Cal garantir les màximes oportunitats a tothom en el concurs de mèrits!

El Conseller assisteix a la Mesa per comunicar que no pot complir el mandat parlamentari de reduir una hora lectiva a primària i secundària. Caldrà, doncs, continuar les mobilitzacions al setembre. 

Ahir a la Mesa Sectorial del personal docent no universitari d’educació pública vam continuar tractant aspectes del concurs de mèrits de docents que havien quedat pendents a la mesa del dia 5 de juliol.

Una novetat introduïda a l’esborrany de la convocatòria és que el concurs oposició extraordinari acumularà la reserva del 5% de les places per a persones amb discapacitat que havien d’anar pel concurs de mèrits, CCOO hem reiterat que aquest 5% podria haver-se reservat també per al mateix procés de concurs de mèrits. 

Una altra aportació per afavorir a les persones aspirants que es va fer des de CCOO en la qual hem insistit és l’aixecament dels topalls dels criteris per resoldre els empats en el concurs. És a dir que en cas d’empat es resolgués anant al primer apartat, experiència docent, i allà es sumés tota l’experiència de les persones aspirants empatades sense el límit màxim de 10 anys. Si l’empat persistís, es faria el mateix al següent apartat, formació acadèmica, sumar tota la formació sense el topall màxim. I així fins a arribar, si calgués, a l’últim apartat de barem, altres mèrits.

Temes destacables del concurs de mèrits

 • Es publicarà la convocatòria la primera quinzena de setembre.
 • No hi haurà prova d’idioma, per tant, el requisit de llengua catalana s’haurà d’acreditar amb titulacions o equivalents.
 • Caldrà tenir una identificació digital per a fer la sol·licitud.
 • Les sol·licituds s’ompliran en un formulari telemàtic. Es farà una sol·licitud per cada especialitat que es demani. Les sol·licituds es poden deixar obertes i modificar tant com es vulgui fins a l’últim moment. Un cop enviada s’hauran de pagar les taxes de cada sol·licitud presentada.
 • Les persones que desitgin participar en més d’una especialitat i cos, han de fer una sol·licitud per cadascuna d’elles per ordre de preferència en el mateix formulari i pagar per cada especialitat demanada. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d’una especialitat de les sol·licitades. 
 • La informació referent a experiència docent i formació que hi ha a Xtec i Atri es carregarà de forma automàtica quan es faci la sol·licitud.
 • La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació s’ha d’introduir manualment així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació.
 • Les persones que ja no treballen al Departament, però ho havien fet, poden consultar l’Atri fins un any i mig després i la seva informació es recuperarà quan ompli el formulari. 
 • El nivell C2 de català és un mèrit, no un requisit. Valdrà 0,5 punts a l’apartat 7.2.4.2 com qualsevol altre títol de nivell C2 d’idiomes.
 • El nivell B2 si està certificat abans de l’any 2017 i hi consta al certificat que és de nivell avançat, es considerarà com a tal, per tant equivalent als nivells C1 i C2.
 • L’experiència docent a PTFP compta en aquest mateix cos, per tant, si una persona es presenta a una plaça del cos de secundària l’experiència de PTFP no comptarà el màxim perquè és experiència en un altre cos.
 • L’experiència docent a llocs de treball específics temporals (PTT, PQP, PFI, AA,  AIS, AIP) es comptabilitzarà per l’apartat 7.1.1 en l’especialitat que l’aspirant hagi triat per ordre de preferència si són del mateix cos; en cas que sigui d’un altre cos es comptabilitzarà per l’apartat 7.1.3. 
 • L’experiència docent en llocs d’àmbit d’ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes (SCO – Àmbit de la comunicació, SCS – Àmbit de les Ciències Socials i la participació i SMA – Àmbit de matemàtiques, ciències i tecnologia) es comptabilitzarà en l’especialitat que l’aspirant hagi triat per ordre de preferència d’entre les que corresponen a l’àmbit.
 • L’experiència docent en els llocs de “reforç Covid” es comptabilitzarà en l’especialitat per a la qual ha estat seleccionada i que consta en el registre informàtic com a especialitat de reforç en aquell període de temps. 
 • Hi haurà un únic tribunal per especialitat que baremarà els mèrits presentats per les persones aspirants.
 • Les persones funcionàries de carrera o en pràctiques no poden participar en el mateix cos, però sí en un altre cos, si reuneixen els requisits.
 • Les persones seleccionades queden exemptes de la realització i avaluació de la fase de pràctiques.
 • Aquest concurs de mèrits es preveu que estigui resolt al març i les persones seleccionades seran funcionàries de carrera a partir de l’1 set de 2023.

