Adjudicacions Provisionals d’Estiu 2019

Informació

Enllaç web departament Adjudicacions de destinació provisional.

Preguntes freqüents: Adjudicacions de destinacions provisionals al personal docent
funcionari i interí. Convocatòria de 2019

Terminis i calendari

Sol·licitud Personal interí: 
del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l'aplicatiu
Sol·licitud Personal funcionari de carrera: 
del 28 de maig al 6 de juny de 2019
Sol·licitud Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: 
del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.
Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019

Procediment específic amb requisit d’entrevista:

Publicació dels llocs de treball susceptibles de provisió: 4 de juny.
Formalització disponibilitat a realitzar entrevista: del 4 al 7 de juny.
Convocatòria per l’entrevista: 11 de juny.
Realització d'entrevistes: entre els dies 11 i 18 de juny, ambdós inclosos.
Proposta i conformitat de la proposta: 6 al 20 de juny. 
Comunicat de no proposta: entre el 21 i el 28 de juny.

Resultats de les adjudicacions:

Adjudicacions provisionals: Primera quinzena de juliol.
Període de reclamació: 3 dies des de la seva publicació per presentar reclamacions.
Adjudicacions definitives: Abans del 20 de juliol previsiblement.

 

Accés a la sol·licitud (aplicatiu)

Sol·licitud Personal Funcionari

Presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)

Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)

Sol·licitud Personal interí

Del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l'aplicatiu

Resolució d'Adjudicacions d'Estiu

RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Resum resolució: Personal interí

Resum resolució: Personal Funcionari

 

Comissió de serveis

Es pot demanar pels següents fets:

 • Haver finalitzat el mandat de director/a el 30/06/2018.
 • Haver exercit durant els darrers quatre cursos docència directa en un centre que té la consideració de centre de màxima complexitat per al curs 2017-2018, en un centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.
 • Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus, presentant la documentació que s’escaigui acompanyant la sol·licitud.

 

Els motius no són excloents, i per tant se’n pot al·legar més d’un.

Es pot sol·licitar sens perjudici que s'hagi pogut fer proposta.
 
El 3r supòsit ha d'indicar a la sol·licitud les circumstàncies de caràcter personal o professional greus que al·leguen, així com presentar la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició, dins el mateix període de presentació de sol·licituds.
 
Quan els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per:
 • No ajustar-se als supòsits previstos.
 • No constar la documentació justificativa.
 • Considerar que les circumstàcies al·legades no justifiquen un canvi de destinació.

  Quan no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada. 

El professorat depenent d’una altra Administració educativa que demani comissió de serveis per primer cop, ha de presentar una sol·licitud amb el model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines .

Acreditació de Perfils específics

El Departament d'Educació porta a terme l'acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).
 
Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:
 • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
 • Competència digital docent
 • Atenció a la diversitat dels alumnes
 • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
 • Lectura i biblioteca escolar
 • Immersió i suport lingüístic
 • Educació visual i plàstica
 • Metodologies amb enfocament globalitzat 

Més informació sobre l'acreditació de perfils i els cursos relacionats amb els perfils, en el següent enllaç.


Procediment específic d'Entrevista

Procediment específic amb requisit d'entrevista previ a la proposta.
Procediment específic on les direccions faran proposta per a llocs ordinaris de:
 • Centres de màxima complexitat.
 • Centres d'educació especial.
 • Llocs amb perfil professional, de professorat que no ha exercit al centre el curs 2017-2018 un mínim de 4 mesos.
També hauran de seguir aquest procediment específic les direccions dels instituts que hagin de formular proposta de funcionaris del cos de mestres per ocupar llocs ordinaris de Matemàtiques (MA) Llengua catalana (LC) i Llengua castellana (LE) en els dos primers cursos de l'ESO, per tal que siguin destinats amb caràcter previ al procediment general.
El calendari i els models normalitzats d'aquest procediment es publiquen en el Portal de centre.
Les direccions lliuraran, no més tard del 29 de maig de 2019, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, per a la seva publicació al web, la relació de llocs de treball vacants (en cas de centres de màxima complexitat i centres d'educació especial, també les possibles vacants resultes).
Cada servei territorial i el Consorci d'Educació de Barcelona farà pública el dia 4 de juny de 2019 al seu web, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2018-2019, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon del centre.
El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic, entre els dies 4 i 7 de juny de 2019, ambdós inclosos, un escrit (segons model normalitzat: Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Podrà adjuntar-hi el seu currículum.
Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres. En cas d'optar a llocs de treball específics haurà de disposar del perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre.
Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció.
En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.
El dia 11 de juny de 2019, les direccions dels centres afectats convocaran els docents que han decidit entrevistar.
La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista.
En tot cas, per poder formalitzar proposta de destinació, la direcció ha de realitzar necessàriament com a mínim una entrevista, si el nombre de candidats ha estat d'un o dos. Si el nombre de candidats és superior, el mínim d'entrevistes serà de dos. La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones entrevistades.
La direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l'equip directiu, realitzarà les entrevistes per tal valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat, entre els dies 11 i 18 de juny de 2019, ambdós inclosos.
En el supòsit que no s'hagi presentat cap candidat o que la direcció no en seleccioni cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït en la fase d'elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d'un docent ja destinat al centre el curs 2018-2019.
La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s entrevistats i que no hagi estat proposats, entre el 21 i el 28 de juny de 2018, ambdós inclosos.
Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d'una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d'una proposta de direcció. Per tant, ha d'informar la seva decisió a les direccions dels centres afectats. Altrament, cap de les propostes de què pugui ser objecte podrà prosperar.
La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat per a llocs en centres de màxima complexitat, en centres d'educació especial, i per a llocs amb perfil professional, a l'aplicació PDA, d'acord amb el amb el que s'estableix a la base 6.3. de la resolució i n'informarà a l'equip directiu i de coordinació.

La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat per a llocs en centres de màxima complexitat, en centres d'educació especial, i per a llocs amb perfil professional, a l'aplicació PDA, d'acord amb el que s'estableix a la base 6.3. i n'informarà a l'equip directiu i de coordinació.

Abans del dia 6 de juliol de 2019, les direccions dels centres lliuraran als Serveis Territorials els resultats dels docents participants entrevistats i proposats en l'aplicació d'aquest procediment específic.

Les direccions dels centres afectats i el professorat participant en aquest procediment específic hauran de complimentar els models que a tal efecte es publiquen al Portal de centre.

Les direccions dels centres han de custodiar una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base.

 

Preguntes més freqüents

Tens un resum de les preguntes més freqüents en el següent enllaç

Resultats d'adjudicacions

Publicació de la resolució de les adjudicacions d'estiu 2019

Adjudicacions provisionals: Primera quinzena de juliol.
Període de reclamació: 3 dies des de la seva publicació per presentar reclamacions.
Adjudicacions definitives: Abans del 20 de juliol previsiblement.

Per consultar l'adjudicació:

Consulta de la resolució

(amb identificador Atri)

Consulta de la resolució

(amb identificador XTEC o codi d'usuari temporal)

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies