Estadis docents_

Actualitzat a Setembre de 2017

INFORMACIÓ DEPARTAMENT
L’ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, estableix el procediment de promoció docent per estadis.
L’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures
excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de
la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 adequa les
condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

 • Sis (o nou) crèdits corresponents a serveis prestats.
 • Quatre (o un) crèdits restants repartits equilibradament durant el
  període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.
Es poden assolir com a màxim 5 estadis de promoció. El professorat interí, funcionari en pràctiques i professorat de religió podran assolir el quart i el cinquè estadi d’acord amb l’Ordre ENS/2011/2016, de 27 de juliol.

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què
s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i
els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va
assolir l’estadi.
Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data
d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la
sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la
presentació de la sol·licitud.

Com es poden obtenir els quatre (o un) crèdits
 1. Implicació en el millorament dels resultats del centre

  a) Aplicació als funcionaris docents dels resultats de l’avaluació del centre

  En aquest apartat es tindran en compte els indicadors de centre
  referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació
  interna i l’avaluació externa. L’avaluació de centres s’ha d’ajustar al
  que estableix el títol 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia
  dels centres educatius.

  L’avaluació de resultats del centre
  incorpora, entre altres elements: els rendiments educatius, les
  avaluacions de les competències bàsiques assolides pels alumnes, el
  resultat de les avaluacions externes d’alumnes, especialment les
  referides a la finalització de cada etapa educativa, la continuïtat dels
  estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i les dades relatives
  al context socioeducatiu i a l’abandó escolar.

  Per cada curs
  escolar en què s’assoleixi una millora significativa o es mantinguin
  bons resultats en els indicadors de centre, el professorat podrà obtenir
  fins a 1 crèdit en funció de la seva implicació (màxim sis crèdits en
  el període corresponent a cada estadi).

  Correspondrà a la
  Inspecció d’Educació determinar la millora dels resultats dels centres a
  partir de les dades d’avaluació interna i externa i dels indicadors
  disponibles sobre el context. b) Resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent

  Per tal de valorar les capacitats pedagògiques, el domini de les
  tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del
  centre o servei educatiu, els professors que ho sol·licitin seran
  avaluats en els seus centres o serveis educatius, fins a un màxim anual
  que fixarà el Departament d’Ensenyament cada curs.

  Aquesta
  avaluació serà realitzada per la Inspecció d’Educació mitjançant la
  intervenció d’un inspector d’un perfil professional adient a les
  especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent
  desenvolupada, i amb la participació de la direcció.

  Per tal d’avaluar l’exercici docent (fins a un màxim de 5 punts), es tindran en compte, necessàriament, els elements següents:

  A. Planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts.
  B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.
  C. Gestió de l’aula.
  D. Avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic.
  E. Participació en l’aplicació anual del projecte educatiu de centre.
  El Departament d’Ensenyament ha d’establir
  els procediments i criteris d’aquesta avaluació de l’exercici docent i
  ha de garantir els drets d’informació i audiència del personal avaluat.

  Per cada any d’avaluació positiva de l’exercici docent s’obtindran els
  crèdits següents: mig crèdit per una valoració positiva entre 3 i 3,99
  punts; un crèdit per una valoració positiva entre 4 i 5 punts.

 2. Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat

  Desenvolupament de funcions d’especial
  responsabilitat o representativitat en els centres educatius, de la
  funció inspectora o de tasques de responsabilitat efectuades dins el
  marc de la Inspecció o del Departament d’Ensenyament durant el període
  corresponent a l’estadi que s’ha completat.

  a)
  Òrgans unipersonals de govern als centres o en programes i serveis
  educatius del Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

  b) Òrgans unipersonals de coordinació: mig crèdit per cada curs complet.

  c)
  Representació com a membre del claustre al consell escolar dels centres
  educatius públics, consells territorials, Consell Escolar de Catalunya,
  consell de centre, equips multidisciplinaris i juntes de tractament
  dels centres penitenciaris: mig crèdit per cada curs complet.

  d) Avaluació positiva de l’exercici de la funció inspectora: 1 crèdit per cada curs complet.

