RESOLUCIÓ PRE/1821/2022, de 9 de juny  presenta les  bases comunes tenen per objecte regir els processos de selecció que es convoquen, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública que consten en els Annexos 3.

Des de CCOO destaquem uns determinats aspectes de la convocatòria, recordem que en el cas de participar heu de llegir amb atenció el contingut de la convocatòria publicada en el DOGC

La previsió és publicar les llistes definitives de participants i resoldre el procés durant el mes d’octubre d’enguany. Un cop resolt el procés extraordinari d’estabilització per concurs de mèrits es convocarà el procés extraordinari d’estabilització per concurs – oposició. En breu es començarà a treballar en una reducció de temaris d’entre el 20 i el 58% en funció dels cossos i categories, us anirem informant.

Posteriorment, vindrà la mobilitat i promoció interna, per a tot el personal fix, prèviament al concurs-oposició ordinari.

Requisits de participació

 • Estar en possessió, o en condicions d'obtenir, algun dels títols acadèmics oficials que, en cada cas, s'indiquen en l'article 19 del VI Conveni col·lectiu únic per a cadascun dels grups de classificació professional, sens perjudici que si una persona aspirant amb vinculació temporal roman en actiu en virtut d'una altra titulació acadèmica exigida en el moment d'inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.
 • No tenir la condició de personal laboral fix. En el cas que, en virtut de la superació d'un altre procés de selecció vigent, una persona aspirant adquireixi la condició de personal laboral fix en els termes del paràgraf anterior, quedarà exclosa del procés de selecció corresponent i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

Sol·licitud de participació

Podeu fer la inscripció aquí https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/inscripcio/

S’hauran d'efectuar una sol·licitud per cadascuna de les categories a les quals es vulgui participar

S'hauran d'adreçar a la Direcció General de Funció Pública i presentar en el termini comú i únic de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria DOGC.

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través del web Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de les 9 hores de l'endemà de la publicació de la convocatòria 

Taxa de participació. 

Les persones participants han de realitzar el pagament de la taxa de participació corresponent, d'acord amb el previst a la base comuna 4, llevat dels supòsits d'exempció.

Els requisits indicats anteriorment s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de continuar complint fins a la data d'inici de la relació com a personal laboral fix.

 1. a) Categories professionals del grup A:

   - Taxa general: 56,00 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 35,00 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 21,00 euros.

 1. b) Categories professionals del grup B:

   - Taxa general: 44,05 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 27,55 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 16,55 euros.

 1. c) Categories professionals del grup C:

   - Taxa general: 32,15 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 20,10 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 12,05 euros.

 1. d) Categories professionals del grup D:

   - Taxa general: 24,15 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 15,10 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 9,05 euros.

 1. e) Categories professionals del grup E:

   - Taxa general: 20,15 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general: 12,60 euros.

   - Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial: 7,55 euros.

En tot cas, estan exemptes d'aquesta taxa, amb la justificació documental de la seva situació, les persones en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

Sistema selectiu i mèrits que es valoren

La puntuació màxima del procés de selecció és de 100 punts. Únicament es valoraran els mèrits que s'indiquen a continuació que s'hagin assolit fins a la data de publicació de la convocatòria en el  DOGC.

CCOO, conscients que hi ha proves previstes durant el mes de juny, hem demanat que, a diferència els serveis prestats, els nivells/certificats de català i ACTIC, el termini fos a finalització del termini de presentació de sol·licituds. Funció Pública no ho ha acceptat.

Serveis prestats

Es valoren els serveis prestats fins a un màxim de 60 punts, d'acord amb la distribució següent:

 1. a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en la mateixa categoria professional laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació, d'acord amb la distribució següent:

   - Fins a l'any 2006: 0,166 punts per mes complet.

   - De l'1/1/2007 al 31/12/2015: 0,333 per mes complet.

   - De l'1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,666 per mes complet.

 1. b) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en d'altres administracions públiques en categories professionals laborals assimilades a la de l'Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació, d'acord amb la distribució següent:

   - Fins a l'any 2006: 0,055 punts per mes complet.

   - De l'1/1/2007 al 31/12/2015: 0,111 per mes complet.

   - De l'1/1/2016 a la data de la convocatòria: 0,222 per mes complet.

En els apartats a) i b), en relació amb la prestació de serveis en dies, es computarà com un mes complet 30 dies naturals.

Superació sense plaça de processos selectius d'accés

Es valora haver superat un procés selectiu sense haver obtingut plaça de la darrera convocatòria finalitzada per accedir a la mateixa categoria professional laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb 24 punts. 

Es comprovarà d'ofici, a partir de la informació de la base de dades de convocatòries de selecció de personal de la Direcció General de Funció Pública i, en el seu cas, de la informació que acreditin els departaments de la Generalitat de Catalunya.

