CCOO Educació comdemnem la judicialització del tractament del català a l’escola, que mai hauria d’haver-se produït, i de tot tipus d’instrumentalització de l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular a l’escola. Ens  reafirmem en el nostre compromís amb la llengua catalana i el model d’immersió lingüística que ha de continuar sent garantia d’equitat, de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat  de Catalunya. Rebutgem qualsevol segregació de l’alumnat per raó de llengua,  i manifestem la necessitat del reconeixement i valoració de totes les llengües de l’alumnat.

Davant de la proposta de modificació de la Llei de política lingüística presentada aquest dijous passat per una majoria  de  grups parlamentaris, fem una crida perquè es reforci i ampliï aquest consens a nivell polític, social i de la comunitat educativa en defensa de la llengua catalana. CCOO creiem fermament que aquesta voluntat de consens, expressada en aquesta primera iniciativa, ha de reforçar-se i alhora treballar  un ampli consens social  que aplegui  les principals organitzacions del país,  el conjunt de  la comunitat educativa i espais transversals com Somescola. La tasca és inajornable i irrenunciable.

Reclamem al Departament d’Educació que posi els mecanismes d’acompanyament adients i els recursos necessaris i suficients per a l’aplicació dels projectes lingüístics de centre amb qualitat i amb garanties jurídiques, i  que doni cobertura legal a les direccions i al personal dels centres. És necessària una especial cura amb els centres educatius on la llengua catalana no és la llengua d'ús social de l'entorn dotant de més Aules d'Acollida, de ratios reduïdes i totes les eines pedagògiques necessàries per assolir les competències comunicatives. Cal assegurar que tot l'alumnat finalitzi l'educació obligatòria amb competències lingüístiques en les dues llengües oficials, català i castellà.

Pel que fa a la formació del personal dels centres, es fa necessària una anàlisi acurada de la situació actual, l’elaboració d’un pla de formació contínua  negociat  amb la representació legal de les persones treballadores que contempli   els criteris d’exigència dels requisits lingüístics i la seva acreditació.

Tal com manifestem en el document “En defensa de la llengua catalana i per la promoció del seu ús social”, els resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalunya (2018)  mostren una millora continuada, però insuficient, del coneixement  de la llengua catalana , que el català s’usa menys que el castellà i que un 18,5% de la població  fa servir altres llengües. El sistema educatiu ha de continuar tenint aquest paper central amb noves polítiques educatives i recursos, però alhora i especialment es necessiten polítiques lingüístiques en el món de l’empresa, la cultura i del lleure, per empoderar  la població més jove en l’ús del català. La  llengua catalana ha de ser considerada una llengua atractiva per aprendre-la i usar-la, per això és necessari que estigui relacionada amb elements positius i que generi expectatives de futur.

Comparteix.

Comentaris tancats.