El Departament d'Educació ha publicat avui, 10 de juny, la provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres pel procediment d’entrevista prèvia.

CCOO Educació s'oposa a aquest tipus de selecció per considerar-la poc transparent i arbitrària. A sota podeu trobar un formulari per deixar el vostre testimoni si heu patit alguna arbitrarietat o discriminació en les adjudicacions.

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia) per al curs 21-22

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1051/2020​Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d'haver consultat prèviament l'equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s'ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.

En el marc del procediment general, per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, llocs d'àmbit i competic en centres de formació d'adults i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d'educació especial s'entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2020-2021 han exercit en el mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En el marc del procediment previ i pel que fa als centres de nova o recent posada en funcionament, llocs de cicles formatius i família professional nova que s'implanten el curs 2021-2022 i de centres amb subseus en un municipi diferent, s'entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2020-2021 han exercit docència al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d'aplicar el procediment específic amb requisit d'entrevista prèvia.

L’entrevista només pot versar sobre aspectes estrictament professionals i, en cap cas, no es poden considerar aspectes personals.

El procediment d’entrevista previ a la proposta s’ha d’emprar per formular proposta de docents que no han exercit al centre durant el curs 20-21 un mínim de 4 mesos per a llocs específics amb perfil, per a llocs ordianris dels CMC, dels CEE i per a llocs dels àmbits de secundària i llocs del cos de mestres d’ensenyaments COMPETIC dels CFA/AFA.

Les persones interines han de tenir 12 mesos de serveis prestats a la borsa docent.

  • Publicació dels llocs de treball susceptibles de provisió: 10 de juny.
  • Formalització de la disponibilitat a realitzar entrevista: del 10 al a14 de juny.
  • Convocatòria per entrevista: les direccions informaran als que convoquen a l’entrevista i als no convocats: del 14 al 18 de juny
  • Realització d'entrevistes: entre 14 i el 22 de juny.
  • Comunicat de no proposta: entre el 23 i el 30 de juny
  • Proposta i conformitat de la proposta: abans del 3 de julio

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació.

Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 10 al 14 de juny de 2021

Adjudicacions per entrevista: Docents a la carta? No a una selecció arbitrària.

Un curs més veiem com es va produint un increment de les places perfilades i s’amplia la utilització de la entrevista com a procediment previ per fer proposta d’assignació de llocs de treball docent dels centres educatius públics de Catalunya. Ambdues mesures es preveuen en el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Recordem que se’ns va negar el dret a la negociació quan el Departament d’Educació va iniciar el desplegament d’aquest Decret.

Des de que es va activar el sistema d’entrevistes personals, cada curs ha anant creixent la seva utilització, amb la pretesa intenció de valorar la idoneïtat de la persona que vol accedir al llocs de treball. Enguany, a més de poder fer-se per assignar llocs de treball específics amb perfil, llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat i dels centres d’educació especial, també es farà per a proposar llocs als centres i aules de persones adultes a llocs dels àmbits de secundària i llocs del cos de mestres d’ensenyaments COMPETIC.

CCOO Educació hem manifestat cada curs el nostre total desacord respecte al procediment previ d’entrevista, per com es fa i per la concreció d’entrevistes que es fan, un sistema subjectiu i arbitrari. Les entrevistes prèvies no aconsegueixen donar transparència al sistema, malgrat les places convocades es fan públiques des del curs 17-18, tal com havíem reclamat CCOO reiteradament. El que s’ha evidenciat, en canvi, és la seva arbitrarietat perquè alteren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat per accedir a un lloc de treball públic ni perquè no existeix un control del procés ni de les decisions finals presses.

Les entrevistes serveixen, entre d’altres, per designar llocs de treball amb perfil. CCOO creiem necessari respectar les especificitats dels centres i considerem que alguns llocs de treball molt concrets, per les seves característiques, podrien ser proveïts amb requisits complementaris, però estem en contra de l’actual sistema de perfils ja que molts d’ells no responen realment a l’especificitat d’un lloc de treball i rebutgem que les places perfilades puguin representar fins el 50% de la plantilla d’un centre educatiu públic, tal com indica el Decret 39/2014, de 25 de març.

CCOO denunciem l’arbitrarietat del procés de provisió i emplacem al Departament a iniciar una negociació necessària per analitzar i revisar el decret de provisió de llocs de treball, amb la participació activa dels representants dels treballadors i treballadores.

Has patit alguna arbitrarietat o discriminació en les adjudicacions provisionals?

CCOO Educació hem denunciat les arbitrarietats que s'estan donant en algunes adjudicacions provisionals. És per això que hem impugnat el decret de direccions i la seva aplicació en el Decret de Provisió. Però necessitem recopilar el màxim d'informació possible i totes les possibles arbitrarietats i abusos que aquest sistema està produint per denunciar-ho i fer-ho públic.

És per això que et demanem que ens expliquis si has patit alguna situació d'arbitrarietat en el procés d'adjudicacions provisionals.

Les teves dades seran protegides i tractades anònimament, però necessitem les teves dades personals per posar-nos en contacte amb tu per resoldre dubtes i aclariments que ens puguin sorgir.

Pots deixar el teu testimoni en aquest formulari.

Comparteix.

Comentaris tancats.