COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES I/O PRIVADES

COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES I/O PRIVADES

Sol·licitud

A partir de l' 11 de novembre de 2019 per tramitar els permisos i llicències que no gestiona la direcció del centre heu de sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual esteu adscrits i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza al web de tràmits de la Generalitat i cal seleccionar:

 • Tema: Educació i Formació
 • Subtema: Tràmits de personal docent
 • Municipi: escollir el municipi dels serveis territorials
 • Tema: Permisos i llicències

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per fer la sol·licitud cal que descarregueu el model de formulari corresponent, empleneu els camps i el presenteu preferentment per mitjans electrònics a les seus territorials.

Durada:

 • Un curs acadèmic complet. Resta sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball.
 • Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l'interessat o interessada no ha efectuat l'opció d'un d'ells abans de la seva presa de possessió, s'entendrà que opta pel nou lloc de treball

Observacions:

En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50% (és a dir, ha de ser inferior a 18,45 hores setmanals)

Remuneració:

Les remuneracions totals que es poden percebre com a conseqüència de compatibilitzar activitats públiques, no podran superar la retribució que li correspongui per l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d’acord amb els percentatges següents:

 • Grup A1 o equivalent: un 30%
 • Grup B (A2) o equivalent: un 35%

Documentació que cal presentar

 • Certificat del centre educatiu públic on presteu serveis aquest curs, emès pel secretari/ària del centre amb el vistiplau del director/a, on es faci constar l’horari setmanal i la dedicació en hores (lectives i complementàries). A més, segons la segona activitat que es vol compatibilitzar, cal adjuntar:
 • Empresa privada: Certificat del director/a o cap de personal, on es faci constar la dedicació, horari setmanal i nombre total d’hores setmanals durant aquest curs.
 • Exercici lliure de la professió: Declaració jurada o promesa on s’especifiqui l’activitat per a la qual se sol·licita la compatibilitat, el nombre total d’hores setmanals que s’hi dedicarà i distribució horària, i el compromís que aquest horari no interferirà amb el que es té assignat al centre.
 • Membre de corporació local: Certificat emès pel secretari/ària de la corporació local de la qual s’és membre, on es facin constar la dedicació, distribució horària i les percepcions econòmiques.
 • Professor/a associat a temps parcial a la universitat: Certificat de la universitat corresponent on hi consti el període de contractació, la dedicació i distribució horària i les percepcions econòmiques.
 • Administració pública: Certificat emès pel secretari/ària o cap de personal, on es facin constar el nombre d’hores setmanals i la distribució horària, així com les percepcions econòmiques.

 

Quines activitats es poden desenvolupar sense sol·licitar la compatibilitat?

Les activitats exceptuades del règim d'incompatibilitats contemplades en l'article 19 de la Llei 53/1984, podran realitzar-se sense necessitat d'autorització o reconeixement de compatibilitat:

 • La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposen més de setanta-cinc hores l'any, així com la
  preparació per a l'accés a la funció pública en els casos i formes que reglamentàriament es determinen.
 • La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a ingrés en les Administracions Públiques.
 • La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions distintes de les que habitualment els correspongui, en la forma reglamentàriament establerta.
 • La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions que se'n deriven, sempre que no s'originen a conseqüència d'una relació d'ocupació o de prestació de serveis.
 • La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social
 • La col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.