Accidents laborals

En aquest apartat trobareu informació sobre què és i com notificar un accident laboral, sobre el circuit d’assistència sanitària, els formularis necessaris i les actuacions coordinades de les diferents unitats del Departament d’Ensenyament que hi intervenen.

Consulteu tota la informació al document:

Notificació d’accidents laborals i assistència sanitària – 146kb
Descripció de les actuacions necessàries per notificar els accidents laborals així com per accedir a l’assistència sanitària corresponent segons el règim de la Seguretat Social al qual està adscrit el personal treballador.

A continuació es detalla un breu resum del procediment per notificar un accident laboral:

Com notificar un accident laboral

 1. Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic qui emplena el formulari següent:
  Full de notificació d’accident, incident laboral o malaltia professional
 2. Trametre el Full a la Direcció de Serveis / Direcció dels Serveis Territorials o a la Gerència del Consorci d’Educació. S’avança per correu electrònic o fax.
 3.  Terminis de notificació:
 • Immediatament: en cas d’accident mortal.
 • 24 hores: en cas d’accidents amb baixa molt greus, accidents greus i accidents que afectin a més de quatre persones.
 • 48 hores: en cas d’accidents amb baixa lleus, accidents sense baixa i incidents laborals.

Circuit d’assistència sanitària

Personal adscrit al Règim General de Seguretat Social

 1. Demanar a la direcció del centre o al superior jeràrquic el volant d’assistència mèdica, degudament emplenat i signat.
  Descarregueu-vos el volant d’assistència sanitària d’ASEPEYO
 2. Visitar un centre assistencial d’ASEPEYO.
 3. Trametre
  el document justificatiu d’assistència de la mútua a la direcció del
  centre o a la persona responsable de la unitat on està adscrit el
  personal treballador.

Més informació
Instrucció 1/2007, de 27 de juny, del Departament de Salut que articula l’actuació dels diferents òrgans que poden intervenir en la valoració de la contingència professional.

Personal adscrit al Règim de MUFACE

 1. Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic.
 2. Visitar el centre assistencial de l’entitat d’assistència sanitària col·laboradora de MUFACE al qual pertany la persona accidentada. S’ha de fer servir l’imprès Comunicat mèdic per a situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural de MUFACE.
  Descarregueu-vos el comunicat a l’apartat d’Informes de baixa de MUFACE
 3. Una vegada rebuda l’assistència, trametre l’imprès anterior al superior jeràrquic amb la documentació complementària disponible.

Més informació
Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d’accident en acte de servei en l’àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE (BOE núm. 275, de 17.11.2005).

Font: INTRANET Departament d’Educació
image_print