  e)
  Exercici de càrrecs de comandament dins el marc de la Inspecció o al
  Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

  f)
  Exercici de càrrecs de coordinació dins el marc de la Inspecció o
  assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de
  serveis en el Departament d’Ensenyament, en el Consorci d’Educació de
  Barcelona, en el Departament de Justícia o en els ICE de les
  universitats: mig crèdit per cada curs complet.

  g)
  Desenvolupament de tasques específiques de representativitat del
  professorat amb llicència sindical en temps total: mig crèdit per cada
  curs complet.

  h) Tutoria de pràctiques en
  centres educatius i serveis educatius dels alumnes en període de
  formació inicial o dels alumnes de cursos d’especialització: mig crèdit
  per cada període de pràctiques.

  i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): mig crèdit per cada curs complet.

  j) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs complet.

 3. Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat
  1. Per haver-hi participat com a alumne/a

   a) Títol oficial de màster, suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 3 crèdits.

   b) Títol de doctor: 5 crèdits.

   c) Titulacions universitàries de primer cicle: 3 crèdits.

   d) Titulacions universitàries de segon cicle: 3 crèdits.

   e)
   Màsters i postgraus, expedits per una universitat com a títols propis
   que s’emetin d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
   d’universitats: 3 crèdits per cada màster o postgrau (amb un mínim de
   120 hores).

   f) Llengües estrangeres: per cada
   certificat de nivell avançat o d’aptitud d’escoles oficials d’idiomes i
   altres certificats de nivell B2 o superior del Marc Europeu: 2 crèdits.

   Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle elemental: 1 crèdit.
   Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle superior: 1 crèdit.
   La possessió del certificat de nivell avançat o d’aptitud de les escoles oficials d’idiomes engloba els dos cicles.

   g) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu: 2 crèdits.

   h) Activitats de formació i perfeccionament incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament o equivalents:

   • Cursos de formació i perfeccionament, seminaris, seminaris de
    coordinació, tallers, grups de treball, intercanvis d’experiències,
    jornades, conferències, trobades pedagògiques i taules rodones (mínim 15
    hores): mig crèdit cada 15 hores.
   • També es poden al·legar els cursos que es realitzin en el Centre
    d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de
    Justícia.
   • Seminaris permanents i grups de treball i assessorament promoguts pel Departament (mínim 40 hores): mig crèdit cada 15 hores.
   • Formació en centre (assessorament, curs i taller de centre, mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.

   i) Participació en
   recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de
   les universitats, el Departament d’Ensenyament, o projectes europeus),
   una vegada finalitzades, en centres educatius o altres institucions
   educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per
   l’administració educativa. Organització de la formació permanent i,
   entre altres, organització de les escoles d’estiu: mig crèdit per cada
   curs.
  2. Per haver-hi participat com a formador/a

   Per participar com a ponent, professor o
   formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats
   pels òrgans corresponents de les administracions educatives, així com
   per les universitats.

   a) Activitats organitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, per les universitats o entitats reconegudes:
   • Cursos i seminaris, cursos de postgrau o màsters: mig crèdit cada 10 hores.

   b) Activitats organitzades per altres entitats:
   • Coordinació de seminaris permanents i grups de treball: mig crèdit cada 10 hores.
   • En centres i assessorament: mig crèdit cada 10 hores.
 4. Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

  Per la realització d’activitats
  complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats
  específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació
  d’un curs acadèmic complet: mig crèdit per curs.

  Creació de
  materials educatius digitals de caràcter obert, innovador i
  complementari als llibres de text digitals: mig crèdit per cada paquet
  equivalent a una unitat didàctica.

 

Sol·licitud de reconeixement d’estadi i documentació justificativa
 
En tots els casos, els documents han de ser originals o fotocòpia compulsada.
En els certificats d’activitats de formació hi ha de constar obligatòriament:

 • La identificació de l’activitat de formació i el nom de l’organisme convocant;
 • Data d’inici i finalització;
 • Nombre d’hores de durada;
 • Tipus de participació: com a assistent/alumne o com a formador.

Informació relacionada


Sol·licitud de reconeixement d’estadi de promoció docent

pdf icon
[868,75 KB ]

Normativa


image_print

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies