RESOLUCIÓ EDU/2700/2021, de 2 de setembre, per la qual es modifica la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de coneixements de llengua espanyola, de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació

El Departament informa que atesa la resolució de diversos recursos presentats en relació amb l’exempció de la prova de català i amb l’adaptació de les proves i amb la participació en el torn de reserva per persones amb discapacitat, i atès que han estat detectades dues errades en la informació publicada en l’esmentada llista, escau modificar i publicar la nova llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses i de persones exemptes de realitzar les proves de català i castellà. La podeu consultar en el següent enllaç
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.