En la Mesa Sectorial s’han tractat els temes següents:

  • Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar directors/es.
  • Situació i protecció del professorat PTFP (a petició de la part social).
  • Implementació de l’equiparació salarial del professorat PTFP al cos de Professorat d’Ensenyaments de Secundària (a petició de la part social).

Concurs de mèrits direccions:

Finalment, tal com sempre havíem demanat des de CCOO, el Departament s’ha vist obligat a canviar la configuració de la comissió de selecció de director/a per fer-la més participativa com marca la LOMLOE i, a partir d’ara, estarà formada per més membres del claustre i del consell escolar que per persones designades per l’administració. CCOO hem demanat que s’afavoreixi la selecció de direccions que emanin realment dels claustres amb la participació del Consell Escolar. També hem demanat que s’ampliï l’oferta de cursos gratuïts de formació inicial i d’actualització de direccions perquè tothom que ho desitgi pugui accedir-hi i que, en tot cas, siguin públics els criteris per accedir als cursos i no es basin en entrevistes personals subjectives.

Protecció i equiparació salarial del professorat tècnic d’FP (PT FP):

No hi pot haver Formació Professional Inicial sense tècnics i tècniques d’FP. CCOO sempre ha apostat per l’equiparació de les condicions de treball, per suposat salarial, del professorat PT FP i dels i les mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, mai per la desaparició del cos PT FP. No poden substituir-se en cap cas per la figura del professorat especialista o altra que allunyi dels tallers i aules tècniques dels centres educatius l’aprenentatge pràctic de l’ofici. Ens oposem al que el Departament ha estat pensant respecte a ampliar l’atribució del professorat especialista mitjançant l’ampliació dels mòduls que podria impartir.

Cal una proposta de desenvolupament normatiu de la Disposició Addicional Onzena de la LOMLOE a través de la normativa que la desenvolupi i de la Llei d’FP, que permeti abordar totes les situacions del col·lectiu, que faci possible que cap persona PT FP surti perjudicada i que pugui gaudir de les mateixes condicions de treball que el professorat PS. El Departament manifesta la situació complexa derivada d’aquesta disposició addicional, i caldrà veure’n el desenvolupament mitjançant el corresponent reial decret llei. També indica que, quan sigui el moment, té la intenció de simplificar al màxim el tràmit administratiu del pas al cos A1 del professorat funcionari de carrera PT FP amb titulació universitària, però que encara es trigarà un temps a poder fer la convocatòria.

CCOO valorem positivament la proposta del Ministerio d’aprovar una transitòria que faci possible que durant 3 anys surtin convocatòries d’oposicions d’aquest cos amb els criteris actuals d’accés, fet que evitarà que es perdin les places de reposició d’aquest cos aquí a Catalunya, com ha manifestat avui el mateix Departament d’Educació.

Amb relació a l’equiparació salarial i condicions de treball del PT FP a PS i dels  i les mestres de taller d’ensenyaments artístics d’arts plàstiques i disseny al professorat de les escoles d’arts plàstiques i disseny, emplacem al Departament a actualitzar sense més dilació l’únic Acord d’FP que tenim a Catalunya i que va ser impulsat per CCOO, acord de 1999, l’actualització del qual venim reclamant des del 2015. Acord que inclogui entre altres les reduccions i complements per diferents coordinacions i tutories d’FCT i Dual, els desdoblaments, ràtios i l’equiparació salarial. El Departament d’Educació, durant la reunió, s’ha mostrat favorable a l’equiparació salarial, tot i manifestar que ha de trobar el moment oportú per fer-la efectiva i que en aquests moments les condicions no són adients per fer-ho.

Altres temes:

Valoració oposicions 19-20:

En algunes especialitats han aprovat el mateix nombre de persones que de places convocades, fet que ha provocat que la fase de concurs ja no tingui pràcticament cap valor per aquestes especialitats. Hem demanat explicacions al Departament i han assegurat que, en cap cas, han donat instruccions als tribunals per orientar-los en el nombre de persones que havien d’aprovar. També hem mostrat la nostra preocupació per la quantitat de places que han quedat desertes en algunes especialitats, les respostes molt poc concretes que s’han donat a algunes reclamacions de persones opositores i la manca d’harmonització en els criteris utilitzats per alguns tribunals de la mateixa especialitat.

Reforços Covid:

CCOO hem reclamat el cobrament de la tutoria que encara no s’ha fet efectiu. Des del Departament ens tornen a indicar que l’aplicatiu informàtic que ho ha de fer possible no està preparat i que tampoc es podrà cobrar a la nòmina de març, fet que trobem totalment lesiu.

Davant de la poca informació que estan rebent les persones afectades, hem exigit que s’enviïn instruccions a tots els SSTT i CEB per garantir respostes adequades a totes les persones que s’hi adrecin.

També hem demanat el gaudiment de la compactació de la lactància a les docents que tenen nomenament de reforç Covid. L’Administració ha assegurat que es pot gaudir sempre que es tingui nomenament fins al 31 d’agost.

Per aquestes i altres reivindicacions, podeu contactar amb nosaltres, per tal de donar suport a les vostres peticions.

Oposicions docents especialitats FP i currículums:

Hem sol·licitat al Departament que posi per escrit a l’espai d’oposicions docents un aclariment comunicant, com ens ha informat, que seran acceptades les programacions que parteixin de les diferents distribucions curriculars aprovades, així com del currículum actualment vigent. Alhora hem reiterat de nou al Departament l’absoluta inconveniència de pilotar una Reforma de l’FP en un sol curs acadèmic i precisament aquest curs 20-21.

Acord GOV/11/2021, de 2 de febrer, pel qual es declara l’existència d’interès públic en l’exercici de la docència, com a professorat especialista, per part dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya. Des de CCOO hem mostrat la nostra perplexitat respecte a què precisament ara s’estableixi aquest acord, amb la LOMLOE ja vigent i quan regula l’excepcionalitat de la figura del professorat especialista. El Departament ha argumentat que es tractava d’una necessitat legal dels empleats públics per compatibilitzar-la amb una segona feina.

Estratègia de vacunació als centres educatius.

Hem manifestat la nostra queixa formal per no tenir informació com a part social abans de l’aplicació de l’estratègia de vacunació i que no s’hagi convocat la comissió paritària de riscos laborals abans de l’inici de la vacunació.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.