Pel que fa a com s’han comptat les places de les diferents especialitats, CCOO hem tornat a demanar aclariments i explicacions sobre els criteris emprats per l’administració, per garantir les màximes oportunitats a tothom, sobretot en el cas d’alguns cossos minoritaris amb alts nivells d’interinitat, amb molt poques convocatòries d’oposició aquests passats vint anys i encara solament d’algunes especialitats, com és el cas del cos d’arts plàstiques i disseny entre altres. El Departament comunica que sortiran a concurs de mèrits 12.859 places, aquest augment correspon a l’actualització del nombre de persones interines que l’abril de 2022 tenien 5 o més anys de serveis prestats a la borsa docent. L’administració es va comprometre a donar-nos la quantitat de places ofertades de cada especialitat abans de finals de juliol.

Torn obert de paraula

A instàncies de CCOO l’administració donarà instruccions als Serveis Territorials perquè canviïn el càlcul de la compactació de la lactància, ja que aquest curs s’ha establert la presencialitat als centres els 5 primers dies de juliol.

Hem tornat a exigir al Departament que vetlli i doni instruccions als diferents SSTT i al CEB pel compliment del marc horari als centres de secundària. CCOO considera inadmisible que hi hagi centres que facin fer a les persones docents més de 19 hores lectives setmanals i més de 24 hores de permanència fixes setmanals. Continuarem denunciant aquests casos a l’administració i atesa la seva manca de resposta a les instàncies que correspongui.

CCOO ens reiterem en la nostra denúncia de les discriminacions que genera el Decret de plantilles i tornem a demanar que l’ordre de la borsa sigui el que prevalgui a les adjudicacions. A banda, hem manifestat la nostra queixa davant el procediment mitjançant la PDI per a adjudicar vacants d’un any sencer fent entrevistes al juliol.

Recentment, el Departament ha ampliat el període d’obtenció del màster per a les persones que ja estan treballant, però no el tenen. Hem demanat que es coordinin amb el Departament d’Universitats i ampliïn l’oferta de places a màsters telemàtics de les universitats públiques. 

El Departament informa que aquelles persones que ja tenen reconegut el cobrament de juliol de 2016 el rebran aquest mes.

Assistència del conseller a la mesa

El conseller  s’ha reiterat en la darrera oferta que ja va ser rebutjada pel comitè de vaga (amb el retorn de l’hora lectiva a primària el curs 22-23 i la calendarització del retorn de l’hora de secundària per al curs 23-24) i en la voluntat d’arribar a un acord.

Des de la part social l’hem emplaçat a dur una nova oferta al comitè de vaga i li hem recordat la situació viscuda aquest curs, encara en una situació de pandèmia, i  els canvis de condicions de treball que ha introduït el Departament sense cap negociació ni consens, com ara la presencialitat de les docents als centres els primers dies de juliol o el nou calendari escolar.

Per desencallar la situació de conflicte actual cal que aquesta conselleria canviï de rumb, que escolti a la comunitat educativa i que tingui una voluntat de negociació real amb la representació sindical de les treballadores que es tradueixi amb propostes. 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.