El procés d’oferta pública d’oposició segueix el seu camí d’acord amb la legislació vigent. Un camí que tal com us vàrem informar des d’un bon començament resta supeditat a la normativa d’accés a la Funció Pública que estableix  que la fixesa del personal només es pot consolidar amb la superació d’un procés selectiu per a la cobertura definitiva de les places, sense cap altra solució alternativa. Els processos de totes les administracions  han de ser oberts, el màxim de transparents i equitatius possibles emparats amb els principis bàsics de mèrit, capacitat i igualtat.

Lamentem que aquest procés s’hagi allargat tant en el temps causant un perjudici evident a totes les persones que, amb tot el dret, aspiren a obtenir una de les places convocades.

Hi ha hagut i hi ha molts interessos estranys en allargar aquest procés i fins i tot de liquidar-lo. Des de CCOO no som partidaris de donar falses expectatives, per això hem fet pedagogia de la realitat i el nostre interès ha estat sempre protegir els interessos de les  treballadores que representem.

Així, volem reiterar el nostre compromís amb l’estabilitat del personal interí i temporal, sempre atenent a les vies legalment establertes per a no frustrar el que ha de ser el mecanisme que acabi d’una vegada per sempre amb aquesta situació de precarietat.

Aquestes convocatòries són un pas per assolir el 8% de temporalitat acordat, ja que actualment estem al 99% de temporalitat en aquestes categories. Així i tot és molt insuficient per cobrir totes les necessitats dels centres. L’acord del 2005 signat per CCOO preveia una TEEI per cada P3.

En base això i per assegurar que cap TEEI que ocupa una vacant i no superi el procés selectiu es quedi sense feina, fa mesos que treballem per:

  • La consolidació de les places “COVID” creades arran de la pandèmia
  • La previsió que en la gestió pressupostària del 2022 contempli la creació de més vacants apostant definitivament per posar una TEI a cada P3

 La situació de cadascuna de vosaltres ens preocupa i per això a través en la mesa negociadora del Comitè Intercentres CCOO hem aconseguit:

  1. Pel que fa a la fase oposició tindrà un valor de 35 punts i la de mèrits, 65.
  2. Es preveu una sola prova avaluable composta de dos exercicis sumatoris.
  3. Bateria de preguntes tipus test que aglutinin conceptes del temari General i Específic.
  4. Preguntes concretes sobre un supòsit pràctic amb respostes breus sobre aspectes intrínsecs a les tasques que realitzen habitualment aquestes professionals en l’exercici de les seves funcions.
  5. Hem aconseguit posar en valor l’experiència en el desenvolupament de funcions idèntiques a les de la categoria professional del lloc de treball a proveir en el Departament.
  6. Hem aconseguit els drets de les dones embarassades i mares en període d’alletament per garantir la seva participació en el procés.
  7. La publicació de materials de consulta, per part del Departament, per a la preparació de les proves i un model orientatiu de supòsit pràctic.

Avui s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1836/2021, de 10 de juny en relació amb convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (convocatòria núm. L005/2020), per la qual:

S’aprova la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria esmentada i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de la prova de coneixements de llengua espanyola, si s’escau

Es dona publicitat a la data de la primera prova establerta a la base específica 9.1 i a l’Annex 3 de la Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol, el dissabte dia 18 de setembre de 2021, en l’horari i en els llocs que s’indicaran abans de la data esmentada, al web del Departament d’Educació, http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/

Les llistes provisionals esmentades es fan públiques al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=306304&idens=1)

Aquesta publicació també es pot consultar en el web del Departament d’Educació http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/.

 Per qualsevol consulta contactan’s

 JUNTES TENIM LA FORÇA !!!

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.