Explicació gràfica

Per CCOO és imprescindible que totes les CC.AA. esperin a publicar les seves convocatòries de processos selectius del curs 2021-2022 quan estiguin en vigor les modificacions en el Real Decret.

A Catalunya ja tenim la possibilitat que sigui així gràcies al vot únic de CCOO a la Mesa sectorial del 15 de desembre que va aconseguir que la convocatòria d’oposicions sigui com més aviat millor, però amb el nou sistema que millorarà les condicions per l’estabilització de les persones interines i no immediatament amb un sistema de proves eliminatòries i poc pes de l’experiència.

Així mateix, CCOO hem portat a la mesa de negociació estatal altres temes de màxima urgència, entre ells la necessitat de solucionar el pas del professorat tècnic d’FP al cos del grup A1, recuperar les mesures de seguretat i salut proposades i algunes aplicades en el curs anterior, incloent-hi la contractació de professorat, així com la reducció de la càrrega lectiva amb caràcter bàsic a tot l’Estat i les qüestions relatives a l’estatut docent i a la carrera professional.

El Ministeri ha presentat la seva proposta amb els canvis introduïts en la reunió d’ahir amb les CC.AA. En el concurs oposició les principals modificacions respecte a la proposta anterior són les següents:

 • S’opta per l’opció d’exposició d’una unitat didàctica en la part B, en lloc que es triï entre una programació o una unitat.
 • S’estableix en tots els casos que l’experiència que puntuarà serà la de l’especialitat a la qual s’opta en centres públics, en major grau, i la d’especialitats del nivell educatiu al qual s’opta en altres centres en molta menor mesura. S’elimina la valoració d’altres categories d’experiència docent.
 • Es puja el pes en el barem del concurs oposició, en l’apartat d’altres mèrits, per haver superat la fase d’oposició en anteriors processos, a 0,75 punts.

CCOO hem valorat positivament que s’incloguin reivindicacions fonamentals que hem estat defensant des de fa molt temps, com són:

 • Proves no eliminatòries sense cap nota de tall entre elles en la fase d’oposició i reducció i simplificació d’aquesta fase.
 • Valor no substituïble de l’experiència en el barem de mèrits de la fase de concurs, portant l’experiència a un 28% no substituïble per altres mèrits del total del concurs oposició.

Això ha estat possible gràcies a la insistència i a les actuacions de CCOO i a l’Acord general de pla de xoc per a l’estabilització i la reducció de la temporalitat amb Funció Pública.

No obstant això, hi ha qüestions molt importants que s’han de millorar i alguns canvis respecte a l’anterior proposta que considerem inadequats:

 • És absolutament imprescindible que l’experiència en l’educació pública, encara que sigui en una altra especialitat o cos, es valori (a pesar que pugui ser menor que la de la mateixa especialitat o cos) i donar una puntuació molt superior en comparació amb qualsevol experiència en altres àmbits.
 • La formació permanent ha d’estar inclosa en el barem.
 • Hauria de tenir-se en compte el fet d’haver aprovat en oposicions anteriors a 2012.
 • No hi ha cap raó perquè, encara que la fase d’oposició tingui una única nota global, no es conegui el desglossament de la nota de les dues parts.
 • Ha d’existir exempció de l’avaluació de la fase de pràctiques per a les persones aspirants amb temps extens de serveis prestats, independentment de la manera per la qual accedeixin.
 • Ha de simplificar-se també l’accés a un cos de grau superior i a noves especialitats per al personal funcionari de carrera.
 • Ha d’assegurar-se, com planteja la Llei, que els processos siguin compatibles amb els concursos de trasllats i amb donar resposta al personal funcionari de carrera en expectativa de destí.
 • Ha de delimitar-se més quines especialitats tindran prova pràctica. Això ha de ser una cosa excepcional, molt concreta i definida.
 • Han de definir-se mesures perquè en cap cas quedin places desertes en els processos per cap torn d’ingrés o accés.
 • CCOO també hem plantejat mesures per millorar el funcionament dels processos en relació amb les condicions dels tribunals, com disminuir el nombre d’aspirants per tribunal, assegurar l’anonimat, optimitzar la coordinació dels criteris d’avaluació i la transparència del procés.

Per a CCOO és fonamental que les modificacions s’apliquin ja en la pròxima convocatòria de processos selectius que s’han de celebrar a la fi del curs 2021-2022, com anem exigint-li públicament al Ministeri i com hem aconseguit ja a Catalunya.

Queda clar a la proposta del Ministeri que totes les places convocades per concurs oposició, tant les que siguin d’estabilització com les de reposició, aniran per la transitòria 4a des d’ara i fins al 2024, i cal que les CC.AA. esperin a publicar les seves convocatòries de processos selectius del curs 2021-2022 a què estiguin en vigor aquestes modificacions al RD, tal com va succeir, en terminis similars, amb la transitòria 3a el 2018.

Sobre la definició de la transitòria 5a d’ingrés excepcional al concurs de mèrits sense oposició, CCOO hem reiterat les qüestions que suposa. És un tema complex, doncs, en ser una cosa completament nova i en haver-se introduït a última hora a la Llei, planteja dubtes de seguretat jurídica i efectes no previstos al no estar ben pensat i dissenyat. Això requereix un estudi més calmat.

Entenem que des del Ministeri s’ha intentat plantejar una proposta amb la màxima seguretat jurídica possible, tenint en compte que segons la Llei ha de ser un concurs de lliure concurrència i que respecti el màxim possible els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. No obstant això, els efectes d’aquest concurs, els greuges comparatius i els efectes crida que pot produir la seva aplicació són força insospitats, sigui quin sigui el nombre de places –doncs la Llei parla en tot moment de places i no de persones– que vagin per aquest procediment al sector docent, amb la complexitat que planteja definir-les.

El concurs-oposició té un historial de negociacions i propostes prèvies a les taules de negociació i està també a l’Acord sindical amb Funció Pública, però aquest no és el cas del concurs de mèrits sense oposició que no ha estat negociat anteriorment.

El Ministeri ha recollit les nostres propostes i inquietuds, però no ha donat cap resposta concreta sobre els canvis que acceptarien introduir definitivament, excepte la intenció de poder incloure la formació permanent al barem i estudiar la modificació de les categories de valoració de l’experiència. S’han compromès a remetre’ns un nou text amb la major celeritat possible.

En qualsevol cas, CCOO continuarem lluitant perquè surtin les suficients places totals per reduir la temporalitat a un màxim del 8%. És necessària la convocatòria de més de 125.000 places, entre els diferents conceptes, a nivell estatal des d’ara i fins al 2024. A més, continuarem exigint l’eliminació de la limitació que suposa la taxa de reposició per poder ampliar de manera significativa les plantilles.

Tinguis l’experiència que tinguis, sense places no hi ha plaça.

Altres qüestions plantejades per CCOO en la Mesa sectorial estatal:

 • CCOO hem urgit una vegada més al Ministeri a establir de manera immediata un procediment clar, àgil i senzill que les CC.AA. apliquin simultàniament per al pas del professorat tècnic d’FP al cos del grup A1 i les mesures necessàries per assegurar-lo també en les 10 especialitats del cos singular. El retard és enorme i inadmissible. També hem exigit que s’estableixi amb les CC.AA. un complement d’equiparació salarial per al professorat tècnic que no compleixi el requisit del pas al grup A1.
 • CCOO hem plantejat la situació de gran increment de brots COVID en centres educatius i recordat l’error, que ja va denunciar en el seu moment, de relaxar les mesures de seguretat i salut, amb la reducció de les distàncies de seguretat i l’increment de les ràtios a les aules que es van acordar a l’inici d’aquest curs en la Conferència Sectorial amb les CC.AA. Exigim que es torni a les mesures del curs passat i s’ampliïn, per a això ha de tornar-se a contractar a tot el professorat necessari per fer realitat aquesta imprescindible reducció del número d’alumnat per grup.
 • Per descomptat, és necessari abordar temes pendents des de fa ja massa temps, com la reducció de la càrrega lectiva amb caràcter bàsic en tot l’Estat i les qüestions relatives a l’estatut docent i a la carrera professional.

Una vegada més, el Ministeri ha recollit tot el que hem plantejat, però no ha donat respostes concretes, excepte parcialment en el cas del traspàs de cos del professorat tècnic de Formació Professional, el retard del qual han excusat per la tramitació de la Llei de l’FP, encara que han anunciat que estan treballant en aquest tema i que convocaran en breu una reunió de la mesa per a abordar aquesta qüestió.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.