Retribucions a les escoles concertades 2021

Increment del 0,9%

Full d’actualitat en pdf

Aquest increment correspon a l’actualització aprovada als Pressupostos de l’Estat, per als sous dels treballadors i de les treballadores de l’Administració pública. Pels acords d’analogia retributiva, tot el professorat a pagament delegat té dret als mateixos increments.

L’increment s’aplica amb caràcter retroactiu des del mes de gener i els endarreriments generats, s’abonaran a la nòmina del mes de setembre.

*Aquest complement de tutoria de 81,91 € correspon  a la ESO  i  els 58,22 € corresponen a Batxillerat i  a CF

Estadis 1r.112,78 € 2n. 118,61 3r.134,47 € 4rt.145,61 € 5è.127,47 €
Acumulat mensual 231,39 € 365,86 € 511,47 € 638,94 €

COMPLEMENTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS 2020

Càrrecs directius Centres estructura cíclica Centres amb 1 o 2 línies Centres amb 3 o 4 línies Centres amb 5 o més línies  
Educació Primària
Director/a 369,91 € 529,96 € 729,58 € 772,35 € —-
Subdirector/a  —- 376,21 € 457,41 € 482,42 € —-
Cap d’estudis 252,47 € 376,21 € 457,41 € 482,42 € —-
Educació Secundària Obligatòria
Director/a —- 713,21 € 771,46 € —- —-
Subdirector/a —- —- 588,02 € —- —-
Cap d’estudis —- 541,58 € 588,02 € —- —-
Coor. pedagògic/a —- —- 588,02 € —- —-
Cap de Departament —- 81,91 € 81,91 € —- —-
Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior
Director/a 713,21 €
Cap d’estudis 541,58 €
Cap de Departament 81,91€

Pel que fa a l’increment del 0,9% en nivells no concertats, us recordem que als centres amb unitats de Cicles Formatius no concertades les taules salarials són les mateixes per als nivells concertats i no concertats. En canvi, aquest increment no és generalitzat per als centres amb Batxillerat no concertat, ja que només és d’aplicació a aquelles escoles que tinguin reconegut un plus d’equiparació amb el Batxillerat concertat.

Aquelles persones que, per diferents raons, ja no estiguin al centre on van estar des de gener fins a finals d’agost, o el període des de gener fins al mes en que van finalitzar la seva relació laboral, han de sol·licitar  l’increment del 0,9% del 2021 al seu centre: bit.ly/Endarreriments

D’altra banda es compleix l’acord que CCOO i els sindicats amb representativitat a l’Administració pública vam signar al desembre de 2018 amb la Generalitat de Catalunya, que establia la recuperació de la paga arrabassada al 2014.

S’ha acordat finalment amb el Departament, després d’un llarg procés de negociació, que al novembre de 2021 rebrem el 55% d’aquesta paga extra.

Recordeu que totes les persones que, per diferents circumstàncies, actualment jo no es trobin a l’escola, han de sol·licitar l’abonament de la paga al centre on van meritar-la de manera que l’entitat els l’abonibit.ly/Paga2014

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.