Criteris per gestionar la borsa docent

Gestió de la Borsa Docent Curs 2021-2022

Última actualització 27/10/2021

Baixa de la borsa de treball

Són motius de baixa (exclusió o expulsió) de la borsa de treball:

 • La renúncia a formar part de la borsa, la renúncia a un nomenament vigent i el fet de no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a la credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat.
  La sortida de la borsa per renúncia a un nomenament vigent no s’aplica a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.
 • Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor, imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic.
 • Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.
 • En els supòsits previstos a l’article 3 bis i als apartats 2 i 3 de l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig.
 • Haver estat sancionat/da en un procediment disciplinari amb la revocació del nomenament d’interinatge.

Les persones que quedin excloses de la borsa hi poden tornar a ingressar en el curs escolar següent, participant en una nova convocatòria per formar part de la borsa de treball.

Finalització del nomenament per causes justificades:

Per causes justificades i a instància de la persona interessada, els serveis territorials poden autoritzar la finalització del nomenament vigent en les següents situacions de caràcter excepcional, prèvia justificació documental:

 • Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.
 • Col·laboració amb una ONG a l’estranger o en altres programes d’actuació a l’estranger.
 • Tenir a càrrec persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.
 • Causes greus degudament justificades.
 • Canvi de residència del cònjuge per motius laborals.
 • Haver estat nomenat/da per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat o altres comunitats autònomes, càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals, diputat o diputada o senador o senadora de les Corts Generals o dels membres del Parlament de Catalunya, o com a personal eventual en la relació de llocs de treball de la Generalitat de Catalunya i les entitats locals.

En tots aquests casos la persona afectada manté el número d’ordre de la borsa.

A més, les persones interines també tenen dret a les següents excedències voluntàries no retribuïdes:

 • per tenir cura d'un fill o filla (fins als 3 anys)
 • per tenir cura de familiars
 • per violència de gènere

La data d’inici de les excedències no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Es té dret a la reserva del lloc de treball pel qual s’ha estat nomenat fins que finalitzi el nomenament d’interinatge o substitució.

El temps de permanència en la situació d'excedència computa a l’efecte del sistema de previsió social (jubilació), a efectes del reconeixement de serveis previs (triennis, estadis) i com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d'ordre en la borsa de treball.

Pèrdua del número d'ordre de barem

 • El fet de no acceptar una destinació adjudicada.
 • El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.
 • El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi.

Els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d'ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la no acceptació o la manca de connexió.

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa. Quan es reordena la borsa a finals de curs, d'acord amb els criteris d'ordenació, s'assigna un nou número per al curs següent.

A les persones que perden el número de barem el Departament els assigna un nou número a partir del 200.000 i poden seguir participant als nomenaments telemàtics del curs amb aquest nou número.

En cas que es perdi el número de barem dues vegades, no es pot participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos.

Passat aquest període, la persona docent s’haurà de posar com a disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.

La pèrdua del número d'ordre de barem no afecta les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.