Coneixements de llengua catalana

Es valoren els coneixements de llengua catalana, fins a un màxim de 10 punts, d'acord amb la distribució següent:

 1. a) Certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l'exigit, com a requisit de participació, en la convocatòria: 2,5 punts.
 2. b) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 2,5 punts.
 3. c) Certificat “J”, de coneixements de llenguatge jurídic: 2,5 punts.
 4. d) Certificat “K”, de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits: 2,5 punts.

Queden exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior

Competències

Es valoren els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) i els certificats declarats equivalents, amb un màxim de 6 punts, d'acord amb la distribució següent:

 1. a) Certificat de nivell avançat: 6 punts.
 2. b) Certificat de nivell mitjà: 4 punts.
 3. c) Certificat de nivell bàsic: 2 punts. 

En cas de disposar de diversos certificats, es valorarà únicament el de nivell més alt.

 Valoració automatitzada de mèrits

En el moment de la publicació de la llista de persones admeses i excloses a cadascun dels processos selectius convocats, les persones aspirants admeses rebran, a través de l'aplicació habilitada a l'efecte, una valoració automatitzada dels mèrits assenyalats  i, si escau, les corresponents bases específiques, en relació amb cadascun dels processos selectius en què participa, 

Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la seva recepció, per a, en relació amb cadascun dels mèrits valorables i a través de l'aplicació habilitada a l'efecte:

 1. a) Acceptar la valoració automatitzada, confirmant-la.
 2. b) Rebutjar la valoració automatitzada, modificant-la. A aquest efecte, la persona interessada haurà d'al·legar i aportar la documentació justificativa dels mèrits que al·lega, de conformitat amb els sistemes d'acreditació de mèrits establerts en la base comuna 7.3 de la present Resolució…
 3. c) En el cas de no acceptar ni rebutjar expressament la valoració d'algun d'aquests mèrits en el termini abans indicat, es considerarà acceptada…

Resolució d'empats

En cas d'empat en la puntuació dels mèrits a valorar, l'ordre de puntuació s'establirà a favor de la persona aspirant que es trobi en la situació administrativa de servei actiu o situació assimilada en el moment de la publicació de la present convocatòria en el  DOGC.

A aquests efectes, es consideren situacions assimilades a la de servei actiu les següents:

   - Excedències derivades de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

   - Excedència per raó de violència terrorista.

   - Excedència forçosa.

   - Altres situacions administratives que puguin estar previstes en normativa sectorial i que tinguin els mateixos efectes jurídics.

Si persisteix l'empat, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

La persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats.

En cas que la puntuació en el mèrit de serveis prestats sigui la mateixa, l'empat es resoldrà, finalment, en favor la persona aspirant que tingui el major temps de serveis prestats en llocs de treball de la mateixa categoria professional laboral objecte de convocatòria respecte de la qual s'hagi sol·licitat la participació, computant, a l'efecte, tots els dies de prestació de serveis.

Adjudicació de llocs de treball 

A les persones aspirants proposades per a contractació com a personal laboral fix i en relació amb les quals ja estiguin efectuades la totalitat de les comprovacions de compliment dels requisits de participació, se les adjudicarà, amb caràcter provisional, un lloc de treball base corresponent a la categoria professional laboral respecte de la qual hagin sol·licitat la seva participació i hagin estat proposades, d'acord amb les regles següents:

 1. a) En relació amb les persones aspirants que ja tinguin la condició de laborals temporals de la mateixa categoria professional respecte de la qual han estat proposades per a contractació com a personal laboral fix: se les adjudicarà directament el lloc base que ocupen en règim de temporalitat.
 2. b) En la resta de casos: la persona titular de la Direcció General de Funció Pública convocarà un acte públic d'adjudicació de llocs i farà pública la relació de llocs base que s'ofereixen; i l'adjudicació, amb caràcter provisional, s'efectuarà segons l'ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent.

En tots dos casos l'adjudicació dels llocs de treball tindrà caràcter provisional.

 Publicacions, informació del desenvolupament dels processos de selecció i presentació d'escrits i documentació

Les publicacions oficials relatives a la convocatòria es realitzen a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler) (http://tauler.gencat.cat).

Igualment, aquestes publicacions, així com la resta d'actes que se'n derivin, els continguts informatius i els models de documents a què fan referència les bases d'aquesta convocatòria es poden consultar en l'enllaç següent:

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-de-merits/.

Així mateix, través dels apartats “estat de les teves gestions” o de l'Àrea Privada del web Tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/), les persones aspirants poden obtenir informació actualitzada i individualitzada sobre la seva participació en el procés o processos de selecció en què participin.

Les persones aspirants han de presentar els seus escrits i documentació a través de l'aplicació habilitada a l'efecte per part de l'òrgan convocant o, en el seu cas, mitjançant el tràmit electrònic Presentació d'escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

 Canals de presentació de recursos administratius i al·legacions

Les persones aspirants han de presentar els seus recursos administratius mitjançant el tràmit electrònic Presentació de recursos administratius contra resolucions i actes en procediments de la Direcció General de Funció Pública.

Les persones aspirants han de presentar les seves al·legacions a través del tràmit electrònic

Presentació d'escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.

Comparteix.

Comentaris tancats.