RÀTIO
501 Administració d'empreses 77 320      4,16
502 Anàlisi i química industrial 30 95      3,17
503 Assessoria i processos d'imatge personal 24 49      2,04
505 Formació i orientació laboral 91 598      6,57
506 Hosteleria i turisme 24 94      3,92
507 Informàtica 139 397      2,86
508 Intervenció socio-comunitària 87 460      5,29
510 Organització i gestió comercial 73 158      2,16
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 24 68      2,83
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 26 93      3,58
513 Organització i projectes de sistemes energètics 8 36      4,50
515 Processos de producció agrària 16 69      4,31
516 Processos industria alimentària 11 48      4,36
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 30 76      2,53
518 Processos sanitaris 42 162      3,86
519 Processos i mitjans de comunicació 11 79      7,18
522 Processos i productes d'arts gràfiques 10 32      3,20
524 Sistemes electrònics 8 38      4,75
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 28 162     5,78
591

Cos de professorat tècnic de Formació Professional

ESP ESPECIALITAT PLACES  SOL·LICITUDS        RÀTIO 
601 Cuina i pastisseria 31 98      3,16
603 Estètica 29 70      2,41
608 Laboratori 9 26      2,89
609 Manteniment de vehicles 49 131      2,67
610 Maquines, serveis i producció 3 6      2,00
611 Mecanització i manteniment de màquines 42 79      1,88
614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 8 18      2,25
615 Operacions de processos 10 15      1,50
616 Operacions i equips de producció agrària 13 54      4,15
617 Patronatge i confecció 6 29      4,83
618 Perruqueria 16 68      4,25
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 33 88      2,67
620 Procediments sanitaris i assistencials 97 255      2,63
621 Processos comercials 54 97      1,80
622 Processos de gestió administrativa 66 207      3,14
623 Producció en arts gràfiques 9 28      3,11
625 Serveis a la comunitat 69 291      4,22
626 Serveis de restauració 13 47      3,62
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 80 195      2,44
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 5 51     10,20

Tribunals

Criteris de correcció

Distribució dels tribunals:

Composició de les comissions de selecció

Tribunals que han de jutjar el concurs d'oposició

Vols formar part dels tribunals de les oposicions per a docents?

El Departament d'Ensenyament obre un enllaç per tal que el personal docent funcionari que vulgui formar part dels tribunals d'oposició puguin apuntar-s'hi.

Els tribunals estan constituïts per un president o presidenta, designat per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, i per quatre vocals de l'especialitat i cos corresponent, en servei actiu i que ocupen un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca o territori on ha d'actuar el tribunal.

Les persones que vulguin formar part d'un tribunal com a vocals (amb un màxim de dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal) han de sol·licitar-ho mitjançant el formulari disponible al Portal de centres del Departament. Els requisits per participar-hi s’estableixen a la resolució de la convocatòria (5.3.5.Participació voluntària).

Reclamació oposicions docents

Volem recordar a totes les persones opositores tenen un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional amb la puntuació obtinguda, per a la presentació de reclamacions, que han de ser per escrit, davant el president del tribunal. Els tribunals han de contestar per escrit dient si accepten o no la reclamació, justificant-ne els motius a partir dels criteris de correcció establerts. Contra aquesta valoració, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes. Podeu utilitzar el següent model de reclamació.

Des de les CCOO també denunciem l’alt percentatge de places que ja es pot preveure que quedaran desertes. Amb un nombre tan elevat de persones que s’han presentat al procés selectiu no sembla lògic que quedin places sense cobrir.

Oposicions aprovades: I ara què?

Si has aprovat les passades oposicions i has obtingut plaça, recorda que has de fer la sol·licitud de les adjudicacions d'estiu per obtenir plaça com funcionari en pràctiques pel curs 2018-19 i també que has de presentar tot un seguit de documentació al Departament d'Ensenyament, per començar a treballar com funcionari en pràctiques a 1 de setembre.

