1

REUNIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT D’ EDUCACIÓ.

El Comitè Intercentres com a representants legals del personal laboral del Departament d’Educació, ens hem reunit amb la Secretària General del Departament i la Directora de Serveis per tal d’exposar-los la situació que anem arrossegant de ja fa temps. Tanmateix hem aprofitat per manifestar que ens hagués agradat ser rebudes pel mateix Conseller com ha fet amb altres col·lectius que no ostenten la representació legal d’unes sis mil treballadores i que inclou el personal laboral d’atenció educativa PAE (TEI, TIS, EEE, Aux EE…) fisioterapeutes, personal de Llars d’Infants, el personal laboral docent, entre d’altres.

El personal laboral és un col·lectiu petit comparant-lo amb el personal funcionari docent tot i que últimament hem vist augmentar la plantilla ja que s’ha convertit en un personal imprescindible en els centres. Malgrat tot, hem traslladat al Departament d’Educació la sensació de menysteniment que viu aquest personal als centres educatius. En moltes ocasions el personal PAE fins i tot compartint el dia a dia amb la resta de l’equip docent, se’l tracta com un personal de segona pel sol fet que la seva vinculació laboral és diferent.

Des del Comitè Intercentres hem manifestat la nostra preocupació al veure que des de la Conselleria es fan manifestacions als mitjans de comunicació que sovint ignoren la presencia del personal laboral en els centres. Com exemples d’aquesta actitud:  s’ha fet una carta de presentació del nou conseller dirigida exclusivament al personal docent, així com una enquesta quan ha finalitzat el curs, dirigida només a aquest personal. Aquesta actitud que es ve repetint sovint, d’oblit, deixa palesa la poca importància que se li dona a aquestes treballadores des del Departament d’Educació.

Un cop més hem manifestat la nostra voluntat negociadora per tal de millorar la situació laboral dels col·lectius de personal laboral que representem. Hem reclamat mesures que facilitin  la seva inclusió dins dels centres educatius, per tal que no es sentin exclosos, com ja ha passat, amb el repartiment de material informàtic o bé quan a l’inici de la COVID aquest personal vam veure qüestionats els EPIS per part d’alguns centres educatius.

L’ aposta del Departament d’Educació  per construir  una escola inclusiva i no segregadora és un fet que subscrivim des del Comitè Intercentes, ara bé, creiem que són necessaris més recursos, més personal i millores de les condicions laborals a fi que siguin coherents amb la feina que desenvolupem. Per això hem proposat al Departament que:

  • Hi hagi un augment de personal laborals suficient per cobrir les necessitats de tots els centres i de tot l’alumnat, dins del marc d’un sistema educatiu inclusiu i no segregador.
  • Els Educadors i les Educadores d’Educació Especial retornin a les 25h d’atenció directa a l’alumnat i així permetre una activitat conjunta i coordinada amb la resta de professionals del centres educatius. Aspecte que cal que sigui d’aplicació a dia 1 de setembre del proper curs. Aquest acord demostraria la bona voluntat negociadora per part del Departament. Així mateix hem expressat la necessitat de revisar la categoria d’auxiliar d’educació especial tenint en compte les tasques que realitzen.
  • El nostre col·lectiu pateix una alta temporalitat és per això que hem demanat un pla de consolidació dels llocs de treball, així com que totes les places de programa i de reforç Covid esdevinguin vacants.

En un altre ordre de coses hem manifestat la importància que té pel Comitè el  primer cicle d’educació infantil destacant el gran valor educatiu de l’etapa 0-3 i del model pedagògic de les llars d’infants del Departament de la Generalitat de Catalunya al llarg dels més de trenta anys de pertinença a aquesta Conselleria.

Pensem que hi ha un gran marge de millores per aquests col·lectius que hauríem d’anar assolint amb constància i urgència i és per això hem instat al Departament a establir les vies necessàries per sortir d’aquesta situació d’estancament que perdura en el temps.

El Departament ha mostrat la predisposició a negociar  i establir unes relacions de treball fluides amb el Comitè Intercentres.

Davant la nostra exigència pel que fa a la recuperació de les 25 h d’atenció directe a l’alumnat s’ha compromès a portar una proposta a la propera reunió del Comitè Intercentres del dia 21 de juliol.

En funció de la proposta, us informarem i es prendran les decisions i o accions oportunes.

Barcelona 14 de juliol de 2021