El Ministeri d'Educació i FP flexibilitza els requisits d'espais i personal per a augmentar l'oferta de formació professional dirigida a la població activa

CCOO exigeix que l'augment de l'oferta a aquest col·lectiu vagi vinculat a l'increment de treballadores i treballadors i la millora de les infraestructures per a facilitar l'accés a la formació i evitar la sobrecàrrega dels centres i la deterioració de les condicions laborals.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional s'anticipa a la publicació de la Llei orgànica d'Ordenació i Integració de la FP, encara en tràmit parlamentari, amb la publicació del Reial decret 62/2022, de 25 de gener, de flexibilització dels requisits exigibles per a impartir ofertes de formació professional conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, així com de l'oferta de formació professional en centres educatius i de formació professional per a l'ocupació per a generalitzar l'oferta integrada en els centres educatius d'FP i establir “noves possibilitats” d'oferta formativa del sistema educatiu.

Els centres de formació professional del sistema educatiu no hauran de justificar la implantació de sistemes de gestió de qualitat de la formació per a impartir certificats de professionalitat i altres accions formatives vinculades a l'actual Catàleg Nacional de Competències Professionals.

La norma flexibilitza els requisits d'espais per a la impartició de certificats de professionalitat, en considerar adequats i suficients els espais formatius que imparteixen la mateixa qualificació professional en títols o cursos d'especialització del sistema educatiu, i permet impartir aquesta formació al personal docent tenint en compte la correspondència entre les unitats de competència dels títols i els certificats de professionalitat i l'atribució docent prevista en la regulació de cada títol.

També es flexibilitza l'oferta dels títols de formació professional i cursos d'especialització, amb la possibilitat d'impartir ofertes modulars parcials de menor durada, vinculades a diversos mòduls professionals (certificats de formació professional), a un mòdul (certificat de competència) i/o a diversos resultats d'aprenentatge (certificats parcials de competència), assignant als dos primers validesa en tot el territori nacional, i als certificats parcials de competència validesa exclusivament en l'àmbit de l'administració educativa corresponent.

Entenem aquesta modificació com un mecanisme transitori per a incrementar l'oferta en els centres, aprofitant els recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat d'oferir formació i qualificar a un major nombre de persones que s'avança a la futura tipologia d'ofertes i graus de formació prevists en l'avantprojecte de la nova Llei d'FP.

Aquesta regulació brinda l'oportunitat d'ampliar l'oferta dels centres públics amb certificats de professionalitat sense perjudici del creixement de l'oferta de formació professional inicial, compromís adoptat per Ministeri d'Educació i Formació Professional amb la creació de 200.000 places públiques en els pròxims 4 anys, necessàries per a garantir el dret a l'educació i formació de les persones i posar fre a la privatització d'aquesta etapa.

És necessari detectar els sectors emergents, amb necessitats formatives i els territoris per a determinar els centres susceptibles d'aquesta ampliació d'oferta formativa i poder anticipar els recursos materials i humans suficients per a garantir l'èxit de la mesura.

Si les administracions educatives no són capaces de canalitzar la inversió, en la seva major part, perquè sigui la xarxa de centres públics la que assumeixi aquesta formació amb la suficient previsió d'espais i de personal, es corre el risc d'aprofundir la privatització de l'oferta, i amb ella la desigualtat en l'accés i la segregació educativa, com ve succeint en els últims anys amb l'FP i el màster de formació del professorat.

Per a CCOO és també una oportunitat per a ampliar l'ocupació pública docent, amb la creació de noves places per a funcionaris estructurals (es requeriran unes 15.000 noves places de professorat sense comptar amb aquestes noves ofertes formatives), millorar les condicions del personal interí, incrementar les dotacions del personal d'administració, neteja i manteniment, i l'assignació horària dels equips directius i les coordinacions docents.

Finalitzar amb l'alarmant temporalitat

L'FP lidera les taxes de temporalitat del personal docent amb algunes especialitats per sobre del 50%, que hauran de reduir-se al 8% mitjançant convocatòries especials i excepcionals per a aquest fi d'accés a la funció pública els pròxims anys. Un accés a la funció docent que en FP és clarament inapropiat, amb les ràtios d'opositors/as per tribunal molt elevades i que deixen places desertes convocatòria rere convocatòria sense que es repari en què és la forma del propi sistema d'accés la que impedeix a les persones aspirants obtenir una de les places publicades en les diferents convocatòries.

La falta de personal docent de moltes especialitats i la inestabilitat del professorat en l'FP se soluciona amb la millora de les condicions laborals i l'ampliació de les plantilles fixes en els centres, com reivindica CCOO amb la seva campanya estatal #RepartirEsMejorar de reducció de la jornada a 18 hores lectives, i la contractació de manera estable de milers de docents mitjançant convocatòries excepcionals d'accés a la funció pública amb el propòsit de regularitzar la situació de milers de funcionaris interins de llarga durada, i, al mateix temps, motivar que cada vegada més persones puguin interessar-se a participar en els processos selectius de personal en resultar aquests més factibles de ser superats, nets i justos.

És urgent dotar al sistema d'FP d'un mecanisme més competent per a l'estabilització del seu personal interí, atraient a la professió docent a professionals de sectors que emmalalteixen d'escassetat de professorat a través de garanties d'estabilitat i bones condicions laborals. D'això depèn l'èxit de la nova Llei d'FP i de les expectatives de creixement d'oferta pública i de qualificació de milions de persones en els pròxims anys.

Comparteix.

Comentaris tancats.