Presentació de documentació de les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició de la resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

9.1 Termini i documents a presentar

En el termini de vint dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC de la llista de persones seleccionades a què fa referència la base 8.3.6, aquests han de presentar als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

a) Còpia confrontada amb l'original del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, còpia confrontada amb l'original acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'ha d'adjuntar també la còpia confrontada amb l'original del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l'exercici d'una professió concreta a l'Estat espanyol.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

b) Exclusivament per a les persones seleccionades del cos de professors d'ensenyament secundari i pel cos de professors tècnics de formació professional, pel procediment d'ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat: còpia confrontada per la unitat de registre on tingui entrada la documentació que acrediti estar en possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. A falta d'aquest títol oficial de màster, les persones aspirants han d'acreditar documentalment que estan en possessió d'alguns dels requisits que s'esmenten a la base 2.2.1.

Quan aquesta fotocòpia ja hagi estat entregada al Departament d'Educació i consti informada al seu registre informàtic de personal docent, no cal que es presenti.

c) Còpia confrontada amb l'original per la unitat de registre on tingui entrada la documentació del document nacional d'identitat (DNI) o altre document acreditatiu de la nacionalitat.

En el cas de ser nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, cal presentar una còpia confrontada amb el document original acreditatiu de la seva nacionalitat o una còpia confrontada amb l'original del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

Les persones aspirants que siguin familiars amb un primer grau de consanguinitat dels esmentats al paràgraf anterior, cal que presentin els documents expedits per les autoritats competents que acreditin la vinculació de parentiu.

En els cas de persones aspirants de l'Estat espanyol aquesta fotocòpia es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament les seves dades d'identitat.

d) Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat al que s'opta.

e) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni d'estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura a l'annex 8.

Les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura a l'annex 8.

Model (Declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l’Administració pública. Nou ingrés de personal docent)

f) Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals. La seva presentació es pot substituir per l'autorització al Departament d'Educació per a que pugui consultar telemàticament els antecedents penals per delictes sexuals. Aquells aspirants que per ser membres de la borsa de personal interí ja hagin presentat la certificació abans d'un any o l'autorització ja no han de presentar res més.

Les persones aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la

indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans.

Model (Declaracions responsables d’ingrés a la funció pública docent)

g) Les persones aspirants que hagin manifestat la seva condició de persones amb discapacitat que no hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat i que hagin demanat alguna adaptació del lloc de treball han de presentar el dictamen que s'esmenta a la base 2.2.2.

Les persones aspirants que hagin participat per la reserva per a aspirants amb discapacitat no han de presentar aquest dictamen ja que el van presentar amb anterioritat a l'inici del procés selectiu.

h) Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina, només per als aspirants que no constin ni hagin constat en la nòmina de personal docent del Departament d'Educació.

Model (Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública. Nou ingrés de personal docent)

 

Comparteix.

Comentaris tancats.