Tots els aspirants seleccionats (els que aquest curs són funcionaris, els professors interins i la resta de seleccionats) han de formalitzar la sol·licitud de destinació del curs 2018-2019 mitjançant l'aplicació d'aquesta pàgina, que estarà disponible quan la Comissió de Selecció faci pública la llista definitiva dels seleccionats.

Recorda que si has aprovat les oposicions, però no has obtingut plaça i no havies prestat serveis com a personal interí o substitut docent, ara tindràs un número d'ordre superior a 40.000 i inferior a 45.000 en la borsa docent. Si ja formes part de la borsa de treball de personal interí docent, amb la renumeració d’estiu, obtindràs un número d'ordre inferior a 40.000. La publicació de la llista definitiva es realitzarà durant la primera quinzena del mes de juliol.

Adjudicacions d'estiu

Hauràs de realitzar la sol·licitud telemàtica d'adjudicacions d'estiu per obtenir una plaça com a funcionari en pràctiques pel curs 2018-2019.
El termini per fer aquesta sol·licitud d'adjudicacions d'estiu és: Del 12 al 19 de juny.
Tens tota la informació d'adjudicacions en el següent enllaç, i en la RESOLUCIÓ ENS/862/2018, de 25 d'abril. El punt més important seria aquest:
9.6.2. Criteris per a l'emplenament de les sol·licituds de destinació per a ser destinat com a funcionari en pràctiques.
La sol·licitud individual és per participar per la fase d'elecció (fase 5.2), sens perjudici que el professorat d'aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, hagi pogut ser proposat per la direcció d'un centre.
a) Manteniment de les propostes
En la mateixa sol·licitud com a seleccionat, els participants que han superat el procés selectiu i que durant el curs actual són professors interins hauran de manifestar si mantenen o no l'acceptació de les propostes de les direccions de centre, sempre que compleixin els requisits per ocupar els llocs de proposta com a funcionari en pràctiques indicats a la base 6.3.
 b) Especialitats i llocs específics de les fases d'elecció i, si correspon, ofici
L'especialitat a consignar ha de ser l'adquirida en el procés selectiu, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris o, si en té l'acreditació, a llocs de treball específics amb perfil professional.
Addicionalment pot demanar, si en reuneix els requisits i són del seu cos, llocs de treball docents d'aula d'acollida (AAP i ADC) i/o llocs de suport a l'escola inclusiva (UEE i UES). Aquests llocs poden constar en l'ordre desitjat, prèviament o posterior a l'especialitat d'oposició.
En cas de no demanar l'especialitat d'oposició, l'Administració la inclourà d'ofici. En cap cas s'afegiran llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats en la sol·licitud.
En cas que un aspirant fos seleccionat per més d'una especialitat, haurà d'optar, prèviament a la seva sol·licitud, per quina de les especialitats vol participar i obtenir destinació com a funcionari en pràctiques, sense perjudici que el seu nomenament com a funcionari de carrera, si supera la realització de les pràctiques o n'està exempt, ho serà per totes les especialitats superades.
 c) Peticions
El professorat d'aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d'aquesta Resolució.
El procediment d'adjudicació té en compte per a cada petició demanada tots els llocs inclosos en la sol·licitud (especialitat d'oposició ordinària, llocs específics amb perfil professional i llocs específics temporals) abans de passar a la petició següent.
d) Obligació d'ordenar comarques
A l'efecte d'obtenir destinació, els participants seleccionats han d'indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l'Administració les afegirà d'ofici.
S'exceptuen d'aquesta obligació, d'acord amb el que s'indica anteriorment en aquesta mateixa base, els participants seleccionats que ja són funcionaris de carrera d'un altre cos docent i han expressat en la seva sol·licitud com a seleccionat l'opció corresponent de participar sense ofici.
Recorda també que al punt 9 de la resolució ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició, també trobaràs infomació al respecte.
En la mateixa resolució esmentada trobaràs també la informació de:

Presentació de documents dels aspirants seleccionats

8.1 Termini i documents a presentar.
En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista d'aspirants seleccionats , aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.
Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Ensenyament i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.
b) Exclusivament per als seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari i del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes pel procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: fotocòpia compulsada que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, els aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.1.b).
Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Ensenyament i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.
c) Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.
En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una fotocopia compulsada del document acreditatiu de la seva nacionalitat o una fotocopia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
Els aspirants que siguin familiars dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.
En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.
d) Certificat mèdic ordinari acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què opta, expedit per qualsevol metge de família dels centres d'atenció primària.
e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 8.
Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 8.
f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals.
Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedit per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.
g) Els aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.3.
Els aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.
h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Ensenyament. S'ha de presentar al servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona on l'aspirant sigui destinat durant el curs 2018-2019.
8.2 Documents dels que ja són funcionaris docents de carrera.
Els que tinguin la condició de funcionari docent de carrera en situació de servei actiu i estiguin subjectes al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, estan exempts de presentar documentació, sempre que la informació ja consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament.
En qualsevol cas sempre han de presentar una fotocopia compulsada del document nacional d'identitat (DNI), vigent en el moment de la presentació o altre document acreditatiu de la nacionalitat.
En els cas d'aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Ensenyament per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.
8.3 Opció retributiva.
1. Les persones que siguin nomenades funcionaris en pràctiques mentre estan realitzant períodes de pràctiques o segueixen cursos de formació selectius han de percebre una retribució equivalent al sou i les pagues extraordinàries del grup o subgrup en què estigui classificat el cos o escala a què pretenen ingressar.
En el cas que les pràctiques consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, han de percebre, a més, les retribucions complementàries corresponents a aquest lloc.
2. Excepcionalment, en el cas que el funcionari en pràctiques tingui una vinculació prèvia com a funcionari de carrera o interí, personal laboral fix o temporal amb la mateixa administració a què pertany el cos o escala a què aspira a ingressar, pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a funcionari en pràctiques o bé per percebre les retribucions del lloc que ocupava amb càrrec als crèdits del departament, organisme o ens d'adscripció. En ambdós casos, si escau, ha de continuar percebent l'antiguitat que té reconeguda.
3. En el cas de superar les pràctiques i el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com a funcionari en pràctiques computa a l'efecte d'antiguitat per serveis prestats.
8.4 Exclusió dels aspirants que no presentin la documentació.
Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major, no presentin la documentació requerida, o bé aquells respecte dels quals s'observi, a partir de la revisió de la seva documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats a la base 2, no poden ser nomenats funcionaris de carrera, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

Fase de pràctiques

10.1 Lloc i durada.
La fase de pràctiques és tutelada, forma part del procés selectiu i té per objecte la valoració de l'aptitud per a la docència dels aspirants que han estat seleccionats.
Es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades, mitjançant l'exercici de la funció docent amb validesa acadèmica. La durada de la fase de pràctiques és de sis mesos però amb un període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent. Si hi ha hagut absències justificades d'algun aspirant, aquest període mínim s'ha de completar abans que la comissió qualificadora emeti la seva qualificació. El desenvolupament de la fase de pràctiques es determina per la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics que la reguli.
10.2 Activitats de formació.
La fase de pràctiques pot incloure activitats de formació, d'acord amb el que s'estableixi a la resolució reguladora de la fase de pràctiques.
10.3 Avaluació.
Finalitzada la fase de pràctiques, les comissions qualificadores avaluen cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.
Per a la valoració de cadascun dels aspirants, les comissions tenen en compte els criteris que es determinin en la resolució de regulació de la fase de pràctiques i, en tot cas, els informes del professor tutor, del director i de l'inspector del centre on l'aspirant hagi realitzat la fase de pràctiques i, si escau, dels responsables de les activitats de formació programades.
Les comissions qualificadores poden sol·licitar als aspirants un informe final per tal que aquests valorin les dificultats que han trobat i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.
Els aspirants que siguin declarats no aptes poden incorporar-se amb els aspirants seleccionats a la promoció següent per repetir, per una única vegada, la realització de la fase de pràctiques. Els que no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o els que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
10.4 Exempts de l'avaluació.
Queden exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar com a funcionaris docents de carrera.

Personal funcionari en pràctiques. Full informatiu en pdf

Nomenament de funcionaris de carrera.

Un cop acabada la fase de pràctiques, el Departament d'Ensenyament publica al DOGC la resolució per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques i aprovats en el procediment selectiu els aspirants que havien estat nomenats funcionaris en pràctiques d'acord amb el que s'estableix a la base 9.1.
També s'ha de fer el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin superat la fase de pràctiques, així com als exempts de la seva realització. El nomenament té efectes des del dia 1 de setembre del curs escolar següent a aquell en què van ser nomenats funcionaris en pràctiques i hagin estat declarats aptes.

Aclariments respecte la carta de pagament d'inscripció a les oposicions docents

Des de CCOO Educació hem estat en contacte des d'ahir i al llarg d'aquest matí amb el Departament arran dels problemes que s'han generat amb la carta de pagament d'algunes de les persones inscrites a les oposicions.

Després de diverses converses, el Departament ens ha dit que faran tot el possible perquè les persones que el 11 de gener van fer el pagament sortiran a la llista provisional que es publicarà no més tard del 20 de gener.

Els que facin el pagament en dies posteriors o inclús en els 10 dies que s'habilitaran per fer reclamacions (després de la publicació de les llistes provisionals), un cop  publicada la llista provisional, quedaran exclosos però presentant la carta de pagament seran admesos immediatament i així  sortiran a la llista definitiva.

Hem demanat que es notifiqui a les persones afectades les informacions oportunes referents a la situació sigui  personalment, mitjançant la pàgina web del Departament d’Ensenyament i/o als diferents serveis territorials.

Informe oposicions 2019. Funció pública docent

OPOSICIONS 2018-19
CAL MILLORAR EL SISTEMA D’OPOSICIONS!

HAN QUEDAT 508 PLACES DESERTES! UN 25% DE LES PLACES DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I VORA EL 50% DE PROFESSORAT TÈCNIC D’FP! QUE NO ES PERDIN!

Segons dades del mateix Departament d’Educació, han quedat desertes una quarta part de les places convocades pel cos de professorat de secundària i prop de la meitat pel professorat tècnic d’FP. En el cas de les places convocades pel cos de mestres ha quedat un 2% de places desertes.

És sorprenent i altament preocupant que hagin quedat desertes un nombre tan alt de places a l’FP. Cal que el Departament faci una anàlisi acurada de les causes, repensi alguns aspectes de la convocatòria i les instruccions, orientacions i formació que dóna a les comissions coordinadores dels tribunals, abans i durant el procés selectiu.

Desgraciadament, aquest fet afegeix més malestar i desil·lusió a les persones opositores d’FP que han viscut en el desconcert abans de l’inici del procés amb la publicació de diverses “notes aclaridores” del Departament en relació a la programació LOE, la darrera canviant el sentit de l’anterior, poc temps abans de l’inici del procés de selecció. Aspirants que han patit el desconcert de rebre orientacions contradictòries sobre la normativa de la convocatòria el dia mateix de la presentació als diferents tribunals i que han sofert irregularitats produïdes per la manca d’harmonització en els criteris d’actuació dels diferents tribunals en la fase d’oposició o inclús d’interpretacions de la normativa clarament errònies. Tot plegat ha incidit majoritàriament en la cronificació de la precarietat del professorat tècnic d’FP amb un alt nivell d’interinatge, d’un 40% d’interinitat de mitjana, i s’allunya i de molt d’arribar a l’objectiu marcat del 8%.

Cal dir també que en la fase de concurs s’han produït interpretacions restrictives de la normativa de mèrits, amb dificultats per aconseguir el reconeixement d’alguns mèrits, per exemple l’experiència docent en centres municipals o el reconeixement de tasques de professionals d'atenció educativa i, en d’altres, també s’han donat interpretacions diferents segons el tribunal.

Exigim que s’incorporin a les properes convocatòries totes les places que han quedat desertes en l’actual convocatòria.

Cal que el Departament d’Educació posi els mecanismes necessaris per evitar que quedi aquesta quantitat tan gran de places desertes i que es produeixin situacions irregulars durant el procés de selecció.