Llar d’infants

Personal de les llars d’infants

És personal del Departament d’Educació a les llars d’infants:

 • el director o directora de la llar
 • el personal educador
 • el personal de cuina
 • el personal ajudant de cuina-netejador
 • el personal de manteniment

Direcció de la llar d’infants

Designació

Mentre no s’hagi regulat per reglament el sistema de nomenament de director o directora de llar d’infants, ha d’exercir les funcions de direcció el personal de l’extingida categoria professional de director o directora de llar d’infants, enquadrada en el subgrup A3. En absència de personal d’aquesta categoria, ha d’exercir les funcions de director o directora l’educador o educadora que presta serveis a la llar i que resulti nomenat a proposta de l’equip de cada llar, amb l’informe favorable de la Inspecció d’Educació. Aquest nomenament té caràcter transitori i no pot excedir un període de quatre anys.

Funcions

Corresponen al director o directora de la llar les funcions següents:

 1. La gestió, l’organització i la planificació de la llar, que té com a finalitat bàsica afavorir el desenvolupament integral de cada infant.
 2. La direcció, la coordinació i el control del personal assignat a la llar d’infants, i la distribució de les tasques, a fi de garantir el bon funcionament de la llar d’infants. També actua assumint la dinamització i animació de l’equip educatiu, d’acord amb els programes formatius que s’hi estableixin.
 1. El manteniment de les relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos, i amb altres professionals i serveis en relació amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
 2. L’atenció directa als infants.

L’assignació dels educadors als diferents grups la fa el director o directora, amb la consulta prèvia a l’equip docent. L’assignació s’ha de fer d’acord amb els criteris pedagògics establerts en el projecte educatiu, especialment els aspectes lingüístics, l’atenció a la diversitat, les característiques dels diferents grups classe i la continuïtat en el mateix grup.

Les hores destinades a les tasques a, b i c s’han de determinar en funció del nombre de grups de la llar d’infants. Es compten normalment 3 hores setmanals per cada grup d’infants amb un mínim de 15 hores per setmana.

Personal educador

Corresponen al personal laboral de la categoria professional educador o educadora de llars d’infants les funcions següents:

 1. Atendre directament els infants, com a responsable del grup assignat, en el desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic com psíquic i social i de la higiene personal, vestit i alimentació. Atendre, així mateix, la vigilància i custòdia dels infants en les sortides que programa el centre.
 2. Formar part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels projectes que s’estableixin en el pla general de funcionament del centre.
 3. Programar, desenvolupar, documentar i avaluar els processos educatius i d’atenció als infants.
 4. Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, compartint informació, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
 5. Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula.

Els educadors que no siguin tutors d’un grup d’infants s’han d’encarregar de les tasques que s’estableixen en la programació general del centre i fer les suplències, de les quals no es derivi una substitució, que es produeixin: baixes curtes, permisos, etc.

El personal educador està obligat a assistir a les reunions de l’equip educatiu i a totes les reunions que convoca el director o directora.

Personal de cuina

Correspon al personal laboral del Departament d’Educació de la categoria professional oficial de primera cuiner o oficiala de primera cuinera, adscrit a la llar d’infants, ser el o la responsable de la cuina. Aquest personal s’encarrega, sota les directrius del director o directora de la llar i amb l’ajut del personal adscrit a les seves ordres, de preparar, manipular i controlar els aliments que se serveixen a la llar d’infants, i de tenir cura dels diferents règims alimentaris que, per prescripció mèdica, s’hagin de preparar per als infants.

Col·labora en les festes i sortides que es facin a la llar d’infants, preparant menús apropiats, i es responsabilitza de la custòdia, provisió, emmagatzematge i conservació dels aliments, així com de la neteja dels estris de la cuina i del seu paviment.

Personal de manteniment

Sota les directrius del director o directora de la llar d’infants, correspon al personal laboral de la categoria professional oficial o oficiala de primera, manteniment, adscrit a la llar d’infants, fer funcions que requereixen una pràctica concreta o coneixements generals d’ofici. Aquest personal desenvolupa feines de paleta, pintura, fusteria i altres, necessàries per al manteniment de l’edifici i de l’exterior; així mateix, fa instal·lacions no complexes per al suport de les activitats educatives programades a la llar. També té cura dels accessos a la llar.

Personal ajudant de cuina-netejador

Correspon al personal laboral del Departament d’Educació de la categoria professional ajudant de cuina-netejador o ajudanta de cuina-netejadora, sota les directrius del director o directora de la llar o del cuiner o cuinera, fer tasques del servei de menjador, de repartiment i de bugaderia i llenceria, així com encarregar-se de netejar les dependències de la llar, i també la maquinària i els estris de cuina.

image_print

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies