Inscripció a la borsa de treball docent

El Departament d'Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/1792/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Aquesta pàgina és un índex de les explicacions dels diferents apartats del procés per apuntar-se a la borsa de treball docent.

Novetats (28/07/2020):

Aquestes són les respostes que hem rebut del Departament d'Educació a qüestions que li hem plantejat:

 • Les persones que ara s'apuntin a la borsa docent, podran "congelar" el número (no disponibilitat)? Podran marcar períodes de no disponibilitat una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada) i hagin accedit provisionalment a la borsa.
 • Les persones que ara s'apuntin a la borsa docent, podran modificar dades en els períodes establerts? Podran fer-ho, igual que la resta de persones inscrites a la Borsa, una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada) i hagin accedit provisionalment a la borsa.
  Períodes de modificació de dades durant el curs 20-21: del 14 al 21 de setembre / del 16 al 23 de novembre / del 25 de gener a l’1 de febrer / del 22 al 29 de març de 2021.
 • Les persones que ara s'apuntin a la borsa docent, podran participar en els nomenaments telemàtics massius? Sí, en participaran,  una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada)  i hagin accedit provisionalment a la borsa.
 • Quins efectes tindran les renúncies a una substitució de les persones que ara s'apuntin a la borsa docent? Si en els actes de nomenament telemàtics no s’accepta un nomenament, o bé la persona no es connecta, la pèrdua del número d'ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.
 • Les persones que ara s'apuntin a la borsa docent, podran participar en les adjudicacions provisionals de l'estiu vinent? Podran participar en els nomenaments de l’estiu en el moment en què s’hagi resolt la
  convocatòria i formin part definitivament de la borsa.

Clica sobre la informació que t'interessi:

Nou sistema d’inscripció a la borsa docent

El Departament d’Educació ha publicat una resolució on s’aproven les bases reguladores de les convocatòries per formar part de la borsa de treball del personal interí docent.

A partir d’ara hi haurà una convocatòria de concurs públic única anual i oberta durant tot el curs escolar, que permet a les persones interessades la inscripció mentre romangui oberta.

On m'estic apuntant?

El Departament d'Educació té una llista única per tot Catalunya de les persones candidates a cobrir substitucions de docents en centres educatius públics. Per tant, quan estiguis inclòs a la borsa lògicament el teu número serà més alt del de les persones ja inscrites.

On m'he d'apuntar?

Ho hauràs de fer telemàticament a partir de l’1 d’abril de 2019 per formar part de la borsa de treball interí docent, i tens com a termini fins al 15 de març de 2020. En aquest enllaç trobaràs l'aplicatiu.

Per entrar a l'aplicatiu has d'anar a sota de la pàgina web.

En quin ordre estaré en aquesta llista?

Un cop t’hagis apuntat telemàticament i hagis entregat tota la documentació al servei territorial corresponent, el Departament d’Educació després de comprovar la documentació, acceptarà (si és pertinent) la teva sol·licitud d’inscripció a la borsa docent enviant-te un correu electrònic.

Mentre que el període d’inscripció estigui obert, el teu ordre en la llista, serà en funció del moment d’inscripció. Un cop acabi el termini d’inscripció, el Departament d’Educació farà reordenament en funció dels mèrits, obtenint així un número d’ordre a la llista de la borsa docent.

Quan t'apuntis hauràs de presentar uns mèrits, aquests et situaran més endavant o més endarrere de la llista. Per exemple, si tens alguna titulació oficial d'anglès reconeguda pel Departament d'Educació et donarà més punts i per tant una millor col·locació a la llista respecte als companys i companyes que s'inscriguin ara a la borsa docent i no tenen aquest mèrit.

Com cada final de curs escolar, el Departament d’Educació reordena a tot el personal docent de Catalunya en una llista única tenint en compte el temps treballat. Per tant, si has treballat mentre el període d’inscripció a la borsa docent estava obert, se’t tindrà en compte aquest temps treballat pel reordenament d’aquesta llista única de la borsa docent de Catalunya.

Quins mèrits puc al·legar?

Si vols saber quins mèrits hi ha, quina és la seva valoració i quina documentació cal aportar per justificar-los, t’ho expliquem en l’apartat 4.

Com funciona la borsa de substitucions?

Per no atabalar-se, t'aconsellem que primer acabis tot el procés per apuntar-te a la borsa. Un cop hagis acabat pots posar-te amb contacte amb nosaltres i t'assessorarem. Pots contactar amb nosaltres en aquest enllaç.

De totes maneres si vols saber el funcionament de la borsa docent (també anomenat "nomenaments telemàtics") un cop estiguis inscrit, pots consultar la pàgina web del Departament d'Educació, o anar a l’apartat 7 on trobaràs un resum que hem elaborat.

Quins són els requisits i els tràmits que he de fer per apuntar-me?

Aquest document pretén ser una guia per explicar-t'ho, hi trobaràs: els requisits necessaris, la formalització de la sol·licitud, la tramitació i la publicació dels resultats. Trobaràs la informació en l’apartat 3.

En quines especialitats em puc apuntar?

Cada Servei Territorial publicarà els dies 1 i 15 de cada mes les especialitats necessàries i en les que et podràs inscriure. La inscripció a aquestes especialitats es mantindrà oberta com a mínim quinze dies, de l’1 al 15 de cada mes.
Per tant, les especialitats no s'obren totes, ni a tots els territoris. Cada 15 dies pot haver-hi modificacions en les especialitats obertes en cada servei territorial.

Per saber quines especialitats s'obren i en quins territoris, ho pots mirar en aquest enllaç .

Quines especialitats tinc?

Potser tens més d'una titulació i no saps en quines especialitats pots fer substitucions. Per saber-ho pots utilitzar aquest aplicatiu. Fixa't que primer has de buscar específicament la titulació que tens. Ho pots fer fent una recerca, després passar-ho a la columna de la dreta i prémer "Consulta". D'aquesta manera es generaran els Ensenyaments que pots impartir. Adona't que a part dels ensenyaments indica, en les columnes del costat, si cal tenir el màster de secundària o la prova de capacitació (P.C.).

Què és la prova de capacitació?

Veuràs en els resultats de l'aplicatiu de la pregunta anterior que algunes especialitats venen marcades amb les sigles "P.C.", això és degut a què, per tal de garantir la capacitació per impartir determinades especialitats, caldrà superar una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o una substitució.
Respecte la prova de capacitació tens més informació en aquest enllaç.

Em puc apuntar a més d'una especialitat?

Sí, sempre i quan la teva titulació t'ho permeti i estigui oberta l'especialitat en el territori que seleccionis (només et pots apuntar a un servei territorial). Per saber les especialitats que tens ho pots buscar amb l'aplicatiu anterior. I per saber quines especialitats s'han obert i en quins territoris, ho pots veure en aquest enllaç (inactiu per no estar obert el període d'inscripció).

Hi ha alguna manera de saber quina titulació necessito si vull fer substitucions d'una especialitat concreta?

Sí, ho pots fer mitjançant aquest aplicatiu.

Si la meva especialitat no s'obre, què puc fer?

Si en el moment de la inscripció no està oberta la teva especialitat en el servei territorial on vols apuntar-te, hauràs d'esperar als següents terminis quinzenals per comprovar si la teva especialitat s’ha obert. Però llegeix amb deteniment la següent pregunta.

Em puc apuntar en un altre servei territorial on sí que s'ha obert la meva especialitat?

Sí, ho podràs fer, però si et criden per fer una substitució, hauràs d'anar a treballar a aquell servei territorial.
Has de pensar que si mentre estàs a la borsa s'obre un període de modificació de dades, no et podràs canviar de territori, fins que no estiguis a la borsa definitivament (és a dir l’abril del 2020).

Puc “congelar” el número, és a dir, no ser nomenat, un cop estigui a la borsa?

Sí, un cop acceptat a la borsa docent, encara que sigui amb el número provisional, podràs “congelar” el teu número i no ser nomenat. Tens la informació de com no ser nomenat en aquest enllaç.

Haig d’acceptar qualsevol nomenament que m’adjudiquin?

Encara que hagis pogut triar territori, localitats i jornades, com encara no estàs a la llista definitiva, no tens l’obligació d’acceptar el nomenament i no per això et faran fora de la borsa docent.

CCOO ha denunciat les mancances del nou sistema d'inscripció a la borsa docent

2. Especialitats docents convocades per la borsa docent

Cada quinze dies s’obriran les especialitats en els diferents serveis territorials. Per saber quines especialitats s’han obert, ho pots mirar en aquest enllaç.

Aquest bloc d'informació t'explicarà els requisits necessaris per apuntar-se a la borsa docent. La informació del Departament d'Educació sobre els requisits generals els pots trobar en aquest enllaç. Després, en funció del quin cos al qual pertanys, tens uns requisits específics com pots veure en la mateixa pàgina web.

Els requisits els has de reunir en el moment de la presentació de la sol·licitud i els hauràs de justificar presentant la documentació davant dels serveis territorials que demanis com a preferent en la sol·licitud telemàtica (Apartat 5).

Com he d'acreditar tots aquests requisits?

Quan facis la sol·licitud telemàtica caldrà que vagis omplint tota una sèrie de dades. Al finalitzar la sol·licitud telemàtica (que s’ha de fer mentre la teva especialitat està oberta dins els terminis quinzenals) es generarà un document que hauràs de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de març de 2020) en els registres dels serveis territorials del Departament d'Educació, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona, en funció de quin àmbit territorial t’hagis apuntat, o en qualsevol altre registre de la Generalitat.

En aquest document també hi constaran els documents que hauràs d'adjuntar. Per tant, és important que portis el document oficial i la fotocòpia perquè t'ho compulsin en el moment de registrar-ho. Si no presentes aquesta documentació en el termini establert seràs declarat/da exclòs/osa de la convocatòria.

Quins són els terminis d’inscripció?

El departament d’Educació farà una convocatòria d’obertura de borsa docent on el termini d’inscripció serà des del dia 28 de juliol al 17 de febrer de 20210. Dins d’aquest termini cada quinze dies els diferents serveis territorials publicaran les especialitats que obriran i mentre aquestes especialitats estiguin obertes podràs fer la inscripció telemàtica.

Un cop realitzada la inscripció telemàtica podràs entregar la documentació necessària per l’inscripció durant tot el termini en que la borsa docent estigui oberta.

Requisits 1 i 2: Edat i Nacionalitat

Com certifico que tinc més de divuit anys i la nacionalitat espanyola o d'altres estats de la Unió Europea?

Mitjançant original i fotocòpia per compulsar del document nacional d'identitat (DNI) vigent. Les persones no espanyoles hauran de presentar una fotocòpia del document vigent acreditatiu de la seva nacionalitat o del passaport.

Requisit 3: Certificat mèdic

On aconseguir un certificat mèdic ordinari i actualitzat que acredita que no pateixo cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció pública docent?

Caldrà doncs portar original i fotocòpia compulsada del certificat mèdic ordinari vigent. Aquest certificat el pot expedir qualsevol metge o metgessa de família dels centres d'atenció primària o d’atenció privada.

En aquest certificat mèdic ha de constar: "que la persona … amb DNI … no pateix cap malaltia ni està afectat de limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció pública docent".

Fer aquest tràmit pot tenir un cost “oficial” d'uns 20 euros aproximadament. També ens hem trobat que alguns Centres d’Atenció Primària no el volen realitzar. Si és així ens pots informar de la incidència per intentar solucionar-ho. (Pots contactar amb nosaltres en aquest enllaç).

IMPORTANT:

Recordeu que aquest certificat caduca als tres mesos de la seva expedició, per tant si l'heu realitzat fa temps, caldrà repetir-lo perquè entri dins dels terminis de la convocatòria.

Requisit 4 i Requisit 7: Expedient disciplinari. No ser funcionari/a

Com acreditar que no he estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions pública, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques?
Com acredito que no sóc funcionari o funcionària?

Podràs fer les dues coses mitjançant una declaració jurada, que es troba al final de la documentació que genera l'aplicatiu quan el finalitzes i que hauràs de firmar quan entreguis la documentació al registre dels Serveis Territorials del Departament d'Educació.

Què he de fer en aquest cas, si no tinc nacionalitat espanyola?

Hauràs de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública al teu estat d'origen.

Requisit 5: Certificació negativa de delictes sexuals

Què és això de la certificació negativa de delictes sexuals?

És un requisit segons es demostra que no s’ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

Com aconsegueixo aquest certificat?

El Departament, gràcies a les peticions que va fer en el seu moment CCOO Educació, ha facilitat la gestió de la petició d'aquest certificat. Ara només caldrà seguir aquests passos:

 • Mitjançant aquest document, que també trobaràs al punt 4 de l'apartat "Documentació" de la web del Departament d'Educació. Amb aquest document autoritzes al Departament per a què gestionin la petició d'aquest certificat negatiu de delictes sexuals. Per tant caldrà imprimir-lo i omplir-lo correctament.
 • Un cop omplert, s'haurà de fer una fotocòpia i mostrar original i entregar fotocòpia per compulsar-la al registre dels serveis territorials corresponents. Així quedarà constància que has fet la gestió.

Important: Les persones que no presentin aquest document hauran de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Respecte aquest requisit, informar-te, que va ser gràcies a les peticions de CCOO Educació, que el Departament d'Educació ha facilitat la gestió d'aquest procés.

Requisit 6: Certificat de nivell de suficiència de català

Com acreditar que tinc el nivell de suficiència de català?

Presentant original i fotocòpia per compulsar del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

Quin títol acreditatiu he de presentar?

És difícil respondre totes les circumstàncies personals de cadascú, depèn molt de la situació de cada persona ja que intervé l'itinerari que hagis seguit en els teus estudis i també els anys en que els has fet.
Per dubtes al respecte revisa els enllaços del requisit de nivell de català que trobaràs a la pàgina web del departament (requisit 6, enllaç 1 i enllaç 2), i a l’apartat “ajuda” que genera el mateix aplicatiu de la sol·licitud telemàtica.

Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries d'oposicions docents fetes a Catalunya a partir de l'any 1996 han quedat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.

Requisit 8: Capacitació adequada

Com acreditar que tinc la capacitació adequada per impartir docència?

Presentant original i fotocòpia per compulsar del títol o títols acadèmics o l'expedient acadèmic original dels estudis realitzats que es requereixen, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, per la especialitat o especialitats en els quals et vols apuntar a la borsa docent.

En el cas de presentar l'expedient acadèmic s'ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Què haig de fer si la titulació l'he obtingut a l'estranger?

Cal que adjuntis l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.
Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea també es pot acreditar mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor/a d'educació secundària d'acord amb la normativa (mirar la resolució), relativa al reconeixement de qualificacions professionals. A la credencial expedida del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport haurà de constar expressament l'especialitat que pot impartir.

Com puc saber quines titulacions necessito per cada especialitat?

Recorda que per saber quina titulació necessites en funció de l'especialitat que vols presentar-te ho pots fer en aquest aplicatiu.

O si vols, pots veure les especialitats que et pots apuntar segons la o les titulacions que tinguis segons aquest aplicatiu.

Dubtes sobre els requisits específics

Quins requisits específics es demanen segons el cos docent?

Primària

Mestres: Original i fotocòpia per compulsar de la titulació de mestre o mestra o el títol de grau corresponent.

Secundària

Per saber quins requisits específics es demanen a les diferents especialitats pot consultar la pàgina web del departament. De totes maneres pots mirar aquest petit resum.

Important: En els casos que es requereixi màster de formació del professorat: Si en la convocatòria d’obertura de borsa s’indica, que excepcionalment i condicionat a l'obtenció i presentació de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot admetre la participació en els casos següents:

 1. Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s’opta.
 2. Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat a la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s’opta, dins el termini que estableix la resolució.

L'incompliment de l’obtenció i presentació d’aquesta titulació dins el termini establert determina l’exclusió automàtica de la borsa de treball del personal interí docent.

Si accedeixes a la borsa per aquesta via, l’ordre de prioritat en l’assignació de destinacions et situa després de les que compleixen tots els requisits i té en compte les persones incloses en l’apartat a) per davant de les incloses en l’apartat b)

Requisits específics segons l'especialitat:

Professorat d'ensenyament secundari

1. Original i fotocòpia per compulsar de la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Original i fotocòpia per compulsar del títol oficial de màster o certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica o el document que acrediti l'exempció d'aquest requisit.

Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l'1 d’octubre de l’any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a ESO, batxillerat, formació professional.

Si s'al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d’un centre privat, ha d’expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors/res i llicenciats/llicenciades o d’un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis.

3. Per accedir a determinades especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació.

Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:
- 503 Assessoria d'imatge personal
- 506 Hoteleria i turisme
- 507 Informàtica
- 511 Organització i processos de manteniment de vehicles
- 519 Processos i mitjans de comunicació
- 522 Processos i productes d'arts gràfiques
- 523 Processos i productes de fusta i mobles

Professorat d'escoles oficials d'idiomes

1. Original i fotocòpia per compulsar de la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Original i fotocòpia per compulsar del títol oficial de màster o certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica, o el document que acrediti l'exempció d'aquest requisit.

Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l'1 d’octubre de l’any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a ESO, batxillerat, formació professional.

Si s'al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d’un centre privat, ha d’expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors/res i llicenciats/des o d’un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis.

3. Per accedir a les escoles oficials d'idiomes cal superar una prova de capacitació.

Professorat d'arts plàstiques i disseny

1. Original i fotocòpia per compulsar de la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

- 701 Ceràmica
- 708 Dibuix tècnic
- 709 Disseny d'interiors
- 710 Disseny de moda
- 711 Disseny de producte
- 712 Disseny gràfic
- 713 Disseny tèxtil
- 717 Joieria i orfebreria
- 718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
- 720 Materials i tecnologia: disseny
- 722 Mitjans informàtics
- 724 Vidre

Professorat tècnic de formació professional

1. Original i fotocòpia per compulsar de la Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Original i fotocòpia per compulsar del títol de màster o certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica o el document que acrediti l'exempció d'aquest requisit.

El professorat tècnic de formació professional que tenen una titulació equivalent a efectes de docència han de presentar el certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica d’acord amb l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre; estan exemptes de presentar aquest certificat les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional).

Si s'al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d’un centre privat, ha d’expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors/res i llicenciats/des o d’un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis.

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

- 601 Cuina i pastisseria
- 603 Estètica
- 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
- 605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids
- 609 Manteniment de vehicles
- 610 Màquines, serveis i producció
- 611 Mecanització i manteniment de màquines
- 614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris
- 615 Operacions de processos
- 616 Operacions i equips de producció agrària
- 618 Perruqueria
- 623 Producció en arts gràfiques
- 626 Serveis de restauració
- 627 Sistemes i aplicacions informàtiques
- 628 Soldadures
- 629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

1. Original i fotocòpia per compulsar de la titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

- 804 Daurat i policromia
- 805 Ebenisteria artística
- 806 Enquadernació artística
- 808 Fotografia i processos de reproducció
- 809 Modelisme i maquetisme
- 814 Tècniques de gravat i estampació
- 815 Tècniques de joieria, bijuteria
- 817 Tècniques de patronatge i confecció

A part d'aquests, cal presentar tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats en l'autobarem de la sol·licitud. (Apartat 5)

Fins quina data es poden presentar mèrits?

Els mèrits al·legats a la inscripció telemàtica es podran presentar fins la finalització del termini d’inscripció a la borsa docent.

Fins que no es presentin tots els documents necessaris el servei territorial no t’inscriurà a la borsa docent, i per tant, no podràs ser nomenat.

Puc presentar un mèrit en més d'un apartat?

No, un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

Quins mèrits puc al·legar?

Els següents (en color blau):

1 EXPERIÈNCIA DOCENT (màxim 18 punts)

1.1 Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu (0,4 punts, màxim 15 punts).

Aquests efectes, també computen com a serveis docents els prestats com a educadores o educadors en llars d’infants, i com a professorat d’estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic.

Com ho he de justificar?

Mitjançant una fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació, o bé pel/per la secretari/a del col·legi de doctors i llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts.

I si he impartit a l'estranger, com ho justifico?

Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

En els serveis prestats fora del Departament d'Educació, s'ha d'acreditar la data de finalització de la prestació del servei?

Sí, mitjançant una diligència de cessament, una certificació d'empresa o algun altres document oficial on consti aquesta informació.

Computen com a serveis docents els prestats com a educador/a en llars d'infants?

Sí, si computen.

Computen com a serveis docents els prestats com a professorat d'estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic?

Sí, si computen.

1.2. Personal d’atenció educativa no docent que acrediti haver treballat un mínim de 12 mesos. (2,5 punts)

Els documents justificatius són els mateixos que a l’apartat 1.1.

1.3. Per al personal monitor/a i/o direcció d’educació en el lleure infantil i juvenil (1 punt)

Els documents justificatius són el diploma o el carnet de monitor/a o director/a d’educació en el lleure, segons correspongui.

2 Formació acadèmica

2.1 Expedient acadèmic del títols al·legats (sempre que en l'expedient acadèmic consti la nota mitjana).

2.1.1. Nota mitjana del títol al·legat.

Què es valorarà?

Es valora exclusivament la nota mitjana dels títols al·legats com a requisit de titulació que preveu l'apartat 1.1.e) de l'annex 1, amb la puntuació següent:

 • De 6 punts fins a 7,49 punts: 1,5 punts.
 • De 7,50 punts fins a 8,99 punts: 2,5 punts.
 • De 9 punts fins a 10 punts: 5 punts.

Quins documents es necessiten per justificar aquests mèrits acadèmics?

Expedient acadèmic original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana. En el cas que en la nota mitjana de l'expedient acadèmic no hi figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents: Aprovat: 5 punts. Bé: 6 punts. Notable: 7 punts. Excel·lent: 9 punts. Matrícula d'honor: 10 punts.

2.1.2. Si l’obtenció del títol de grau i de máster de formació del professorat exigit com a requisit d'accés tenen establerta una prova d’accés homologada pels departaments d’Educació i universitats, recerca i societat de la informació (5 punts).

Documents justificatius, no s’exigeixen. Si és el cas els interessats han de marcar l’opció en la sol·licitud i informar la universitat i l’any en que s’ha dut a terme.

2.1.3. Pel títol de doctor/a en el títol al·legat com a requisit de titulació per a l’accés, 5 punts.

Document justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor/a o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.2. Per titulacions universitàries, màxim 20 punts.

2.2.1 Per cada titulació universitària de primer cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

2.2.2 Per cada titulació universitària de segon cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.2.2) és acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura o grau (apartat 2.2.1).

Quina documentació s'ha de presentar per justificar-ho?

Fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica. Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d'esmentar que ha superat el primer cicle.

2.2.3. Per cada títol universitari de grau, 10 punts, màxim 20 punts.

Document justificatiu: Fotocopia compulsada del títol o certificació acadèmica.

2.2.4. Per cada títol universitari oficial de màster, 5 punts, màxim 10 punts.

Document justificatiu: Fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició.

2.3 Acreditació del domini d’una llengua estrangera.

2.3.1 Per l’acreditació del domini d’una llengua curricular estrangera (anglès, francès, italià, alemany). Corresponent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència de les llengües (MERC): (5 punts) per cada llengua acreditada.

 • Corresponent al nivell C1 del MERC: (10 punts) per cada llengua acreditada.
 • Corresponent al nivell C2 del MERC: (15 punts) per cada llengua acreditada.
 • Les puntuacions no són acumumulables entre si per la mateixa llengua estrangera.

2.3.2 Per l’acreditació del domini d’una altra llengua estrangera.

 • Corresponent al nivell B2 del MERC: (2 punts) per cada llengua acreditada.
 • Corresponent al nivell C1 del MERC: (4 punts) per cada llengua acreditada.
 • Corresponent al nivell C2 del MERC: (6 punts) per cada llengua acreditada.

Les puntuacions no són acumumulables entre si per la mateixa llengua estrangera.

Les acreditacions de llengües estrangeres previstes als apartats 2.3.1 i 2.3.2 no es valoren com a mèrit quan siguin un requisit de titulació per a l’accés.

2.4 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d'un mínim de 30 hores, diploma de postgrau o màsters finalitzats, 0,5 punts per cada 30 hores acreditades. Puntuació màxima 5 punts.

Quins cursos es valoraran?

En aquest apartat es valora, tant haver participat com haver impartit, cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Educació o organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d'Educació, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport; així com els diplomes de postgrau o màsters finalitzats.

Com es valoren els cursos de l'especialitat de música?

Exclusivament per a l’especialitat de música es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

Com es valoren els cursos de formació semi-presencial i no presencials?

En el cas de cursos de formació semi-presencials i no presencials el nombre d’hores computables per setmana no pot ser superior a 10, d’acord amb l’Ordre ENS/248/2012 de 20 d’agost que estableix els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

Quins documents es requereixen per justificar aquests mèrits?

En el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'accepta cap certificació que no les inclogui).

Per els cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l'entitat col·laboradora corresponent hi ha de fer constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l'esmentat pla, i hi ha d'indicar la resolució de reconeixement.

Em serviran els cursos utilitzats per obtenir un títol o certificat acadèmic?

No, en cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.

Quin document es requereix per justificar els mèrits en el cas dels cursos de postgrau i màsters?

Fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada.

Què haig de fer si en el títol no hi consten les hores?

Caldrà una certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició.

En aquest bloc tens tota la informació referida al procediment i formalització de la sol·licitud per formar part de la borsa docent. Aquest procés té dues parts, la primera és omplir un aplicatiu telemàtic i la segona és l'entrega de la documentació requerida.

On trobo l'enllaç de l'aplicatiu telemàtic?

El pots trobar en aquest enllaç

Quan es publicarà aquest enllaç per fer l'aplicatiu telemàtic?

L’1 d’abril Però IMPORTANT no et preocupis si no són puntuals o si no funciona l'aplicatiu. En els primers moments és habitual que es col·lapsi.

Fins quin dia tinc per apuntar-me telemàticament?

Et podrás apuntar telemàticament sempre que estigui obert el període d’inscripció a la borsa docent, que serà de l’1 d’abril de 2019 al 15 de març de 2020.

Sempre i quan la teva especialitat estigui oberta. Recorda que cada quinze dies s’actualitza la llista d’especialitats obertes a cada servei territorial (enllaç inactiu per període tancat d'inscripció)

Haig de fer el procés telemàtic en un mateix moment?

No cal, pots anar omplint els diferents apartats, i si NO ho tramites (opció del final de l'aplicatiu), pots anar entrant i sortint de la petició telemàtica per veure que van demanant. La qüestió és que acabis i passis a un altre apartat perquè es guardi tot el que has ficat, prement el botó “Desa”.

Quan acaba el procés d'inscripció telemàtica?

Quan hagis comprovat que has omplert tot correctament i premis el botó "tramitació definitiva de la sol·licitud".

Què haig de fer quan acabi el procés telemàtic?

Quan hagis premut el botó de "tramitació definitiva de la sol·licitud" l'ordinador generarà una sèrie de documents.

És IMPORTANT, que els guardis perquè hi podràs llegir quins documents hauràs de portar al registre. A més, hauràs d'imprimir altres s'han de completar per entregar-los.

Quants dies tinc per entregar tota la documentació?

IMPORTANT: La tramitació telemàtica s’ha de fer mentre estigui oberta la teva especialitat o les teves especialitats en el servei territorial que et vols apuntar. Un cop feta la tramitació telemàtica tindràs temps per portar tots els documents acreditats en la tramitació telemàtica fins al darrer dia que la borsa estigui oberta.

On haig de portar la documentació?

Preferiblement al registre del Servei Territorial del Departament d'Educació que hagis escollit com àrea territorial preferent. Però la documentació també es pot entregar a qualsevol servei territorial d'Educació o delegació de la Generalitat on hagi registre d'entrada. Al ser una administració única t'ho han d'acceptar en qualsevol registre de la Generalitat. Recorda que has d'indicar a quin Servei Territorial del Departament d'Educació vols que ho enviïn (en funció de quina hagis escollit com àrea territorial preferent).

Cal compulsar la documentació entregada? Com ho haig de fer?

Sí, tot document oficial que has d’entregar al Departament d’Educació l'has de compulsar. Per fer-ho, el millor és portar l'original i fotocòpia perquè ho compulsin al mateix registre. Si ho voleu compulsar abans, vigileu, l'any passat algun registre va ficar problemes per trobar-se amb documents compulsats en ajuntaments.

Pots anar omplint les dades i, en principi s'aniran guardant cada cop que passis d'un apartat a un altre. Només s'enviarà la sol·licitud quan premis el botó: "Tramitar definitivament la sol·licitud".

IMPORTANT: Recorda que a tots els apartats, a dalt a la dreta podeu prémer “ajuda” i s’obrirà un desplegable on s’explica tot el procés.

En l’opció “ajuda” de l’aplicatiu sempre em surt la mateixa informació, és correcte?

No, ho pots fer per cada apartat, i en cadascun et sortirà informació específica de cada apartat.

Accés a l'aplicatiu

Passos a seguir:

Registre d'usuari temporal

Per iniciar el procés, després d'haver accedit a l'enllaç de la sol·licitud, t'hauràs d'acreditar com usuari temporal.

Després et demanaran el teu DNI, prem "Entrar"

S'obrirà una altra pàgina demanant les dades d'identificació. Revisa bé que tot sigui correcte.

Un cop hagis omplert les dades, l'aplicatiu t'informarà que t'has registrat correctament i hauràs de "sortir".

Ara sí, un cop t'has registrat podràs entrar i començar a fer la sol·licitud.

MOLT IMPORTANT: Recorda aquesta contrasenya, ja que serà la clau amb la qual podràs accedir als resultats de la llista d'admesos i exclosos a la borsa.

Quan ja hagis entrat a l'aplicatiu caldrà emplenar els diferents apartats de la sol·licitud d'acord amb les instruccions que van apareixent. Recorda que en els diferents apartats, a dalt a la dreta, hi ha l'opció de demanar "ajuda", on pots trobar aclariments de l'apartat a omplir.

1r apartat: Dades personals

És molt important que fiquis correctament el teu telèfon i sobretot el correu electrònic que utilitzis habitualment.

2n apartat: Dades acadèmiques

Aquí hauràs d'indicar tota la informació del teu currículum que fa referència a:

 • Titulacions universitàries
 • Titulacions no universitàries.
 • Titulacions de les Escoles Oficials d’idiomes i altres certificats.
 • Cursos d’especialització per a mestres.
 • Formació pedagògica. Per més informació podeu consultar els requisits específics en aquest enllaç.
 • Coneixement de la llengua catalana. Per més informació podeu consultar el requisit en aquest enllaç.
 • Coneixement de la llengua aranesa.
 • Màsters universitaris.

Les titulacions universitàries i les superiors no universitàries tenen el botó “Cerca” per poder seleccionar amb més facilitat el títol corresponent. Has de fer el següent:

 • A la caixa on posa “Titulació al·legada” escriure el nom o part del nom del títol que busqueu.
 • Prem el botó “Cerca”.
 • Selecciona dins del desplegable de la dreta el resultat de la cerca.
  Selecciona un títol.

La resta de titulacions es poden seleccionar utilitzant el desplegable corresponent.

Prem el botó "Afegir" per incorporar cada titulació a la teva sol·licitud. S’ha de fer per a cada titulació. Veuràs que queda incorporada en una quadrícula juntament amb la data d’obtenció.

Una vegada ja has donat d’alta totes les titulacions has de prémer el botó Desa.

Recorda que si et trobes en la situació excepcional que no pots acreditar encara el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent perquè els estàs cursant, hauràs de marcar la segona o tercera opció del desplegable, segons correspongui. Podent acreditar aquest requisit posteriorment fins a la data d'inici de curs.

3r apartat: Àmbit territorial

Aquí cal estar atent. Com pots veure dins d'aquest apartat n'hi ha tres més.

El primer subapartat , Àrea territorial preferent, és refereix en quina àrea territorial vols treballar. Cal triar doncs aquella on més t'interessi treballar (per raons personals), però també on s'ha obert l'especialitat (enllaç) que pots exercir.

Si en el teu territori no s'ha obert l'especialitat o especialitats que pots desenvolupar, tens diverses opcions:

 • No apuntar-te a la borsa i esperar a que s'obri la teva especialitat al teu territori. No recomanable perquè no es sap del cert quan, de quines especialitats i en quins territoris s'obriran les properes especialitats. Però si per raons personals no pots optar a altres territoris serà la que hauràs de triar.
 • Apuntar-te en un altre territori, tenint dues possibles conseqüències:
  • Que t'hagis de traslladar a fer una substitució en aquell territori.
  • Que puguis entrar a la borsa del teu territori quan s'obre els períodes de modificació de dades, que s'obren uns quants cops cada any però per poder fer això has de formar part de la borsa docent.

El segon subapartat, Àmbits territorials per jornades, és el més complicat d'explicar, t'aconsellem que si en la explicació no et queda prou clar ves a alguna de les xerrades que farem en als diferents territoris o et fiquis en contacte amb algun permanent de CCOO Educació.

Com pots veure hi ha una subdivisió de jornades i després en cada jornada has d'indicar els municipis, les comarques i l'àrea territorial on estàs disposat/da a treballar. És a dir, aquí estàs indicant i prioritzant, quines són les jornades i llocs on prioritzes fer una substitució. Com ha mínim has de triar un municipi i una jornada.

Per saber quins àrees territorials educatives hi ha i on es situen els diferents centres educatius pots consultar aquest enllaç o mirar aquest mapa interactiu.

Escollida l’àrea territorial preferent, es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l’àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades, IMPORTANT: sense que sigui necessari completar tot el territori ni demanar tota l’àrea territorial. No s’adjudicarà cap destinació fora de l’àmbit territorial demanat a la sol·licitud. Recorda doncs que si no vols que t'adjudiquin un nomenament a qualsevol centre de l'àrea territorial, no cal que triïs l'Àrea territorial.

Pots veure en quin número de nomenament passen en l’actualitat en cada territori en aquest enllaç.

Fiquem un exemple: Imagineu que sóc de Lleida, per la meva situació personal decideixo que:

 • A jornada sencera Estic disposat a treballar a les comarques del sud de la província de Lleida, prioritzant Lleida i comarca. Així en la columna de la dreta de l'apartat "Jornada sencera", triaré de forma ordenada segons les meves prioritats: El municipi de Lleida i després la Comarca del Segrià, el Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues i la Noguera. Però en cap cas triaré l'Alt Urgell o l'Àrea territorial de Lleida, ja que això voldria dir que estic disposat a fer una substitució a jornada sencera a l'Alt Urgell o a qualsevol lloc de l'Àrea Territorial de Lleida, és a dir, que em podrien fer anar a Esterri a fer una substitució si ha una demanda de l'especialitat o especialitats que tingui.
 • Imaginem que les altres jornades estic disposat a fer el mateix, doncs a la segona columna indicaria el mateix i en el mateix ordre per prioritzar Lleida que és on visc. Però per exemple no estic disposat agafar el cotxe per fer 0'33 de jornada, considero que no em surt a compte. Llavors no triaria cap opció per la segona columna o només el municipi de Lleida.

Un altre supòsit:

 • Que succeiria si trio: Lleida, Segrià i Pla d'Urgell i en última opció Àrea territorial Lleida per a totes les jornades. Doncs que si hi ha una substitució a cobrir a la Seu d'Urgell de 0'33 de jornada, l'ordinador quan arriba al teu número et triarà. Ja que potser gent de davant teu no ha triat aquesta opció, però tu si has dit que estàs disposat a fer-la segons el supòsit que us hem plantejat.

Consideracions importants:

 • Un cop has entrat a la borsa de treball l'única manera d'avançar número en la llista de substitut és l'experiència laboral. És a dir, intentant fent el màxim de substitucions possibles. Per tant, quan més territori i més jornades triïs, més possibilitats que et cridin per fer una substitució.
  Una altra possibilitat és augmentant les especialitats que tinguis, per augmentar les possibilitats que et nomenin per una substitució.
 • És molt important que ordenis els municipis i comarques per ordre de preferència, i vigilar de no triar l'última opció si no vols treballar a tot el territori.

Haig de triar més d’un servei territorial?

No, només has de triar un servei territorial que és on podràs escollir les diferents jornades i també els municipis, ciutats, comarques o districtes (segons el teu servei territorial).

En quin territori tinc més possibilitats de treballar?

És una pregunta difícil de contestar, ja que la borsa canvia amb l'entrada de nous substituts. Com a referència pots entrar en aquest enllaç per veure el número de la llista dels convocats en els últims nomenaments.

A més a més la borsa de substituts es mou quan hi ha baixes per malalties en els docents i això no podem saber quan passarà...

Com puc accedir als nomenaments de cada territori?

Has d’anar a la pàgina web dels diferents Serveis Territorials, anar a l'apartat “personal docent” i cercar nomenaments telemàtics. ho be entrar al nostre enllaç.

Puc saber quins centres hi ha en cada Servei Territorial?

Sí, hi ha un mapa interactiu que trobaràs en aquest enllaç.

4t apartat: Especialitats

Aquí hauràs de triar les especialitats que tinguis, i posar-les en ordre de preferència. Per exemple, si ets graduat en magisteri d'infantil i primària. Pots triar quina voldries fer preferentment, encara que et triaran de totes dues en cas de necessitar una substitució.

Respecte a la priorització d’especialitats en la sol·licitud telemàtica

El servei territorial és qui en cada nomenament estableix la prioritat de les especialitats que vol cobrir primer. Per exemple si tens magisteri menció anglès i tu només vols treballar de primària, si esculls les dues especialitats et poden donar feina de les dues especialitats que tens marcades i a més a més en cada nomenament el servei territorial decidirà si vol cobrir primer les baixes de primària o bé d’anglès.

5è apartat: Llocs i centres

Si vols incloure en la teva sol·licitud treballar en algun dels llocs de treball i centres especials següents, cal que el/els seleccionis i premis el botó "Desa". Per saber les seves característiques consulta prement “ajuda” a dalt a la dreta. També, si deixes el cursor sota del botó “?” (de color blau) apareixerà una breu descripció del lloc.

6è apartat: Autobarem

En aquesta pantalla has d’introduir els mèrits, també anomenats autobarem. Únicament es valoraran els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat. Recorda que si has oblidat introduir alguna titulació, l’has d’introduir a la pestanya de les "Dades acadèmiques". Per donar d’alta cada apartat o subapartat hauràs d’utilitzar els botons "Afegir" o "Actualitzar" (en funció de l’apartat o subapartat surt un o l’altre).

Apartats:

1. Experiència docent.
2.1. Expedient acadèmic del/s títol/s al·legat/s
2.2. Per titulacions universitàries
2.3. Per titulacions d’idiomes estrangers.
2.4 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d’un mínim de 30 hores, diploma de postgrau o màsters finalitzats.

Per saber quina valoració es dóna a cada mèrit et pots dirigir a l’apartat “ajuda”, que hi ha a dalt a la dreta de la pàgina web d’aquest apartat o anar a l’annex 3 d’aquesta resolució. El propi aplicatiu ja genera les possibles opcions per justificar el que al·leguis i és el que hauràs de presentar al registre.

Així doncs, el dia que entreguis la documentació caldrà que portis l'original i una fotocòpia, perquè et compulsin aquesta i ho puguis entregar i entrar per registre.

Com sé quins cursos de formació són vàlids?

En principi han de ser oficials i reconeguts pel Departament d’Educació. Com que no podem saber tots els que són vàlids, el que es pot fer és entregar tots els que tinguis i la comissió avaluadora del Departament d’Educació ja prendrà la decisió corresponent.

7è apartat: Documentació, avisos i exclusions

Aquesta pantalla és informativa. Indica la documentació en paper que has de presentar a l’àrea territorial demanda com a preferent. També t'informa dels possibles avisos i motius d’exclusió que s’hagin pogut generar de manera automàtica en la teva petició. Els avisos són informatius. Els motius d'exclusió no et permeten tramitar la sol·licitud.

8è apartat: Tramitació

La sol·licitud no es considerarà presentada davant de l’Administració i no tindrà validesa fins que no es tramiti definitivament, després d’aquesta acció no es podrà modificar.

Els passos a seguir per tramitar definitivament la sol·licitud i imprimir-la són els següents:

