Us comuniquem que avui s’ha publicat al DOGC la Resolució EDU/494/2021, de 8 de febrer, en relació amb convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (convocatòria núm. L005/2020), per la qual:

  • S’aixeca la suspensió del termini per aprovar i publicar la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses.
  • S’aprova la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria i la llista provisional de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de la prova de coneixements de llengua espanyola, si s’escau.

Les llistes provisionals esmentades es fan públiques al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

Aquesta publicació també es pot consultar en el web del Departament d’Educació http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/.

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies a partir de l’endemà de la publicació per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la documentació que correspongui mitjançant Petició Genèrica en el Registre general electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica, adreçada al Departament d’Educació. Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin, dins d’aquest termini, el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva petició.

RECORDEM

La convocatòria inclou 380 places atès l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, (OP17), i 376 places atès l’Acord GOV/156/2018, de 20 de setembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 (PESCO).

CCOO hem treballat perquè tot aquest procés d’oposició reculli principis com l’objectivitat, transparència i rapidesa en la correcció de les proves.
Hem aconseguit assolir bona part dels objectius proposats que quedan reflectits en les bases de la Resolució d’aquesta convocatoria.

Destaquem:

  • Pel que fa a la fase oposició tindrà un valor del 35 punts i la de concurs, 65.
  • Es preveu una sola prova avaluable composta de dos exercicis sumatoris:
  • Bateria de preguntes tipus test que aglutinin conceptes del temari General i Específic.
  • Preguntes concretes sobre un supòsit pràctic amb respostes breus sobre aspectes intrínsecs a les tasques que realitzen habitualment aquestes professionals en l’exercici de les seves funcions.
  • Hem aconseguit posar en valor l’experiència en el desenvolupament de funcions idèntiques a les de la categoria professional del lloc de treball a proveir en el Departament.
  • Hem garantit els drets de les dones embarassades i mares en període d’alletament.

Així mateix el Departament publicarà materials de consulta per a la preparació de les proves i un model orientatiu de supòsit pràctic.

Aquestes convocatòries són un pas per assolir el 8% de temporalitat acordat, ja que actualment estem al 99% de temporalitat en aquestes categories. Així i tot és molt insuficient per cobrir totes les necessitats dels centres, per això treballem perquè en la nova gestió pressupostària es contempli la consolidació de les 415 places “COVID” creades arrel de la pandemia.

CCOO volem la revisió i actualització de les funcions de les TEEI.
CCOO CONTINUEM TREBALLANT PER A LA CONSOLIDACIÓ I ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ PÚBLICA, CONTRA LA PRECARIETAT I PER L’AMPLIACIÓ DE LES PLANTILLES


La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre abús o frau en la contractació en l’àmbit de les administracions públiques no aporta diferències substancials respecte d’altres sentències precedents Pel que fa al sistema d’accés a la Funció Pública.CCOO instem que es posin en marxa mecanismes per evitar l’abús en la contractació.

Volem reiterar el nostre compromís amb l’estabilitat del personal interí i temporal, sempre atenent a les vies legalment establertes per a no frustrar el que ha de ser el mecanisme que acabi d’una vegada per sempre amb aquesta situació de precarietat.

CCOO també instem al Govern a tirar endavant els plans d’ocupació necessaris per a recuperar l’ocupació pública perduda i reforçar els serveis públics, que s’estan veient, ara més que mai, imprescindibles per a garantir els drets a la ciutadania.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.