1

Nova pròrroga insuficient pels contractes del Personal investigador

La llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis del Covid-19 (procedent del Reial Decret-llei 21/2020) preveu, entre d’altres mesures, la possibilitat de prorrogar els contractes del personal investigador afectat per la pandèmia.

Aquesta norma possibilita prorrogar fins a 5 mesos els contractes predocs i postdoc que tinguin prevista la seva finalització entre el 2 d’abril de 2021 i l’1 d’abril de 2023. No obstant això, exclou contractes de treball de durada determinada que haguessin prorrogat la seva vigència per aplicació de la Disposició addicional tretzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, no podran beneficiar-se d’una segona pròrroga en virtut de l’indicat en aquesta disposició addicional.

Des de CCOO denunciem que aquesta mesura no és suficient per a pal·liar els efectes que la pandèmia ha tingut sobre el treball del personal investigador, especialment el personal investigador en formació. A més a més, l’exclusió del personal al qual li va ser prorrogat el contracte en virtut Reial decret llei 11/2020 és injusta des del moment que no es té en compte que les limitacions per a desenvolupar la recerca han continuat durant aquest últim any. Per últim, exigim la pròrroga de tots els contractes independentment de la seva font de finançament, per tal d’incloure al personal investigador contractat amb els recursos de les universitats i els centres d’investigació.

Des de CCOO ja vam reclamar la pròrroga de tots els contractes d’investigador predoctoral en formació i postdoctoral exclosos dels Reial Decrets Llei 11/2020 i 15/2020. Exigim a les universitats l’aplicació immediata d’aquesta nova pròrroga i l’extensió de la pròrroga fins el màxim legal permès (durada de l’estat d’alarma + 3 mesos addicionals) de tots els contractes del personal investigador afectat per aquelles normes i la percepció de les retribucions durant el període de pròrroga.