 • Una vegada estiguis a la pestanya "Tramitació", apareix un resum de totes les teves dades introduïdes: les dades personals, les dades acadèmiques, les especialitats i àmbits territorials demanats, les puntuacions dels apartats de l’autobarem, etc.
 • Prem el botó "Tramitar" definitivament la sol·licitud (a baix a la dreta).
 • Després d’aquesta tramesa, en principi, no es pot modificar.
 • Sortirà un missatge informatiu que et demana la confirmació.
 • Ves al final de la pàgina i prem el botó "Descarregar imprès" (a baix a la dreta).
 • Automàticament s’obrirà l’imprès en format pdf generat des de l’aplicació. Imprimeix el document generat des de l’aplicació mitjançant la icona de la impressora.
 • En aquest document també s’incorpora les declaracions responsables referides a:
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
  • No haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o condemna penal al país d’origen que impossibiliti l’accés a la funció pública, per als candidats que no tenen la nacionalitat espanyola.
  • Tenir coneixements dels continguts curriculars corresponents a les especialitats demanades i la capacitació per impartir-les.
  • Assumir el compromís de no acceptar cap nomenament de cap altra administració pública com a personal interí docent durant el període en què estigui nomenat/da pel Departament d’Educació.
 • A més a la signatura del document de la sol·licitud, estaràs donan el consentiment al Departament d’Educació per:
  • Cedir el número de NIF a altres administracions que tenen borsa de treball per bloquejar qualsevol altre possible nomenament en una altra administració mentre estiguis nomenat al Departament d’Educació.
  • Comprovar les dades al Registre Central de Delinqüents Sexuals.
 • Adjuntar la documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al·legats en paper juntament amb el document signat generat des de l’aplicació.
 • Presenta tota aquesta documentació al servei territorial escollit com a preferent (també ho podeu fer en altres Serveis Territorials o administracions de la Generalitat, indicant a on s’ha de destinar) abans de la finalització del termini d’obertura de la borsa docent, és a dir, el 15 de març de 2020. Els que no ho presentin en el termini establert seran declarats exclosos.
 • Rebràs un correu electrònic de la confirmació de la tramitació de la sol·licitud telemàtica.
 • Rebràs un correu electrònic un cop hagis entregat tota la documentació al teu servei territorial avisant que ja formes part de la borsa docent a falta que els teus mèrits siguin revisats per donar-t’he un número de la borsa docent.

IMPORTANT: Sàpigues també que si arriba a coneixement de l’Administració que has comès falsedat en la presentació dels documents justificatius, se't rescindirà el nomenament.

En aquest apartat, s'explica el funcionament de la publicació de les llistes de persones admeses i excloses de la borsa de treball docent.

Si compleixes els requisits i has presentat la documentació pertinent, serà admès al llistat de la borsa de treball del personal interí docent, i seràs informat mitjançant un correu electrònic.

Si fas algun error, algun descuit en presentar la documentació o alguna cosa semblant, no estaràs inclòs a la borsa docent fins que no corregeixis l'anomalia que no ha permès la teva inclusió.

El número que m’han assignat serà per sempre?

En la llista definitiva, el número d’ordre assignat a cada candidat no es modificarà durant el curs escolar i en cap cas es valoraran nous mèrits en aquest sentit.

Però cada final curs hi ha una renumeració i t'assignen un altre número. Això passa per diverses raons, has aconseguit fer alguna substitució, algú de davant teu ha deixat o l’han expulsat de la borsa, etc.

Un cop a la borsa, com puc baixar número en la llista de la borsa docent?

Únicament prestant serveis, és a dir, fent substitucions. Per tant és important fer molt bé la selecció de jornades i zones territorials on estàs disposat a treballar. Quan més abastis, més possibilitats hi ha que tinguis un nomenament.

Tarden molt en nomenar-te per una substitució? Com puc mirar per quin número van?

En funció de l’especialitat que tinguis, l’àmbit territorial escollit i el tipus de jornada que estàs disposat a treballar; trigaràs més o menys a treballar. Pensa que hi ha gent que fa molt temps que està apuntada a la borsa i encara no l’han nomenat.

Pots veure quin número estan convocant en l’actualitat en cada territori en aquest enllaç.

Vols rebre informació com personal substitut/interí?

Si vols rebre informació puntual com personal substitut/interí, pots omplir aquest formulari i t'informarem de temes que et poden interessar: oposicions, períodes de modificacions de dades, formació, etc. Així com fer consultes que consideris.

Encara tens dubtes i consultes?

Si tens dubtes i consultes, només cal omplir el formulari de consultes.

Per saber el funcionament de la borsa et pots adreçar a la nostra pàgina web:

Com s'accepta un nomenament?

Et passem un vídeo de com acceptar un nomenament.

Permanència a la borsa

Si t’has apuntat a la borsa o has treballat durant aquest curs, no et sortirà l’opció de confirmar que et mantinguis a la borsa docent. Però, encara que no vulguis modificar les teves dades, sempre està bé donar-li un cop d’ull.

En canvi, els docents que estan inscrits a la borsa i que no han treballat durant el curs, han de donar la seva conformitat per continuar a la borsa. L’aplicatiu dóna una opció per fer-ho

Com es pot “congelar” número de la llista?

Gràcies a CCOO es pot “congelar” el número de la llista, és a dir, no ser nomenat, sense caldre al·legar cap raó. Tens tota la informació de com fer-ho, un cop ja estàs incorporat a la borsa docent, en el següent enllaç.

IMPORTANT: Recorda que encara que tinguis el número “congelat”, pots modificar les teves dades en els períodes previstos, i que les persones que "congelen" el número aquest curs, hauran de tornar a fer aquesta gestió pel curs vinent.

Puc treballar a la vegada que faig substitucions?

Aquest és un tema de Compatibilitats. Et passem la informació.

Puc canviar les meves dades personals, un cop estic a la borsa?

Sí, quan ja estiguis a la llista definitiva de la borsa docent, és a dir a partir de l’abril de 2020. Durant el curs hi ha períodes per canviar les dades personals, i per tant, també el territori preferent, les jornades i les zones on vulguis fer substitucions. Aquest períodes els indica el Departament d’Educació a l’inici del curs quan publica els criteris per la gestió de la borsa docent per aquell curs.

Què són els perfils específics?

Tens tota la informació en aquest enllaç.

Em puc acreditar perfils?

En principi, la gent que no té serveis prestat, no pot activar els perfils. Però això no vol dir que no puguis acreditar formació o titulacions. Si aquesta acreditació coincideix amb els perfils, voldrà dir que quan comencis a fer alguna substitució, podràs activar el perfil.

Fiquem un exemple: Si tens el B2 i ara t’acabes de treure el curs AICLE (dos dels requisits necessaris per treure’t el perfil lingüístic), no hi ha cap problema en anar als Serveis Territorials i demanar que això consti al teu expedient. Ho pots demanar sempre que vulguis, no cal que sigui durant els períodes de modificació de dades. El que no pots demanar és que t'activin el perfil. Això ho podràs fer quan et facin el primer nomenament.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies